Конференція „Формування механізму зміцнення конк. позицій націон. екон. систем у глоб., регіональному та локальному вимірах“ : [85] Домівка зібрання

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра економіки та фінансів запрошують науковців, аспірантів, слухачів магістратури, представників органів державної влади та фінансових установ, підприємств, організацій взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», 22 - 24 вересня 2016 року.

Набір матеріалів триває до 15 вересня 2016 року. Для участі в конференції необхідно заповнити заявку на участь, надіслати її в електронному варіанті, надіслати тези доповіді та електронний варіант квитанції про сплату внеску за адресою kaf_ef@ukr.net.

За результатами роботи конференції всі учасники отримають друкований збірник тез доповідей.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

Координати оргкомітету:
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, вул. Білогірська, 50, каб. 204, м. Тернопіль, Україна, 46000
Телефон:+38 (097) 746-78-27, е-mail: kaf_ef@ukr.net

Див. також новини ТНТУ.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (Тернопіль, 22-24 вересня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: Крок, 2016 – 219 с.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

Зміст


1
3
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ УСКЛАДНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
9
12
14
16
19
22
24
26
29
30
33
36
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ РИНКУ
40
43
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОЗНАК ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ
46
48
52
53
56
60
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР ЕКОНОМІКИ
65
67
70
71
73
75
77
80
83
85
87
90
93
94
97
99
102
104
106
108
111
113
115
118
121
124
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО РІВНЯ
126
129
132
135
138
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ АДАПТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДО УМОВ ІННОВАЦІЙНО-КОНКУРЕНТНОГО ПРОСТОРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
141
144
147
150
ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ СТРАТЕГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ УСІХ РІВНІВ
153
155
158
162
165
167
ПАРАДИГМИ ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖДЕРЖАВНІЙ ПЛОЩИНАХ
170
172
175
177
180
182
183
185
187
189
МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ УСІХ РІВНІВ
193
196
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
199
200
202
205
207
209
212
215
 
219

Content


1
3
TEORETYCHNI ASPEKTY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM V UMOVAKH USKLADNENNIA FUNKTSIONUVANNIA EKONOMICHNOHO PROSTORU
9
12
14
16
19
22
24
26
29
30
33
36
INSTYTUTSIONALIZATSIIA EKONOMIKY YAK MEKHANIZM PODOLANNIA NEDOSKONALOSTEI RYNKU
40
43
REHIONALNI OSOBLYVOSTI NAKOPYCHENNIA POTENTSIALIV ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM TA MOZHLYVOSTI FORMUVANNIA OZNAK PRYVABLYVOSTI TERYTORII
46
48
52
53
56
60
OSOBLYVOSTI ROZVYTKU LOKALNYKH EKONOMICHNYKH SYSTEM TA VYROBNYCHYKH STRUKTUR EKONOMIKY
65
67
70
71
73
75
77
80
83
85
87
90
93
94
97
99
102
104
106
108
111
113
115
118
121
124
OBLIKOVO-STATYSTYCHNE ZABEZPECHENNIA ZROSTANNIA EFEKTYVNOSTI FUNKTSIONUVANNIA EKONOMICHNYKH SYSTEM LOKALNOHO RIVNIA
126
129
132
135
138
MARKETYNHOVI PIDKHODY ADAPTATSII EKONOMICHNYKH SYSTEM DO UMOV INNOVATSIINO-KONKURENTNOHO PROSTORU FUNKTSIONUVANNIA
141
144
147
150
POSYLENNIA KONKURENTNYKH POZYTSII EKONOMICHNYKH SYSTEM V KONTEKSTI TRANSFORMATSII STRATEHII MENEDZHMENTU USIKH RIVNIV
153
155
158
162
165
167
PARADYHMY POSYLENNIA INNOVATSIINOI TA INVESTYTSIINOI KONKURENTSII EKONOMICHNYKH SYSTEM V NATSIONALNII TA MIZHDERZHAVNII PLOSHCHYNAKH
170
172
175
177
180
182
183
185
187
189
MOZHLYVOSTI EKONOMIKO-MATEMATYCHNOHO MODELIUVANNIA TA ZASTOSUVANNIA INFORMATSIINYKH TEKHNOLOHII V KONTEKSTI VIDOBRAZHENNIA SUCHASNYKH OSOBLYVOSTEI ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM USIKH RIVNIV
193
196
SOTSIALNA VIDPOVIDALNIST YAK FAKTOR ZABEZPECHENNIA SYSTEMNOSTI ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM
199
200
202
205
207
209
212
215
 
219

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 85
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
ConfFMNES_2016_Vydavnycha_storinka_219__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Видавнича сторінка-
ConfFMNES_2016_Shandar_A-Green_tourism_as_a_form_215-218__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Зелений туризм як форма активізації сприяння раціональній зайнятості сільського населенняШандар, Анна; Shandar, Anna; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна
ConfFMNES_2016_Plekan_U-Carriers_of_social_responsibility_212-215__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Носії соціальної відповідальності у питанні виходу з кризи в УкраїніПлекан, Уляна; Plekan, Uliana; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Nahornyak_I-Impact_of_social_responsibility_209-212__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Вплив соціальної відповідальності на рівень безпеки соціально-економічної системиНагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, Iryna; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Koshkalda_I-Organic_production_a_207-209__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Виробництво органічної продукції – шлях до покращення екологічної складовоїКошкалда, Ірина; Суркова, Вікторія; Koshkalda, Iryna; Surkova, Victoriia; Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, м. Харків, Україна
ConfFMNES_2016_Koshkalda_I-Improvement_of_sustainable_205-207__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Удосконалення сталого використання земельних ресурсівКошкалда, Ірина; Коробова, Дар’я; Koshkalda, Iryna; Korobova, Daria; Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, м. Харків, Україна
ConfFMNES_2016_Vynnyk_T-Green_building_trend_or_202-204__COVER.jpg.jpg22-вер-2016«Зелене» будівництво: тренд чи необхідність?Винник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, Tetiana; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Burkovska_A-The_need_to_improve_the_200-202__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Про необхідність удосконалення законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в УкраїніБурковська, Алла; Лункіна, Тетяна; Burkovska, Alla; Lunkina, Tetiana; Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна
ConfFMNES_2016_Bazhanova_N-Problems_of_strengthening_199-200__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Проблеми зміцнення енергетичної безпеки УкраїниБажанова, Наталія; Bazhanova, Nataliia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Udachyna_K-Application_theory_of_196-198__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Застосування теорії нечітких множин для визначення стадії розвитку суб’єкта господарюванняУдачина, Катерина; Бандоріна, Лілія; Udachyna, Kateryna; Bandorina, Liliia; Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна
ConfFMNES_2016_Gamatiy_N-Application_of_neural_networks_193-195__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Застосуванням нейромережних інформаційних систем при реалізації інвестиційних проектівГарматій, Наталія Михайлівна; Gamatiy, Nataliia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м.Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Cherhiy_I-Investment_attractiveness_189-192__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Інвестиційна привабливість підприємства та чинники, що її визначаютьЧерній, Ігор; Cherhiy, Igor; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м.Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Khymych_I-Evaluation_of_innovation_187-189__COVER.jpg.jpg22-вер-2016оцінка інноваційного розвитку в Україні: фінансовий аспектХимич, Ірина Григорівна; Лісова, Оксана; Khymych, Iryna; Lisova, Oksana; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Frolenko_R-Management_of_enterprises_185-187__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Управління інноваційними витратами на підприємствіФроленко, Роман Володимирович; Frolenko, Roman; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Rudakevych_M-Scientific_technical_183-184__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Науково-технічні інновації – головний фактор стійкого економічного розвитку регіонуРудакевич, Марія Іванівна; Возьна, Ірина; Rudakevych, Mariia; Vozna, Iryna; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Rudakevych_M-Research_park_as_an_182-183__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Науковий парк як елемент успішного функціонування інноваційно-інвестиційної моделі національної економікиРудакевич, Марія Іванівна; Безпалько, Іванна; Rudakevych, Mariia; Bezpalko, Ivanna; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Radynskyy_S-Innovation_strategy_of_180-182__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Стратегії інноваційного розвитку підприємстваРадинський, Сергій Віталійович; Radynskyy, Sergiy; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Melnyk_L-Types_forms_and_sources_177-180__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Види, форми та джерела інвестиційного провайдингу інноваційної діяльності підприємствМельник, Людмила; Melnyk, Lyudmyla; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Maksymchuk_S-Evaluation_of_innovation_175-177__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Оцінка розвитку інноваційної діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»Максимчук, Соломія; Панухник, Олена Віталіївна; Maksymchuk, Solomiia; Panukhnyk, Olena; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
ConfFMNES_2016_Mazur_O-Innovation_factor_in_increase_172-175__COVER.jpg.jpg22-вер-2016Фактор інноваційного чинника в підвищені конкурентоспроможності підприємствМазур, Олександр; Пустовойт, Сергій; Mazur, Oleksandr; Pustovoyt, Sergiy; Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 85