Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32486

Title: Розроблення стратегії і тактики управління підприємством у сучасній Україні
Other Titles: Development of enterprise management strategies and tactics in modern Ukraine
Authors: Єщенко, Марина
Михайличенко, Вікторія
Yeshchenko, Maryna
Mykhailichenko, Viktoria
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Єщенко М. Розроблення стратегії і тактики управління підприємством у сучасній Україні / Марина Єщенко, Вікторія Михайличенко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 157–162. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Yeshchenko M., Mykhailichenko V. (2020) Rozroblennia stratehii i taktyky upravlinnia pidpryiemstvom u suchasnii Ukraini [Development of enterprise management strategies and tactics in modern Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 157-162 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 21-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.157
UDC: 658.58
Keywords: менеджмент
перспектива
розвиток
розроблення стратегії
стратегія
тактика
strategy
prospect
management
strategy development
tactics
Number of pages: 6
Page range: 157-162
Start page: 157
End page: 162
Abstract: Розкрито сутність розроблення стратегії на підприємстві. Вивчено тактику управління підприємством у сучасних ринкових умовах. Досліджено роль стратегії в управлінні перспективним розвитком підприємства. Тому що, діючи в умовах нестабільного середовища ринкової економіки, підприємства України можуть досягти успіху в бізнесі тільки тоді, коли їм вдасться передбачати зміни і відповідно вживати запобіжні адаптивні заходи щодо них. Розглянуто питання забезпечення стабільної ефективної діяльності підприємств у довготривалому періоді в умовах постійного ускладнення і нестабільності зовнішнього середовища. Проведено пошук нових підходів до управління вітчизняним підприємством як суб’єктом господарювання. Вивчено тактику підприємства як засіб, який забезпечує реалізацію наміченої стратегії. Тактика визначає конкретні короткотермінові завдання, які забезпечують постійне наближення до поставленої мети. Вона розробляється і впроваджується керівництвом і працівниками у низових ланках. Тактика розробляється на основі стратегії, але, в свою чергу, в процесі її реалізації здійснюється уточнення стратегії. Взаємозв’язок між стратегією і тактикою є складним. У кожному підприємстві на різних рівнях управління використовуються свої особливі стратегії, всі вони побудовані за ієрархічним принципом: від корпоративної (загальної) до функціональної. Розглянуто процес вибору та формування стратегії як останній етап у процесі розроблення загальної стратегії підприємства: деякі компанії вважають доцільним копіювання стратегії іншого успішного підприємства, але будь-яка стратегія є складним та комплексним елементом системи менеджменту і скопіювати її повністю неможливо й це не буде ефективним управлінським рішенням. На основі дослідження проаналізовано основні складові тактики управління підприємством: заплановані дії і заходи з реалізації стратегії; методи, прийоми, підходи, стилі реалізації стратегії і проведення змін; дії й заходи у відповідь на зміну умов діяльності підприємства; методи управління стратегічними змінами. Запропоновано рекомендації щодо розроблення стратегій управління підприємством у сучасних умовах, а також схематичний зв’язок між стратегією й тактикою управління підприємством
The essence of the enterprise strategy development is revealed in this paper. Tactics of enterprise management under modern market conditions is considered. The role of strategy in the management perspective enterprise development is investigated, since operating under unstable environment conditions of market economy, the Ukrainian enterprises can run their business successfully if they succeed in forecasting the changes and thus in accepting preventive adaptive measures related to them. The problem of providing the stable effective enterprises activity in long-term period under the conditions of constant environment complication instability is considered. The search of new approaches to the management of national enterprise as business entity is performed. The enterprise tactics as the mean providing planned strategy realization is investigated. Tactics determines certain short-term tasks which provide constant approaching to the target goal. It is developed and implemented by administration and first-line workers. Tactics is developed on the basis of strategy, and therefore, the strategy clarification is carried out during the process of its realization. Interrelation between strategy and tactics is difficult. Special strategies are used at every enterprise on different management levels, all of them are built according to hierarchical principle: from corporate (general) to functional. The process of choosing and formulating the strategy is identified as the last step in the process of developing the overall enterprise strategy: some companies consider it appropriate to copy the strategy of another successful enterprise, but any strategy is compound and complex element of the management system and it cannot be copied completely and be effective management solution. Basic components of the enterprise management tactics such as: planned actions and measures concerning strategy implementation; methods, techniques, approaches, styles of strategy and changes implementation; actions and measures as the response to the change of enterprise operational conditions; methods of strategic changes management are analyzed on the basis of investigation. Recommendations concerning the development of enterprise management strategies under modern conditions, as well as schematic connection between the enterprise management strategy and tactics are proposed in this paper
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32486
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://pidruchniki.com/13500826/menedzhment/strategichne_upravlinnya_pidpriyemstvom
https://buklib.net/books/24968/
https://studfile.net/preview/5705900/page:2/
http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Economics/54111.doc.htm
References (Ukraine): 1. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 224 с.
2. Василенко В. О. Стратегічне управління: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2003. 396 с.
3. Стратегічне управління підприємством. URL: https://pidruchniki.com/13500826/menedzhment/strategichne_upravlinnya_pidpriyemstvom (дата звернення: 08.04.2020).
4. Стратегічне управління – сучасний варіант реалізації цільового підходу. URL: https://buklib.net/books/24968/ (дата звернення: 08.04.2020).
5. Переваги стратегічного підходу до управління. URL: https://studfile.net/preview/5705900/page:2/ (дата звернення: 09.04.2020).
6. Тактика підприємства: сутність, особливості і взаємозв’язок зі стратегією. URL: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Economics/54111.doc.htm (дата звернення: 09.04.2020).
References (International): 1. Podol'chak N. Yu. Stratehichnyy menedzhment. L'viv: Vyd-vo Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, 2006. 224 р.
2. Vasylenko V. O. Stratehichne upravlinnya: navchal'nyy posibnyk. Kyiv: TsUL, 2003. 396 р.
3. Stratehichne upravlinnya pidpryyemstvom. URL: https://pidruchniki.com/13500826/menedzhment/strategichne_upravlinnya_pidpriyemstvom (accessed: 08.04.2020).
4. Stratehichne upravlinnya – suchasnyy variant realizatsiyi tsil'ovoho pidkhodu. URL: https://buklib.net/books/24968/ (accessed: 08.04.2020).
5. Perevahy stratehichnoho pidkhodu do upravlinnya. URL: https://studfile.net/preview/5705900/page:2/ (accessed: 09.04.2020).
6. Taktyka pidpryyemstva: sutnist', osoblyvosti i vzayemozv"yazok zi stratehiyeyu. URL: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Economics/54111.doc.htm (accessed: 09.04.2020).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.