Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25788
Title: Конкуренція як об'єктивна ринкова необхідність
Authors: Голда, Надія Михайлівна
Піняк, Ірина Любомирівна
Bibliographic description (Ukraine): У сучасній мікроекономічній теорії конкуренція розуміється як деяка властивість ринку. Таке розуміння виникло в зв'язку з розвитком теорії морфології ринку. У залежності від ступеня досконалості конкуренції виділяють різні типи ринків, для кожного з яких визначене поводження економічних суб'єктів
Journal/Collection: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному регіональному та локальному вимірах"
Issue Date: 2018
Publisher: тнту ім. Івана Пулюя
UDC: 330-334-338
BBK: 65
Keywords: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентний потенціал
Abstract: Теорія конкуренції вивчається і розвивається багатьма вченими. Конкуренція відображає ті економічні умови господарювання, які панують у даний час у даному суспільстві, в умовах конкуренції створюється більше національного багатства при меншій вартості кожного виду продукції в порівнянні з монополією чи плановою економікою. Із зміною цього порядку змінюється і суб'єктно-об'єктна структура конкуренції.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25788
References (Ukraine): 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика/ Г.Л. Азоев. – М: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 208 с.
2. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 390 с.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Пер. с англ. – М.: Наука, 1992. – 572с.
4. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с.
5. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 304 с.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези голда для фінансів.doc44,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools