Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1551

Title: Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Other Titles: Automation of production processes. Textbook for technical specialties of higher educational institutions.
Authors: Проць, Ярослав Іванович
Ляшук, Олег Леонтійович
Савків, Володимир Богданович
Шкодзінський, Олег Ксаверович
Shkodzinsky, Oleh
Lyashyk, O. L.
Prots, Yaroslav
Savkiv, V. B.
Bibliographic description (Ukraine): Проць Я. І. Автоматизація виробничих процесів : навч. посіб. для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Я. І. Проць , В. Б. Савків , О. К. Шкодзінський , О. Л. Ляшук. — [авторська версія] — 2011. — 344 с.
Issue Date: 2011
Date of entry: 6-Jan-2012
UDC: 621.52
Keywords: автоматизоване виробництво
технологічний процес
автоматичні лінії
промислові роботи
автоматизація
automated production
manufacturing process
automatic line
industrial robots
automation
Abstract: В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є комплекс заходів по розробці нових, прогресивних технологічних процесів і створення на їх основі нових високопродуктивних машин і систем машин. Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від безпосередньої участі у виробничих процесах, а також високій концентрації основних операцій значно поліпшуються умови праці і економічні показники виробництва. Aвтоматизація промислових виробництв неоднакова. Вона дає найбільший ефект в виробництвах з масовим випуском продукції і порівняно працемісткими технологічними процесами. Важливим завданням автоматизації є отримання та опрацювання інформації про стан усіх ланок виробничого процесу, систем керування процесами виробництва, обліку продукції та оперативного планування її випуску, яка на даному етапі вирішується за допомогою ЕОМ. На основі аналізу та синтезу технологічних процесів автоматизованого виробництва, тобто знань технологічних основ автоматизації, проектування автоматичних машин і гнучких комплексів, необхідні знання й уміння щодо вибору автоматизованого техпроцесу за критеріями високої продуктивності та якості. Теоретичною основою автоматизації виробничих процесів є теорія продуктивності, яка формує основні закони побудови автоматизованого виробництва, дозволяє вирішувати конкретні завдання сьогодення. Автоматизація виробничих процесів висвітлює результати теоретичних та експерементальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного обладнання різноманітного призначення , а саме технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції,обладнання викінчувально виробництва та зміцнення виробів, автоматичних ліній, систем автоматичного керування. В автоматичних системах керування виробничими процесами важливу роль відіграють системи автоматичного регулювання (САР). Вивчення систем автоматизації проводиться з урахуванням суті й закономірностей технологічних процесів як об’єктів керування, а також розроблення науково обґрунтованих методів автоматизації виробництва. Навчальний посібник розроблено у відповідності з навчальною програмою курсу “Автоматизація періодичних технологічних процесів” і рекомендовано для студентів спеціальностей 7.050202.01 „Автоматизоване управління технологічними процесами” 7.050202.02 „Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва”.
In a computer-aided manufacturing task is urgent measures to develop new, advanced processes and building on the basis of new high-performance machines and systems of machines. Automation generally considered the main, the most promising direction in the development of industrial production. With the release of man from direct involvement in production processes, as well as high concentrations of basic operations significantly improved working conditions and economic parameters of production. Avtomatyzatsiya industrial production varies. It gives the greatest effect in industries with massive output and relatively labor-process. An important task automation is receiving and processing information on all parts of the manufacturing process, process control systems, accounting, production and operational planning its release, which at this stage is solved by using computers. Based on the analysis and synthesis of computer-aided manufacturing processes, ie knowledge of technological fundamentals of automation, design of automatic machines and flexible systems, the necessary knowledge and skills on the choice of process technology, aided by the criteria of high performance and quality. The theoretical basis for automation of production processes is the theory of performance that forms the basic laws of automated production, allows to solve specific tasks of today. Automation of production processes highlights the results of theoretical and experimental research in the creation and introduction of automatic equipment for various purposes, such as technical means of transportation and feed production operations, equipment manufacturing and finishing building products, automatic lines, automatic control systems. In automatic systems, control of production processes play an important role of the automatic regulation (SAR). The study of automation systems is carried out taking into account the nature and patterns of technological processes like facilities management, and developing scientifically based methods for automation. The manual is designed in accordance with the syllabus of the course "Automation of periodic processes," and recommended for students majoring 7.050202.01 "automated process" 7.050202.02 "Computer-integrated manufacturing processes and production."
Description: Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" (Лист МОНУ No 1/11-9758 від 18.10.2011р.)
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1551
ISBN: 978-966-305-038-6
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництвItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools