กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5283

ชื่อเรื่อง: Дослідження системи управління виробничими ресурсами підприємства, на прикладі ПП "Ізяславмолпродукт"
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Investigation of the system of precious resources company, for example of PE "Szyaslavmolprodukt"
ผู้แต่ง: Соляр, Роман
Soliar, Roman
Bibliographic description (Ukraine): Соляр Р.М. Назва : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування“/ Р.М. Соляр; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с.
วันที่เผยแพร่: 25-ธัน-2014
Date of entry: 16-ธัน-2014
สำนักพิมพ์: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 338
คำสำคัญ: 8.03060101
менеджмент організацій і адміністрування
виробничі ресурси
production management
ефективність використання основних та оборотних фондів
efficiency of fixed and working capital
капітал
capital
продуктивність праці
profitability
บทคัดย่อ: Здійснено економічне обгрунтування пропонованих заходів із зменшення енергозатрат підприємства шляхом заміни котла. Запропоновано напрями диверсифікації виробництва шляхомвведення випуску молочно-рослиних напівфабрикатів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5283
Content type: Other
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Anotacija_Soljar_R_.djvu19,85 kBDjVuดู/เปิด
Anotacija_Soljar_R_.pdf225,4 kBAdobe PDFดู/เปิด
Anotacija_Soljar_R___COVER.png87,68 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ