Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2365

Title: Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України
Other Titles: Marketing strategies of forming demand for goods and services in the markets of Ukraine
Authors: Загородна, Ольга Михайлівна
Серединська, Віра Миколаївна
Федорович, Роман Володимирович
Краузе, Ольга Ігорівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Семенюк, Світлана Богданівна
Бурліцька, Оксана Петрівна
Голда, Надія Михайлівна
Голда, Андрій Ігорович
Міщук, Оксана Іванівна
Шульгіна, Людмила Михайлівна
Березовська, Оксана Романівна
Меленчук, Юлія Тарасівна
Оксентюк, Роман Андрійович
Серединська, Ірина Володимирівна
Seredynska, Vira Mykolayivna
Fedorovych, Roman Volodymyrovych
Zagorodna, Olha Myhaylivna
Krauze, Olha Igorivna
Oksentyuk, Bohdana Andriyivna
Semenyuk, Svitlana Bogdanivna
Burlitska, Oksana Petrivna
Golda, Andriy Igorovych
Mishchuk, Oksana Ivanivna
Shulgina, Lyudmyla Mykhaylivna
Berezovska, Oksana Romanivna
Melenchuk, Yulya Tarasivna
Oksentyuk, Roman Andriyovuch
Seredynska, Iryna Volodymyrivna
Bibliographic description (Ukraine): Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України : монографія / [О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович та ін.] за ред. проф. Р.В. Федоровича . — Тернопіль. : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. — 359 с. — ISBN 978-966-305-052-2. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2365
Issue Date: 2013
Date of entry: 27-Jun-2013
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 658.016
BBK: 65.9(4Укр)291ю31
Keywords: маркетинг
product policy
інноваційний маркетинг
товарна політика
маркетингові дослідження
планування
стратегія
споживчий попит
ринок
marketing
innovative marketing
strategy
consumer demand
market
market research
planning
Abstract: Монографія містить наукові дослідження та здобутки авторів з проблем аналізу концепцій формування ринкового попиту, маркетингового інструментарію впливу на поведінку споживача та питань стратегічного управління розвитком підприємств на ринках України. Відповідно характерною особливістю книги є широке використання досвіду, набутого авторами при виконанні науково-дослідної теми ВК 40-12 «Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України» (№ державної реєстрації PK0112U002210). Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів та економістів-практиків.
A monograph contains scientific researches and achievements of authors from the problems of analysis of conceptions of forming of market demand, marketing tool of influence on the conduct of user and questions of strategic management development of enterprises on the markets of Ukraine. According feature of the book is the extensive using of the experience in carrying out research theme ВК 40-12 «Marketing strategies of creation demand for goods and services the markets of Ukraine» (state registration According the characteristic feature of book is the wide use of experience, gained by the authors at implementation of research theme of VK 40-12 «Marketing strategies of forming demand for goods and services in the markets of Ukraine» (№ state registration PK0112U002210).
Description: І. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА І.1. Загородна Ольга, Серединська Віра, Федорович Роман. Формування товарної політики суб’єкта господарювання 8 І.2. Краузе Ольга. Еволюція наукової думки на проблему формування споживчого попиту І.3. Оксентюк Богдана. Роль екологічного маркетингу у вивченні споживчого попиту І.4. Семенюк Світлана. Сучасна концепція освітнього маркетингу та розвиток інноваційного маркетингу на ринку освітніх послуг ІІ. МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА ТА ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ІІ.1. Бурліцька Оксана. Мерчандайзинг в системі торгового маркетингу ІІ.2. Голда Надія, Голда Андрій. Реклама як механізм залучення інвестицій у туристичний бізнес ІІ.3. Міщук Оксана. Методологія маркетингових досліджень ємності товарного ринку 201 ІІ.4. Шульгіна Людмила. Маркетингові дослідження цінності освітніх послуг як інформаційна база стратегії їх гармонізації з попитом ІІІ. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ІІІ.1. Березовська Оксана. Лізинг: світова еволюція та його сучасний стан в Україні ІІІ.2. Меленчук Юлія. Роль маркетингового планування в системі планування на підприємстві ІІІ.3. Оксентюк Роман. Особливості застосування стратегії Інтернет- маркетингу при формуванні попиту на товари та послуги на ринках України ІІІ.4. Серединська Ірина. Маркетинг в управлінні за вартістю машинобудівного підприємства
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2365
ISBN: 978-966-305-052-2
Content type: Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools