Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23492
Title: Шляхи покращення управління публічними фінансами та системи бюджетування публічної організації на прикладі Чернелево-Руської сільської ради
Authors: Бачинська, Уляна Василівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, тел. 380-352-52-41-81
Bibliographic description (Ukraine): Бачинська У.В. Назва : дипломна робота магістра за спеціальністю 074 - Публічне управління управління та адміністрування
Bibliographic description (International): Bachynska U.V. Title: Master thesis on the specialty 074 - Public administration of administration and administration
Issue Date: 2018
Date of entry: 9-Feb-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Code and name of the specialty: 074 - Публічне управління та адміністрування
Committee members: Дудкін, Павло Дмитрович
UDC: 336.1
Keywords: Місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування, громада, бюджетна децентралізація, міжбюджетні відносини
Abstract: The tools of influence on the formation of the revenue part of local budgets are revealed. Instruments of influence on the formation of the revenue part of local budgets have been identified. The process of financial support of local budgets is investigated and ways of local self-government development are proposed
Description: Розроблено основні засоби покращення фінансування органів місцевого самоврядування шляхом децентралізації та введення нової моделі управління
Content: Метод бюджетування як основний дієвий механізм управління публічними фінансами,державний аудит ефективності використання публічних коштів,аналіз управління фінансами Чернелево-Руської сільської ради,децентралізація управління бюджетними коштами та нова модель управління як важелі збільшення фінансової самодостатності бюджетів публічних організацій
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23492
Copyright owner: Бачинська Уляна Василіна, 2018
URL for reference material: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21157/2/SEIED_2017_Pacholiak_U-Ways_to_improve_public_32-35.pdf
References (Ukraine): 1. Александрова М. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Г.Г. Кірейцев (ред.), Бардаш С. В., Бородкін О. С., Бутинець Т. А., Виговська Н. Г. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 495с. 2. Алексеева И.В. Исследование сущности и экономической природы стратегиче- ского аудита и его [Електронний ресурс] / И. В. Алексеева. – Режим доступу: http:// www.auditfin.com/fin/2010/6/04_01/04_01%20.pdf 3. Ангелина И.А. «Стратегический аудит в системе государственного финансово- го контроля» [Електронний ресурс] / И. А. Ангелина. – Режим доступу: http://www. teoria-practica.ru/-3-2013/economics/angelina.pdf 4. Артеменко О. Бюджетування / Українська академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління/ Артеменко О., Марущак В., Марущак О.. — О. : Видавництво ОРІДУ УАДУ, 2003. — 108с. 5. Ахромкіна В. В. Актуальність впровадження бюджетування на підприємствах комунальної власності / В. В. Ахромкіна // Вісник Донбаського державного технічного університету. – 2012. – № 5. – С. 14-16. Бардаш С..В. Поняття і склад публічних фінансів як обєкта державного фінансового аудиту / С. В. Бардаш// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – №6. – С.34-37. 6. Бень Т.Г., Довбня СБ Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємства / / Фінанси Україні. - 2012. - № 7. - С.48-55. 7. Береза А. В. Ототожнення виконавчої влади і приватного сектору у новому державному управлін- ні / А. В. Береза // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 647–650. 8. Біленко Л.М., Оченаш В.А. Бюджетування як головний напрямок підвищення ефективності менеджменту / / Регіональні перспективи. - 2012. - № 5,6. - С.77-78. 9. Білик М. Д. Основи бюджетування: навч. посіб. / М. Д. Білик (ред.). Заворотній Р. І., Данілова Л. І., Онищенко С. В., Павліковський А. М., Потій В. З. — К. : КНЕУ, 2009. — 454 с. 10. Бутинець Ф.Ф., Чижевський Л.В., Герасимчук А.В. Бухгалтерський управлінський облік: Курс лекцій. - Житомир: ПП "Рута", 2000. - 445с. 11. Бюджетний кодекс України : закон України 08.07.2010 № 2456 - VI// [Електро- нний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua 12. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : Затверджений ВРУ 8 липня 2010 року № 2456-VI. 9. Ярошевич Н.Б. Шляхи збільшення дохідної бази місцевих бюджетів в Україні / Н.Б. Ярошевич, О.Я. Липа // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. - №20.10. – С. 278-282. 13. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page13 14. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 р. № 2456-VI // Голос України. – 2010. – № 143. 15. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за 2012 р. – К. : ІБСЕД, 2013. – 73 с. 16. Васшіик О. Д. Бюджетна система України: підруч. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 544 с. 17. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование // Под ред. В.Н. Самочкина. – 2-е изд., доп. – М.: Дело, 2002. – 376 с. 18. Голов СВ. Управлінський бухгалтерський облік. - К.: СКАРБИ, 2008. 19. Гончаренко М. В. Європейські стандарти антикризового управління публічними фінансами / М. В. Гончаренко // Актуальні проблеми державного управління. – 2016. – № 2. – С. 1-6. 35 20. Городецький Д. Концепція бюджетної збалансованості / / Економіст. - 2011. - № 4. - С.14-28. 21. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с. 22. Дерун Т. М.,Актуальні питання бюджетного забезпечення місцевого самоврядування на 2013 та 2014 роки: загрози та перспективи / Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" включено до переліку наукових фахових видань України з питань державного управління (постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.) 23. Дмитренко Г.В. Шляхи удосконалення публічного фінансового контролю. / Дмитренко Г.В. // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 91-93. 24. Долгополова О. В. Складові елементи системи бюджетування на підприємстві / О. В. Долгополова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2009. – № 35. – С. 185-189. 25. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник / Друри К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с. 26. Друрі К. Введення в управлінський і виробничий облік: Навчальний посібник. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2008. 27. Євдокієнко А. В. Шляхи вирішення проблемних питань управління місцевими бюджетами в сучасних умовах / А. В. Євдокієнко // Управління розвитком. – 2012. – №19(140). – С. 102-104. 28. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХІV / / Все про бухгалтерський облік. - 2009. - № 311 (436). - С.3-6. - (Спецвипуск 44). 29. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19. 30. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02. 2015р. № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19/page2 31. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/ uk/publish/article?art_id=39878&cat_id. 32. Зятковскій І.В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами / / Фінанси Україні. - 2011. - № 7. - С.78-89. 33. Ильин А.И. Планирование на предприятии: учебное пособие / А.И. Ильин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Новое издание, 2005. – 656 с. 34. Ільяшенко В. А. Бюджетне фінансування органів місцевого самоврядування України / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 4. – С. 117-122. 35. Калантай Т.В. Контролінг: Навчальний посібник/ Т.В. Калантай. – Львів: Новий світ – 2000, 2008. – 252 с. 36. Карпова Т.П. Управлінський облік: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 350 с. 37. Касперович Ю. В. Пріоритетні напрями підвищення ефективності та прозорості публічних фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/prozorist-19d5a.pdf. 38. Кириленко О.П. Місцеві фінанси / О.П. Кириленко: підруч. – К.: Знання, 2006. – 677 с. 39. Клімова С.М. Управління публічними фінансами як складова реформи державного управління / С. М. Клімова // Держава та регіони: Серія «Право». Вип. № 3. – 2016. – С. 84-89. 40. Контролінг: Навчальний посібник/ Г.О. Швиданенко [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с. 41. Концепція реформування місцевих бюджетів / Кабінет міністрів України. //http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable artical?art id=73747 42. Косаревич О. П. Бюджет розвитку місцевих бюджетів / О. П. Косаревич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/VPu/Ekon/2008_6/51.pdf. 43. Кулешір В. В. Диверсифікація джерел формування місцевих бюджетів розвитку / В. В. Кулешір // Вісник Дніпропетровського Університету. Серія “Економіка”. – 2011. – № 5(3). – С. 124–132. 44. Кулик В.В., Кулик А.В. Бюджет як інструмент розвитку внутрішнього ринку / / Фінанси Україні. - 2011. - № 7. - С.119-125. 45. Куценко Т. Ф. Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку / Т. Ф. Куценко // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 62-66. 46. Лисенко Ж. П. Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту / Ж. П. Лисенко // Ефективна економіка. – 2015. - №3. – С. 44-46. 47. Лисяк Л.В. Напрями підвищення ефективного використання коштів місцевих бюджетів України / Л.В. Лисяк, К.М. Роменська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2014. – № 156. – С. 100-104. 48. Лихачова О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб. пособие. / О.Н. Лихачова – М.: ООО «ТКВелби», 2003. – 264 с. 49. Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навчальний посібник / Н.М.Любенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264 с. 50. Максютов А.А. Краткий курс МВА: Учебно-практический курс по финасовому менеджменту/ А.А. Максютов. – М.: Альфа-пресс, 2007. – 604 с. 51. Місцеві бюджети [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://minfin. gov.ua/news/bjudzhet/local-budg 52. Молдован О. О. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління / О. О. Молдован // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 2. – С.35- 42. 53. Москаленко В.П., Шипунова О.В. Розвиток фінансово-економічного механізму на підприємстві: Курс лекцій. - Суми: ВВП "Мрія - 1" ЛТД, УАБС, 2008. - 106с. 54. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів в умовах зміни податкового та бюджетного законодавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iepd.kiev.ua/?p=4102 Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/nk 55. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] / Державна казначейська служба України. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir 56. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 57. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 58. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 59. Панков В. А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства : Навчальний посібник / В.А.Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. Михайличенко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. 60. Пасічник М. В. Механізми впровадження нового публічного менеджменту: досвід США / М. В. Пасічник // Державне управління: теорія та практика. – 2009. – № 1 (9) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2009–1/doc_pdf/Pasichnyk_MV.pdf 61. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник / Поддєрьогін А. М. (наук.ред.), Білик М. Д., Буряк Л. Д., Булгакова С. О., Куліш А. П. — 6-е вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2006. — 552с. 62. Поліщук О.В. Планування результатів діяльності підприємства / / Фінанси Україні. - 2012. - № 4. - С.39-41. 63. Пономаренко Л.А. Бюджети їх значення / / www.сfіn.ru / аfа / 2006-2/2. 64. Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник/ О.В. Портна. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 262 с. – (Вища освіта в Україні) 65. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. // ВВР України. – 1997. – № 24. – С. 170. 66. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 38. – С. 12. 67. Савчук В.І. Стратегия + Финансы: уроки принятия бизнес-решений для руководителей/ В.І.Савчук. – К.: Companion Group, 2009. – 352 с. 68. Сколотяний Ю. Місцеві бюджети: профанація розвитку / Ю. Сколотяний [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/internal/miscevibyudzheti-profanaciya-rozvitku-_.html. 69. Скудар Г. Управління великими Акціонерними товариствами / / Економіка Україна. - 2012. - № 2. - С.14-15. 70. Солових В. П. Новий публічний менеджмент як одна із моделей організації системи державного управління / В. П. Солових // Державне будівництво. – 2009. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009–2/#ru 71. Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста / Н. Старостенко // Економіка України. –2005. -№9. –С. 38-47. 72. Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста / Н. Старостенко // Економіка України. - 2005. - №9. - С. 38-47. 73. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 552 с. 74. Степашин С.В. Государственный финансовый контроль : Учебник для вузов. / С.В. Степашин, Н.С. Столяров, С.О. Шохин, В.А. Жуков. – СПб. : Питер, 2004. – 557 75. Субботович Ю.Л. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування / Ю.Л. Суб- ботович // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2013. – № 13. – С. 44–46. 76. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с. 77. Терещенко О. О., Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Терещенко О. О. (ред.), Невмержицький Я. І., Куліш А. П., Терещенко С. І., Галака О. П. — К. : КНЕУ, 2006. — 312с. 78. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія/ Терещенко О.О. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 268 с. 79. Терещенко О.О. Теоретичні основи бюджетування на підприємстві / / Фінанси Україні. - 2011. - № 11. С.13-16. 80. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку:Монографія/ За заг. ред. О.С. Федоніна. – К.: КНЕУ, 2006. – 288 с. 81. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Г.І. Філіна. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 320 с. 82. Фінансовий менеджмент: Підручник. — 2-ге вид., стер. Затверджено МОН /Шелудько В.М. — К., 2013. — 375 с 83. Фомін П.А. Бюджетування - теорія та практика виробничо - фінансового планування і аналізу / / Фінанси і кредит. - 2010. - № 1. - С.55-60. 84. Формування місцевих бюджетів: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Гвазава Н.Г. - Режим доступу: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/5/04.pd 85. Хаблюк О. Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його встановлення / О. Хаблюк, Л. Будник // Галицький економічний вісник. – 2013. – №4(43). 86. Харко А.Ю. Бюджетування у процесі управління фінансовою діяльністю підприємства / / Фінанси Україні. - 2010. - № 9. - С.87-91 87. Хометенко А. В. Науковий підхід до удосконалення системи управління публічними фінансами України / А. В. Хометенко// Вісник Одеського національного економічного університету. – 2014. – № 3. – С. 53-58. 88. Черніков Д. Ю. Європейська інтеграція у сфері конкуренції та державної допомоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://parlament.org.ua/wpcontent/uploads/2016/04/10.pdf. 89. Чи бути в Бюджеті-2015 децентралізації? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slovoidilo. ua/articles/6675/2014-12-30/byt-li-v-byudzhete-2015- decentralizacii.html. 90. Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В.М. Шелудько. - К. : Знання, 2006. - 439 с. 91. Шим Дж.К. Основы коммерческого бюджетирования. Пошаговое руководство/ Дж.К. Шим, Дж.Г. Сигел. – СПб.: Азбука, 2001. – 496 с. 92. Шомахмал В.А. Впровадження бюджетування для підвищення ефективності фінансового планування на підприємстві / / Регіональні перспективи. - 2012. - № 4. - С.116-119.
References (International): 1. Alexandrova M. M. Financial Management: Textbook / G.G. Kiryetsov (ed.), Bardash SV, Borodkin O. S., Butynets T. A., Vygovskaya N. G. - 2nd form., Transformation. and add - K.: ZUL, 2002. - 495 c. 2. Alekseeva IV Investigation of the essence and economic nature of the strategic audit and its [Electronic resource] / I.V. Alekseyev. - Access mode: http: // www.auditfin.com/fin/2010/6/04_01/04_01%20.pdf 3. Angelina I.A. "Strategic audit in the system of state financial control" [Electronic resource] / I. A. Angelina. - Access mode: http: // www. theoria-practica.ru/-3-2013/economics/angelina.pdf 4. Artemenko O. Budgeting / Ukrainian Academy of State. management under the President of Ukraine; Odessa regional institute of state. Management / Artemenko O., Maruschak V., Maruschak O. - O.: Publishing House of the ORID UADU, 2003. - 108s. 5. Akhromkina V.V. The Relevance of Budgeting Implementation at Utility Enterprises / VV Akhromkin // Bulletin of the Donbas State Technical University. - 2012. - No. 5. - P. 14-16. Bardash S..V. The concept and composition of public finance as an object of the state financial audit / SV Bardash // Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. - 2016 - №6. - p.34-37. 6. Ben T. G., Dovbnya SB Budgeting as an instrument for improving the system of financial management of the enterprise // Finance for Ukraine. - 2012. - No. 7. - P.48-55. 7. Bereza AV, Identification of executive power and the private sector in the new state administration / AV Bereza // State and Law. - 2010 - Voip. 47. - P. 647-650. 8. Bilenko LM, Ochenash V.A. Budgeting as the main direction of improving the efficiency of management // Regional prospects. - 2012. - No. 5.6. - P.77-78. 9. Bilyk M. D. Fundamentals of Budgeting: Teach. manual / M. D. Bilyk (ed.). The inverse of R. I., Danilova L. I., Onischenko SV, Pavlikovsky AM, Potiy V. Z. - K.: KNEU, 2009. - 454 p. 10. Butinets F.F., Chyzhevsky L.V., Gerasimchuk A.V. Accounting Management Accounting: Course Lectures. - Zhytomyr: PE "Ruta", 2000. - 445 c. 11. The Budget Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 07/08/2010 № 2456 - VI // [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.rada.gov.ua 12. Budget Code of Ukraine [Electronic resource]: Approved by the Verkhovna Rada July 8, 2010 No. 2456-VI. 9. Yaroshevich N. B. Ways to Increase the Income Base of Local Budgets in Ukraine / NB Yaroshevich, O.Ya. Lime // Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. - 2010. - No. 20.10. - S. 278-282. 13. The Budget Code of Ukraine No. 2456-VI of July 08, 2010 [Electronic resource]. - Mode of access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page13 14. The Budget Code of Ukraine dated July 8, 2010 No. 2456-VI // Voice of Ukraine. - 2010. - No. 143. 15. Budget monitoring. Analysis of budget execution for 2012 - K .: IBSER, 2013. - 73 p. 16. Vashiik O. D. Budget system of Ukraine: under the leadership. / O. D. Vasilik, K. V. Pavlyuk - K .: Center for Educational Literature, 2004. - 544 p. 17. Flexible development of the enterprise: Efficiency and budgeting // Ed. VN Samochkin - 2nd ed., Additional. - M .: Case, 2002. - 376 pp. 18. Head of the JV. Management accounting. - K .: SCARBI, 2008. 19. Goncharenko MV European standards for crisis management of public finances / MV Goncharenko // Actual problems of public administration. - 2016. - No. 2. - P. 1-6. 35 20. Gorodetsky D. Concept of budgetary equilibrium // Economist. - 2011. - No. 4. - P.14-28. 21. Gutsalenko L.V. State financial control: teaching. manual for studio higher tutor shut up / L.V. Gutsalenko, V.A.Derii, M. M. Kotsupatry. - K.: Center for Educational Literature, 2009. - 424 p. 22. Derun T.M. Topical Issues of Budget Support of Local Self-Government for 2013 and 2014: Threats and Prospects / The electronic scientific specialized publication "Public Administration: Improvement and Development" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on public administration (resolution of the Presidium HAC of Ukraine No. 2-05 / 3 of July 08, 2009) 23. Dmitrenko G.V. Ways of Improving Public Financial Control. / Dmitrenko GV // Economy and the state. - 2011. - No. 4. - P. 91-93. 24. Dolgopolova O. V. Ingredients of the Budgeting System at the Enterprise / O. Dolgopolov // Bulletin of Social and Economic Research. - 2009. - No. 35. - P. 185-189. 25. Druri K. Management and production accounting: Per. with english Textbook / Druri K. - Moscow: UNITI-DANA, 2002. - 1071 p. 26. Drury K. Introduction to Management and Production Accounting: A Manual. - M .: Audit, UNITI, 2008. 27. Evdokienko A.V. Ways of solving problems of management of local budgets in modern conditions / AV Evdokienko // Development Management. - 2012. - No. 19 (140). - P. 102-104. 28. The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" dated July 16, 9999, No. 996-ХІV / / All about accounting. - 2009. - No. 311 (436). - p. 3-6. - (Special Issue 44). 29. The Law of Ukraine "On the Public Use of Public Funds" [Electronic Resource]. - Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19.
30. The Law of Ukraine "On Voluntary Association of Territorial Communities" of 05.02. 2015 No. 157-VIII [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19/page2 31. Law of Ukraine "On the Basic Principles of the Implementation of State Financial Control in Ukraine" // [Electronic resource]. - Mode of access: http: //dkrs.kmu.gov.ua/kru/ uk / publish / article? Art_id = 39878 & cat_id. 32. Zyatkovsky IV The budget of the company as a tool for managing financial resources / / Finance for Ukraine. - 2011. - No. 7. - P.78-89. 33. Ilyin AI Planning at the enterprise: a manual / AI Ilyin - 6th ed., Pererab. and add - Mn .: New edition, 2005. - 656 p. 34. Ilyashenko V. A. Budgetary Financing of Local Self-Government Bodies of Ukraine / VA Ilyashenko // State and Regions. Series: Public Administration. - 2010. - No. 4. - P. 117-122. 35. Kalantay T.V. Controlling: Textbook / T.V. Kalantay - Lviv: New World - 2000, 2008. - 252 p. 36. Karpova T.P. Management accounting: Textbook for universities. - Moscow: UNITI, 2009. - 350 p. 37. Kasperovich Yu.V. Priority Areas for Increasing Efficiency and Transparency of Public Finance [Electronic Resource]. - Access mode: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/prozorist-19d5a.pdf. 38. Kirilenko O.P. Local Finances / O.P. Kirilenko: under the arm. - K .: Knowledge, 2006. - 677 pp. 39. Klimova S.М. Public Finance Management as a Component of Public Administration Reform / S. M. Klimov // State and Regions: The "Law" series. Whip No. 3. - 2016. - P. 84-89. 40. Controlling: Textbook / G.O. Shvidanenko [and others]. - K .: KNEU, 2008. - 264 p. 41. The concept of reforming local budgets / Cabinet of Ministers of Ukraine. //http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable artical? art id = 73747 42. Kosarevich O. P. Budget of local budgets development / O.P. Kosarevich [Electronic resource]. - Mode of access: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum / VPu / Ekon / 2008_6 / 51.pdf. 43. Kuleshir VV Diversification of the sources of local development budgets development / VV Kuleshir // Bulletin of the University of Dnipropetrovsk. Series "Economics". - 2011. - No. 5 (3). - P. 124-132. 44. Kulik VV, Kulik AV Budget as an instrument for the development of the domestic market / / Finances Ukraine. - 2011. - No. 7. - P.119-125. 45. Kutsenko TF Public Finances in Ukraine: Content and Structure in the Context of Contemporary Development Trends / TF Kutsenko // Economy and the State. - 2016. - No. 6. - P. 62-66. 46. ​​Lysenko Zh.P. Models of Budgeting in the Field of Public Financial Management / Zh. P. Lysenko // Effective Economics. - 2015 - # 3. - P. 44-46. 47. Lysiak L.V. Directions of increase of effective use of funds of local budgets of Ukraine / L.V. Lisyak, KM Romny // Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Economics. - 2014. - No. 156. - P. 100-104. 48. Likhachova O.N. Financial Planning at the Enterprise: Study. allowance / O.N. Likhacheva - M .: OOO TKVelfi, 2003. - 264 p. 49. Lyubenko NM Finances of enterprises: textbook / N.M. Lyubenko. - K.: ZUL, 2009. - 264 p. 50. Maksitov AA Short Course of MBA: A Practical Financial Management Course / AA Maxiutov - M .: Alpha-Press, 2007. - 604 p. 51. Local budgets [Electronic resource] / Ministry of Finance of Ukraine. - Access mode: http: // minfin. gov.ua/news/bjudzhet/local-budg 52. Moldovan O. O. Modernization of the system of public finances and introduction of a new model of management / O.O. Moldovan // Strategic Priorities. - 2014. - № 2. - С.35- 42. 53. Moskalenko VP, Shipunova O.V. Development of the financial and economic mechanism at the enterprise: Course of lectures. - Amounts: GDP "Mriya-1" LTD., UABS, 2008. - 106s. 54. Features of the formation and implementation of local budgets in terms of changes in tax and budget laws [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.iepd.kiev.ua/?p=4102 Tax Code of Ukraine No. 2755-VI dated 02.12.2010 (with amendments and additions) [Electronic resource]. - Access mode: http://sfs.gov.ua/nk 55. Official site of the State Treasury Service of Ukraine [Electronic resource] / State Treasury of Ukraine. - Access mode: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir 56. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/ 57. The official website of the Ministry of Finance of Ukraine. [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.minfin.gov.ua. 58. The official website of the VI Vernadsky National Library of Ukraine. [Electronic resource]. - Mode of access: http: //www.nbuv.gov.ua 59. Pankov VA Controlling and budgeting of financial and economic activity of the enterprise: Training manual / VA Pankov, S.Ya. Eletsky, NM Mykhailychenko - K.: Center for Educational Literature, 2007. - 112 p.
60. Pasichn MV MV Mechanisms for Introducing New Public Management: US Experience / M.V. Pasechnik // Public Administration: Theory and Practice. - 2009. - No. 1 (9) [Electronic resource]. - Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2009-1/doc_pdf/Pasichnyk_MV.pdf 61. Podderyogin AM Finances of enterprises: Textbook / Podderyogin AM (sci. Ed.), Bilyk M. D., Buryak L. D., Bulgakov S. A., Kulish A. P. - 6- e. view, processing. and add - K.: KNEU, 2006. - 552 c. 62. Polishchuk O.V. Planning of the results of the enterprise / / Finances Ukraine. - 2012. - No. 4. - P.39-41. 63. Ponomarenko L.A. Budgets of their significance // www.sfіn.ru/аfа/ 2006-2 / 2. 64. Portna O.V. Controlling: Textbook / O.V. Port - 2nd form., Vipr. and add - Lviv: Magnolia 2006, 2009. - 262 p. - (Higher education in Ukraine) 65. On Local Self-Government in Ukraine: Law of Ukraine dated May 21, 1997 // VVD of Ukraine. - 1997. - No. 24. - P. 170. 66. About the approval of the Concept for the reform of local budgets: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 23, 2007 No. 308-r // Officer. Visn Of Ukraine. - 2007. - No. 38. - P. 12. 67. Savchuk V.I. Strategy + Finance: Lessons in Business Decision Making for Leaders / V.I.Savchuk. - K .: Companion Group, 2009. - 352 p. 68. Skolotyany Yu. Local budgets: profane development / Yu. Skolotyany [Electronic resource]. - Mode of access: http://gazeta.dt.ua/internal/miscevibyudzheti-profanaciya-rozvitku-_.html. 69. Scudar G. Management of Large Joint Stock Companies / / Economy Ukraine. - 2012. - No. 2. - p.14-15. 70. Solovy VP New public management as one of the models of organization of the system of public administration / V.P. Solovyh // State construction. - 2009. - No. 2 [Electronic resource]. - Access mode: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/#ru 71. Starostenko N. Methodological Approaches to Assessing the Financial Stability of the City Budget / N. Starostenko // Economy of Ukraine. -2005 No. 9 -WITH. 38-47. 72. Starostenko N. Methodological Approaches to Assessing the Financial Stability of the City Budget / N. Starostenko // Economy of Ukraine. - 2005. - №9. - P. 38-47. 73. Statistical Yearbook of Ukraine for 2012 / ed. O.G. Osaulenko. - K.: State Statistics Service of Ukraine, 2013. - 552 p. 74. Stepashin S.V. State financial control: Textbook for high schools. / SV Stepashin, N.S. Stolyarov, S.O. Shokhin, VA Zhukov - St. Petersburg : Peter, 2004 - 557 75. Subbotovich Yu.L. Budget Decentralization and Strengthening of Local Government Finance / Yu.L. Subotovich // Bulletin of the Kiev National University. T. Shevchenko. - 2013. - No. 13. - P. 44-46. 76. Theory of Finance: Textbook / Ed. prof. V. Fedosov, S. I. Yuri. - K .: Center for Educational Literature, 2010. - 576 pp. 77. Tereschenko O. O., Financial Activities of Business Entities: Teaching Method. manual / Tereshchenko O. O. (ed.), Nevmerzhitsky Ya.I., Kulish A.P., Tereshchenko S.I., Galaka O.P. - K.: KNEU, 2006. - 312p. 78. Tereshchenko O.O. Anticrisis Financial Management at the Enterprise: Monograph / Tereschenko O.O. - 2nd form., Without changes. - K .: KNEU, 2006. - 268 p. 79. Tereshchenko O.O. Theoretical bases of budgeting at the enterprise // Finances Ukraine. - 2011. - No. 11. P. 13-16. 80. Enterprise Management: Contemporary Development Trends: Monograph / Under the Comm. Ed. O.S. Fedonina - K .: KNEU, 2006. - 288 p. 81. Filina G.I. Financial Activities of Business Entities: Textbook / GI Filina - K .: Center for Educational Literature, 2009. - 320 p. 82. Financial Management: Textbook. - 2nd form., Ster. Approved by MES / Sheludko VM - K., 2013. - 375 pp 83. Fomin P.A. Budgeting - the theory and practice of production - financial planning and analysis / / Finance and credit. - 2010. - No. 1. - P.55-60. 84. Formation of local budgets: problems and prospects [Electronic resource] / Gvazava N.G. - Access mode: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/5/04.pd 85. Khablyuk O. The essence of the audit of efficiency and the foreign experience of its establishment / O. Khablyuk, L. Budnyk // Halytskyi Ekonomicheskij Visnyk. - 2013. - №4 (43). 86. Kharkov A.Yu. Budgeting in the process of managing the financial activity of the enterprise // Finance for Ukraine. - 2010. - No. 9. - P.87-91 87. Khometenko AV, Scientific approach to improving the system of public finance management in Ukraine / AV Khometenko // Bulletin of the Odessa National Economic University. - 2014. - No. 3. - P. 53-58. 88. Chernikov D.Yu. European Integration in the Competition and State Aid [Electronic Resource]. - Access mode: http://parlament.org.ua/wpcontent/uploads/2016/04/10.pdf. 89. Should the Decentralization Budget be 2015? [Electronic resource]. - Access mode: http: //www.slovoidilo. ua / articles / 6675 / 2014-12-30 / byt-li-v-byudzhete-2015- decentralizacii.html. 90. Sheludko, V.M. Financial Management: Textbook / V.M. Sheludko - K.: Knowledge, 2006. - 439 p. 91. Shim JK Basics of Commercial Budgeting. Step by Step Guide / JK Shim, Dzh.G. Siegel - SPb .: Azbuka, 2001. - 496 pp.
92. Shomkamal V.A. Implementation of budgeting for increasing the efficiency of financial planning at the enterprise // Regional prospects. - 2012. - No. 4. - P.116-119.
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:074 — публічне управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат.pdf392 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools