Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21050
Title: Навчальний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху освітнього ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Краузе, Ольга Ігорівна
Федорович, Роман Володимирович
Оксентюк, Богдана Андріївна
Фалович, Володимир Андрійович
Міщук, Оксана Іванівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Bibliographic description (Ukraine): Федорович Р. В. : навч. посібн. для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху освітнього ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / Р.В. Федорович , О.П. Бурліцька , О.І. Краузе , Б.А. Оксентюк та інш. - Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017 – 179 с.
Issue Date: May-2017
Submitted date: Apr-2017
Date of entry: 11-Jun-2017
Publisher: ТНТУ ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Keywords: маркетинг
маркетинг промислового підприємства
маркетинг
логістика
маркетинг
маркетингова товарна політика
маркетинг
маркетингове ціноутворення
маркетинг
маркетингові комунікації
маркетинг
маркетингові дослідження
Number of pages: 179
Abstract: Екзамен з фаху передбачає висвітлення знань з циклу фундаментальних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін, що дозволяє сформувати гуманітарний світогляд бакалавра, забезпечити такий базовий рівень інтелектуального потенціалу, який дає змогу його подальшого підвищення, як шляхом продовження навчання в магістратурі, так і шляхом самоосвіти, включаючи можливості зміни фаху.
Description: Навчальний посібник призначено для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг».
Content: Вступ 4 Розділ 1. Зміст навчальних дисциплін, які внесені до програми екзамену з фаху 6 Розділ 2. Питання для самопідготовки до складання екзамену з фаху 24 Розділ 3. Конспект лекцій з професійно-орієнтованих дисциплін, що внесені до програми екзамену з фаху 27 3.1. Маркетинг промислового підприємства 27 3.2. Маркетингова товарна політика 53 3.3. Маркетингове ціноутворення 81 3.4. Логістика 100 3.5. Маркетингові комунікації 113 3.6. Маркетингові дослідження 158 Розділ 4. Формування Екзаменаційних комісій (ЕК) 170 Розділ 5. Критерії оцінювання знань та умінь випускників екзаменаційною комісією 172 Додатки 176
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21050
References (Ukraine): 1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. / Е.П.Голубков. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с.
2. Ілляшенко С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник / С. Ілляшенко, М. Баскакова. / За ред. С. Ілляшенка, – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 191 с.
3. Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник / О.С.Братко. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 275с.
4. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій / Н.І. Норіцина. – К.:МАУП, 2003. – 264с.
5. Крикавський Є.В. Логістичне управління. Підручник / Є. В. Крикавський. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
6. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник/ В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К.: ЦУЛ, 2007. – 200 с.
7. Лошенюк І.Р., Гуменюк А.М., Чаплінський Ю.Б. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник/ І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 184 с.
8. Хамініч С.Ю. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / С.Ю. Хамініч; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Д.: Наука і освіта, 2009. — 200 c.
еботар С.І. Маркетингова товарна політика: підруч. / С.І. Чеботар, С.М. Боняр, Р.І. Буряк, Я.С. Ларіна, Т.М. Левшукова. – К.: Преса України, 2008. – 262 с.
10. Окландер М.А. Промислова логістика: навчальний посібник / М.А. Окландер, О.П. Хромов. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 222 с.
11. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг: підручник [2-ге видання] / О.Ф.Оснач. – К.: ЦУЛ, 2011. – 364 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
бак самопідгот. 2017.docНавчальний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху освітнього ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»3,34 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools