Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28684
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства»
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Краузе О.І. «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства» : консп. лекц. / укл. : О. І. Краузе. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 85 с.
Issue Date: 4-Jul-2019
Submitted date: 4-Jul-2019
Date of entry: 4-Jul-2019
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: УДК 658.8
Keywords: маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства
конкурентоспроможність підприємства
система маркетингових досліджень
комплекс маркетингу
діагностика конкурентних переваг
діагностика конкурентоспроможності підприємства
Page range: 85
Abstract: У конспекті лекцій з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства» подано комплекс лекційного матеріалу, що спрямований на отримання студентами знань щодо системи маркетингових досліджень.
Description: У конспекті лекцій з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства» подано комплекс лекційного матеріалу, що спрямований на отримання студентами знань щодо системи маркетингових досліджень; системи збору та обробки маркетингової інформації; складових комплексу маркетингу (товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики); сутності конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства; аналітичних, графічних та матричних методів діагностики конкурентоспроможності підприємства та його продукції.
Content: Сутність, основні поняття та зміст маркетингу 1.1. Сутність, значення та функції маркетингу 1.2. Ключові поняття маркетингу 1.3. Основні елементи та комплекс маркетингу
Аналіз маркетингового середовища 2.1. Внутрішнє середовище підприємства 2.2. Мікросередовище підприємства 2.3. Макросередовище підприємства
Маркетингова інформація 3.1. Маркетингова інформація та її класифікація 3.2. Джерела маркетингової інформації 3.3. Методи збирання первинної інформації
Система маркетингових досліджень 4.1. Особливості ринку з позицій маркетингу 4.2. Комплексне вивчення (аналіз, дослідження) ринку 4.3. Сегментація ринку (покупців)
Маркетингова товарна політика 5.1. Цілі та сутність товарної політики, три рівні товару 5.2. Класифікація товарів 5.3. Асортиментна політика 5.4. Концепція життєвого циклу товару
Маркетингова цінова політика 6.1. Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають 6.2. Цінові стратегії
Маркетингова збутова політика 7.1. Цілі політики розподілу 7.2. Канали розподілу товару 7.3. Форми організації оптової торгівлі 7.4. Види роздрібної торгівлі 7.5. Основи збутової логістики
Маркетингова політика комунікацій в системі управління підприємством 8.1. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством; 8.2. Головні цілі та завдання маркетингових комунікацій; 8.3. Основні елементи та етапи розробки процесу маркетингових комунікацій; 8.4. Класифікація видів комунікацій
Конкуренція: сутність, функції, види та її роль у ринковій економіці 9.1. Сутність поняття «конкуренція» 9.2. Функції конкуренції 9.3 Основні види конкуренції
Формування та втримання конкурентних переваг 10.1. Сутність поняття «конкурентна перевага» 10.2. Класифікація конкурентних переваг 10.3. Методи формування та втримання конкурсних переваг
Графічні методи діагностики конкурентоспроможності підприємства 11.1. Модель споживчої задоволеності 11.2. Метод «радарів» 11.3. Багатокутник конкурентоспроможності
Матричні методи діагностики конкурентоспроможності підприємства 12.1. Матриця Ансоффа ; 12.2. Матриця McKinsey ; 12.3. Матриця конкурентних сил М. Портеру; 12.4. Матриця BCG (Консалтингової групи Бостона)
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28684
References (Ukraine): 1. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Издательско-торговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с.
2. Позняк С.В. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - №1. - С. 50-54.
3. Гольцев Д. Модель позиційного маркетингу ринку збуту якісних товарів//Актуальні проблеми економіки.-2011.-№2 .-с. 61-69
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекційі МДКП-перетворено.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools