Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16929

Title: Конспект лекцій із дисципліни "Маркетингове ціноутворення"
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Бурліцька О.П. "Маркетингове ціноутворення" : консп. лекц. із дисципліни "Маркетингове ціноутворення" для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" / укл. : О. П. Бурліцька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 126 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 6-Jun-2016
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 338.5
Keywords: ціноутворення
маркетинг
цінова стратегія
цінова політика
Number of pages: 126
Abstract: Конспект лекцій із дисципліни "Маркетингове ціноутворення" призначений для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг". У конспекті лекцій висвітлені питання теорії ціноутворення, формування цінової політики, система цін та їх класифікація, фактори маркетингового ціноутворення, методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу, процедури прийняття рішень щодо визначення ціни, оцінювання помилки і ризику у ціноутворенні, державне регулювання процесів ціноутворення в Україні та ціноутворення брендів
Content: Тема 1. Введення в ціноутворення 1.1.Теорії ціноутворення 1.2. Внесок у розвиток теорії ціноутворення українських економістів. 1.3. Сучасні тенденції в галузі ціноутворення. Тема 2. Формування цінової політики 2.1. Цінова політика та принципи її формування. 2.2. Етапи процесу формування цінової політики підприємства. 2.3. Цілі цінової політики та шляхи її реалізації. Тема 3. Система цін та їх класифікація 3.1. Функції ціни. 3.2. Система цін та особливості вітчизняного ціноутворення в ринкових умовах. Тема 4. Фактори маркетингового ціноутворення 4.1. Чинники впливу на процес маркетингового ціноутворення. 4.2. Вплив попиту і пропозиції на формування ринкових цін. Цінова еластичність. 4.3. Чинники, що визначають цінову чутливість споживачів. 4.4. Вплив на формування ціни конкурентної структури ринку. 4.5. Вплив витрат та інших ціноутворюючих факторів на формування ціни. 4.6. Вплив на ціноутворення властивостей товару та його оцінювання споживачами. 4.7. Вплив на ціноутворення фактору взаємодії учасників каналу товаропросування. 4.8. Вплив держави на процес ціноутворення. Тема 5. Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу 5.1. Методичні підходи до розрахунку ціни на підприємстві. 5.2. Витратні методи ціноутворення. 5.3. Ринкові методи ціноутворення. 5.4. Параметричні методи ціноутворення. Тема 6. Маркетингові стратегії ціноутворення 6.1. Визначення сутності стратегії та її місця в процесі ціноутворення. 6.2. Стратегії, що супроводжують виведення нового товару на ринок. 6.3. Конкурентні цінові стратегії. 6.4. Стратегія диференційованих цін. 6.5. Стратегія встановлення цін за географічним фактором. 6.6. Стратегії ціноутворення в межах товарної номенклатури. 6.7. Стратегії цін у співвідношенні «ціна-якість». Тема 7. Процедура прийняття рішень щодо визначення ціни. Коригування цін 7.1. Процедура прийняття рішень щодо визначення ціни. 7.2. Адаптування ціни до ринкових змін: тактика ціноутворення. 7.3. Цінове стимулювання збуту. Тема 8. Оцінювання помилки і ризику у ціноутворенні 8.1. Ціновий ризик, його сутність та особливості визначення. 8.2. Методичний підхід до врахування ризику при формування цінової політики. 8.3. Управління ціновим ризиком на підприємстві. Тема 9. Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні 9.1. Цілі та методи державного регулювання цін. 9.2. Вплив державного регулювання цін на економічні процеси. 9.3. Методи державного регулювання цін в Україні. Тема 10. Ціноутворення брендів 10.1. Основні складові бренду та необхідність стратегічного управління марочними активами. 10.2. Вплив марочної стратегії на результативність фінансової діяльності підприємств. 10.3. Методи оцінювання вартості бренду. Список рекомендованої літератури
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16929
References (Ukraine): Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки / М.М. Артус - Т. : Економічна думка. - 2002. - 354с.
Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки / М.М. Артус - Т. : Економічна думка. - 2002. - 354с.
Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова - Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 332 с.
Білобловський С.В. Ціноутворення як складовий елемент системи управління підприємством /С.В. Білобловський // Економіка, фінанси, право. - 2003. -№ 9. - С. 13-17.
Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / С.І.Дугіна. - К. ; КНЕУ, 2005. - 393 с.
Колесников О.В. Ціноутворення. Навч. пос. / О.В. Колесников [ви¬дання 3-є виправлене і доповнене.] - К. : Центр учбової літератури, 2007.- 144с.
Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / В.Л. Корінєва, М.Х. Корецький, 0.1. Дацій. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 200 с.
Мельник Л.Г. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник / Л.Г. Мельник, Л.В. Старченко, О.І. Корінцева - Суми : ТОВ "ВТД "Університетська книга», 2007. - 240с.
Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник / В.С. Пінішко. - Львів : "Інтлект-Захід». - 2006. - 488 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools