Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28665
Title: Навчально - методичний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху освітнього ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Фалович, Володимир Андрійович
Якимишин, Лілія Ярославівна
Семенюк, Світлана Богданівна
Бурліцька, Оксана Петрівна
Краузе, Ольга Ігорівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Рожко, Наталія Ярославівна
Міщук, Оксана Іванівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Навчально - методичний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху освітнього ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / В.А. Фалович , Л.Я. Якимишин , С.Б. Семенюк , О.П. Бурліцька та інш. - Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019 – 136 с.
Issue Date: May-2019
Date of entry: 27-Jun-2019
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: логістика
маркетинг промислового підприємства
маркетингова товарна політика
маркетингове ціноутворення
маркетингові комунікації
маркетингові дослідження
Abstract: Бакалавр з маркетингу – це фахівець, який повинен володіти методами комбінування фундаментальних та спеціальних знань, розуміти принципи дій ринкових механізмів, вміти організовувати діяльність виробничих структур, приймати рішення по спрямуванню людських та матеріальних ресурсів на досягнення кінцевої мети, вести пошук ринків і реалізовувати товари. Екзамен з фаху бакалаврів, який базується на застосуванні знань професійно-орієнтованих дисциплін, передбачає: - підготовку бакалаврів з маркетингу, які б відповідали сучасним вимогам управління та організації бізнесу на підприємствах всіх форм власності; - розробку оптимальної моделі підготовки бакалавра через зв’язки з виробництвом та вивчення потреб регіону у фахівцях вище зазначеного профілю; - впровадження у навчально - методичний процес сучасної обчислювальної техніки, комп’ютерних технологій та нових методів активного навчання (організація ділових ігор, моделювання виробничих ситуацій, проведення практичних занять на робочих місцях у виробничих структурах); Екзамен з фаху передбачає висвітлення знань з циклу фахових дисциплін, що дозволяє сформувати гуманітарний світогляд бакалавра, забезпечити такий базовий рівень інтелектуального потенціалу, який дає змогу його подальшого підвищення, як шляхом продовження навчання в магістратурі, так і шляхом самоосвіти. Організаційні форми підготовки екзамену з фаху бакалавра орієнтовані на збільшення обсягу самостійної роботи студента, формування практичного вміння використання теоретичних знань для вирішення практичних виробничих задач і опираються на аргументовану мотивацію суспільної потреби високого рівня знань, створення відповідних умов для продуктивної роботи.
Description: Програма іспиту з фаху бакалавра складена на основі основних тем з наступних професійно – орієнтованих дисциплін: «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингове ціноутворення», «Логістика», «Маркетингові комунікації», «Маркетингові дослідження». Перед складанням студентами екзамену з фаху викладачі кафедри проводять консультації по всіх винесених на екзамен дисциплінах. Білети екзамену з фаху друкуються на аркушах формату А 4, підписуються першим проректором та завідувачем кафедри. Екзамен з фаху відбувається у письмово-усній формі. Кожен екзаменаційний білет складається з чотирьох питань: трьох теоретичних та одного практичного (задача або ситуаційна вправа).
Content: Розділ 1. Зміст навчальних дисциплін, які внесені до програми екзамену з фаху
Розділ 2. Питання для самопідготовки до складання екзамену з фаху
Розділ 3. Конспект лекцій з професійно-орієнтованих дисциплін, що внесені до програми екзамену з фаху
3.1. Маркетинг промислового підприємства
3.2. Маркетингова товарна політика
3.3. Маркетингове ціноутворення
3.4. Логістика
3.5. Маркетингові комунікації
3.6. Маркетингові дослідження
Розділ 4. Формування екзаменаційних комісій
Розділ 5. Критерії оцінювання знань та умінь випускників екзаменаційною комісією
Список рекомендованої літератури
Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28665
Copyright owner: ©Колектив авторів © ТНТУ , 2019
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посібник до самомідготовки до екзамену з фаху.pdf2,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools