Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27821

Title: Нормативно-правові засади розвитку промисловості в Україні (на прикладі машинобудування)
Other Titles: Regulatory and legal framework for the development of industry in Ukraine (for example, machine building)
Authors: Мазуренок, Оксана Романівна
Mazyrenok, Oksana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Мазуренок О. Р. Нормативно-правові засади розвитку промисловості в Україні (на прикладі машинобудування) / Оксана Мазуренок // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2018. — Том 54. — № 1. — С. 28–41. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Mazyrenok O. (2018) Normatyvno-pravovi zasady rozvytku promyslovosti v Ukraini (na prykladi mashynobuduvannia) [Regulatory and legal framework for the development of industry in Ukraine (for example, machine building)]. Galician economic bulletin, vol. 54, no 1, pp. 28-41 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (54), 2018
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (54), 2018
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 54
Issue Date: 22-May-2018
Submitted date: 10-Feb-2018
Date of entry: 22-Feb-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2018.01.028
UDC: 33
346.7
658
Keywords: законодавство
постанова
підприємство
промисловість
програма
розвиток
стратегія
проблема
legislation
regulation
enterprise
industry
program
development
strategy
problem
Number of pages: 14
Page range: 28-41
Start page: 28
End page: 41
Abstract: Промисловий комплекс України – це складний багатогранний елемент складної ієрархічної системи управління державою. Сукупність усіх сегментів промислового комплексу та ефективність їх функціонування сприяють формуванню загального рейтингу країни на міжнародному рівні. Одним із ключових елементів на розвиток промисловості в країні є державне регулювання діяльності підприємств на основі відповідних нормативно-правових актів. Розглянуто основні нормативно-правові документи розвитку промисловості України. Проаналізовані тенденції розвитку сектору машинобудування за останнє десятиліття. Внесено пропозиції щодо розроблення Стратегії розвитку промисловості України на довгострокову перспективу в секторі машинобудування. Запропоновано шляхи реформування нормативно-правового законодавства країни для стабілізації пропорційного розвитку різних секторів економіки
Industrial complex of Ukraine - is a complex multifaceted component of a complicated hierarchical system of government. The set of all segments of the industrial complex and their effectiveness contribute to the formation of the overall ranking of the country at the international level. One of the key elements in the development of industry in the country is state regulation of activity of enterprises on the basis of relevant normative legal acts. The article considers the basic legal documents for the development of industry of Ukraine. We analyzed trends in the sector over the last decade. The proposals for designing of the Ukrainian industry development strategy for the long term in the engineering sector are suggested. The ways of reformation of the country’s regulatory legislation system to stabilize the proportional development of various economy sectors are proposed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27821
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL for reference material: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-grudnya-2016-956-pro312150
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1343-2009-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0521-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0614-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/943-2016-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/398-2017-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1555-2009-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/997_k27
https://xn--80aagahqwyibe8an.com/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1343-2009-%
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
http://zakon0.rada.gov.ua/
References (Ukraine): 1. Шульженко Ф. П. Iсторiя полiтичних i правових вчень. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 464 с.
2. Осауленко О., Панько О. Змiцнення законностi у правозастосов- ному процесi // Право України. - 2004. – № 12. – С. 61 – 68.
3. Ющик О. I. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здiйс- нення в Українi. – К.: Iнститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – 192 с.
4. Горбунова Л. М. Конституцiйнi засади забезпечення законностi у нормотворчостi // Право України. – 2004. – № 7. – С. 15 – 20.
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 272 «Про Концепцію державної промислової політики» від 29 лютого 1996 року.
6. Указ Президента України від 22 лютого 2003 р. № 102 «Про Концепцію державної промислової політики», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р.
7. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 року № 964-IV.
8. Закон України «Про особливості управління об’єктами державної власності в обороннопромисловому комплексі» від 16.06.2011 № 3531-VI.
9. Указ президента України про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції на 2004 - 2015 роки» від 28 квітня 2004 року N 493/2004.
10. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на 2011-2021 роки» від 08.09.2011 № 3715-VI.
11. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фінансове оздоровлення державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» від 23.03.2017 № 1987-VIII.
12. Постанова «Про затвердження Положення про Національний комітет з промислового розвитку та його складу» від 14 грудня 2016 р. № 956// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-grudnya-2016-956-pro312150.
13. Постанова «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» від 1 березня 2017 р. № 130// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF.
14. Постанова «Про спрямування коштів Стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційних проектів, які реалізуються на підприємствах авіабудування, оборонно-промислового комплексу і машинобудування, та першочергових заходів щодо державної підтримки відкритого акціонерного товариства «SELMI» від 28.10.2009 № 1343// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1343-2009-%D0%BF.
15. Розпорядження «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року» від 17 липня 2013 р. № 603-р // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80.
16. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі «Про затвердження Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету» від 13.04.2017 № 566// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0521-17.
17. Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства «Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» від 18.04.2017 р. № 228// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0614-17.
18. Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року» від 15 січня 2014 р. № 25-р // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-%D1%80.
19. Розпорядження «Про схвалення Концепції Державвної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року» від 9 листопада 2016 р. № 943-р// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/943-2016-%D1%80.
20. Розпорядження «Про схвалення основних напрямків розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період» від 14 червня 2017 р. № 398-р // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/398-2017-%D1%80.
21. Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року» від 15.01.2014 № 25-р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-%D1%80.
22. Концепції Державної цільової економічної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу до 2020 року// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80.
23. Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1555-2009-%D1%80.
24. Стратегія економічного розвитку Співдружності Незалежних держав на період до 2020 року// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/997_k27.
References (International): 1. Shulzhenko F. P. The history of political and legal doctrines. – K .: Yurkin Inter, 2004. – 464 p.
2. Osaulenko O., Panko O. Strengthening legality in the legal process // Law of Ukraine. – 2004. – No. 12. – Pp. 61 – 68.
3. Yushchik O. I. Legal reform: general concept, problems of implementation in Ukraine. – K. : Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1997. – 192 p.
4. Gorbunova L. M. Constitutional Principles of Ensuring Legality in Rule Creation // The Law of Ukraine. – 2004. – No. 7. – Pp. 15 – 20.
5. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 272 "On the Concept of State Industrial Policy" of February 29, 1996.
6. Decree of the President of Ukraine of February 22, 2003 No. 102 "On the Concept of State Industrial Policy", approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 16, 1999.
7. Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine" of 19.06.2003 № 964-IV.
8. Law of Ukraine "On the Features of Management of State Property Objects in the Defense-Industrial Complex" dated June 16, 2011. No. 3531-VI.
9. Decree of the President of Ukraine on the Strategy of Economic and Social Development of Ukraine "Through the European Integration for 2004-2015" dated April 28, 2004. No. 493/2004.
10. Law of Ukraine "On Priority Areas of Innovation Activity in Ukraine for 2011-2021" dated 09.08.2011
11. Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On the Financial Recovery of a State Enterprise "Production Association Southern Machine-Building Plant named after A. M. Makarov" dated March 23, 2017, No. 1987-VIII.
12. Resolution "On approval of the Regulations on the National Committee for Industrial Development and its composition" of December 14, 2016. No. 956 // [Electronic resource]. – retrieved from:: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ Cabinet- ministriv-postanovi / postanova-vid-grudnya-2016-956-pro312150.
13. Resolution "On approval of the procedure for using the funds provided for in the state budget for partial compensation of the cost of agricultural machinery and equipment of domestic production" of March 1,2017, No. 130 // Site of the Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic resource]. – retrieved from:: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF.
14. Resolution "On the Referral of the Stabilization Fund for financing investment projects implemented at the enterprises of the aircraft industry, the defense industry complex and machine building, and the priority measures for state support to an open joint-stock company" SELMI "dated October 28, 2009, No. 1343 // Site of the Verkhovna Rada Ukraine [Electronic resource]. – retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1343-2009-% D0% BF.
15. Order "On Approval of the Concept of the National Target Economic Program for the Development of Industry for the Period until 2020" dated July 17, 2013 No. 603-r // Site of The Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic Resource]. – retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80.
16. Order of the Ministry of Economic Development and Trade "On Approval of the Regulation on the Commission on the Formation of the List of Domestic Equipment and Equipment for the Agro-Industrial Complex, the cost of which is partially offset by the State Budget funds" dated April 13, 2017. No. 566 // Site of The Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic Resource] – retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0521-17.
17. Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food "On approval of forms for partial compensation of the cost of agricultural machinery and equipment of domestic production" dated April 18, 2017. No. 228 // The site of the Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic resource]. – Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0614-17.
18. Order "On Approval of the Concept of the State Target Economic Program for the Development of Automobile Building Automotive until 2020" dated January 15, 2014 No. 25-r // Site of The Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic Resource]. – retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-%D1%80.
19. Order "On Approval of the Concept of the State Target Economic Program for the Development of the Atomic Industry Complex for the Period until 2020" of November 9, 2016 No. 943-r // Site of the Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic resource]. – retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws / show / 943-2016-% D1% 80.
20. Order "On Approval of Main Directions of Development of Arms and Military Equipment for the LongTerm Period" of June 14, 2017 No. 398-r // Site of The Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic Resource]. – Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/398-2017-%D1%80.
21. Order "On Approval of the Concept of the State Target Economic Program for the Development of Car Automotive until 2020" dated January 15, 2014, No. 25-r // Site of The Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic Resource]. – Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-%D1%80.
22. Concepts of the State Target Economic Program for the Development of Domestic Engineering for the Agro-Industrial Complex by 2020 // The Site of the Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic Resource]. – Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80.
23. Strategic development of rail transport for the period up to 2020 // The site of the Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic resource]. – retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1555-2009-%D1%80.
24. Strategy of economic development of the Commonwealth of Independent States for the period till 2020 // The site of the Verkhovna Rada of Ukraine [Electronic resource]. – Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/997_k27. No. 3715-VI.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2018, № 1 (54)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.