Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27887

Title: Децентралізація: окремі питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів
Other Titles: Decentralization: some issues of the analysis methods of local budget management efficiency
Authors: Лучко, Михайло
Luchko, Mikhaylo
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна
Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Лучко М. Децентралізація: окремі питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів / Михайло Лучко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 55. — № 2. — С. 121–128. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Luchko M. (2018) Detsentralizatsiia: okremi pytannia metodyky analizu efektyvnosti upravlinnia koshtamy mistsevykh biudzhetiv [Decentralization: some issues of the analysis methods of local budget management efficiency]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 55, no 2, pp. 121-128 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (55), 2018
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (55), 2018
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 55
Issue Date: 22-Jan-2019
Submitted date: 3-Dec-2018
Date of entry: 19-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2018.02.121
UDC: 658.012
Keywords: децентралізація утворення громад
фінансовий аналіз
чинники використання бюджетних коштів
ефективність
управління
кошти
місцеві бюджети
decentralization of community formation
financial analysis
indicators of budget funds usage
efficiency
management
funds
local budgets
Number of pages: 8
Page range: 121-128
Start page: 121
End page: 128
Abstract: Розглянуто питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів. Особливу увагу звернуто на дослідження проблеми аналізу окремих чинників ефективності використання коштів бюджетів в об’єднаних територіальних громадах. Вказується, що аналіз слід проводити на зрізі 5-ти ознак, які характеризують процес наповнення бюджетів, його своєчасність по окремих бюджетоутворюючих чинниках. Наведено формули для аналізу, що дозволять провести розрахунок власних доходів громади на одного зареєстрованого у ній мешканця, динаміку надходжень місцевих податків і зборів та її факторний аналіз, рівень дотаційності бюджетів, ефективність управління об’єднаної територіальної громади, ефективність проведених видатків капітального характеру і їх вплив на наповнення бюджету. Досліджено принципи збалансованості бюджетів та необхідність застосування бюджетного вирівнювання.
The article deals with the analysis methods of the management of local budgets efficiency. Particular attention was paid to the study of the problem of analyzing individual indicators of the efficiency of budget funds in the united territorial communities. It is indicated that the analysis should be carried out on the 5 characteristics that characterize the process of filling the budgets, its timeliness for individual budget-generating indicators. The following formulas are given for analysis that allow calculation of the community income for one registered resident, the dynamics of revenues of local taxes and fees and their factor analysis, the level of subsidy budgets, the efficiency of management of the united territorial community, the effectiveness of capital expenditures and their impact to fill the budget. The principles of balancing budgets and the need for budget equalization are investigated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27887
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL for reference material: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://document.ua/pro-rezultativnipokazniki-byudzhetnoyi-programi-doc42174.html
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2017-12-18-kpis-2016-2017.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/Aprus/2012_31/ekon6.pdf
http://www.rusnauka.com
https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/local-budg
https://doi.org/10.14254/jems.2017.2-2.10
https://decentralization.gov.ua/news/10138
References (Ukraine): 1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 р. URL http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
4. Наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 No1536 «Про результативні чинники бюджетної програми» [Електронний ресурс]. Режим доступу :http://document.ua/pro-rezultativnipokazniki-byudzhetnoyi-programi-doc42174.html
5. Аналіз результативних чинників головних розпорядників бюджетних коштів у 2016–2017 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2017-12-18-kpis-2016-2017.pdf
6. Болюх, М.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ [Текст] / М.А. Балбх – Київ : КНЕУ, 2008. – 344 с.
7. Погорєлов, І. М.,. Питання планування доходів та видатків у бюджетних установах. [Електронний ресурс] – Режим доступу - : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/Aprus/2012_31/ekon6.pdf.
8. Седун Н.М., Оверчук А.В. Шляхи вдосконалення механізму формування кошторису бюджетної установи [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rusnauka.com).
9. Лучко, М.Р. Фінансовий аналіз [Текст] / М.Р. Лучко, С.М. Жукевич, А.І. Фаріон. – Тернопіль: Економічна думка, 2016 – 304с.
10. Лучко, М.Р. Контроль у державному секторі економіки [Текст] / М.Р. Лучко, Н.М. Зорій, Н.М. Хорунжак, – Тернопіль:Економічна думка. 2015 – 286с.
11. Місцеві бюджети [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/local-budg.
12. Luchko, M.R. Economy of Ukraine: The analysis of the innovative way of the development.Economics, Management and Sustainability, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 95-103, dec. 2017. ISSN 2520-6303 https://doi.org/10.14254/jems.2017.2-2.10.
13. Експертний аналіз бюджетів 665 ОТГ за 9 місяців 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/10138.
References (International): 1. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy No 2456-VI vid 08.07.2010 y. URL http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Zakon Ukrainy "Pro informatsiiu" vid 02.10.1992 No 2657-XII (zi zminamy ta dopovnenniamy). [Electronic resource] – Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
3. Zakon Ukrainy "Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini" vid 16.07.1999 No 996-XIV (zi zminamy ta dopovnenniamy) [Electronic resource], Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
4. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 10 hrudnia 2010 No1536 "Pro rezultatyvni chynnyky biudzhetnoi prohramy" [Electronic resource]. Access mode :http://document.ua/pro-rezultativnipokazniki-byudzhetnoyi-programi-doc42174.html
5. Analiz rezultatyvnykh chynnykiv holovnykh rozporiadnykiv biudzhetnykh koshtiv u 2016–2017 rr. [Electronic resource], Access mode – https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2017-12-18-kpis-2016-2017.pdf
6. Boliukh, M.A. Analiz finansovo-hospodarskoi diialnosti biudzhetnykh ustanov [Text], M.A. Balbkh – Kyiv : KNEU, 2008, 344 p.
7. Pohorielov, I. M.,. Pytannia planuvannia dokhodiv ta vydatkiv u biudzhetnykh ustanovakh. [Electronic resource] – Access mode - : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/Aprus/2012_31/ekon6.pdf.
8. Sedun N.M., Overchuk A.V. Shliakhy vdoskonalennia mekhanizmu formuvannia koshtorysu biudzhetnoi ustanovy [Electronic resource] – Access mode : http://www.rusnauka.com).
9. Luchko, M.R. Finansovyi analiz [Text], M.R. Luchko, S.M. Zhukevych, A.I. Farion, Ternopil: Ekonomichna dumka, 2016 – 304p.
10. Luchko, M.R. Kontrol u derzhavnomu sektori ekonomiky [Text], M.R. Luchko, N.M. Zorii, N.M. Khorunzhak, Ternopil:Ekonomichna dumka. 2015 – 286p.
11. Mistsevi biudzhety [Electronic resource], Access mode: https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/local-budg.
12. Luchko, M.R. Economy of Ukraine: The analysis of the innovative way of the development.Economics, Management and Sustainability, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 95-103, dec. 2017. ISSN 2520-6303 https://doi.org/10.14254/jems.2017.2-2.10.
13. Ekspertnyi analiz biudzhetiv 665 OTH za 9 misiatsiv 2018 roku [Electronic resource], Access mode: https://decentralization.gov.ua/news/10138.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2018, № 2 (55)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.