Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25956

Назва: Двосторонні методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь вольтерри другого роду
Інші назви: Two-side methods for the solution nonlinear second kind volterra integral equations
Автори: Лучко, Йосип Йосипович
Пелех, Р.
Luchko, J.
Pelekh, R.
Приналежність: Львівський державний аграрний університет
Проектно-конструкторське технологічне бюро АСУ залізничного транспорту
Бібліографічний опис: Лучко Й. Й. Двосторонні методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь вольтерри другого роду / Й. Лучко, Р. Пелех // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 134–141. — (Математичне моделювання. Математика. Фізика).
Bibliographic description: Luchko J., Pelekh R. (2008) Dvostoronni metody rozviazuvannia neliniinykh intehralnykh rivnian volterry druhoho rodu [Two-side methods for the solution nonlinear second kind volterra integral equations]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 134-141 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 15-кві-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 519.62
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 134-141
Початкова сторінка: 134
Кінцева сторінка: 141
Короткий огляд (реферат): Виведено двосторонні розрахункові формули першого та другого порядку точності розв’язання нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерри другого роду. Ці формули дозволяють у кожній вузловій точці отримувати не тільки верхні та нижні наближення до точного розв’язку, але й давати інформацію про величину головного члена похибки баз додаткових звертань до правої частини інтегрального рівняння Вольтерри.
The two-side formulas of the first and second order of accuracy for the solution of nonlinear second kind Volterra integral equations are constructed. The formulas give an opportunity to receive upper and lower approximation at each point to the exact solution and define the value of the main error without referring to the right part of Volterra integral equation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25956
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Крылов В.И. Приложение формулы Эйлера-Лапласа к приближенному решению интегральных уравнений типа Вольтерра // Труды матем. ин-та им. В.А. Стеклова АН СССР. - 1949. - 28. - С. 33-72.
2. Aparo E. Sulla risoluzione numerica delle equaziono integrali di Volterra di seconda specie // Atti Acad. Naz. Lincei Rend. Cl. Sci. – 1959. - 26. - S. 183-188.
3. Pouzet P. Etude en ven dc leur traitement numerique des equations integrales de type Volterra // Revue Francaise de traitement de 1'information. – 1963. - 6, N2 – p. 79-112.
4. Бельтюков Б.А. Аналог метода Рунге-Кутта для решения нелинейных интегральных уравнений Вольтерра // Дифференц. уравнения. - 1965. - 1, № 4. - С. 545-556.
5. Baker C.T.H. The numerical treatment of integral equations. Oxford: Calarendon Press, 1977. -1033p.
6. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Интегральные уравнения: Методы, алгоритмы, программы. - Киев:Наук.думка, 1986. - 544 с.
7. Іщук В.А. Двосторонні методи виду Рунге-Кутта для нелінійного інтегрального рівняння Вольтерра // Докл. АН УССР. Сер А. - 1975. - №1. - С. 14-17.
8. Джоунс У. Трон В. Непрерывные дроби. Аналитическая теория и приложения. - М.:Мир, 1985. -414с.
9. Пелех Я.Н. Численные методы решения интегральных уравнений Вольтерра // Математические методы и физико-механические поля: Респ. межвед. сб. - Киев: Наук. думка.–1983. -Вып.18.–С.15-18.
10. Скоробагатько В. Я. Теория ветвящихся цепных дробей и ее применение в вычислительной математике. - М. : Наука, 1983. - 312 с.
References: 1. Krylov V.I. Prilozhenie formuly Eilera-Laplasa k priblizhennomu resheniiu intehralnykh uravnenii tipa Volterra, Trudy matem. in-ta im. V.A. Steklova AN SSSR, 1949, 28, P. 33-72.
2. Aparo E. Sulla risoluzione numerica delle equaziono integrali di Volterra di seconda specie, Atti Acad. Naz. Lincei Rend. Cl. Sci, 1959, 26, S. 183-188.
3. Pouzet P. Etude en ven dc leur traitement numerique des equations integrales de type Volterra, Revue Francaise de traitement de 1'information, 1963, 6, N2 – p. 79-112.
4. Beltiukov B.A. Analoh metoda Runhe-Kutta dlia resheniia nelineinykh intehralnykh uravnenii Volterra, Differents. uravneniia, 1965, 1, No 4, P. 545-556.
5. Baker C.T.H. The numerical treatment of integral equations. Oxford: Calarendon Press, 1977. -1033p.
6. Verlan A.F., Sizikov V.S. Intehralnye uravneniia: Metody, alhoritmy, prohrammy, Kiev:Nauk.dumka, 1986, 544 p.
7. Ishchuk V.A. Dvostoronni metody vydu Runhe-Kutta dlia neliniinoho intehralnoho rivniannia Volterra, Dokl. AN USSR. Ser A, 1975, No 1, P. 14-17.
8. Dzhouns U. Tron V. Nepreryvnye drobi. Analiticheskaia teoriia i prilozheniia, M.:Mir, 1985. -414p.
9. Pelekh Ia.N. Chislennye metody resheniia intehralnykh uravnenii Volterra, Matematicheskie metody i fiziko-mekhanicheskie polia: Resp. mezhved. sb, Kiev: Nauk. dumka.–1983. -Iss.18.–P.15-18.
10. Skorobahatko V. Ia. Teoriia vetviashchikhsia tsepnykh drobei i ee primenenie v vychislitelnoi matematike, M. : Nauka, 1983, 312 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.