Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8651

Назва: Особливості протікання ферментації козиного молока
Інші назви: Peculiarities of fermented goat milk
Автори: Гребельник, О. П.
Hrebelnyk, O. P.
Приналежність: Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
Бібліографічний опис: Гребельник О. П. Особливості протікання ферментації козиного молока / О. П. Гребельник // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 274-275. — (Фундаментальні проблеми харчових, біо- та нанотехнологій).
Bibliographic description: Hrebelnyk O. P. (2014) Osoblyvosti protikannia fermentatsii kozynoho moloka [Peculiarities of fermented goat milk]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 274-275 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology"
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Дата публікації: 19-лис-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 19-20 листопада 2014 року
19-20 November 2014
УДК: 637.12’39
637.146.3
Діапазон сторінок: 274-275
Початкова сторінка: 274
Кінцева сторінка: 275
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8651
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pt_2011_2_59.pdf
Перелік літератури: 1. Меркушева И.Н. Пищевая и биологическая ценность козьего молока / И.Н. Меркушева, С.П. Петриченко М.А. Кожухова. // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2005. – №2-3. – с. 44-46.
2. Філіповаб Л.Ю. Перспективні напрями використання козячого молока у створенні продуктів здорового харчування / Л.Ю. Філіповаб, Л.І. Зубареваб, А.А. Крохальова // Друга міжн. спец. наук.-практ. конф. «Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології « в рамках XVII Міжнародного форуму товарів і послуг для дітей «BABY EXPO»: Збірник праць Другої міжнародної спеціалізованої науково- практичної конференції. – Київ: 2014. – с. 103-108.
3. Рижкова Т.М. Вплив комбінаційних сполучень заквашу вальної мікрофлори на якість та вихід козиного кисломолочного сиру / Т.М. Рижкова // Вісник ХНТУСГ. Серія: Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв. – Харків, 2013. – №140. – с.63-70.
4. Рижкова Т.М. Оцінка біологічної цінності вершкового масла із козиного молока / Т.М. Рижкова, В.О. Коломитова, Т.А. Бондаренко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі . – 2011. – Вип.2. – с. 376-381. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pt_2011_2_59.pdf
References: 1. Merkusheva I.N. Pishchevaia i biolohicheskaia tsennost kozeho moloka, I.N. Merkusheva, S.P. Petrichenko M.A. Kozhukhova., Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Pishchevaia tekhnolohiia, 2005, No 2-3, P. 44-46.
2. Filipovab L.Yu. Perspektyvni napriamy vykorystannia koziachoho moloka u stvorenni produktiv zdorovoho kharchuvannia, L.Yu. Filipovab, L.I. Zubarevab, A.A. Krokhalova, Druha mizhn. spets. nauk.-prakt. konf. "Dytiache kharchuvannia: perspektyvy rozvytku ta innovatsiini tekhnolohii " v ramkakh XVII Mizhnarodnoho forumu tovariv i posluh dlia ditei "BABY EXPO": Zbirnyk prats Druhoi mizhnarodnoi spetsializovanoi naukovo- praktychnoi konferentsii, Kyiv: 2014, P. 103-108.
3. Ryzhkova T.M. Vplyv kombinatsiinykh spoluchen zakvashu valnoi mikroflory na yakist ta vykhid kozynoho kyslomolochnoho syru, T.M. Ryzhkova, Visnyk KhNTUSH. Serie: Suchasni napriamky tekhnolohii ta mekhanizatsii protsesiv pererobnykh i kharchovykh vyrobnytstv, Kharkiv, 2013, No 140, P.63-70.
4. Ryzhkova T.M. Otsinka biolohichnoi tsinnosti vershkovoho masla iz kozynoho moloka, T.M. Ryzhkova, V.O. Kolomytova, T.A. Bondarenko, Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva i torhivli , 2011, Iss.2, P. 376-381, Access mode : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pt_2011_2_59.pdf
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.