Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20799

Title: Науково - технічні основи дискретної дії на компоненти при перемішуванні
Authors: Стадник, Ігор Ярославович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Стадник І.Я. Науково-технічні основи дискретної дія на компоненти при перемішуванні : Монографія / Стадник І.Я. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 240 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 26-May-2017
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 664.6
BBK: 65.9(2)304.25
Number of pages: 240
Abstract: В монографії розглянуто основи теорії тісто утворення, розпочаті професором О.Т. Лісовенком, які спрямовані на інтенсифікацію процесу взаємодії компонентів. Викладено сучасні уявлення про безлопатеве дискретне замішування тіста. Проаналізовано основні конструктивні, технологічні та фізико-хімічні аспекти і принципи інтенсивного замішування. Розглянуто вплив конструкції місильного органу, робочої камери на динамічні характеристики регулювання процесів приготування тіста. Запропоновано розроблення нового покоління тістомісильних машин, функціональні можливості яких дозволяють суттєво розширити область їх застосування і створити нові методи регулювання їхньої структури та властивостей. Показано, що створення дискретних тістомісильних машин забезпечує високий ступінь конструктивно-технологічного забезпечення процесів в умовах впливу різних зовнішніх факторів. Обґрунтовано енергетичні аспекти, які впливають на зниження енергоємності за допомогою величини деформації зрушення і питомої роботи. Наведено основні технічні характеристики, конструктивні особливості й режими роботи дискретної безлопатевої тістомісильної машини. Подано практичні рекомендації стосовно шляхів розрахунку нових місильних органів, багатогранних робочих камер. Запропоновано методи та обґрунтування отриманих результатів з результатами експериментальних досліджень. Розроблено принцип проектування й моделювання інженерного розрахунку даного класу машин для перемішування. Призначено для науковців, інженерно-технічних працівників, які займаються створенням, модернізацією й експлуатацією тістомісильних машин у хлібопекарській, кондитерській та інших галузях промисловості. Може бути корисною для аспірантів, магістрів та студентів відповідних спеціальностей.
Content: Передмова… 5-- Вступ…7-- РОЗДІЛ 1. Використання методів інтенсифікації для побудови безлопатевих машин замішування тіста…9-- 1.1. Структура тістомісильних машин та удосконалення конструктивних елементів…9-- 1.2. Вплив основних методів інтенсифікації на процес замішування… 16-- 1.3 Розвиток конструктивних схем для безлопатевого замішування…23-- 1.3.1. Принцип побудови тістомісильних машин з безлопатевим робочим органом…25-- 1.3.2. Конструктиві особливості безлопатевого замішування… 30-- 1.3.3. Аналіз параметрів основних елементів безлопатевих тістомісильних машини…33-- 1.3.4. Теоретичні основ стадійності процесу відносно вимог дискретного безлопатевого замішування…40-- 1.4. Класифікація тістомісильних машин з безлопатевим робочим органом…43 1.5. Обґрунтування надійності і довговічності…44-- РОЗДІЛ 2. Характеристика об’єктів дослідження та методики виконання експериментів…51-- 2.1. Формування передумов дослідження безлопатевого замішування тіста…52-- 2.2. Характеристика об’єкту і завдання дослідження… 54-- 2.3. Фізичне моделювання процесу безлопатевого замішування тіста... 56-- 2.3.1. Експериментальна модель безлопатевої тістомісильної машини.. 59-- 2.3.1.1. Експериментальна установка для досліджень стадійності тістоутворення… 62-- 2.3.1.2. Конструктивні особливості пластифікатора (ПВП) машини…65-- 2.3.2. Пілотна модель вібродозатора борошна… 66-- 2.3.3. Пілотна модель дозатора рідких компонентів… 68-- 2.4. Методика виконання досліджень… 71-- 2.5. Методика виконання дослідження…73-- 2.5.1. Методика визначення показників… 73-- 2.5.2. Методи визначення якості сировини і напівфабрикатів…75-- 2.6. Методи дослідження якості хліба… 78-- 2.7. Спеціальні методи дослідження… 79-- 2.8. Оцінка похибок вимірювання… 85-- РОЗДІЛ 3. Моделювання деформуваня тіста в умовах силового навантаження під час замішування…87-- 3.1. Об’єкти фізичних досліджень і математичного моделювання процесу замішування…87-- 3.2. Фактори впливу на структуру тіста…. 90-- 3.3. Математичне моделювання процесу замішування тіста у дискретній безлопатевій тістомісильній машині…93-- 3.3.1. Розробка аналітичної моделі процесу замішування на ДБТМ…99-- 3.3.2. Рівняння руху тіста під час замішування…105-- 3.3.3. Визначення напруження тертя на поверхні місильного барабана...109-- 3.4. Визначення параметрів напружено-деформованого стану тіста методом математичного і комп’ютерного моделювання…110-- 3.4.1. Визначення гідродинамічних режимів руху змішуваних компонентів…120-- 3.5. Теоретична модель обчислення затрат потужності під час замішування тіста…122-- РОЗДІЛ 4. Дослідження динаміки пластифікації тіста з оптимізацією параметрів…128-- 4.1. Характерні особливості пластикації на тістомісильній машині дискретної дії… 128-- 4.1.1. Процес утворення тіста…130-- 4.1.2. Вплив адгезійної стійкості на процес пластифікації тіста…134-- 4.2. Дослідження фізико-механічних властивостей тіста в умовах розтягування…139-- 4.3. Визначення релаксацій напруження тіста при замішуванні…145-- 4.3.1. Узагальнення релаксацій напружень для тістоутворення… 149-- 4.4. Дослідження кінетики деформації тіста на стадії пластикації…152-- 4.5. Дослідження стискання тіста…159-- 4.5.1. Вплив степені стискання тіста при замішуванні на його якість…161-- РОЗДІЛ 5. Дослідження впливу конструктивних параметрів на тістоутворення…167-- 5.1. Дослідження руху частинки матеріалу в процесі замішування…167-- 5.2. Дослідження ефективної площі поверхні зерен крохмала з використанням наближених числових методів…173-- 5.3. Використання спектрального аналізу ділянок полімерного борошна при дослідженні параметрів поверхневих шарів тіста…180-- 5.4. Виначення динамічного процесу першої стадії тісто утворення тетодолм термодинамічних потенціалів… 189-- 5.5. Визначення однорідності суміші компонентів при безлопатевому замішуванні…199-- Основні висновки… 205-- Список використаної літератури… 208-- Додатки… 227--
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20799
ISBN: 978-966-305-074-4
Copyright owner: © І.Я.Стадник, 2015; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
References (Ukraine): 1. Агатова А.И. О сульфидрильных группах и дисульфидрильных связях в белках пшеничной муки [Текст] / А. И., Н. И. Проскуряков // Биохимия. – 1962. – Т.27. – № 1. – С. 88 – 93. 2. Азаров Б.М. Выбор метода изучения реологических характеристик [Текст] / Азаров Б.М., Назаров Н.И. // Реологические характеристики пищевых продуктов и полуфабрикатов. Обзор – М.: ЦНИИТЭИпищепром. – 1971. – С. 3 – 8. 3. Азаров, Б.М. Реология пищевых масс. Лабораторный практикум [Текст] / Азаров Б.М., Назаров Н.И. – М.: Издательство МТИПП, 1970. – 90 с. 4. Азаров, Б.М. Технологическое оборудование пищевых производств [Текст] / Азаров Б.М., Аурих Х., Дичев С. и др. – М.: Агропромиздат, 1988. – 463 с. 5. Азаров, Б.М. Технологическое оборудование хлебопекарных и макаронных предприятий [Текст] / Б.М. Азаров, АТ. Лисовенко, С.А. Мачихин и др.; Под ред. С.А. Мачихина. – М.: Агропромиздат, 1986. – 263 с. 6. Аксенова, Л.М. Структурно-реологические свойства бисквитно-сбивного сдобного теста [Текст] / Аксенова Л.М., Талейсник М.А., Урьев Н.Б. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1977. – № 4. – С. 35 – 36. 7. Александров, А.В. Основы теории упругости и пластичности [Текст] / Александров А.В., Потапов В.Д. – М.: Высшая школа, 1990. – 400 с. 8. Амелин, В.Г. Реологические свойства пшеничного теста при брожении [Текст] / Амелин В.Г. // Известия Вузов. Пищевая технология. – 1981. – № 6. – С. 132 – 133. 9. Амирасланова, Н.И. Влияние длительности интенсивного замеса жидкой опары на кинетику брожения [Текст] / Амирасланова Н.И., Сидоренко С.И., Лисовенко А.Т. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1987. – № 3. – С. 35 – 37. 10.Антипов, С.Т. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн.1 [Текст] / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др.; Под ред. В.А. Панфилова. – М.: Высшая школа, 2001. 11. Арет, В.А. Течение пралиновых масс в цилиндрических формующих каналах [Текст] / Арет В.А., Мачихин Ю.А. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1967. – № 5. – С. 25 – 27. 12. Ауэман, Л.Я. Определение качества клейковины на пенетрометре [Текст] / Ауэман, Л.Я. // Известия вузов. Пищевая технология. – 1959. – № 6. – С. 115 – 122. 13. Ауэман, Л.Я. технология хлебопекарного производства [Текст] / Ауэман, Л.Я. // 7 – е изд. перераб. и доп. – М.: Пищевая промышленность. – 1972. – С. 512. 14. Басов, Н.И. Расчет и конструирование оборудования для производства и переработки полимерных материалов [Текст] / Басов Н.И., Казанков Ю.В., Любартович В.А. – М.: Химия, 1986. – 488 с. 15.Белкин, И.М. Ротационные приборы. Измерение вязкости и физико- механических характеристик материалов [Текст] / Белкин И. 66М., Виноградов Г.В. – М.: Машиностроение, 1968. – 272 с. 16.Берзина, Н.И. Биохимические изменения белково-протеиназного комплекса в пшеничных опарах и тесте [Текст] / Берзина Н.И., Коваленко А.Я., Ройтер И.М. // Известия вузов. Пищевая технология. – 1962. – № 2. – С. 49 – 54. 17.Берзина, Н.И. Биохимические изменения углеводно-амилазного комплекса в пшеничных опарах и тесте [Текст] / Берзина Н.И., Коваленко А.Я., Ройтер И.М. // Известия вузов. Пищевая технология. – 1962. – № 1. – С. 35 – 41. 18.Бибик, Е.Е. Реология дисперсных систем [Текст] / Бибик Е.Е.– Л.: Издательство Ленинградского университета, 1981. – 172 с.19.Блокома, А.Х. Основные понятия о свойствах теста [Текст] / Блокома А.Х., Глинка И. // М.: Наука. – 1968. – С. 583. 20.Блуашвили, Т.Г. Динамика структурно-механических свойств кремовых конфетных масс при сбивании [Текст] / Блуашвили Т.Г., Чувахин С.В., Благовещенский И.Г., Чижикова Г.А. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1983. – № 3. – С. 37 – 39. 21.Васин, М.И. Изменение реологических свойств теста при внесении в него молочной сыворотки [Текст] / Васин М.И., Малышева А.В., Волкова Л.Д. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1986. – № 7. – С. 34 – 36. 22.Васина, А.Ф. Реологические и адгезионные свойства пшеничного теста в зависимости от «силы» муки [Текст] / Васина А.Ф., Зимон А.Д., Иоффе С.М., Энкина Л.С. // Известия Вузов, Пищевая технология. – 1987. – №3. – С. 38–40. 23.Васина А.Ф. Факторы, влияющие на течение хлебного теста [Текст] / Васина А.Ф., Зимон А.Д., Иоффе С.М., Энкина Л.С. // Известия Вузов, Пищевая технология. – 1986. – № 4. – С. 25 – 27. 24.Вдовиченко, А.С. Структурно-механические свойства и качество сдобных сухарей [Текст] / Вдовиченко А.С., Сысоев И.А., Ройтер И.М., Руденко-Грицюк О.А. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность – 1980. – № 1. – С. 25 – 26. 25.Галлагер, Г. Метод конечных элементов. Основы / Пер. с англ [Текст] / Галлагер Г. – М.: Мир, 1984. – 428 с. 26.Ганин, В.В. Реология процесса формования экструзией изделий из теста с начинками [Текст]: Дис. канд. техн. наук: 05.18.12 / Ганин В.В. – М., 1985. – 243 с. 27.Гейштор, В.С. Регулирование температуры полуфабрикатов и теста в тестоприготовительном оборудовании [Текст] / Гейштор В.С. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1983. – № 11. – С. 36 – 37.28.Горячева, А.Ф. Механическая обработка теста [Текст] / Горячева А.Ф., Щербатенко В.В. – ЦИНТИПищепром, 1968. – 36 с. 29.Горошко М.К. Машины и агрегаты для приготовления теста [Текст] / Горошко М.К. / – М.: Пищепромиздат, 1963. – 147 с. 30.Горячев, А.Ф. Влияние механической обработки теста при его замесе на качество хлеба [Текст] / Горячев А.Ф., Щербатенко В.В. // Хлебопекарная промышленность. – 1961. – № 3. – С. 1 – 5. 31.Горачев, Ю.П. Математические методы планирования экспериментов [Текст] / Горачев Ю.П. // Пищевая Промышленность. – 1979. – С. 199. 32.Гришин, А.С. Влияние различных способов тестоприготовления на качество хлеба [Текст] / Гришин А.С., Энкина Л.С. // – М.: Пищевая промышленность. – 1974 – С. 112. 33.Гришин, А.С. Внедрение прогрессивной технологии тестоприготовления на хлебозаводах [Текст] / Гришин А.С., Энкина Л.С. // – М.: ЦНИИТЭИпищепром. – 1971. – С. 36. 34.Гришин, А.С. Исследование реологических свойств теста [Текст] / Гришин А.С., Цирульников В.Д., Энкина Л.С. – М.: ЦНИИТЭИпищепром, 1971. – 36 с. 35.Гулий, І.С. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості [Текст] / Гулий І.С., Пушанко М.М., Орлов Л.О. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с. 36.Гуць, В.С. Прикладна реологія та інтенсифікація процесів харчових виробництв [Текст]: Автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.18.12 /УДУХТ/ Гуць В. С. – К., 1999. – 36 с. 37.Дикий, Н.А. Основы научных исследований [Текст] / Дикий Н.А., Халатов А. А. – К.: Вища школа, 1985. – 224 с. 38.Драгилев, А.И. Устройство и эксплуатация оборудования предприятий пищевой промышленности [Текст] / А.И. Драгилев, Ц.Р. Зайчик, В.Ф. Коломиец и др. / Под ред. А.И. Драгилева. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 304 с.39.Дятлов, В.А. Реологические и адгезионные свойства теста сдобных и булочных изделий [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.18.12 / Дятлов В.А. – Воронеж, 1982. – 207 с. 40.Елисеева, С.И. Контроль качества сырья и готовой продукции на хлебозаводах [Текст] / Елисеева С.И. // – М.: Агропромиздат. – 1987. – С. 192. 41.Ермолов, А.Ю. Влияние вибрации на производительность одношнековой формующей машины и качество выпрессованных жгутов из конфетных масс [Текст] / Ермолов А.Ю. – М.: ЦНИИТЕИ: Пищевая промышленность. Серия 3. Кондитерская промышленность. – 1982. – С.14 – 15. 42.Измайлова, Б.Н. Структурообразование в белковых системах [Текст] / Измайлова Б.Н., Ребиндер П.А. // – М.: Наука. – 1974. – С. 268. 43.Иванов, В.С. Пути снижения адгезии теста [Текст] / Иванов В.С., Калинина С. М., Благовещенский И.Г. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1983.–№11. – С. 36 – 37. 44.Игнатенко, В.В. О сжимаемости теста [Текст] / Игнатенко В.В., Мачихин С.А., Михайленко В.Г. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1972. – № 2. – С. 8 – 11. 45.Иоффе, С.М. Адгезия вязкоупруго-пластичных тел на примере хлебного теста [Текст]: дис. канд. техн. наук: 02.00.11 / Иоффе С.М. – М., 1987. – 227 с. 46.Казанская, Л.Н. Перспективы применения pH-материи для контроля кислотности полуфабрикатов и хлеба [Текст] / Казанская Л.Н., Лопашева Е.В., Логинова И.М. и др. // – М.: ЦНИИГЭИпищепром. – 1971. – С. 24 47.Ковбаса, В.Н. Влияние интенсивного замеса на степень созревания жидких опар [Текст] / Ковбаса В.Н., Лисовенко А.Т., Березина Н.И. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1981. – № 3. – С. 37 – 38.48.Ковбаса, В.Н. Влияение различных факторов на удельный объем пшеничного хлеба [Текст] / Ковбаса В.Н., Лисовенко А.Т., Ташмухамедова Г.К // В кн.: Хлебопекарная, макаронная, дрожжевая промышленность. М.: ЦНИИЕЭИпищепром, – 1981. Вып. 6. – С. 9 – 10. 49.Ковбаса, В.Н. Исследования воздуха жидкой опары во время интенсивного замеса [Текст] / Ковбаса В.Н., Лисовенко А.Т., Престула Н.В. // М.: ЦНИИЕЭИпищепром, – 1980. Вып. 9. – С. 30 – 31. 50.Ковалёв, А.В. Влияние температуры и плотности теста и мякиша хлеба на их теплофизические характеристики [Текст] / Ковалёв А.В., Теличкун В.И., Пахомов В.Н. // Пищевая промышленность. – 1988. – № 4. – С. 44 – 55. 51.49. Козымина, Н.П. Биохимия зерна и продуктов его переработки [Текст] / Козымина Н.П. // М.: Колос, 1976. – С. 375. 52.Козлов, Г.Ф. Влияние вида деформации теста при замесе на его реологические свойства [Текст] / Козлов Г.Ф., Бражник А.М., Пшенишнюк Г. Ф. // Известия Вузов, Пищевая технология. – 1984. – № 3. – С. 39 – 41. 53.Кононюк, А.Е. Справочник конструктора оборудования пищевых производств [Текст] / Кононюк А.Е., Басанько В.А. – К.: Техніка, 1981. – 319 с. 54.Корчагин, В.И. Применение в хлебопечении временно активированной воды [Текст] / Корчагин В.И., Демченко В.И., Дерканосова Н.М., Столярова Л.И., Карпенко В.И. // Хлебопечение России. – 2000. – № 5. – С. 16 – 17. 55.Кретов, И.Т Технологическое оборудование предприятий пищеконцентратной промышленности [Текст] / Кретов И.Т, Кравченко В.М., Остриков А.Н. – Воронеж: И-во ВГУ, 1996. – 448 с. 56.Кулен, Р.В. Математическое программирование (с элементами информационных технологий) [Текст] / Кулен Р.В., Юнькова Е.А., Жальцов А.Б. – К.: МАУП, 2000. – 124 с.57.Кульман, А.Г. Коллоиды в хлебопечении [Текст] / Кульман А.Г. – М.: Пищепромиздат, 1953. – 247 с. 58.Кузьминский, Р.В. Технологический эффект интенсивного замеса теста [Текст] / Кузьминский Р.В., Щербатенко В.В., Щербатенко В.А., Пташкин В.Л. и др. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1979. № 1. – С. 23 – 25. 59.Лисовенко, А.Т. Технологическое оборудование хлебозаводов и пути его совершенствования [Текст] / Лисовенко А.Т.– М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 208 с. 60.Лісовенко, О.Т. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв [Текст] / Лісовенко О.Т., Руденко-Грицюк О.А., Литовченко І.М. та ін. – К.: Наукова думка, 2000. – 283 с. 61.Лісовенко, О.Т. Відпрацювання раціонального режиму в робочій камері тістомісильної машини з метою оптимізації робочого процессу і якості тіста [Текст] / Лісовенко О.Т., Стадник І.Я., Доломакін Ю.Ю. // Наукові проці Українського державного університету харчових технологій. – К.: УДУХТ, 2001. – № 10. – С. 111. 62.Лісовенко, О.Т. Пат. 62460 А Україна. Тістомісильна машина [Текст] / Лісовенко О.Т., Котенко А.Г., Стадник І.Я. // Заявл. 27.03.03; Опубл. 15.12.03, Бюл. – № 12. – С. 2. 63.Лісовенко, О.Т. Створення сучасної експериментальної установки тістомісильної машини і її експериментальної модедлі [Текст] / Лісовенко О.Т., Доломакін Ю.Ю., Стадник І.Я. // Тези 67-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (24 – 25 квітня 2001 р). – Ч П. – Київ: НУХТ, 2001. – С. 53. 64.Лісовенко, О.Т. Специфіка визначення реологічних характеристик для обгрунтування розрахунків тістомісильних машин [Текст] / Лісовенко О.Т., Стадник І.Я. // Тези 68-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів “Сучасні методи створення нових технологій та обладнащння в харчовій промисловості” (23 – 25 квітня 2002 р). – Ч П. – Київ НУХТ, 2002. – С. 48. 65.Лісовенко, О.Т. Сучасні порційні тістомісильні машини для інтенсифікації замішування [Текст] / Лісовенко О.Т., Доломакін Ю.Ю., Стадник І.Я. // Тези 69-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів “Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості” (22 – 24 квітня 2003 р). – Ч П. – Київ: НУХТ, 2003. – С. 53. 66.Лісовенко, О.Т. Дослідження процессу інтенсифікації замішування тіста і обгрунтування нових конструктивних рішень [Текст] / Лісовенко О.Т., Доломакін Ю.Ю., Стадник І.Я. // Тези 70-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” (20-21 квітня 2004 р). – Ч П. – Київ: НУХТ, 2004. – С. 67.Лисовенко, А.Т. Перемещение влаги в тесте хлебе при выпечке [Текст] / Лисовенко А.Т., Сидоренко С.И. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1972. № 8. – С. 4 – 9. 68.Лисовенко, А.Т. Расчет математических моделей тестомесильного процесса с помощью ЭВМ ЕС – 1022 [Текст] / Лисовенко А.Т., Сидоренко С.И., Литовченко И.Н., Боярчук В.А. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1984. № 5. – С. 33 – 34. 69.Лонцин, М. Основные процессы пищевых производств [Текст] / Лонцин М., Мерсон Р. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 384 с. 70.Магомедов, Г.О. Оценка влияния пластичности конфетных масс на перепад давления в цилиндрическом канале, имеющем входной криволинейный конический профиль [Текст] / Магомедов Г.О., Журавлев А.А., Колодежнов В.Н. // Известия вузов. Пищевая технология. – 2000. – № 5 – 6. – С. 72 – 75.71.Мазур, П.Я. Вода в приготовлении хлеба [Текст] / Мазур П.Я., Яншева И.Н., Выставкин А.А. // Хлебопечение России. – 2000. – № 6. – С. 30 – 32. 72.Маршалкин, Г.А. Технологическое оборудование кондитерских фабрик [Текст] / Маршалкин Г.А. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 448 с. 73.Мачихин, Ю.А. Инженерная реология пищевых материалов [Текст] / Мачихин Ю.А., Мачихин С.А. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 216 с. 74.Мачихин, Ю.А. Реометрия пищевого сырья и продуктов: Справочник / Ю.А. Мачихин, А.В. Горбатов, А.С. Максимов и др. [Текст] / Под ред. Ю.А. Мачихина. – М.: Агропромиздат, 1990. – 272 с. 75.Мачихин, Ю.А. Современные способы формования конфетных масс [Текст] / Мачихин Ю.А., Клаповский Ю.В. – М.: Пищевая промышленность, 1974. – 184 с. 76.Мачихин, Ю.А. Структурно-механические свойства конфетной массы трюфелей [Текст] / Мачихин Ю.А., Чувахин С.В., Карпин Б.А. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1976. – № 9. – С. 34 – 35. 77.Мачихин, Ю.А. Структурно-механические свойства конфетных масс [Текст] / Мачихин Ю.А., Корячкин В.П., Клаповский Ю.В. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1975. – № 8. – С. 22 – 24. 78.Мачихин, Ю.А. Формование пищевых масс [Текст] / Мачихин Ю.А, Берман Г.К., Клаповский Ю.В. – М.: Колос, 1992. – 272 с. 79.Медведев, Г.М. Рациональная технология переработки некондиционного хлеба [Текст] / Медведев Г.М., Фрейдин А.А., Белоусов Г.С. // Пищевая промышленность. – 1996. – № 10. – С. 46. 80.Михайлов, Н.В. Исследования полных реологических кривых и формулы расчета эффективной вязкости структурированных жидкостей с молекулярно-кинематической интерпретацией входящих в них членов [Текст] / Михайлов Н.В., Лихгейм А.М. // Коллоидный журнал. – 1955. Т. 17. – № 5. С. 364 – 379. 81.Назаров Н.И. Общая технология пищевых производств [Текст] / Н.И. Назаров, А.С. Гинзбург, С.М. Гребенюк и др. / Под ред. Н.И. Назарова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 360 с. 82.Назаров, Н.И. Роль давления при прессовании макаронного теста [Текст] / Назаров Н.И., Манкеева Н.А. // Известия Вузов, Пищевая технология. – 1968. – № 6.– С. 7 – 8. 83.Николаев, Б.А. Структурно-механические свойства мучного теста [Текст] / Николаев Б.А. – М.: Пищевая промышленность, 1976. – 247 с. 84.Пастер, Л. Исследования о брожениях [Текст] / Пастер Л. // – М. – Л.: Сельхозгиз. – 1973. – С. 487. 85.Прокопенко, Н.Ф. Определение степеней механической обработки теста [Текст] / Прокопенко Н.Ф., Соболь Л.Л. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1961. – № 12. – С. 11 – 14. 86.Пучкова, Л.Н. Лабораторный практикум по технологии хлебопекарного производства [Текст] / Пучкова Л.Н. // – М.: Пищевая промышленность. – 1971. – С. 191. 87.Пшенишнюк, Г.Ф. Оценка эффективности замеса пшеничного теста [Текст] / Пшенишнюк Г.Ф., Козлов Г.Ф. // Хлебопекарная и макаронная промышленность. – М.: ЦНИИТЭИпищепром. – 1980. – Вып. 4. – С. 37 – 39. 88.Патент на корисну модель № 21204. Тістомісильна машина [Текст] / І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко (Україна); МКИ21А21С; Заявл. 20.11.06; Опубл. 15.03.07. 89.Патент на корисну модель № 25269. Тістомісильна машина [Текст] / І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко (Україна); МКИ21А21С; Заявл. 20.02.07; Опубл. 10.08.0790.Патент на корисну модель № 34840. Тістомісильний орган [Текст] / І.Я. Стадник. (Україна); МКИ21А21С; Заявл. 15.03.08; Опубл. 26.08.08 91.Пат. 3136211 Россия, МКИ A21С 3/04 Способ непрерывной и нормируемой подачи хлебного теста и устройство для его осуществления [Текст] / Торахико Хаяси (Япония); Реон Аутоматик Машинери Ко, Лтд. – № 97108098/13; Заявл. 21.05.97; Опубл. 20.02.99, Бюл. № 5. – 4 с. 92.Патент на корисну модель № 44751. Пристрій для визначення реологічних властивостей тіста [Текст] / І.Я. Стадник. (Україна); ТНТУ імені Івана Пулюя; Заявл. 10.04.09; Опубл. 12.10.09р. Бюл. № 19 93.Пащенко, Л.П. Интенсификация биотехнологических процессов в хлебопечении [Текст] / Пащенко Л.П. – Воронеж: И-во ВГУ, 1991. – 205 с. 94.Петросян, Г.Л. Применение метода конечных элементов к задачам обработки давлением порошковых пористых тел // Реологические модели и процессы деформирования пористых порошковых и композиционных материалов [Текст] / Петросян Г.Л. – К.: Наукова думка. – 1985. – 159 с. 95.Погонцева Э.И. Реологические свойства желейных масс [Текст] / Погонцева Э.И., Карнаушенко Л.И., Чмырь А.Д. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1981. – № 3. – С. 41 – 42. 96.Протопопов, Д.Н. Формование тестовых заготовок методом соэкструзии [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.18.12 / Протопопов Д.Н. – М., 1986. – 185 с. 97.Пшенишнюк, Г.Ф. Теоретический анализ изменения плотности тестообразных масс при брожении [Текст] / Пшенишнюк Г.Ф., Козлов Г.Ф. // Известия вузов. Пищевая технология. – 1991. – № 1 – 3. – С. 119 – 122. 98.Райхштадт, Л.И. Переработка черствого и деформированного хлеба [Текст] / Райхштадт Л.И., Мухамедов Х.Р. – М.: ЦНИИТЭИ Минхлебопродуктов СССР, 1989. – 28 с.99.Ребиндер, П.А. Физико-химическая механика дисперсных структур в химической технологии [Текст] / Ребиндер П.А., Урьев Н.В., Щукин Е.Д. – М.: АН СССР, 1960. – 256 с. 100. Рейнер, М. Реология: Пер. с англ [Текст] / Рейнер М. – М.: Наука, 1965. – 224 с. 101. Ройтер, И.М. Изменение реологических свойств полуфабрикатов в процессе выработки хлебных палочек [Текст] / Ройтер И.М., Неделина Л.Н., Бурковская Н.А. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1981. – № 10. – С. 31 – 33. 102. Романков, П.Г. Гидромеханические процессы химической технологии [Текст] / Романков П.Г., Курочкина М.И. – Л.: Химия, 1982. – 288 с. 103. Сандул, О.О. Математичне моделювання процесу формування тіста екструзією [Текст] / Сандул О.О., Штефан Є.В., Теличкун Ю.С., Теличкун В. І. // Харчова промисловість. – 2001. – вип.46. – С. 95 – 98. 104. Стренк, Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками [Текст] / Стренк Ф. // Л.: Химия – 1957. – С. 383. 105. Стадник І.Я. Процеси першої стадії замішування на новій тістомісильній машині [Текст] / І.Я. Стадник // Вісник ТДТУ: № 2. Т. 14. 2009. С. 72 – 79. 106. Стадник І.Я. Науково – технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого замішування тіста. Автореферат док. дисертації. 2013р., 42 С. 107. Процеси та машини для замішування тіста [Текст] / І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко // Тернопіль:видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя 2011. – 212 с. 108. Стадник І.Я. Тістомісильна машина безперервної та періодичної дії [Текст] / І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко // Хранение и переработка зерна. 2008. № 2. С. 51 – 52. 109. Стадник І.Я. Шляхи зниження енергозатрат при замішуванні тіста [Текст] / І.Я. Стадник // Вісник ТДТУ – 2008. – № 1. С. 110 – 114.110. Стадник І.Я. Розрахунок колової швидкості в тістомісильній машині періодичної дії. [Текст] / І.Я. Стадник, В.Ф. Федів // Вісник ТДТУ – 2008. – № 4. С. 61 – 67. 111. Стадник І.Я. Тістомісильна машина безперервної та періодичної дії / [Текст] І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко // Хранение и переработка зерна. 2008. № 2. С. 51 – 52. 112. Стадник І.Я. Пристрій для визначення реологічних властивостей тіста. [Текст] / І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко, В.Ф. Федів // Хранение и переработка зерна. – 2008. № 11. С. 57 – 58. 113. Стадник І.Я. Застосування способів вібраційного та пульсаційного замішування при розробці нової тістомісильної машини [Текст] / І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. 2009. № 4. С. 37 – 40. 114. Стадник І.Я. Деякі теорії процесу першої стадії замішування на новій тістомісильній машині / І.Я. Стадник // ОНАХТ. Наукові праці. № 35. Т 2. – 2009. С. 149 – 152. 115. Стадник І.Я. Прогнозування якості процесу замішування на новій тістомісильній машині [Текст] / І.Я. Стадник // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей.2009. № 18. С. 451 – 460. 116. Стадник І.Я. Процеси першої стадії замішування на новій тістомісильній машині [Текст] / І.Я. Стадник // Вісник ТДТУ: №2. Т. 14. 2009.С. 72 – 79. 117. Стадник І.Я. Процеси другого періоду першої стадії замішування на новій тістомісильній машині [Текст] / І.Я. Стадник // Вісник ТДТУ. № 3. Т. 14. 2009. С. 81 – 85. 118. Стадник І.Я. Основи теорії пластифікації тіста [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. 2009. № 5. С. 22 – 23. 119. Стадник І.Я. Вплив адгезії тіста на процес замішування [Текст] / І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко // Науковий журнал, Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля: 2010. С. 52 – 58.120. Стадник І.Я. Дозатор рідких компонентів [Текст] / І.Я. Стадник, О.В. Ковальов, В.В. Шутюк, Л.І. Удворгелі // НУХТ. 2010. № 33.С. 78 – 80. 121. Стадник І.Я. Порівняння основних показників сучасних тістомісильних машин вітчизняних, європейських, американських та інших країн світу [Текст] / І.Я. Стадник // Хлібопекарна і кондитерська промисловість України. 2010. № 7 – 8. 122. Стадник І.Я. Обґрунтування процесу пластифікації на тістомісильній машині [Текст] / І.Я. Стадник, О.Т. Лісовенко // Хранение и переработка зерна. 2010. № 5. С. 52 – 53. 123. Стадник І.Я. Розробка експериментального стенду для визначення тиску на поверхні пластифікатора з інтегрованою програмою “Power Graph” [Текст] / І.Я. Стадник, Д.М. Даниилишин // Хранение и переработка зерна. 2010. № 7. С. 46 – 50. 124. Стадник І.Я. Моделювання руху змішуваних компонентів у камері безлопатевої тістомісильної машини [Текст] / І.Я. Стадник, М.М. Луців // Хранение и переработка зерна. 2011. № 2. С. 58 – 60. 125. Стадник І.Я. Процес замішування на безлопатевій тістомісильній машині можна регулювати. [Текст] / І.Я. Стадник, В.М. Олійник // Хлібопекарна і кондитерська промисловість України. 2011. № 5. С. 5 – 7. 126. Стадник І.Я. Теоретична модель розрахунку витрат потужності під час пластифікації тіста. [Текст] / І.Я. Стадник // Хранение и переработка зерна.2011. № 5. С. 48 – 50. 127. Добротвор І.Г. Дослідження розподілу концентрацій розчинних шарів при змішуванні. [Текст] / І.Г. Добротвор, І.Я. Стадник // Хранение и переработка зерна.2011. № 8. С. 48 – 50. 128. Стадник І.Я. Розподілення концентрацій розчинних шарів при замішуванні [Текст] / І.Я. Стадник // Матеріали дванадцятої наукової конференції ТДТУ імені І. Пулюя – 2008. – 232 с. 129. Лісовенко О.Т. Новий спосіб замішування тіста / О.Т. Лісовенко, І.Я. Стадник [Текст] // Науково-практична конференція «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів:сьогодення та перспективи» Національний університету харчових технологій. – К.: НУХТ. – 2010. № 10. С. 28. 130. Стадник І.Я. Автоматизація нової тістомісильної машини [Текст] / І.Я. Стадник, В.В. Васильків // Міжнародна науково-технічна конференція "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій" ТНТУ імені І. Пулюя. 2010. С. 103. 131. Стадник І.Я. Міжнародна науково-технічна конференція "Теоретические и прикладные проблемы математики, механики и информатики" Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова. 2010. С. 103. 132. Стадник І.Я. Напрямки і перспективи в додержанні раціональності процесу замішування. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології і обладнання харчових виробництв» ТНТУ імені Івана Пулюя. 2011. С. 252 – 253. 133. Стадник І.Я. Використання спектрального аналізу ділянок полімерного борошна при дослідженні параметрів поверхневих шарів утворюючого тіста [Текст] / І.Я. Стадник, І. Добротвор // Хранение и переработка зерна.2014. № 8. С. 49 – 51. 134. Стадник І.Я. Визначення динамічного процесу першої стадії тісто утворення методом термодинамічних потенціалів. [Текст] / І.Я. Стадник, І.Г. Добротвор, О.С. Покотило, М. Коневич // Хранение и переработка зерна.2014. № 10. С. 50 – 53. 135. Тульский, Н.В. Действие давления на процесс брожения теста [Текст] / Тульский Н.В., Чернышев Н.Н. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1972. – № 5. – С. 7 – 8. 136. Уилкинсон, У.Л. Неньютоновские жидкости: Пер. с англ [Текст] / Уилкинсон У.Л. – М.: Мир, 1964. – 216 с. 137. Урьев, Н.Б. Пищевые дисперсные системы [Текст] / Урьев Н.Б., Талейсник М.А. – М.: Агропромиздат, 1985. – 296 с.138. Урьев, Н.Б. Физико-химическая механика и интенсификация образования пищевых масс [Текст] / Урьев Н.Б., Талейсник М.А. – М.: Пищевая промышленность, 1976. – 240 с. 139. Урьев, Н.Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов [Текст] / Урьев Н.Б. – М.: Химия, 1988. – 256 с. 140. Федоткин, И.М. Математическое моделирование. Теория технологических процессов и их интенсификации [Текст] / Федоткин И.М., Гулый И.С. – К.: – Арктур – А, 1998. – 416 с. 141. Хелми, Б. Изменение реологических характеристик теста в процессе изготовления хлебных изделий [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.18.12 / Хелми Б. – М., 1985. – 240 с. 142. Черняк О.В. Основи теплотехніки і гідравліки [Текст]: Черняк О.В. Рибчинська Г.Б. / К.: “Вища школа”, 1982. – 221 с. 143. Чижова, К.Н. Технохимический контроль хлебопекарного производства [Текст] / Чижова К.Н., Шкваркина Т.И., Запенина Н.В. и др. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 480 с. 144. Черных, В.Я. Некоторые теоретические вопросы замеса теста [Текст] / Черных В.Я., Пучкова Л.И., Лясковский Ю.Л., Салапин Н.Б. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1987. – № 4. – С. 33 – 35. 145. Чувахин, С.В. Структурно-механические свойства помадных масс с добавками [Текст] / Чувахин С.В., Лавицки Т., Эйнгор М.Б., Голденко Г. Б., Карпин Б.А. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1979. – № 9. – С. 37 – 39. 146. Штефан, Є.В. Моделювання поведінки дисперсних систем у нерівноважних процесах харчових виробництв [Текст] / Штефан Є.В. // Наукові праці УДУХТ. – 2000. – № 8. – С. 63 – 66. 147. Юрчак, В.Г. Действие интенсивного замеса теста на его водопоглотительную способность [Текст] / Юрчак В.Г., Скорикова А.И., Ройтер И.М. // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. – 1975. – № 10. – С. 14 – 16. 148. Abecassis, J. Influence of extrusion conditions on extrusion speed, temperature, and pressure in the extruder and on pasta quality [Текст] / Abecassis J., Abbou R., Chaurand M. // Cereal chemistry. – 1994. – № 3. – Р.247 – 253. 149. Antila, J. Production of flat bread by extrusion cooking using different wheat/rye ratios, protein enrichment and grain with poor baking ability [Текст] / Antila J., Seiler K., Seibel W. and Linco P. // Journal Food Engineering. – 1983. – № 2. – С. 189 – 210. 150. Bhattacharya, S. Extrusion of blends of rice and chick pea flours: a response surface analysis [Текст] / Bhattacharya S., Prakash M. // Journal of Food Engineering. – 1994. – vol.21. – P. 315 – 330. 151. Bhattacharya, S. Influence of process and product variables on extrusion energy and pressure requirements [Текст] / Bhattacharya S. and Hanna M.A. // Journal of Food Engineering. – 1987. – № 6. – P. 153 – 163. 152. Binoy, K. Gogoi Relationships between residence time and process variables in a corotating twin-screw extruder [Текст] / Binoy, K. Gogoi and Kit L. Yam // Journal of Food Engineering. – 1994. – vol.21. – Р. 177 – 196. 153. Dubois, D. What is fermentation? [Текст] / Dubois D. // Bakers Digest. – 1984. – № 1. – P. 11 – 14. 154. Fan, J.A computer simulation of the dynamics of bubble growth and shrinkage during extrudate expansion [Текст] / Fan J., Mitchell J.R., Blanshard J.M.V. // Journal of Food Engineering. – 1994. – vol.23. – Р. 337 – 356. 155. Guy, R. C. The extrusion revolution [Текст] / Guy R.C. // Food Manufacture. – 1985. – № 60. – Р. 26 – 29. 156. Hsieh, F. Twin-screw extrusion of rice flour with salt and sugar [Текст] / Hsieh F., Grenus K. M., Hu L. // Cereal chemistry. – 1993. – vol.70, № 5. – P. 493–498.157. Jin, Z. Extrusion cooking of corn meal with soy fiber, salt and sugar [Текст] / Jin Z., Hsieh F., Huff H. E. // Cereal chemistry. – 1994. – vol.71, № 3. – P. 227 – 234. 158. Lue, S. Modeling of twin-screw extrusion cooking of corn meal and sugar beet fiber mixtures [Текст] / Lue S., Hsieh F., Huff H.E. // Journal of Food Engineering. – 1994. – vol.21. – Р. 263 – 289. 159. Maldari, D. Design and performance of pasta dies [Текст] / Maldari D., Maldari C. // Cereal foods world. – 1993. – vol.38, № 11. – Р. 807 – 810. 160. Pyler, E. J. Systems of accelerated dough development [Текст] / Pyler E. J. // Bakers Digest. – 1982. – № 8. – P. 22 – 26. 161. Rakesh, K. Singh. Research Directions for Food Engineering [Текст] / Rakesh K. Singh. // Journal of Food Engineering. – 1994. – vol.23. – P. 491 – 499. 162. Rao, M.A. Anantheswaran Rheology of fluids in food processing [Текст] / Rao M.A. and R.C. // Food Technology. – 1982. – № 2. – Р. 116 – 126. 163. Rizvi, S.S. H. Research needs in food engineering, processing and packaging [Текст] / Rizvi S.S. H., Singh R.K., Hotchkiss J.H., Heldman D.R.  Leung H.K. // Food Technology. – 1993. – № 47. – С. 26 – 35. 164. Sanches, H.D. Whey protein concentrates in baking [Текст] / Sanches H.D., Osella C.A., Mancuello J.C., Fabre H. C. // Bakers Digest. – 1984. – № 5. – С. 18 – 20. 165. Sunderland, R. Continuous breading production by extrusion cooking [Текст] / Sunderland R. // Cereal foods world. – 1993. – vol.38, № 9. – Р. 685 – 688. 166. Valle, Della Relationship of extrusion variables with pressure and temperature during twin screw extrusion cooking of starch [Текст] / Della Valle, G., Tayeb, J. and Melcion, J.P. // Journal of Food Engineering. – 1987. – № 6. – P. 423 – 444. 167. Пат. 4159878 США, МКИ А 21С 1/00. Device for forming sticks, blocks and other formed parts from dough material [Текст] / Willem H. Willemsen. – № 879911; Заявл. 22.02.77; Опубл. 09.08.77 [Текст] / НКИ 366 – 69. – 1 с. 168. Пат. 5609903 A США, МКИ А 21 С 3/04. Способ экструзионного формования многожгутового продукта [Текст] / Gary E; Knapp, John, Foley, Mark; Pepperidge farm, incorporated – № 476399; Заявл. 07.06.95; Опубл. 11.03.97. НКИ 426 – 500 – 1 с. 169. Пат. 721737А2 Германия, МКИ А 21 С 5/04. Тестоделительная и тесторазделочная машина [Текст] / Kock, Gerd; Werner and Pfleiderer. – № 95116468.0; Заявл. 19.10.95; Опубл. 17.07.96. – 1 с.
Content type: Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри обладнання харчових технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monohrafiya_Stadnyk.pdf6,21 MBAdobe PDFView/Open
Monohrafiya_Stadnyk.djvu7,32 MBDjVuView/Open
Monohrafiya_Stadnyk__COVER.png273,11 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools