Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29064
Title: Навчальний посібник для виконання кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Піняк, Ірина Любомирівна
Бурліцька, Оксана Петрівна
Шпилик, Світлана Василівна
Рожко, Наталія Ярославівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Міщук, Оксана Іванівна
Голда, Надія Михайлівна
Краузе, Ольга Ігорівна
Семенюк, Світлана Богданівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Фалович, Володимир Андрійович
Bibliographic description (Ukraine): «Управління та адміністрування» : навчальний посібник для виконання кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 075 «Маркетинг» / Н. М. Голда , О. П. Бурліцька , О.І. Краузе , О. І. Міщук та інш. – Тернопіль : ТНТУ ім. І.Пулюя, 2019. – 135 c.
Issue Date: 9-Oct-2019
Submitted date: 16-Sep-2019
Date of entry: 30-Oct-2019
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: 339
Keywords: кваліфікаційна робота магістра
методика та методи наукових досліджень
кваліфікаційна роботамагістра: загальна характеристика
методика написання кваліфікаційної роботи
послідовність виконання кваліфікаційної роботи
вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи магістра
порядок захисту кваліфікаційної роботи магістра
керівництво кваліфікаційною роботою магістра та її рецензування ЇЇ
тематика кваліфікаційних робіт з магістерської програми «Маркетинг»
Page range: 135
Abstract: Кваліфікаційна робота є самостійним теоретико-прикладним науковим дослідженням студента, що виконується ним на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти в університеті. Її виконання є обов’язковою складовою навчального процесу на рівні підготовки за освітньо-професійною програмою «магістр». Кваліфікаційна робота повинна засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову, загальнотеоретичну та спеціальну підготовку, уміння застосовувати здобуті за час навчання знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань і, відповідно, готовність до самостійної професійної діяльності. Кваліфікаційна робота має містити розв’язання складного спеціалізованого завдання або проблеми у сфері сучасного маркетингу, що передбачають проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризуються невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, у тому числі некоректних текстових запозичень, фабрикації та фальсифікації.
Description: В навчальному посібнику наведена методика написання кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів, розроблено методичні рекомендації щодо змісту, структури, послідовності виконання, оформлення та порядку захисту робіт. Даний посібник призначений для студентів, які навчаються за магістерськими програмами, викладачів – керівників кваліфікаційної роботи магістра, рецензентів, консультантів та членів Екзаменаційної комісії.
Content: ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ 2. КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
РОЗДІЛ 4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
РОЗДІЛ 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
РОЗДІЛ 7. КЕРІВНИЦТВО КВАЛІФІКАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ МАГІСТРА ТА ЇЇ РЕЦЕНЗУВАННЯ
РОЗДІЛ 8. ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ З МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ»
РОЗДІЛ 9. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29064
References (Ukraine): 1. Про вищу освіту: Закон [Документ 1556-VII, чинний, поточна редакція – Редакція від 09.08.2019, підстава - 2745-VIII] // База даних «Законодавство України» / ВР України. – www.rada.gov.ua.
2. Про норми часу для планування та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників, пов’язаної з виконанням дипломних робіт та проектів: Наказ ректора Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя № 884-01 від 14.12.2011 р.
3. Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій; Державного комітету України з промислового безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 969/922/216 від 21.10.2010 р.
4. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 075 – Маркетинг. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 960.
5. Про заходи щодо недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя: Тимчасовеположення: Наказ ректора ТНТУ №4/7-528 від 06.07.2015
6. Бірта Г.О. Методологія і організація наукових досліджень [текст]: навч. посіб. /Г.О. Бірта, Ю.Г. Бургу. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.
7. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. 2- ге вид. випр. та доп: Навчальний посібник /О.В. Колесников. – К: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
8. Комар Ю.М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник /Ю.М. Комар, О.І. Попов. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2018. – 182 с.
9. Корягін М.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / М.В.Корягін. – К.: Алерта, 2017. – 622 с.
10. Ладанюк А.П. Методологія наукових досліджень: підручник /А.П. Ладанюк, Н.М. Луцька, В.Д. Кишенько. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2018. – 352 с.
11. Навчальний посібник для виконання дипломних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» /Укл.: Голда Н.М., Краузе О.І., Оксентюк Б.А., Семенюк С.Б., Федорович Р.В. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2012. – 133 c.
12. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник /Цехмістрова Г.С. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 c.
13. Палеха Ю. Основи науково-дослідної роботи /Ю. Палеха, Н. Леміш. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2017. – 336 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота 2019.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools