Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1542

Title: Теоретико-методологічні основи побудови математичної моделі базової дисципліни в рамках роботи наукової школи
Authors: Літнарович, Руслан Миколайович
Литнарович, Руслан Николаевич
Litnarovich, Ruslan Mykolaiovych
Bibliographic description (Ukraine): Літнарович Р.М. Теоретико-методологічні основи побудови математичної моделі базової дисципліни в рамках роботи наукової школи. МЕГУ, Рівне, 2009, -100 с.
Issue Date: 2009
Date of entry: 2-Jan-2012
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний універсиитет імені академіка Степана Дем'янчука
UDC: 519.876.5
BBK: 74.5
Keywords: математична модель
базова дисципліна
множинний аналіз
оцінка точності
математическая модель
базовая дисциплина
многофакторный анализ
оценка точности
mathematical model
base discipline
multivariable analysis
estimation of exactness
Abstract: Явище, яке залежить від багатьох факторів, можна описати за допомогою множинної регресії. Дослідивши взає-мозв’язок рівнів засвоєння знань студентів і ступенів абстракції у досліджуваному семестрі, побудувавши стоха-стичний зв’язок між ними і з’ясувавши адекватність побудованої математико-педагогічної моделі на основі отриманих даних , цілком можливо з деякою вірогідністю прогнозувати майбутнє.
Явление, которое зависит от многих факторов, можно описать с помощью множественной регрессии. Исследовав взаимозависимость уровней усвоения знаний студентов и степеней абстракции в исследуемом семестре, построив стохастическую связь между ними и выяснив адекватность построенной математико-педагогической модели на основе полученных данных, весьма возможно с некоторой достоверностью прогнозировать будущее.
Phenomenon which depends on many factors, it is possible to describe by multiple regression. Probing interconnection levels of mastering of knowledges of students and degrees of abstraction in the probed semester, building empiric connection between them and finding out adequacy of the built mathematico-pedagogical model on the basis of findings, very possibly with some authenticity to forecast the future.
Description: Після проведення екзаменаційної сесії студенти провели експертну оцінку і була отримана зведена таблиця за результатами анкетування. Даний базовий курс вивчало 38 студентів. Це дало змогу провести аналіз педагогічного експерименту на основі вивчення множинної регресії для коригування і оптимального розподілу матеріалу та більш детального і повного представлення педагогічної ситуації, що складалася в процесі вивчення базового курсу. Зрозуміло, що всі процеси дидактики розглядалися у взаємозв’язку.
Sponsorship: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1542
Content type: Book
Appears in Collections:Зібрання книгItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.