Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35896
Title: Вибір інструментів аналізу впливу якості освіти на соціально-економічний розвиток держави
Other Titles: Choice of tools for analysis of the quality of education impact on the state socio-economic development
Vybir instrumentiv analizu vplyvu yakosti osvity na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok derzhavy
Authors: Артюхов, Артем
Артюхов, Артём
Artyukhov, Artem
Affiliation: Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна e-mail: a.artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua
Sumy State University 2, Rymskogo-Korsakova st., 40007, Sumy, Ukraine e-mail: a.artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua
Сумской государственный университет ул. Римского-Корсакова, 2, г. Сумы, 40007, Украина e-mail: a.artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua
Bibliographic description (Ukraine): Артюхов А. Вибір інструментів аналізу впливу якості освіти на соціально-економічний розвиток держави [Електронний ресурс] / Артем Артюхов // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 1 (24). — С. 3-14. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21aayerd.pdf
Bibliographic description (International): Artyukhov, A. (2021) Vybir instrumentiv analizu vplyvu yakosti osvity na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok derzhavy [Choice of tools for analysis of the quality of education impact on the state socio-economic development]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 24, no. 1, pp. 3-14. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21aayerd.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(24)
Issue Date: Jun-2021
Submitted date: Apr-2021
Date of entry: 16-Sep-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-1112-6891
UDC: 37.014.542
JEL: H52
I25
P46
Keywords: якість освіти
соціально-економічний розвиток
методи аналізу
стратегія розвитку
качество образования
социально-экономическое развитие
методы анализа
стратегия развития
quality of education,
socio-economic development
methods of analysis
development strategy
Number of pages: 12
Page range: 3-14
Start page: 3
End page: 14
Abstract: Статтю присвячено огляду інструментів аналізу впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на систему «якість освіти» в навчальному закладі. Визначальним фактором в аналізі стану розвитку освітньої діяльності у закладі освіти є визначення рівня ефективності системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Саме ця система дає змогу управляти освітньою діяльністю закладу освіти на будь-якому рівні, від школи до університету. Метою роботи є пропозиція комплексного алгоритму оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, у тому числі соціально-економічних, на систему «якість освіти» та формування переліку індикаторів оцінки результатів цього аналізу у вигляді елементів стратегії розвитку закладу освіти. В межах роботи для аналізу впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на систему «якість освіти» використано абстрактно-логічний метод, метод аналогій, метод індукції-дедукції. Окрім інструментів, що застосовуються при дослідженні економічних систем, застосовано також схеми, притаманні опису технічних та інформаційних об’єктів зі встановленням аналогії між технічними і соціально-економічними системами. В роботі застосовано комбінацію декількох інструментів: SWOT-аналізу для оцінки внутрішнього та зовнішнього стану системи «якість освіти», PESTEL-аналізу для оцінки впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на систему «якість освіти», причинно-наслідкову діаграму Ісікави для аналізу основних проблем забезпечення якості освіти (на основі критеріїв оцінки освітніх програм від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти), поєднання циклу Демінга та методів тестування програмних продуктів для визначення працездатності системи «якість освіти». За результатами досліджень представлено місце кожного із інструментів аналізу в загальному алгоритмі формування стратегії розвитку закладу освіти. Використання запропонованого алгоритму можливе не лише для системи «якість освіти», а й для інших систем побудови моделей контролю та управління процесами забезпечення відповідності елементів визначеним показникам/індикаторам.
Статья посвящена обзору инструментов анализа влияния внешних и внутренних факторов на систему «качество образования» в учебном заведении. Определяющим фактором в анализе состояния развития образовательной деятельности в учебном заведении является определение уровня эффективности системы обеспечения качества образовательной деятельности и качества образования. Именно эта система позволяет управлять образовательной деятельностью учреждения образования на любом уровне, от школы до университета. Целью работы является предложение комплексного алгоритма оценки влияния внешних и внутренних факторов, в том числе социально-экономических, на систему «качество образования» и формирования перечня индикаторов оценки результатов этого анализа в виде элементов стратегии развития учебного заведения. В рамках работы для анализа влияния внешних и внутренних факторов на систему «качество образования» использованы абстрактно-логический метод, метод аналогий, метод индукции-дедукции. Кроме инструментов, применяемых при исследовании экономических систем, использованы также схемы, присущие описанию технических и информационных объектов с установлением аналогии между техническими и социально-экономическими системами. В работе применена комбинация нескольких инструментов: SWOT-анализ для оценки внутреннего и внешнего состояния системы «качество образования», PESTEL-анализ для оценки влияния внутренних и внешних факторов на систему «качество образования», причинно-следственная диаграмма Исикавы для анализа основных проблем качества образования (на основе критериев оценки образовательных программ от Национального агентства по обеспечению качества высшего образования), сочетание цикла Деминга и методов тестирования программных продуктов для определения работоспособности системы «качество образования». По результатам исследований представлено место каждого из инструментов анализа в общем алгоритме формирования стратегии развития учебного заведения. Использование предложенного алгоритма возможно не только для системы «качество образования», но и для других систем построения моделей контроля и управления процессами обеспечения соответствия элементов определенным показателям / индикаторам.
The article is devoted to reviewing tools for analyzing the impact of external and internal factors on the system of "quality of education" in the educational institution. The determining factor in the analysis of the state of development of educational activities in the educational institution is determining the level of efficiency of the quality assurance system of educational activities and the quality of education. This system makes it possible to manage the educational activities of the educational institution at any level, from school to university. The article aims to propose a comprehensive algorithm for assessing the impact of external and internal factors, including socio-economic, on the system "quality of education" and the formation of indicators list for assessing this analysis's results as elements of educational institution development strategy. In the framework of the study to analyze the influence of external and internal factors on the system "quality of education," the abstract-logical method, the method of analogies, and induction-deductions are used. In addition to the tools used in the study of economic systems, the schemes inherent in the description of technical and information objects with an analogy between technical and socio-economic systems are also used. A combination of several tools: SWOT-analysis to assess the internal and external state of the system "quality of education", "PESTEL-analysis to assess the impact of internal and external factors on the system" quality of education", Ishikawa causal diagram to analyze the main problems of quality assurance education (based on the criteria for evaluating educational programs from the National Agency for Quality Assurance in Higher Education), a combination of the Deming cycle and methods of testing software products to determine the performance of the "education quality" system are used in the article. According to the research results, each of the analysis tools in the general algorithm of forming the educational institution's development strategy is presented. The use of the proposed algorithm is possible for the system "quality of education" and other systems for building models of control and management of the processes of ensuring the compliance of elements with certain indicators.
Sponsorship: The work was carried out within the framework of state funding of projects "Convergence of economic and educational transformations in the digital society: modeling the impact on regional and national security" (№0121U109553) and "Reforming lifelong learning in Ukraine to prevent labor migration: cooperative model of institutional partnership" (№0120U102001).
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35896
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21aayerd.pdf
References (Ukraine): 1. Aggarwal, A. K. (2020) Using Deming's Cycle for Improvement in a Course: A Case Study, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies. vol. 15, no. 3, pp. 31-45.
2. Ali, G., Buruga, B. A., and Habibu, T. (2019), SWOT Analysis of Blended Learning in Public Universities of Uganda: A Case Study of Muni University. J, vol. 2, pp. 410-429.
3. Ahmad, R., Zhu, N. J. and Leather, A. J. M. (2019) Strengthening strategic management approaches to address antimicrobial resistance in global human health: a scoping review, BMJ Global Health, vol. 4 article no. e001730.
4. Andersson, A. E. and Johansson, B. (2018) Inside and outside the black box: organization of interdependencies. The Annals of Regional Science, vol. 61, p. 501–516.
5. Boumans, M. J. (2009) Understanding in economics: Gray-box models. Scientific understanding: Philosophical perspectives, p. 210-229.
6. Doherty, I., Steel, C. and Parrish, D. (2012) The challenges and opportunities for professional societies in higher education in Australasia: A PEST analysis. Australasian Journal of Educational Technology, vol. 28, no 1. pp. 105-121.
7. Graham, D. (2007) PESTE Factors in Developing a Framework for E-Learning. E-Learning and Digital Media, vol. 4, no. 2, pp. 194-201.
8. Graham, D. (2018) PESTEL factors for e-learning revisited: The 4Es of tutoring for value added learning. E-Learning and Digital Media, vol. 15, no. 1, pp. 17-35.
9. Ji, X. and Luo, Z. (2020) Opening the black box of economic processes: Ecological Economics from its biophysical foundation to a sustainable economic institution. The Anthropocene Review, vol. 7, no. 3, p. 231-247.
10. Kasianiuk, K. (2016) White box, black box and self-organization. A system-to-envirnoment approach to leadership. Kybernetes, vol. 45, no. 1, p. 1-16.
11. Khan, E. (2011) Different approaches to black box testing technique for finding errors. International Journal of Software Engineering & Applications, vol. 2(4), p. 31-40.
12. Kok, H., Papendick, R. I. and Saxton K. E. (2009) STEEP: Impact of long-term conservation farming research and education in Pacific Northwest wheatlands. Journal of Soil and Water Conservation, vol. 64, no. 4, pp. 253-264.
13. Komargodski, I., Naor, M. and Eylon Yogev, E. (2019) White-Box vs. Black-Box Complexity of Search Problems: Ramsey and Graph Property Testing. Journal of the ACM, article no. 34.
14. Milosavljevic, P., Pavlovic D, Rajic, M., Pavlovic, A. and Fragassa, C. (2018) Implementation of quality tools in higher education process. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, vol. 28, no.1, pp.24 – 36.
15. Reilly, J.B., Myers, J. S., Salvador, D. and Trowbridge, R. L. (2014) Use of a novel, modified fishbone diagram to analyze diagnostic errors. Diagnosis, vol. 1, no. 2, pp. 167-171.
16. Resnik, J. (2006) International Organizations, the “Education–Economic Growth” Black Box, and the Development of World Education Culture. Comparative Education Review, vol. 50 no. 2, p. 173-195.
17. Satria, R. and Shahbana, E. (2020) SWOT Analysis of Strengthening Education Character in Junior High School. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, vol. 5, no. 2, pp. 56-67.
18. Self-Assessment Report of the National Agency for Higher Education Quality Assurance (NAQA) (2021), Kyiv, NAQA, 114p.
19. Supe, L., Zeps, A., Jurgelane, I. and L. Ribickis (2018) Factors affecting the competitiveness of a higher education institution: systematic literature overview. Research for rural development, vol. 2, p. 245-251.
20. Walsh, K., Bhagavatheeswaran, L. and Roma, E. (2019) E-learning in healthcare professional education: an analysis of political, economic, social, technological, legal and environmental (PESTLE) factors. MedEdPublish, vol. 8, no. 2, article 27.
References (International): 1. Aggarwal, A.K. (2020) Using Deming's Cycle for Improvement in a Course: A Case Study, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies. vol. 15, no. 3, pp. 31-45.
2. Ali, G., Buruga, B.A., and Habibu, T. (2019), SWOT Analysis of Blended Learning in Public Universities of Uganda: A Case Study of Muni University. J, vol. 2, pp. 410-429.
3. Ahmad, R., Zhu, N.J. and Leather, A.J.M. (2019) Strengthening strategic management approaches to address antimicrobial resistance in global human health: a scoping review, BMJ Global Health, vol. 4 article no. e001730.
4. Andersson, A.E. and Johansson, B. (2018) Inside and outside the black box: organization of interdependencies. The Annals of Regional Science, vol. 61, p. 501–516.
5. Boumans, M. J. (2009) Understanding in economics: Gray-box models. Scientific understanding: Philosophical perspectives, p. 210-229.
6. Doherty, I., Steel, C. and Parrish, D. (2012) The challenges and opportunities for professional societies in higher education in Australasia: A PEST analysis. Australasian Journal of Educational Technology, vol. 28, no 1. pp. 105-121.
7. Graham, D. (2007) PESTE Factors in Developing a Framework for E-Learning. E-Learning and Digital Media, vol. 4, no. 2, pp. 194-201.
8. Graham, D. (2018) PESTEL factors for e-learning revisited: The 4Es of tutoring for value added learning. E-Learning and Digital Media, vol. 15, no. 1, pp. 17-35.
9. Ji, X. and Luo, Z. (2020) Opening the black box of economic processes: Ecological Economics from its biophysical foundation to a sustainable economic institution. The Anthropocene Review, vol. 7, no. 3, p. 231-247.
10. Kasianiuk, K. (2016) White box, black box and self-organization. A system-to-envirnoment approach to leadership. Kybernetes, vol. 45, no. 1, p. 1-16.
11. Khan, E. (2011) Different approaches to black box testing technique for finding errors. International Journal of Software Engineering & Applications, vol. 2(4), p. 31-40.
12. Kok, H., Papendick, R.I. and Saxton K.E. (2009) STEEP: Impact of long-term conservation farming research and education in Pacific Northwest wheatlands. Journal of Soil and Water Conservation, vol. 64, no. 4, pp. 253-264.
13. Komargodski, I., Naor, M. and Eylon Yogev, E. (2019) White-Box vs. Black-Box Complexity of Search Problems: Ramsey and Graph Property Testing. Journal of the ACM, article no. 34.
14. Milosavljevic, P., Pavlovic D, Rajic, M., Pavlovic, A. and Fragassa, C. (2018) Implementation of quality tools in higher education process. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, vol. 28, no.1, pp.24 – 36.
15. Reilly, J.B., Myers, J. S., Salvador, D. and Trowbridge, R. L. (2014) Use of a novel, modified fishbone diagram to analyze diagnostic errors. Diagnosis, vol. 1, no. 2, pp. 167-171.
16. Resnik, J. (2006) International Organizations, the “Education–Economic Growth” Black Box, and the Development of World Education Culture. Comparative Education Review, vol. 50 no. 2, p. 173-195.
17. Satria, R. and Shahbana, E. (2020) SWOT Analysis of Strengthening Education Character in Junior High School. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, vol. 5, no. 2, pp. 56-67.
18. Self-Assessment Report of the National Agency for Higher Education Quality Assurance (NAQA) (2021), Kyiv, NAQA, 114p.
19. Supe, L., Zeps, A., Jurgelane, I. and L. Ribickis (2018) Factors affecting the competitiveness of a higher education institution: systematic literature overview. Research for rural development, vol. 2, p. 245-251.
20. Walsh, K., Bhagavatheeswaran, L. and Roma, E. (2019) E-learning in healthcare professional education: an analysis of political, economic, social, technological, legal and environmental (PESTLE) factors. MedEdPublish, vol. 8, no. 2, article 27.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 1(24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21aayerd.pdfВИБІР ІНСТРУМЕНТІВ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ572,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.