Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13121

Назва: Basic principles of environmental marketing
Інші назви: Основні засади екологічного маркетингу
Автори: Оксентюк, Богдана Андріївна
Плавуцька, Ірина
Oksentyuk, Bogdana
Plavutska, Iryna
Бібліографічний опис: Oksentyuk B. Basic principles of environmental marketing / Bogdana Oksentyuk, Iryna Plavutska // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 147-154. — (Маркетингові технології підприємств у сучасному науково-технічному середовищі).
Bibliographic description: Oksentyuk B., Plavutska I. (2015) Basic principles of environmental marketing. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 147-154 [in English].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 48
Дата публікації: 6-бер-2015
Дата подання: 3-лют-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 658.5
339.13
Теми: сталий розвиток
екологічний маркетинг
зелений маркетинг
екологічні потреби
екологічні товари
sustainable development
environmental marketing
green marketing
environmental requirements
environmental goods
Діапазон сторінок: 147-154
Початкова сторінка: 147
Кінцева сторінка: 154
Короткий огляд (реферат): Враховуючи особливості сучасної маркетингової діяльності, висвітлено суть концепції екологічного маркетингу, яка полягає в орієнтації виробництва і збуту на задоволення екологічно-орієнтованих потреб та запитів споживачів, створення й стимулювання попиту на екологічні товари (вироби чи послуги) – економічно ефективні та екологічно безпечні у виробництві та споживанні з урахуванням різноспрямованих інтересів суб'єктів ринку. Загальною метою екологічного маркетингу є забезпечення довготермінового добробуту суспільства з економічних, соціальних і екологічних позицій на основі підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Відповідно до концепції екологічного маркетингу усі аспекти господарської діяльності сучасного підприємства мають плануватися і здійснюватися з урахуванням потреб та вимог ринку (в тому числі екологічних), ґрунтуватися на принципах екологічної безпеки. Розроблення екологічно орієнтованої концепції маркетингу є необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності, соціальної та екологічної відповідальності підприємства.
Considering the characteristics of modern marketing activities, the article highlights the essence of the concept of environmental marketing; the concept of "ecological marketing" is determined and its features are revealed, the purpose and main functions that it performs are highlighted; the main types of environmental marketing are provided. The necessity of using the concept of environmental marketing as a means of execution the success of the company is shown. The authors also discuss new development tendencies of environmental marketing.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13121
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13odavem.pdf
Перелік літератури: 1. Планування маркетингу: навч. посібн. [Текст] / О.А. Овєчкіна, Д.В. Солоха, К.В. Іванова, В.В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай. – 2-ге вид. перероб. та доп.: – К.: «Центр навчальної літератури», 2013. – 352 с.
2. Прокопенко, О.В. Екологічний маркетинг: навч. посібн. [Текст] / О.В. Прокопенко. – К.: Знання, 2012. – 319 с.
3. Екологічний маркетинг: навч. посібн. [Текст] / А.М. Вічевич, Т.В. Вайданич, І.І. Дідович та ін.– Львів: УкрДЛТУ, 2002. – 248 с.
4. Садченко, Е.В. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы развития [Текст] / Е.В. Садченко, С.К. Харичков. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2001. – 146 с.
5. Лебедевич, С.І. Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту підприємств: монографія [Текст] / С.І. Лебедевич. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – С.340.
6. Ілляшенко, С.М. Екологічний маркетинг [Текст] / С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко // Економіка України. – 2003. – №12. – С.56–61.
7. Скрипчук, П.М. Екологічний маркетинг як інструмент та інформаційне забезпечення якості життєзабезпечення [Текст] / П.М. Скрипчук, В.В. Рибак // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. – Т.3(140), №5. – С.234–238.
8. Оксентюк, Б. Особливості комплексу маркетингу в екологічному маркетингу [Електронний ресурс] / Б. Оксентюк, А. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип.2(9). – С.128–137. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13odavem.pdf.
9. Peattie, K. Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketing [Text] / K. Peattie // The Marketing Review. – Vol.2. – Nr.2, Summer 2001, Westburn Publishers Ltd. – P.129–146.
10. Сoddington, Walter. Environmental marketing: positive strategies for reaching the green consumer [Text] / Walter Сoddington. – New York: McGraw-Hill, 1993. – 252 p.
References: 1. Planuvannia marketynhu: navch. posibn. [Text], O.A. Oviechkina, D.V. Solokha, K.V. Ivanova, V.V. Morieva, O.V. Bieliakova, O.B. Balakai, 2-he vyd. pererob. ta dop., – K., "Tsentr navchalnoi literatury", 2013, 352 p.
2. Prokopenko, O.V. Ekolohichnyi marketynh: navch. posibn. [Text], O.V. Prokopenko, K., Znannia, 2012, 319 p.
3. Ekolohichnyi marketynh: navch. posibn. [Text], A.M. Vichevych, T.V. Vaidanych, I.I. Didovych and other– Lviv: UkrDLTU, 2002, 248 p.
4. Sadchenko, E.V. Ekolohicheskii marketinh: poniatiia, teoriia, praktika i perspektivy razvitiia [Text], E.V. Sadchenko, S.K. Kharichkov, Odessa: Institut problem rynka i ekonomiko-ekolohicheskikh issledovanii NAN Ukrainy, 2001, 146 p.
5. Lebedevych, S.I. Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia haluzevoi systemy ekolohichnoho menedzhmentu pidpryiemstv: monograph [Text], S.I. Lebedevych, Lviv: Liha-Pres, 2008, P.340.
6. Illiashenko, S.M. Ekolohichnyi marketynh [Text], S.M. Illiashenko, O.V. Prokopenko, Ekonomika Ukrainy, 2003, No 12, P.56–61.
7. Skrypchuk, P.M. Ekolohichnyi marketynh yak instrument ta informatsiine zabezpechennia yakosti zhyttiezabezpechennia [Text], P.M. Skrypchuk, V.V. Rybak, Visnyk Khmelnytskoho nats. un-tu. Ekonomichni nauky, V.3(140), No 5, P.234–238.
8. Oksentiuk, B. Osoblyvosti kompleksu marketynhu v ekolohichnomu marketynhu [Electronic resource], B. Oksentiuk, A. Oksentiuk, Socio-Economic Problems and the State, 2013, Iss.2(9), P.128–137, Access mode: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13odavem.pdf.
9. Peattie, K. Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketing [Text], K. Peattie, The Marketing Review, Vol.2, Nr.2, Summer 2001, Westburn Publishers Ltd, P.129–146.
10. Soddington, Walter. Environmental marketing: positive strategies for reaching the green consumer [Text], Walter Soddington, New York: McGraw-Hill, 1993, 252 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.