Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29435
Title: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг в галузях та сферах діяльності» за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»/ Укл.: к.е.н., доц. І. Л. Піняк, д.е.н., проф. Л.Я. Якимишин. – Тернопіль: ТНТУ ім.І.Пулюя, 2019. – 64 с.
Authors: Піняк, Ірина Любомирівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг в галузях та сферах діяльності» за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»/ Укл.: к.е.н., доц. І. Л. Піняк, д.е.н., проф. Л.Я. Якимишин. – Тернопіль: ТНТУ ім.І.Пулюя, 2019. – 64 с.
Issue Date: 2019
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: маркетинг
пропозиція
споживач,
галузь,
клієнт,
просування,
попит,
засоби масової інформації,
бюджет
Abstract: : В методичних вказівках подано необхідний для підготовки до практичних занять методичний і теоретичний матеріал, розглянуто основні моменти, які допоможуть студентам у самостійній підготовці до практичних занять та під час надання відповідей на тестові завдання з навчальної дисципліни.
Description: В умовах сучасного розвитку ринкових відносин в українській економіці стає все більш необхідною підготовка спеціалістів в галузі маркетингу. Важливе місце в навчальних планах по підготовці таких спеціалістів займає вивчення курсу «Маркетинг в галузях та сферах діяльності», який направлений на те, щоб студенти достатньо глибоко вивчили не тільки питання загальної теорії маркетингу, але і також освоїли завдання, мету, інструменти і специфіку його практичного застосування в різних сферах комерційної діяльності, виробництва, торгівлі, туризмі, страхуванню, банківській справ, та ін. В умовах трансформації ринкових відносин в Україні потреба у високо кваліфікаційних кадрах нового профілю стає все більш відчутною. Дисципліна «Маркетинг в галузях та сферах діяльності», є однією з завершальних курсів з підготовки спеціалістів в галузі маркетингу, яким необхідні всесторонні знання з різних дисциплін як теоретичного характеру, так і професійного спрямування.
Content: Вступ .............................................................................
Програма навчальної дисципліни
Завдання для підготовки до практичних занять…
Практикум до теми 1: Маркетинг в туризмі…………
Практикум до теми 2: Сучасні маркетингові стратегії підприємств галузі інформаційних технологій………………………
Практикум до теми 3: Маркетинг освітніх послуг…….…
Практикум до теми 4: Особливості маркетингу будівельних організацій……………………………………………………………………….
Практикум до теми 5: Маркетинг аудиторських послуг………….
Практикум до теми 6. Розвиток концепції маркетингу на підприємствах - виробниках молочної продукції……………………………
Практикум до теми 7. Особливості маркетингу в страхуванні……
Практикум до теми 8. Фармацевтичний маркетинг……………
Практикум до теми 9. Маркетинг в торгівлі……………………….
Практикум до теми 10. Маркетинг у банківській сфері…………
Практикум до теми 11. Маркетинг в АПК………………………..
Критерії оцінювання знань студентів…………………………
Рекомендована література
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29435
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): 1. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 1.
2. Про транспорт: Закон України // Голос України. — 1995. — 11 січ.
3. Про рекламу: Закон України // Голос України. — 1996. — 26 лип.
4. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малої приватизації): Закон України // Голос України. — 1996. — 7 серп.
5. Про Міністерство транспорту України: Указ Президента України // Голос України. — 1992. — 26 листоп.
6. Акимова И. М. Промышленный маркетинг. — К.: Знання, 2000. — 294 с.
7. Банківські операції: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
8. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.
9. Гончарова Н. П. Роль маркетинга в конкурентных отношениях // Актуальні проблеми економіки. — 2001. — № 11–12. — С. 46–49.
10. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 240 с.
11. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. — 256 с.
12. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. Промисловий маркетинг: Підручник. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. — 336 с. 24
13. Лиходій В. Р. Маркетингова методологія як засіб дослідження сучасної економіки // Актуальні проблеми економіки. — 2001. — № 9–10. — C. 43–47.
14. Мнушко З. М., Діхтярьова Н. М. Менеджмент та маркетинг у фармації / За ред. З. М. Мнушко. — Х.: Основа, 1999. — 263 с.
15. Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації / Під. ред. А. О. Старостіної. — К.: “Іван Федоров”, 1997. — 400 с.
16. Романенко Л. Ф. Стратегічний маркетинговий план, його зміст і структура // Маркетинг в Україні, 2001. — № 4. — C. 51–54.
17. Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 264 с.
18. Ткаченко В. А. Маркетинг послуг. Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2003. — 244 с.
19. Шканова О. М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор. 2003. — 220 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
галуз практикум.pdf792,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools