Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22941

Title: Моделювання кореляції корпоративної культури на макроекономічне середовище України
Other Titles: Correlation modeling in corporate culture macroeconomic environment of Ukraine
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Химич, Ірина Григорівна
Garmatiy, Nataliya
Khymych, Iryna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Гарматій Н. М. Моделювання кореляції корпоративної культури на макроекономічне середовище України / Наталія Михайлівна Гарматій, Ірина Григорівна Химич // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 5–13. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Garmatiy N., Khymych I. (2017) Modeliuvannia koreliatsii korporatyvnoi kultury na makroekonomichne seredovyshche Ukrainy [Correlation modeling in corporate culture macroeconomic environment of Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 5-13 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 52
Issue Date: 21-Nov-2017
Submitted date: 28-Feb-2017
Date of entry: 27-Dec-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 334.784 (658.5)
336
338.48
Keywords: корпоративна культура
корпоративна етика
індекс глобальної конкурентоспроможності
індекс сприйняття корупції
кореляція
випадкові процеси
теорія ланцюгів Маркова
індекс фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств в Україні
макроекономічне середовище
економіко-математичне моделювання
corporate culture
corporate ethics
Global Competitiveness Index
corruption perception index
correlation
random processes
theory of Markov’s chains
volume index of commodity structure of retail trade turnover of enterprises in Ukraine
the macroeconomic environment
economic and mathematical modeling
Number of pages: 9
Page range: 5-13
Start page: 5
End page: 13
Abstract: Висвітлено важливість дослідження впливу корпоративної культури на показники, що характеризують стан макроекономічного середовища національної економіки, інструментарієм економіко-математичного моделювання на базі теорії ланцюгів Маркова. На основі проведених досліджень, проаналізовано динаміку таких показників, як: корпоративна етика; індекс глобальної конкурентоспроможності; індекс сприйняття корупції; індекс фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств в Україні. Зокрема зазначено, що індекс глобальної конкурентоспроможності є досить важливою складовою та значно впливає на ефективність функціонування фінансово-економічних процесів в країні. Застосування сучасної теорії прогнозування на основі ланцюгів Маркова дозволяє вирішити складні задачі для сучасних економічних суб’єктів, оскільки дана теорія дозволяє врахувати коливання показників за попередні періоди, одночасно врахувати ймовірності настання події.
In the article the authors highlight the importance of the study of the influence of corporate culture on parameters that characterize the state of the national economy macroeconomic environment, the tools of economic and mathematical modeling based on the theory of Markov’s chains. Based on studies, the analysis of dynamics of indicators such as corporate ethics; Global Competitiveness Index; Corruption Perceptions Index; volume index of commodity structure of retail trade turnover of enterprises in Ukraine is carried out. In particular, the authors state that the global competitiveness index is a very important component and significantly affects the efficiency of the financial and economic processes in the country. The use of the modern theory of forecasting based on Markov’s chains can solve complex problems for modern economic entities, as this theory allows considering fluctuations in prior periods and at the same time taking into account the likelihood of the event. In terms of global competition, rapid changes in high technology, growth of information, lack of reliability of forecasts constant change of the situation remain relatively stable moral and cultural factors. Continual improvement and principles of corporate culture in respect of the activities is critical for business leaders. After all, it will depend on further positive financial and economic results and maintain existing or gain new competitive position both in domestic and international markets. That is, the concept of corporate culture, which will include a combination set of ideas, values, norms and principles to deal with personnel create the so-called enterprise model behavior.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22941
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL for reference material: http://www.ukrstat.gov.ua
http://ti-ukraine.org
http://voxukraine.org/2016/02/16/evaluating-ukraine-top-40-of-the-global-competitiveness-index-ua/
http://www.feg.org.ua
References (Ukraine): 1. Армстронг, Г. Маркетинг [Текст] / Г. Амстронг: пер. з англ. – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с.
2. Гріфін, Р. Основи менеджменту: підручник [Текст] / Р. Гріфін, В. Яцура. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.
3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Індекс сприйняття корупції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org.
5. Петруня, Ю.Є. Маркетинг: навч. посібник [Текст] / Ю.Є. Петруня. – К.: Знання, 2007. – 325 с.
6. Рогатинський, Р.М. Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків [Текст] / Р.М. Рогатинський, Н.М. Гарматій. – Тернопіль: ТзОВ «Видавництво Астон», 2015. – 206 с.
7. Романов, А.Н. Маркетинг: учебник [Текст] / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.
8. Савельєва, В.С. Управління діловою кар’єрою: навч. посібник [Текст] / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.
9. Том Купе. Оцінюючи Україну: Місце серед 40 найкращих країн за Індексом глобальної конкурентоспроможності [Текст] / Том Купе, Юлія Махоніна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://voxukraine.org/2016/02/16/evaluating-ukraine-top-40-of-the-global-competitiveness-index-ua/.
10. Фонд «Ефективне управління» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua.
11. Чайка, Г.Л. Організація праці менеджера: навч. посібник [Текст] / Г.Л. Чайка, О.Г. Шепелюк. – К.: Знання, 2007. – 420 с.
References (International): 1. Armstronh H. Marketynh (Marketing). Moscow, Publishing House “Williams”, 2001, 608 p.
2. Hrifin R., Yatsura V. Osnovy menedzhmentu (Fundamentals of management). Lviv, BuK, 2001, 624 p.
3. Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny (State Statistics Committee of Ukraine), retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Indeks spryynyattya koruptsi (Corruption Perceptions Index), retrieved from: http://ti-ukraine.org.
5. Petrunya Yu.Ye. Marketynh (Marketing). Kyiv, Znannya, 2007, 325 p.
6. Rohatyns’kyy R.M., Harmatiy N.M. Matematychni metody rynkovoyi ekonomiky dlya spetsialistiv-kibernetykiv (Mathematical methods for market economy cybernetics specialists). Ternopil, Publishing House Aston, 2015, 206 p.
7. Romanov A.N., Korlyuhov Yu.Yu., Krasyl’nykov S.A. Marketynh (Marketing). Moscow, Banks and exchanges, Unity, 1996, 560 p.
8. Savel’yeva V.S., Yes’kov O.L. Upravlinnya dilovoyu kar’yeroyu (Business management careers). Kyiv, Center of educational literature, 2007, 176 p.
9. Tom Kupe, Yuliya Makhonina. Otsinyuyuchy Ukrayinu: Mistse sered 40 Naykrashchykh Krayin za Indeksom Hlobal’noyi Konkurentospromozhnosti (Assessing Ukraine, among the 40 best countries for Global Competitiveness Index), retrieved from: http://voxukraine.org/2016/02/16/evaluating-ukraine-top-40-of-the-global-competitiveness-index-ua/.
10. Fond “Efektyvne upravlinnya” (Foundation “Effective Management”), retrieved from: http://www.feg.org.ua.
11. Chayka H.L., Shepelyuk O.H. Orhanizatsiya pratsi menedzhera (The organization works manager). Kyiv, Znannya, 2007, 420 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.