Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27327
Title: ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ФАКТОР ДИСБАЛАНСУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Other Titles: Porushennia sotsialnoi spravedlyvosti yak faktor dysbalansu rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy
НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ФАКТОР ДИСБАЛАНСА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
SOCIAL JUSTICE VIOLATION AS A FACTOR OF THE IMBALANCE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE
Authors: Владимир, Ольга
Владимир, Ольга
Vladymyr, Olha
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: olhavlada@ukr.net к.е.н., доцент, докторант, кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: olhavlada@ukr.net к.э.н., доцент, докторант, кафедра управления инновационной деятельностью и сферой услуг
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ruska str., 56, Ternopil, 46001, Ukraine e-mail: olhavlada@ukr.net PhD, Assoc. Prof., Doctoral, Department of Management of Innovation Activity and Services Industry
Bibliographic description (Ukraine): Владимир О. Порушення соціальної справедливості як фактор дисбалансу розвитку національної економіки України [Електронний ресурс] / Ольга Владимир // Соціально- економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 132-150. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18vomneu.pdf
Bibliographic description (International): Vladymyr, O. (2018). Porushennia sotsialnoi spravedlyvosti yak faktor dysbalansu rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Social justice violation as a factor of the imbalance in the economic development of Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 19, no. 2, pp. 132-150. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18 vomneu.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(19)
Issue Date: Dec-2018
Submitted date: Sep-2018
Date of entry: 10-Jan-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2018.02.132
UDC: 304
349
364
JEL: Е2
H00
Z13
Keywords: social
justice
social welfare
social policy
national economy
nominal and real GDP
subsidies
corruption
production
migration
purchasing power
wages
unemployment
социальная справедливость
социальное обеспечение
социальная политика
национальная экономика
номинальный и реальный ВВП
субсидирование
коррупция
производство
миграция
покупательная способность
заработная плата
безработица
соціальна справедливість
соціальне забезпечення
соціальна політика
національна економіка, номінальний та реальний ВВП, субсидування, корупція, виробництво, міграція, купівельна спроможність, заробітна плата, безробіття.
національна економіка
номінальний та реальний ВВП
субсидування
корупція
виробництво
міграція
купівельна спроможність
заробітна плата
безробіття
Number of pages: 19
Page range: 132-150
Start page: 132
End page: 150
Abstract: У статті розглянуто особливості зародження та історичні трансформації змісту понять соціальної справедливості та соціального захисту. Охарактеризовано основні підходи та концепції трактування соціальної справедливості. Наведено дані соціологічного опитування, що стосувалося з’ясування існування розуміння соціальної справедливості у населення України. Проведено аналіз основних макроекономічних показників України та світу: динаміки ВВП, рівня державної заборгованості, рівня цін, мінімального рівня заробітної плати та прожиткового мінімуму, рівня купівельної спроможності населення, рівня безробіття, трудової міграції, тривалості трудового дня, тривалості життя населення. Також розглянуто основні тенденції розвитку національного виробництва, яке в основному спеціалізується на експорті сировини та комплектуючих, а не готової продукції. Розкрито приховані проблеми, які містяться в сучасній політиці субсидування населення України. Розглянуто основні причини погіршення основних макроекономічних показників України та виявлено їх негативний вплив на рівень соціального захисту в країні. Доведено існування взаємозв’язку та взаємообумовленості між рівнем соціального розвитку та особливостями розвитку національної економіки. Показано безпосередній вплив неефективної соціальної політики на розвиток національної економіки. Запропоновано ряд заходів в соціальній та економічній сферах, направлених на формування соціальної справедливості в країні та забезпечення стабільного довгострокового розвитку національної економіки України.
В статье рассмотрены особенности зарождения и исторические трансформации содержания понятий социальной справедливости и социальной защиты. Охарактеризованы основные подходы и концепции тактирования социальной справедливости. Приведены данные социологического опроса, который касался выявления существования понимания социальной справедливости среди населения Украины. Проведен анализ основных макроэкономических показателей Украины и мира: динамики ВВП, уровня государственной задолженности, уровня цен, минимального уровня заработной платы и прожиточного минимума, уровня покупательной способности населения, уровня безработицы, трудовой миграции, продолжительности трудового дня, продолжительности жизни населения. Также рассмотрены основные тенденции развития национального производства, которое главным образом специализируется на экспорте сырья и комплектующих, а не готовой продукции. Раскрыто скрытые проблемы, которые содержатся в современной политике субсидирования населения Украины. Рассмотрены основные причины ухудшения основных макроэкономических показателей Украины и выявлено их негативное влияние на уровень социальной защиты в стране. Показано существование взаимосвязи и взаимообусловленности между уровнем социального развития и особенностями развития национальной экономики. Обосновано существование непосредственного влияния неэффективной социальной политики на развитие национальной экономики. Предложен ряд действий в социальной и экономической сферах, направленных на формирование социальной справедливости в стране и обеспечение стабильного долгосрочного развития национальной экономики Украины.
The features of the origin and historical transformation of the definitions “social justice” and “social welfare” have been considered in the article. The main approaches and concepts of the interpretation of social justice are described. The sociological survey data concerning the understanding of social justice the population of Ukraine has been given. An analysis of the main macroeconomic indicators of Ukraine and the world has been carried out. Some of them are: GDP growth, government debt, price level, the minimum salary and living wage level, purchasing power of the population, unemployment level, labour migration, working day hours, and life expectancy and population growth. The main trends in the development of national production focusing on the export of raw materials and components, but not finished products, are considered. The hidden current policy problems of subsidizing the population of Ukraine have been revealed. The main reasons for the deterioration of the main macroeconomic indicators of Ukraine are considered and their negative impact on the level of social protection in the country is revealed. The existence of relationship and interdependence between the level of social development and the peculiarities of national economic development is proved. The direct influence of ineffective social policy on the national economic development has been shown. A series of measures in the social and economic spheres aimed at creating social justice in the country and ensuring a stable longterm development of the national economy of Ukraine are proposed.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27327
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18vomneu.pdf
https://www.radiosvoboda.org/a/24905870.html
https://stud.com.ua/38430/sotsiologiya/sotsialna_spravedlivist
http://studies.in.ua/socialna-polityka-derzhavy/3489-socalna-poltikasocalna- spravedlivst.html
https://pidruchniki.com/1475120653434/ekonomika/zasadi_sotsialnoyi_spravedlivost i_suspilstvi
file:///C:/Temp/Vnau_f_2013_2_8.pdf
https://pon.org.ua/novyny/1115-socialna-spravedlivist-istoriya-isuchasnist. html
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/60.pdf
https://ibigdan.livejournal.com/21977027.html
https://antikor.com.ua/articles/70185- kupiveljna_spromohnistj_ukrajintsiv_vse_biljshe_padaje
http://edclub.com.ua/analityka/bezrobittya-v-ukrayini-ta-sviti-i-kvartal- 2018-roku
https://24tv.ua/statti_tag4571
http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id- 2539/
http://www.hetman.tv/nomera/2009/2009-4-5- 28/soz.html
References (Ukraine): 1. Грабовський С. Соціальна справедливість: вона справді є і за неї варто боротися / С. Грабовський // Радіо Свобода. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/24905870.html
2. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/38430/sotsiologiya/sotsialna_spravedlivist
3. Соціальна політика і соціальна справедливість. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studies.in.ua/socialna-polityka-derzhavy/3489-socalna-poltikasocalna- spravedlivst.html
4. Головніна О. Г. Основи соціальної економіки. Засади соціальної справедливості в суспільстві: підручник / О. Г. Головніна ; Нац. транспорт. ун-т. К.: Арістей, 2006. 612 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1475120653434/ekonomika/zasadi_sotsialnoyi_spravedlivost i_suspilstvi
5. Абисова М. А. Еволюція соціально-філософських поглядів на проблему соціальної нерівності: античність та середньовіччя / М. А. Абисова // Вісник національного авіаційного університету. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Temp/Vnau_f_2013_2_8.pdf
6. Латынина Ю. Л. Социализм: Феномен XX века или подсознание культуры? / Ю. Л. Латынина // Новый круг. № 3. 1992.
7. Соціальна справедливість: історія та сучасність. За матеріалами соціально- економічного департаменту апарату ФПУ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pon.org.ua/novyny/1115-socialna-spravedlivist-istoriya-isuchasnist. html
8. Брояка А. А. Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку країни / А. А. Брояка // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 34-36.
9. Клівіденко Л. М. Сучасні проблеми дослідження макроекономічних показників у контексті розвитку економіки / Л. М. Клівіденко, А. О. Русятинська // Гроші, фінанси і кредит. – 2016. – Вип. 10. – С. 804–808.
10. Інформаційний сайт Мінфін. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
11. Список стран по ВВП (номинал) на душу населения. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki
12. Владимир О. М. Об’єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни / О. М. Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. – Вип. 2 (17). – С. 13-29. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf.
13. Україна: з третього світу в перший [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
14. Хаєцька О. П. Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу / О. П. Хаєцька, М. В. Вертелецький // Ефективна економіка. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/60.pdf
15. Купівельна спроможність українців в 2017 році стала найбільшою з 2009 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ibigdan.livejournal.com/21977027.html
16. Купівельна спроможність українців все більше падає. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://antikor.com.ua/articles/70185- kupiveljna_spromohnistj_ukrajintsiv_vse_biljshe_padaje
17. Безробіття в Україні та світі. І квартал 2018 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/bezrobittya-v-ukrayini-ta-sviti-i-kvartal- 2018-roku
18. Владимир О. М. Приховані проблеми політики субсидування населення України / О. М. Владимир // Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20 жовтня 2018 року ) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО«СІЕУ» , 2018. – C.25-28.
19. Трудова міграція: чому українці їдуть з країни і як їх повернути? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://24tv.ua/statti_tag4571
20. Владимир О. М. Соціальне забезпечення людей з особливими потребами / О. М. Владимир // Тридцять перші економіко-правові дискусії, 31-10-2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id- 2539/
21. Балабан Р. В., Черінько І. П. Соціальні проблеми сучасної України та практичні рекомендації щодо їх вирішення / Р. В. Балабан, І. П. Черінько. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hetman.tv/nomera/2009/2009-4-5- 28/soz.html
References (International): 1. Hrabovsky, S. Social justice: it really is and it is worth fighting for it [Sotsial'na spravedlyvist': vona spravdi ye i za neyi varto borotysya]. Radio Svoboda – Radio Liberty. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/24905870.html
2. Firsov, M. V. & Studenova, E. H. (2001) Teoriya sotsialnoy raboty [Social work theory], Moskov, Humanity. ed. center VLADOS. Available at: https://stud.com.ua/38430/sotsiologiya/sotsialna_spravedlivist
3. Sotsial'na polityka i sotsial'na spravedlyvist' [Social policy and social justice]. Available at: http://studies.in.ua/socialna-polityka-derzhavy/3489-socalna-poltika-socalnaspravedlivst. html
4. Holovnina, O. H. Osnovy sotsial'noyi ekonomiky. Zasady sotsial'noyi spravedlyvosti v suspil'stvi: pidruchnyk [Fundamentals of Social Economics. Principles of social justice in society: a textbook], Kyiv, National transport. Univ., Aristey. Available at: https://pidruchniki.com/1475120653434/ekonomika/zasadi_sotsialnoyi_spravedlivost i_suspilstvi
5. Abisova, M A (2013) Evolyutsiya sotsial'no-filosofs'kykh pohlyadiv na problemu sotsial'noyi nerivnosti: antychnist' ta seredn'ovichchya [Evolution of socio-philosophical views on the problem of social inequality: antiquity and the Middle Ages]. Visnyk natsional'noho aviatsiynoho universytetu – Bulletin of the National Aviation University. Available at: file:///C:/Temp/Vnau_f_2013_2_8.pdf
6. Latynina, Yu. L. (1992) Sotsializm: Fenomen XX veka ili podsoznaniye kultury? [Socialism: The Phenomenon of the 20th Century or the Subconscious of Culture?]. Novyy krug.
7. Sotsial'na spravedlyvist': istoriya ta suchasnist'. Za materialamy sotsial'noekonomichnoho departamentu aparatu FPU [Social justice: history and modern times. On the materials of the socio-economic department of the apparatus of the FPU]. Available at: https://pon.org.ua/novyny/1115-socialna-spravedlivist-istoriya-isuchasnist. html
8. Broyka, A. A. (2017) Makroekonomichni pokaznyky yak indykatory sotsial'noekonomichnoho rozvytku krayiny [Macroeconomic indicators as indicators of socioeconomic development of the country]. Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku ekonomiky, obliku, finansiv ta upravlinnya v Ukrayini ta sviti: zbirnyk tez dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Poltava: TSFEND, – pp. 34-36.
9. Klividenko, L. M. (2016) Suchasni problemy doslidzhennya makroekonomichnykh pokaznykiv u konteksti rozvytku ekonomiky [Modern problems of research the macroeconomic indicators in the context of economic development]. Hroshi, finansy i kredyt [Money, finance and credit], pp. 804–808.
10. Informatsiynyy sayt Minfin [Information site of the Ministry of Finance]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
11. Spisok stran po VVP (nominal) na dushu naseleniya [List of countries by GDP (nominal) per capita]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki
12. Vladymyr, O. M. (2017) Ob"yektyvna neobkhidnist' zabezpechennya polityky staloho rozvytku ekonomiky krayiny [Objective necessity of ensuring the policy of sustainable development of the country's economy]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-economic problems and the state], Vol. 2 (17), pp.13-29, Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf
13. Ukrayina: z tret'oho svitu v pershyy [Ukraine: From the Third World to the First]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
14. Khayetska, O. P. & Wertelecki, M. V. Analiz dynamiky VVP Ukrayiny ta inshykh krayin svitu [Analysis of the dynamics of GDP of Ukraine and other countries of the world]. Efektyvna ekonomika [Effective economy]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/60.pdf
15. Kupivel'na spromozhnist' ukrayintsiv v 2017 rotsi stala naybil'shoyu z 2009 roku [The purchasing power of Ukrainians in 2017 has become the largest since 2009] Available at: https://ibigdan.livejournal.com/21977027.html
16. Kupivel'na spromozhnist' ukrayintsiv vse bil'she padaye [The purchasing power of Ukrainians is falling more and more], available at: https://antikor.com.ua/articles/70185- kupiveljna_spromohnistj_ukrajintsiv_vse_biljshe_padaje
17. Bezrobittya v Ukrayini ta sviti. I kvartal 2018 roku [Unemployment in Ukraine and in the world. I quarter of 2018]. Available at: http://edclub.com.ua/analityka/bezrobittya-vukrayini- ta-sviti-i-kvartal-2018-roku
18. Vladymyr, O. M. (2018) Prykhovani problemy polityky subsyduvannya naselennya Ukrayiny [Hidden problems of the policy of subsidizing the population of Ukraine]. Ekonomichne zrostannya: stratehiya, napryamy i priorytety: zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Economic growth: strategy, directions and priorities: a collection of materials of the IV International scientific and practical conference]. Zaporizhya, Eastern Ukrainian Institute of Economics and Management, pp. 25-28.
19. Trudova mihratsiya: chomu ukrayintsi yidut' z krayiny i yak yikh povernuty? [Labor migration: why do Ukrainians leave the country and how to get them back?]. Available at: https://24tv.ua/statti_tag4571
20. Vladymyr, O. M. (2018) Sotsial'ne zabezpechennya lyudey z osoblyvymy potrebamy [Social security for people with special needs]. Trydtsyat' pershi ekonomiko-pravovi dyskusiyi [Thirty-first economic-legal discussions]. Available at: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2539/
21. Balaban, R. V. & Cherin'ko, I. P. Sotsial'ni problemy suchasnoyi Ukrayiny ta praktychni rekomendatsiyi shchodo yikh vyrishennya [Social problems of modern Ukraine and practical recommendations for their solution]. Available at: http://www.hetman.tv/nomera/2009/2009-4-5-28/soz.html
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18vomneu.pdfПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ФАКТОР ДИСБАЛАНСУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ962,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.