Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7116

Title: Бренд-менеджмент: теорія і практика. Навчальний посібник
Authors: Струтинська, Ірина Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): У навчальному посібнику проаналізовано основні теоретичні положення бренд-менеджменту, розкрита суть особливостей розробки сильного бренду його архітектури; висвітлено низку питань стосовно бренду країни, брендингу в сфері культури і політики. Після кожного модулю у підручнику наводиться перелік питань для самоконтролю, а також практикум для формування навичок управління брендом. Навчальний посібник може бути цікавим для студентів, науковців, фахівців, а також всіх, хто цікавиться проблемами бренд-менеджменту.
Issue Date: 2015
Date of entry: 5-Jan-2016
Publisher: Прінт-офіс, 2015
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: 8.03060101
менеджмент організацій і адміністрування
Abstract: У навчальному посібнику проаналізовано основні теоретичні положення бренд-менеджменту, розкрита суть особливостей розробки сильного бренду його архітектури; висвітлено низку питань стосовно бренду країни, брендингу в сфері культури і політики. Після кожного модулю у підручнику наводиться перелік питань для самоконтролю, а також практикум для формування навичок управління брендом. Навчальний посібник може бути цікавим для студентів, науковців, фахівців, а також всіх, хто цікавиться проблемами бренд-менеджменту.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7116
References (Ukraine): РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ: 1. Державна цільова програма формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року : постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 554. 2. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів усіх форм навчання // І. В. Струтинська – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 50 с. 3. Методичні вказівки для самостійних робіт з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів усіх форм навчання // І.В. Струтинська – Тернопіль, ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 24 с. 4. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів усіх форм навчання // І. В. Струтинська – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 218 с. 5. Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами Указ Президента України № 1078/2011. – Офіц. вид. // Офіц. вісник України. – 2011. 6. Про затвердження Державної програми забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1609. – Офіц. вид. // Офіц. вісник України. – 2003. – № 42. – С. 24–26. 7. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583. – Офіц. вид. // Офіц. вісник України. – 2002. – №18. – С. 143–146. 8. Про заходи щодо удосконалення системи управління підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2010 р. № 298. 9. Про Програму формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2011 – 2015 роки : розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 8 грудня 2010 №820. 10. Про схвалення Концепції Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2008 – 2011 рр. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 379-р. 11. Про схвалення програми «Інвестиційний імідж України» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 477. – Офіц. вид. // Офіц. вісник України. – 2002. – № 33. – С. 20–22. 12. Програма економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2012 р. та основні напрями розвитку на 2013-2014 рр. : рішення Полтавської обласної ради шостого скликання від 28 грудня 2011 р. 13. Програма євроінтеграції, міжрегіональних зв’язків та формування позитивного іміджу Одеської області на 2010-2011 рр. : рішення Одеської обласної ради від 12 травня 2010 р. № 1090-V. 14. Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011 – 2020 рр. : рішення Хмельницької обласної ради від 2 березня 2011 р. № 42-3/2011. 15. Програма формування позитивного міжнародного іміджу Херсонської області на 2010-2011 рр. : Рішенням XL сесії п’ятого скликання Херсонської обласної ради від 4 вересня 2009 р. № 1084. 16. Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області на 2011-2013 рр. : рішення Кіровоградської обласної ради від 18 лютого 2011 р. № 84. 17. Регіональна програма формування позитивного міжнародного іміджу України на 2010-2011 рр. : рішення Львівської обласної ради від 13 липня 2010 р. № 1285. 18. Регіональна цільова Програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2011-2015 рр. : рішення Івано-Франківської обласної ради від 24 березня 2011 р. № 74-4/2011.12 19. Ріпка Ю. М. Брендинг держави: складові та засоби формування / Ю. М. Ріпка // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 8 квітня 2011 р. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 23–27. 20. Ріпка Ю. М. Організаційний механізм брендингу територій / Ю. М. Ріпка // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ХІІ Міжнар. наук. конгресу, 29 березня 2012 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – С. 142–144. 21. Ріпка Ю. М. Передумови та етапи формування бренду населеного пункту / Ю. М. Ріпка // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во арРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Вип. 3 (34). – С. 339–346. 22. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) / П. П. Шляхтун– К. : Либідь, 2002. – 576 c. Електронні ресурси 1. . Бренд «Україна» [Електрон. ресурс] / Позиціювання української держави за кордоном // Офіційний сайт. – Режим доступу : http://brandukraine.org. 2. Бренд Херсонской области [Електрон. ресурс] / Брендинг Херсонской области. – Режим доступу : http://www.brand.ks.ua/?p=583.11 3. Бугров Д. Брэнд нужен всем [Електронний ресурс] / Бугров Д., Калугин Е. – Режим доступу: http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles. – Назва з екрану. 4. Герман Д. Бренд – это и есть стратегия [Електронний ресурс] / Д. Герман. – Режим доступу: http://www.mm.com.ua/russian/articles/35259. – Заголовок з екрана. 5. Гусева О.В. Брэндинг [Електронный ресурс]/ О.В. Гусева.– Режим доступа: http://www.vr.com.ua/book/marketing/guseva_brand.htm. – Название с экрана. 6. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана. 7. ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев'ята редакція" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://212.82.216.37/mktp9. – Назва з екрана. 8. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знака від 14 квітня 1981р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=995_134&print=1. – Заголовок з екрану. 9. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=995_123& print=1. – Заголовок з екрану. 10. Пуртов А. Джек Траут о стратегии брэндинга / А. Пуртов.– [Електронный ресурс].– Режим доступу: http://forinsurer.com/public/06/09/05/2548. – Назва з екрана. 11. Резников Е. Детские болезни брендинга в украинском маркетинге [Элекронный ресурс]/ Е. Резников // Новый маркетинг. – 2004.– №9.– Режим доступа: http://marketing.web-standart.net. – Название с экрана. 12. Річний звіт держдепартаменту з інтелектуальної власності за 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.sdip.gov.ua/t/docman/binary/ ukr.pdf. – Заголовок з екрану. 13. Щегельська О. Брендинг на споживчих і промислових ринках / О. Щегельська.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/marketing/ mark002.html.– Заголовок з екрану. 14. Best Global Brands’2009 [Electronic resource]. – Mode of access: www28. U.S.-Ukraine [Електрон. ресурс] / Business Council 2007 – 2011. – Режим доступу : http://www.usubc.org. 15. Ukraine All about U [Електрон. ресурс] / Проект «бренд Україна». – Режим доступу : http://ukraineallaboutu.com. 16. Open Ukraine [Електрон. ресурс] / Міжнародна благодійна організація «Відкрий Україну», 2011. – Режим доступу : http://www.openukraine.org/ua 17. Travel to Ukraine [Електрон. ресурс] / The Official Travel Website and Guide for Ukraine, 2006 – 2011. – Режим доступу : http://www.traveltoukraine.org. 18. WIPO gazette of International Marks. Statistical Supplement for 2009 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wipo.int. – Title from the screen.
Content type: Book
Appears in Collections:8.03060101 — менеджмент організацій і адмініструванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools