Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22932

Назва: Основні етапи формування маркетингового менеджменту промислових підприємств
Інші назви: Main stages of forming market management of industrial enterprises
Автори: Рожко, Наталія Ярославівна
Васильців, Надія Михайлівна
Rozhko, Nataliya
Vasyltsiv, Nadiya
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Бібліографічний опис: Рожко Н. Я. Основні етапи формування маркетингового менеджменту промислових підприємств / Наталія Ярославівна Рожко, Надія Михайлівна Васильців // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 110–118. — (Маркетингові технології підприємств у сучасному науково-технічному середовищі).
Bibliographic description: Rozhko N., Vasyltsiv N. (2017) Osnovni etapy formuvannia marketynhovoho menedzhmentu promyslovykh pidpryiemstv [Main stages of forming market management of industrial enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 110-118 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 52
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 11-жов-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.1
330.354
Теми: маркетинговий менеджмент
управління маркетингом на підприємстві
формування маркетингового менеджменту
місія фірми
цілі фірми
стратегічний портфель підприємства
маркетинговий контроль
marketing management
marketing management in the enterprise
formation of marketing management
mission of the firm
company goals
strategic portfolio of the enterprise
marketing control
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 110-118
Початкова сторінка: 110
Кінцева сторінка: 118
Короткий огляд (реферат): Управління підприємством у сучасних економічних умовах – це мистецтво, що вимагає від працівників вищої ланки апарату управління оволодіння новими знаннями й навичками в галузі стратегічного управління. Формування маркетингового менеджменту є одним із нових напрямів розвитку стратегічного управління підприємством. Формування маркетингового менеджменту підприємства передбачає усвідомлену спробу конструювання майбутнього не тільки на підставі знання теперішнього і минулого, але й на підставі вивчення факторів невизначеності й урахування різноманітних ризиків, що дозволить здобувати прибуток завдяки новим можливостям. Даний процес спрямований на розширення можливостей стратегічного управління за рахунок безпосереднього залучення всіх працівників підприємства до планування. Він дозволяє звільнити енергію підприємства, підняти планку звичних уявлень і утвердитися в розумінні того, що ці уявлення не визначають дійсного потенціалу підприємства.
Managing the enterprise in modern economic conditions is an art requiring senior management personnel to master the acquisition of new knowledge and skills in the field of strategic management. Formation of marketing management is one of the new directions of development of strategic enterprise management. Formation of the marketing management of the company involves a conscious attempt to construct the future, not only on the basis of knowledge of the present and the past, but also on the basis of studying the factors of uncertainty and taking into account the various risks that will allow you to profit from new opportunities. This process is aimed at expanding the capabilities of strategic management through the direct involvement of all employees of the enterprise in planning. It allows you to release the energy of the enterprise, raise the bar of the usual ideas, and establish in the understanding that these representations do not determine the actual potential of the enterprise.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22932
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://marketing.web-3.ru
Перелік літератури: 1. Виханский, О.С. Стратегическое управление [Текст] / О.С. Виханский. – М.: Гардарики, 1998. – 296 с.
2. Войчак, А.В. Маркетинговий менеджмент [Текст] / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.
3. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. [Текст] / за ред. Л.В. Балабанової // 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354 с.
4. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. [Текст] / М.І. Белявцев, В.М. Воробйов, В.Г. Кузнецов та ін.; за ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – К. : Донецький нац. ун-т, 2006. – 407 с.
5. Сумец, А.М. К оценке эффективности маркетинговой деятельности на предприятии. Маркетинг и реклама [Текст] / А.М. Сумец. – 2010. – № 7/8. – C. 91 – 96.
6. Сайт Американської асоціації маркетингу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.marketingpower.com.
7. Тематический портал «Маркетинг» / Document HTML. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://marketing.web-3.ru.
8. Теория маркетинга [Текст] / под ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер 2002. – 464 с.
9. Дж., О’Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход; [Текст] / пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб: Питер, 2002. – 864 с.
10. Щербань, В.М. Маркетинг [Текст] / В.М. Щербань. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
References: 1. Vykhanskyy O.S. Stratehycheskoe upravlenye, O.S. Vykhanskyy. M.: Hardaryky, 1998, 296 р.
2. Voychak A.V. Marketynhovyy menedzhment, A.V. Voychak. K.: KNEU, 1998, 268 р.
3. Marketynhovyy menedzhment: navch. posib., zared. L.V. Balabanovoyi. 3-tye vyd., pererob. i dop. K : Znannya, 2004, 354 р.
4. Marketynhovyy menedzhment: navch. posib. dlyastud. vyshch. navch. zaklad., M.I. Belyavtsev, V.M. Vorobyov, V.H. Kuznetsovtain; zared. M.I. Belyavtseva, V.N. Vorobyova. K.: Donets'kyynats. un-t, 2006, 407 р.
5. Sumets A.M. K otsenke effektyvnosty marketynhovoy deyatel'nosty na predpryyatyy. Marketynh y reklama, A.M. Sumets. 2010, no. 7/8, pp. 91 – 96.
6. Sayt Amerykans'koyi asotsiatsiyi marketynhu. Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: www.marketingpower.com.
7. Tematycheskyy portal «Marketynh», Document HTML. Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://marketing.web-3.ru.
8. Teoryya marketynha, podred. M. Beykera. SPb.: Pyter 2002, 464 p.
9. Dzh. O’Shonessy. Konkurentnuy marketynh: stratehycheskyy podkhod. Per. s anhl. podred. D.O. Yampol'skoy. SPb: Pyter, 2002, 864 p.
10. Shcherban' V.M. Marketynh V.M. Shcherban'. K.: Tsentr navchal'noyi literatury, 2006, 208 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.