Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2250

Title: Фінансові відносини суб’єктів загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування в контексті нового пенсійного законодавства України
Other Titles: Финансовые отношения субъектов общеобязательного накопительного пенсионного страхования в контексте нового пенсионного законодательства
Financial relations of mandatory accumulative pension insurance subjects in the context of new pension legislation in Ukraine
Authors: Рудик, Володимир Касянович
Рудык, Владимир Касьянович
Rudyk, Volodymyr Kasyanovych
Bibliographic description (Ukraine): Рудик В. Фінансові відносини суб’єктів загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування в контексті нового пенсійного законодавства України [Електронний ресурс] / В. Рудик // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 228-237. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rvkpzu.pdf.
Issue Date: May-2013
Date of entry: 27-May-2013
Publisher: ТНТУ, АСУ
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 631
368.914.2
Keywords: національне пенсійне законодавство
обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування
компанії з управління активами
зберігачі
Накопичувальний пенсійний фонд
national pension legislation
mandatory accumulative pension insurance
asset management companies
savers
Accumulative pension fund
Series/Report no.: Випуск 1 (8);
Abstract: У статті висвітлюються питання необхідності запровадження другого рівня вітчизняної пенсійної системи – загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування і особливостей формування її інституціональної структури. Значна увага приділяється характеристиці основних суб’єктів другого рівня і особливостям формування фінансових відносин між ними. Основний акцент направлений на дослідження регулювання даних відносин через нормативну базу нового пенсійного законодавства, виділення пріоритету інтересів учасників накопичувальних пенсійних програм щодо захисту їхніх пенсійних активів. Враховуючи, що в нашій країні немає практичного досвіду функціонування другого рівня, важливо використати досвід використання накопичувального пенсійного страхування у сфері недержавного пенсійного забезпечення. На основі характеристики правової бази запровадження другого рівня дається оцінка діяльності його основних фінансових інститутів і їх впливу на формування ефективного механізму функціонування обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.
The article deals with the issues concerning to the implementation of the second level of the national pension system – mandatory accumulative pension insurance and the features of its institutional structure development. The special attention is paid to the characterization of the main subjects of the second level and to the peculiarities of the financial relations between them. The main emphasis is directed to the regulation study of these relations through regulatory framework of new pension legislation, and the participants’ priority interests of the accumulative pension programs for the protection of their pension assets. Considering that in our country there is no experience in the second level operation, it is important to use the experience of accumulative pension insurance in the field of private pension system. The assessment of the main financial institutions and their influence on the effective mechanism of the mandatory accumulative pension system is given according to the regulatory framework characteristics of the second level.
В статье освещаются вопросы необходимости внедрения второго уровня отечественной пенсионной системы – общеобязательного накопительного пенсионного страхования и особенностей формирования ее институциональной структуры Особенное внимание уделяется характеристике основных субъектов второго уровня и особенностям формирования финансовых отношений между ними. Основной акцент направленный на исследование регулирования данных отношений через нормативную базу нового пенсионного законодательства, выделение приоритета интересов участников накопительных пенсионных программ в отношении защиты их пенсионных активов. Учитывая, что в нашей стране нет практического опыта функционирования второго уровня, важно использовать опыт накопительного пенсионного страхования в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. Характеризуя правовую базу внедрения второго уровня, определяется оценка деятельности его финансовых институтов и их влияния на формирование эффективного механизма функционирования обязательной накопительной пенсионной системы.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2250
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: © Socio-Economic Problems and the State
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13rvkpzu.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open
13rvkpzu.djvu185,89 kBDjVuView/Open
13rvkpzu__COVER.png418,94 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.