Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30620
Title: Методи та технології захисту інформації в wi-fi мережах стандарту 802.11
Other Titles: Methods and technologies of information protection in standard 802.11 of wi-fi networks
Authors: Мартинюк, Іван Євгенович
Martyniuk, Ivan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Мартинюк І. Є. Методи та технології захисту інформації в wi-fi мережах стандарту 802.11: дипломна робота магістра за спеціальністю „125 — кібербезпека“/ І.Є.Мартинюк. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 111 с.
Issue Date: Dec-2019
Date of entry: 21-Jan-2020
Country (code): UA
Supervisor: Александер, Марек Богуслав
UDC: 004.056.5
Keywords: автентифікація
авторизація
аудит
бездротова мережа
шифрування
authentication
authorization
accounting
encryption
wireless network
Page range: 111
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра, 125 «Кібербезпека». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль 2019 6 Дипломна робота присвячена побудові та реалізації комплексного підходу для забезпечення надійного механізму захисту інформації в безпровідній Wi-Fi мережі. Виконано огляд архітектури комп’ютерної мережі стандарту EEE 802.11 та топологій бездротових мереж. Проаналізовано основні елементи процесу доступу до середовища стандарту. Здійснено огляд алгоритмів аутентифікації в безпровідних мережах, сформульовано основні цілі та завдання аудиту комп’ютерної мережі, описано засоби проведення та методику аудиту мережі, досліджено сервіси захисту RADIUS і TACACS+. Практично досліджено модель проведення аудиту захищеності безпровідних мереж, запропоновано профіль захисту для мереж стандарту 802.11, описано логічні зв’язки в структурі механізмів захисту. Досліджено використання технологій захисту передачі даних та доступу до мережі Wi-Fi. Описано процеси встановлення та налаштовування сервера контролю безпечного доступу, а також конфігурування точки доступу Wi-Fi для аутентифікації через сервер.
The diploma paper for obtaining the Master’s degree, 125 «Cybersecurity» – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil 2019 The thesis deals with the construction and implementation of a comprehensive approach to provide a reliable mechanism for protecting information on a wireless Wi-Fi network. An overview of the EEE 802.11 computer network architecture and wireless network topologies has been completed. The basic elements of the process of access to the standard environment are analyzed. An overview of wireless authentication algorithms was performed, computer network audit goals and objectives were described, network audit tools and techniques were described, RADIUS and TACACS + security services were investigated. The wireless security audit model has been practically investigated, the security profile for 802.11 networks is proposed, and the logical links in the structure of security mechanisms are described. The use of data protection technologies and access to Wi-Fi has been investigated. The processes for installing and configuring a secure access control server, as well as configuring a Wi-Fi hotspot for authentication through a server, are described.
Description: Роботу виконано на кафедрі кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Керівник роботи: Александер Марек Богуслав доктор технічних наук, професор кафедри кібербезпеки Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Рецензент: Гладьо Юрій Богданович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та математчиного моделювання Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Захист відбудеться _24 грудня 2019 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 32 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 806.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ВСТУП .... 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ .. 1.1 Огляд архітектури комп’ютерної мережі стандарту EEE 802.11 . 1.1.1 Фізичний рівень стандарту EEE 802.11 ... 1.1.2 Основні стандарти IEEE 802.11 ... 1.2 Огляд топології WLAN ... 1.3 Механізм доступу до середовища стандарту 802.11 ... 1.4 Висновки до розділу .... 2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У WI-FI МЕРЕЖІ ... 2.1 Огляд алгоритмів аутентифікації в безпровідних мережах ... 2.2 Основні цілі та завдання аудиту комп’ютерної мережі ... 2.3 Технології захисту доступу до Wi-Fi-пристроїв засобами ААА... 2.3.1 Опис та порівняння віддаленої та локальної баз захисту ... 2.3.2 Принципи роботи серверу TACACS+ .... 2.3.3 Принципи роботи серверу RADIUS ... 2.3.4 Порівняння роботи серверів автентифікації ... 2.4. Висновки до розділу .. 3 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАХИЩЕНОСТІ БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ... 3.1 Механізм проведення аудиту захищеності безпровідних мереж .. 3.2 Розробка профілю захисту для мереж стандарту 802.11 .. 3.2.1 Специфіка створення профілю захисту для мереж стандарту 802.11 .. 3.2.2 Графоаналітична модель структури сімейства профілів захисту .. 3.2.3 Критерії оцінки захищеності безпровідної мережі .. 3.3 Дослідження логічних зв’язків в структурі механізмів захисту ... 3.4 Технології захисту передачі даних та доступу до мережі Wi-Fi .. 3.5 Висновки до розділу .... 4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА ... 4.1 Встановлення та налаштування сервера контролю безпечного доступу ACS 4.2 Конфігурування точки доступу Wi-Fi для аутентифікації через ACS .. 4.3 Висновки до розділу .... 5 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ..... 5.1 Розрахунок норм часу на виконання науково-дослідної роботи ... 5.2 Визначення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи ... 5.3 Розрахунок матеріальних витрат ..... 5.4 Розрахунок витрат на електроенергію ..... 5.5 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань .... 5.6 Обчислення накладних витрат ... 5.7 Складання кошторису витрат та визначення собівартості НДР ..... 5.8 Розрахунок ціни НДР ...... 5.9 Визначення економічної ефективності і терміну окупності капітальних вкладень ... 5.10 Висновки до розділу ... 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ..... 6.1 Охорона праці ... 6.2 Вплив радіації на працездатність населення ... 6.3 Планування заходів цивільного захисту на об’єкті у випадку надзвичайної ситуації ... 6.4 Висновки до розділу ..... 7 ЕКОЛОГІЯ ...7.1... Методологічні основи обробки екологічної інформації на базі комп’ютерних технологій .... 7.2 Радіоактивне забруднення довкілля та його моніторинг .. 7.3 Висновки до розділу . ВИСНОВКИ ..... БІБІЛІОГРАФІЯ .... ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30620
Copyright owner: „© Мартинюк Іван Євгенович, 2019“
References (Ukraine): 1. Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам // Афанасьев А. А., Веденьев Л. Т., Воронцов А. А. – М.: Наука, 2012. - 552 c. 2. Рошан П., Лиэри Д. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. – М.: Вильямс, 2004. — 304 с. 3. Ричард Э. Смит. Аутентификация: от паролей до открытых ключей – М., Вильямс., 2002. – 432 с. 4. Мартинюк І.Є. Про один підхід до захисту інформації у wi-fi мережах стандарту 802.11 / І.Є. Мартинюк – Матеріали VІІ науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» – Тернопіль, ТНТУ, 11-12 грудня 2019 р.– c. 68. 5. Комплексний підхід до захисту мовної інформації в технологіях безпровідного зв’язку / В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, А.І. Ребець, Р.І. Банах // Інформаційна безпека. – Cхідноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля.) – 2013. – № 4(12). – С. 16-22 6. Аналіз загроз інформаційної безпеки в мережах стандарту IEEE 802.11 / Дмитро Мехед, Юлія Ткач, Володимир Базилевич, Тарас Петренко // Захист інформації, том 17, №4 – 2015 . – С. 285-291. 7. Решения компании Cisco Systems по обеспечению безопасности корпоративных сетей // Составитель М. Кадер – М.: Cisco Press, 2012. – 456 с. 8. Решения Cisco для обеспечения информационной безопасности (издание 4) // Составитель А. Лукацкий. – М.: Cisco Press, 2010. – 623 с. 9. Администрирование информационно-вычислительных сетей // Н.Т.Кустов. – Томск: Пресса, 2011. – 724 с. 10. Cisco IOS Software Configuration Guide for Cisco Aironet Access Points, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cisco.com. (дата звернення 07.10.2019). 11. http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/1200/vxworks/configuration/guide/ap120scg/bkscgch4.html [Електронний ресурс] – Дата звернення: 15.10.2019. 12. Уэнстром М. Организация защиты сетей Cisco - М., Вильямс, 2005. – 768 с. 13. Владимир Антонович Ткаченко. Технологии стандарта 802.11x [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lessons-tva.info/articles/net/003.html (дата звернення 10.11.2019). 14. Дмитрий Бугрименко. Проблемы безопасности в беспроводных ЛВС IEEE 802.11 и решения Cisco Wireless Security Suite [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cisco.com/web/RU/downloads/WLANSecurity1.2a.pdf (дата звернення 11.11.2019). 15. В. Ф. Шаньгін. Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах / В. Ф. Шаньгін – Київ : МК Прес, 2012. - 592 с. 16. Бурячок В. Л., Астапеня В. М., Соколов В. Ю. Способы повышения доступности информации в беспроводных системах стандарта IEEE 802.11 с MIMO // Сучасний захист інформації. 2016. №2. – С. 60–68. 17. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги [Електронний ресурс] . Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2011. – 551 с. 18. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посібник для студ. вузів / Я. І. Бедрій. – Київ : Центр учбової літ. (ЦУЛ), 2002. – 247 с. 19. Тарасова В.В. Екологічна статистика. – К.: «Центр учбової літератури», 2008. - 391с
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:125 — кібербезпека

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtorska Martyniuk.pdfАвторська довідка260,58 kBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_Martiniuk.pdfАвтореферат246,08 kBAdobe PDFView/Open
Dyp_Martyniuk_2019.pdfМагістерська робота1,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools