Конференція „Формування механізму зміцнення конк. позицій націон. екон. систем у глоб., регіональному та локальному вимірах“ (2016) : [85] Collection home page

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра економіки та фінансів запрошують науковців, аспірантів, слухачів магістратури, представників органів державної влади та фінансових установ, підприємств, організацій взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», 22 - 24 вересня 2016 року.

Набір матеріалів триває до 15 вересня 2016 року. Для участі в конференції необхідно заповнити заявку на участь, надіслати її в електронному варіанті, надіслати тези доповіді та електронний варіант квитанції про сплату внеску за адресою kaf_ef@ukr.net.

За результатами роботи конференції всі учасники отримають друкований збірник тез доповідей.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

Координати оргкомітету:
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, вул. Білогірська, 50, каб. 204, м. Тернопіль, Україна, 46000
Телефон:+38 (097) 746-78-27, е-mail: kaf_ef@ukr.net

Див. також новини ТНТУ.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (Тернопіль, 22-24 вересня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: Крок, 2016 – 219 с.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

Зміст


1
3
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ УСКЛАДНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
9
12
14
16
19
22
24
26
29
30
33
36
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ РИНКУ
40
43
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОЗНАК ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ
46
48
52
53
56
60
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР ЕКОНОМІКИ
65
67
70
71
73
75
77
80
83
85
87
90
93
94
97
99
102
104
106
108
111
113
115
118
121
124
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО РІВНЯ
126
129
132
135
138
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ АДАПТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДО УМОВ ІННОВАЦІЙНО-КОНКУРЕНТНОГО ПРОСТОРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
141
144
147
150
ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ СТРАТЕГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ УСІХ РІВНІВ
153
155
158
162
165
167
ПАРАДИГМИ ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖДЕРЖАВНІЙ ПЛОЩИНАХ
170
172
175
177
180
182
183
185
187
189
МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ УСІХ РІВНІВ
193
196
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
199
200
202
205
207
209
212
215
 
219

Content


1
3
TEORETYCHNI ASPEKTY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM V UMOVAKH USKLADNENNIA FUNKTSIONUVANNIA EKONOMICHNOHO PROSTORU
9
12
14
16
19
22
24
26
29
30
33
36
INSTYTUTSIONALIZATSIIA EKONOMIKY YAK MEKHANIZM PODOLANNIA NEDOSKONALOSTEI RYNKU
40
43
REHIONALNI OSOBLYVOSTI NAKOPYCHENNIA POTENTSIALIV ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM TA MOZHLYVOSTI FORMUVANNIA OZNAK PRYVABLYVOSTI TERYTORII
46
48
52
53
56
60
OSOBLYVOSTI ROZVYTKU LOKALNYKH EKONOMICHNYKH SYSTEM TA VYROBNYCHYKH STRUKTUR EKONOMIKY
65
67
70
71
73
75
77
80
83
85
87
90
93
94
97
99
102
104
106
108
111
113
115
118
121
124
OBLIKOVO-STATYSTYCHNE ZABEZPECHENNIA ZROSTANNIA EFEKTYVNOSTI FUNKTSIONUVANNIA EKONOMICHNYKH SYSTEM LOKALNOHO RIVNIA
126
129
132
135
138
MARKETYNHOVI PIDKHODY ADAPTATSII EKONOMICHNYKH SYSTEM DO UMOV INNOVATSIINO-KONKURENTNOHO PROSTORU FUNKTSIONUVANNIA
141
144
147
150
POSYLENNIA KONKURENTNYKH POZYTSII EKONOMICHNYKH SYSTEM V KONTEKSTI TRANSFORMATSII STRATEHII MENEDZHMENTU USIKH RIVNIV
153
155
158
162
165
167
PARADYHMY POSYLENNIA INNOVATSIINOI TA INVESTYTSIINOI KONKURENTSII EKONOMICHNYKH SYSTEM V NATSIONALNII TA MIZHDERZHAVNII PLOSHCHYNAKH
170
172
175
177
180
182
183
185
187
189
MOZHLYVOSTI EKONOMIKO-MATEMATYCHNOHO MODELIUVANNIA TA ZASTOSUVANNIA INFORMATSIINYKH TEKHNOLOHII V KONTEKSTI VIDOBRAZHENNIA SUCHASNYKH OSOBLYVOSTEI ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM USIKH RIVNIV
193
196
SOTSIALNA VIDPOVIDALNIST YAK FAKTOR ZABEZPECHENNIA SYSTEMNOSTI ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM
199
200
202
205
207
209
212
215
 
219

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 85 of 85
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article22-Sep-201626-Oct-2016Видавнича сторінка-
Article22-Sep-201626-Oct-2016Зелений туризм як форма активізації сприяння раціональній зайнятості сільського населенняШандар, Анна; Shandar, Anna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Носії соціальної відповідальності у питанні виходу з кризи в УкраїніПлекан, Уляна; Plekan, Uliana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Вплив соціальної відповідальності на рівень безпеки соціально-економічної системиНагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Виробництво органічної продукції – шлях до покращення екологічної складовоїКошкалда, Ірина; Суркова, Вікторія; Koshkalda, Iryna; Surkova, Victoriia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Удосконалення сталого використання земельних ресурсівКошкалда, Ірина; Коробова, Дар’я; Koshkalda, Iryna; Korobova, Daria
Article22-Sep-201626-Oct-2016«Зелене» будівництво: тренд чи необхідність?Винник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, Tetiana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Про необхідність удосконалення законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в УкраїніБурковська, Алла; Лункіна, Тетяна; Burkovska, Alla; Lunkina, Tetiana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Проблеми зміцнення енергетичної безпеки УкраїниБажанова, Наталія; Bazhanova, Nataliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Застосування теорії нечітких множин для визначення стадії розвитку суб’єкта господарюванняУдачина, Катерина; Бандоріна, Лілія; Udachyna, Kateryna; Bandorina, Liliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Застосуванням нейромережних інформаційних систем при реалізації інвестиційних проектівГарматій, Наталія Михайлівна; Gamatiy, Nataliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Інвестиційна привабливість підприємства та чинники, що її визначаютьЧерній, Ігор; Cherhiy, Igor
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка інноваційного розвитку в Україні: фінансовий аспектХимич, Ірина Григорівна; Лісова, Оксана; Khymych, Iryna; Lisova, Oksana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Управління інноваційними витратами на підприємствіФроленко, Роман Володимирович; Frolenko, Roman
Article22-Sep-201626-Oct-2016Науково-технічні інновації – головний фактор стійкого економічного розвитку регіонуРудакевич, Марія Іванівна; Возьна, Ірина; Rudakevych, Mariia; Vozna, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Науковий парк як елемент успішного функціонування інноваційно-інвестиційної моделі національної економікиРудакевич, Марія Іванівна; Безпалько, Іванна; Rudakevych, Mariia; Bezpalko, Ivanna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Стратегії інноваційного розвитку підприємстваРадинський, Сергій Віталійович; Radynskyy, Sergiy
Article22-Sep-201626-Oct-2016Види, форми та джерела інвестиційного провайдингу інноваційної діяльності підприємствМельник, Людмила; Melnyk, Lyudmyla
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка розвитку інноваційної діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»Максимчук, Соломія; Панухник, Олена Віталіївна; Maksymchuk, Solomiia; Panukhnyk, Olena
Article22-Sep-201626-Oct-2016Фактор інноваційного чинника в підвищені конкурентоспроможності підприємствМазур, Олександр; Пустовойт, Сергій; Mazur, Oleksandr; Pustovoyt, Sergiy
Article22-Sep-201626-Oct-2016Ключові напрями інтенсивного розвитку меблевого підприємстваАндрушків, Богдан Миколайович; Приставський, Тарас; Andrushkiv, Bogdan; Prystavskiy, Taras
Article22-Sep-201626-Oct-2016Податковий менеджмент в системі управління сільськогосподарських підприємствЩербина, Юлія; Scherbyna, Yuliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Світовий конкурентний простір в умовах інтеграціїПодвірна, Тетяна Володимирівна; Podvirna, Tetiana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Вдосконалення бізнес-моделі виробничо-торгівельного підприємстваОр’єва, Катерина; Крамаренко, Аліса; Oryeva, Kateryna; Kramarenko, Alisa
Article22-Sep-201626-Oct-2016Шляхи державної підтримки вітчизняних експортерівБорейко, Володимир; Boreyko, Volodymyr
Article22-Sep-201626-Oct-2016Формування системи державного стратегічного планування в УкраїніБарановська, Ірина; Baranovska, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Роль бенчмаркінгу у підвищенні конкурентоспроможності підприємстваАртеменко, Людмила; Artemenko, Lyudmyla
Article22-Sep-201626-Oct-2016Покращення організації збутової діяльності як основа фінансового розвитку підприємстваХрупович, Світлана Євгенівна; Бідось, Наталія; Khrupovych, Svitlana; Bidos, Nataliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Застосування мережевого маркетингу в підприємницькій діяльності (на досвіді компанії Amway)Стус, Володимир; Стойко, Ігор; Stus, Volodymyr; Stoyko, Igor
Article22-Sep-201626-Oct-2016Особливості ділового спілкування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними підприємствамиВербицька, Галина; Пшик-Ковальська, Орися; Verbytska, Galyna; Pshyk-Kovalska, Orysia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політикиДячун, Ольга Дмитрівна; Dyachun, Olga
Article22-Sep-201626-Oct-2016Основні аналітичні прийоми читання балансуХрупович, Світлана Євгенівна; Khrupovych, Svitlana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного маркетингового аудиту бізнес-субєктів аграрного секторуКрюкова, Ірина; Kriukova, Irina
Article22-Sep-201626-Oct-2016Дослідження наукових праць з питань використання системного підходу для класифікації ризиківКоролюк, Тетяна Миколаївна; Korolyuk, Tetiana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Сутність витрат згідно міжнародних та національних стандартів обліку і звітностіЄрмолаєва, Марина; Скакун, Владислава; Yermolayeva, Maryna; Skakun, Vladyslava
Article22-Sep-201626-Oct-2016Реформування системи фінансового нагляду в Україні у контексті забезпечення стійкості фінансової системиБочан, Віталій; Bochan, Vitaliy
Article22-Sep-201626-Oct-2016Функціонування та реалізація процесу самоменеджменту в аспекті генези локальних економічних системЧерниш, Ольга; Юрик, Наталія Євгенівна; Chernysh, Olga; Yuryk, Nataliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка прогнозу банкрутства підприємстваТхорик, Андрій; Рудакевич, Марія Іванівна; Tkhoryk, Andriy; Rudakevych, Mariia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та чинники її забезпеченняСнігур, Аліна; Snigur, Alina
Article22-Sep-201626-Oct-2016Вдосконалення процесу управління витратами в діяльності сільськогосподарських підприємствПоправська, Вікторія; Тимошик, Наталія Степанівна; Popravska, Victoriia; Tymoshyk, Nataliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Система фінансового прогнозування комунальних підприємствПелехата, Христина; Хрупович, Світлана Євгенівна; Pelekhata, Khrystyna; Khrupovych, Svitlana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка майнового стану підприємстваПанухник, Олена Віталіївна; Чайковський, Віталій; Panukhnyk, Olena; Chaykovskyy, Vitaliy
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка ефективності управління оборотними активами підприємстваПанухник, Олена Віталіївна; Осадчук, Денис; Panukhnyk, Olena; Osadchuk, Denys
Article22-Sep-201626-Oct-2016Діагностика фінансового стану підприємства: можливості виявлення загроз та позитивних тенденційПанухник, Олена Віталіївна; Нечай, Любомир; Panukhnyk, Olena; Nechay, Liubomyr
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка фінансових ресурсів підприємстваПанухник, Олена Віталіївна; Кадило, Ольга; Panukhnyk, Olena; Kadylo, Olga
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка формування прибутку на підприємствіПанухник, Олена Віталіївна; Івахів, Олександр; Panukhnyk, Olena; Ivakhiv, Oleksandr
Article22-Sep-201626-Oct-2016Необхідність оцінки заборгованості підприємстваПанухник, Олена Віталіївна; Городецька, Ірина; Panukhnyk, Olena; Gorodetska, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка фінансових ризиків в діяльності підприємстваПанухник, Олена Віталіївна; Гайдук, Марія; Panukhnyk, Olena; Gayduk, Maria
Article22-Sep-201626-Oct-2016Основні положення теорії адаптації підприємстваМариненко, Наталія Юріївна; Marynenko, Nataliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Фінансовий потенціал: реалізація фінансової стабільності підприємстваЛомова, Аліна; Панухник, Олена Віталіївна; Lomova, Alina; Panukhnyk, Olena
Article22-Sep-201626-Oct-2016Мотиваційні аспекти у формуванні синергетичного механізму функціонування підприємств вітчизняної світлотехнічної галузіКухній, Леся Степанівна; Kukhniy, Lesya
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінювання конкурентоспроможності підприємства з використанням диференціального методуКостюк, Аліна; Kostiuk, Alina
Article22-Sep-201626-Oct-2016Основні аспекти управління активами підприємстваКонстантюк, Наталія Іванівна; Когут, Ірина; Konstantiuk, Nataliia; Kogut, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Управління фінансовими результатами діяльності підприємства з метою оптимізації структури капіталуКонстантюк, Наталія Іванівна; Дзодз, Ірина; Konstantiuk, Nataliia; Dzodz, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Методичні підходи до оцінювання показників майнового стану підприємстваКолосівська, Олеся; Радинський, Сергій Віталійович; Kolosivska, Olesya; Radynskyy, Sergiy
Article22-Sep-201626-Oct-2016Формування політики управління фінансовими ресурсами в загальній стратегії розвитку кондитерського підприємстваКолосівська, Валентина; Ціх, Галина Володимирівна; Kolosivska, Valentyna; Tsikh, Halyna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Особливості розвитку локальних економічних системІвасів, Ірина; Ivasiv, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Управління оборотними активами підприємстваЖукровський, Ігор; Zhukrovskyy, Igor
Article22-Sep-201626-Oct-2016Фінансовий контролінг як система ефективного управління діяльністю підприємстваДудар, Дмитро; Маркович, Ірина Богданівна; Dudar, Dmytro; Markovych, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Сутність ефективності управління фінансами підприємстваДобощук, Павло; Панухник, Олена Віталіївна; Doboschuk, Pavlo; Panukhnyk, Olena
Article22-Sep-201626-Oct-2016Роль інфраструктури у забезпеченні збалансованого розвитку містаГераймович, Людмила; Geraymovych, Lyudmyla
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка динаміки фінансових показників як елемент формування ефективної фінансової стратегії підприємстваБолотянська, Галина; Панухник, Олена Віталіївна; Bolotianska, Galyna; Panukhnyk, Olena
Article22-Sep-201626-Oct-2016Особливості сучасного трактування дефініції «муніципальна економічна система»Федотова, Яна; Fedotova, Yana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Підвищення ролі зв’язків з громадськістю у розвитку низових територіальних економічних системПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Article22-Sep-201626-Oct-2016Застосування логістичних інструментів з метою підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі регіонуМикуланинець, Світлана; Mykulanets, Svitlana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Eastern Europe: peculiarities of region developmentКрамар, Ірина Юріївна; Kramar, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Оцінка гармонійності структури земельного фонду національного та регіонального рівнів управління земельними ресурсамиКошкалда, Ірина; Трегуб, Олена; Koshkalda, Iryna; Tregub, Olena
Article22-Sep-201626-Oct-2016Регіональні особливості розвитку туризму у Тернопільській областіАндрушків, Богдан Миколайович; Мельник, Лілія Миколаївна; Andrushkiv, Bogdan; Melnyk, Liliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Корпоративна стратегія банку на різних стадіях життєвого циклуТимошик, Наталія Степанівна; Антонюк, Павло; Tymoshyk, Nataliia; Antoniuk, Pavlo
Article22-Sep-201626-Oct-2016Етапи транснаціоналізації світового ринку телекомунікаційних послугДумкіян, Мікаел; Dumkiian, Mikael
Article22-Sep-201626-Oct-2016Структурна політика як основна умова економічного зростанняШинкарук, Лідія; Shynkaruk, Lidiia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Способи ведення бізнесу в сучасних ринкових умовахСтус, Володимир; Stus, Volodymyr
Article22-Sep-201626-Oct-2016Экономика синергии как единственная альтернатива экономики эгоизмаMyamlin, Sergey; Myamlin, Vladislav; Мямлин, Сергей; Мямлин, Владислав
Article22-Sep-201626-Oct-2016Партнерство держави та підприємництва як елемент публічного адмініструванняМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Теоретичні основи механізму формування інтелектуального капіталу підприємстваМакаревич, Ольга; Makarevych, Olga
Article22-Sep-201626-Oct-2016Особливості процесу становлення професійної економічної науки в УкраїніКудлак, Віталій Ярославович; Kudlak, Vitaliy
Article22-Sep-201626-Oct-2016Економічна система як визначальна складова політики державиКрамар, Ірина Юріївна; Олексій, Марія; Kramar, Iryna; Oleksiy, Maria
Article22-Sep-201626-Oct-2016Теоретичні аспекти фінансової диверсифікації вищих навчальних закладівКонстантюк, Наталія Іванівна; Konstantiuk, Nataliia
Article22-Sep-201626-Oct-2016Гривня: молода, але досвідченаВинник, Тетяна Михайлівна; Кордяк, Оксана; Vynnyk, Tetiana; Kordiak, Oksana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Характерні особливості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативівКоломієць, Світлана; Kolomiets, Svitlana
Article22-Sep-201626-Oct-2016Розвиток міжнародних економічних відносин в сучасному контекстіГанін, Віктор; Дубровіна, Віра; Ganin, Viktor; Dubrovina, Vira
Article22-Sep-201626-Oct-2016Фінансова політика як важлива складова діяльності державиБорисова, Ірина; Borysova, Iryna
Article22-Sep-201626-Oct-2016Зміст-
Article22-Sep-201626-Oct-2016Редакційні сторінки-
Book22-Sep-20166-Oct-2016Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 85 of 85