Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46034
Title: Врахування індивідуально- типологічних особливостей в професійному самовизначенні старшокласників
Other Titles: Thing into account individual and typological features in the professional self-determination of high school students
Authors: Островська, Валентина Василівна
Оstrovska, Valentyna
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Островська В.В. Врахування індивідуально- типологічних особливостей в професійному самовизначенні старшокласників : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 053 - психологія / наук. кер. В.В. Вишньовський. Тернопіль : Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя, 2024. 69 с.
Bibliographic description (International): Ostrovska V.V. Taking into account individual and typological features in the professional self-determination of high school students: work on obtaining a bachelor's degree: special. 053 - psychology / scientific manager. V.V. Vyshniovskyi: Ternopil: Ternopil National University named after Ivan Pulyu. 2024. 69 p.
Issue Date: Jun-2024
Submitted date: Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Вишньовський, Василь Володимирович
Vyshnovskyi, Vasyl
UDC: 159.9
Keywords: Індивідуально-типологічні особливості
Individual-typological features
особистість
personality
професійне самовизначення
professional selfdetermination
професійна придатність
professional suitability
Abstract: Островська В.В. Врахування індивідуально-типологічних особливостей в професійному самовизначенні старшокласників. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр». ТНТУ імені Івана Пулюя, факультет економіки та менеджменту, кафедра психології; науковий керівник: доктор економічних наук, професор, профессор кафедри менеджменту та адміністрування Вишньовський В.В. Тернопіль, 2024. У кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтовано та емпірично досліджено врахування індивідуально-типологічних особливостей в професійному самовизначенні старшокласників. Розкрито сутність понять «Індивідуально- типологічні особливості», «особистість», «професійне самовизначення» , «професійна придатність». Визначено основні індивідуально-типологічні характеристики старшокласників, які впливають на процес професійного самовизначення. Досліджено взаємозв'язок між індивідуально-типологічними особливостями та професійними інтересами старшокласників. Експериментально досліджено врахування індивідуально типологічних особливостей в професійному самовизначенні старшокласників та проаналізувати результати. Розроблено психологічну програму на розуміння своїх індивідуально типологічних особливостей та підвищення своєї професійної діяльності.
Ostrovska V.V. Taking into account individual and typological features in the professional self-determination of high school students. Qualification work for obtaining the bachelor's degree. Ivan Pulyu State Technical University, Faculty of Economics and Management, Department of Psychology; supervisor: Doctor of Economic Sciences, professor, professor of the Department of Management and Administration Vyshniovskyi V.V. Ternopil, 2024. In the qualification work, the consideration of individual and typological features in the professional self-determination of high school students is theoretically substantiated and empirically investigated. The essence of the concepts "Individualtypological features", "personality", "professional self-determination", "professional suitability" is revealed. The main individual and typological characteristics of high school students, which influence the process of professional self-determination, have been determined. The relationship between individual and typological features and professional interests of high school students was studied. The consideration of individual typological features in the professional self-determination of high school students was experimentally investigated and the results were analyzed. A psychological program for understanding one's individual typological features and improving one's professional activity has been developed
Description: Професійне самовизначення старшокласників є складним багатогранним процесом, що потребує комплексного підходу з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей шкірного ученика. Поінформований вибір професії має вирішальне значення для подальшої життя людини, її самореалізації та соціальної адаптації. Важливими факторами, що впливають на професійне самовизначення, є:  Індивідуально-психологічні особливості: темперамент, характер, здібності, інтереси, цінності.  Сімейне оточення: вплив батьків, інших членів сім'ї, стосунки у сім'ї.  Соціальні та економічні фактори: соціальний статус, матеріальне забезпечення, доступ до освіти та інформації.  Освітнє середовище: якість освіти, рівень підтримки з боку педагогів та психологів, наявність профорієнтаційних програм. Для успішного професійного самовизначення старшокласників необхідно:  Створити умови для відповідального підходу до вибору професії: надати учащимся доступ до інформації про різні професії, організувати зустрічі з представниками різних професій, забезпечити психолого-педагогічний супровід.  Використовувати сучасні методики та технології профорієнтації: тестування, опитування, інтерактивні методи, комп'ютерні програми.  Залучати до процесу професійного самовизначення всіх зацікавлених сторін: батьків, педагогів, психологів, кар'єрних консультантів, роботодавців.  Сприяти розвитку навичок самопізнання, саморефлексії та критичного мислення у старшокласників. Важлива роль у процесі професійного самовизначення відводиться шкільним психологам, педагогам та кар'єрним консультантам. Вони повинні надавати учням всебічну підтримку та керівництво, допомагати їм у самопізнанні, 66 виявленні своїх інтересів та здібностей, а також у формуванні свідомого вибору професійного шляху. Сучасна освітня парадигма, що включає модернізований зміст, інноваційні форми діяльності та новітні навчально-виховні технології, є важливою основою для формування професійного самовизначення. Інтеграція нових технологій, таких як цифрові платформи та онлайн-консультації, дозволяє розширити можливості учнів у пошуку інформації про різні професії та освітні траєкторії. Врахування індивідуально-типологічних особливостей старшокласників у процесі їх професійного самовизначення є важливим фактором, що сприяє успішному вибору професії. Використання комплексного підходу до оцінки особистісних характеристик допомагає більш точно визначити професійні нахили та здібності учнів. Психологічні програми, спрямовані на врахування індивідуально-типологічних особливостей старшокласників, є ефективним інструментом для їх професійного самовизначення. Такі програми допомагають учням здобути глибоке розуміння своїх особистисних рис, розвинути важливі професійні навички та підвищити свою готовність до майбутньої кар'єри. Взаємодія школи з різними соціальними інститутами, такими як сім'я, громадські організації та роботодавці, сприяє створенню сприятливих умов для професійного розвитку молоді. Таким чином, процес професійного самовизначення старшокласників є багатоаспектним і потребує комплексного підходу. Створення умов для осознаного вибору професії, забезпечення підтримки та керівництва з боку педагогів та психологів, а також використання сучасних освітніх технологій та методик є необхідні передумови для успішного професійного самовизначення молоді.
Content: Вступ...5 Розділ І. Теоретичні аспекти врахування ідивідуально-типологічних особливостей при виборі професії…8 1.1. Поняття та сутність професійного самовизначення старшокласників…8 1.2. Індивідально типологічні особливості особистості…17 1.3. Вплив індивідуально типологічних особливостей на професійне самовизначення старшокласників…22 Висновок до розділу І...28 Розділ ІІ. Експериментальне дослідження врахування індивідуально типологічних особливостей в професійному самовизначенні старшокласників…31 2.1. Характеристика основних методик дослідження…31 2.2. Аналіз результатів дослідження індивідуально-типологічних особливостей та професійного самовизначення старшокласників…33 2.3. Взаємозв’язок індивідуально-типологічних особливостей та професійного самовизначення…50 Висновок до розділу ІІ…52 Розділ ІІІ. Психокорекційна програма врахування індивідуально-типологічних особливостей у професійному самовизначенні старшокласників…54 3.1. Робота в тренінгових групах для визначення своїх індивідуальних особливостей…54 3.2. Психокорекційна програма на розуміння своїх індивідуально типологічних особливостей та підвищення своєї професійної діяльності…56 Висновок до розділу ІІІ…58 Розділ iv. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці…59 4.1. Безпека життєдіяльності, як важливий фактор в роботі психолога…59 4.2. Основи охорони праці, в роботі шкільного психолога…60 Висновок до розділу ІV…62 Загальні висновки …65 Список використаних джерел…67 Додатки…70
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46034
Copyright owner: © Островська В.В., 2024
References (Ukraine): 1. Мачуський В.В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності в позашкільних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. Київ, 2001. 16 с.
2. Тополь О.В. Формування готовності старшокласників до вибору професій сфери підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. Київ, 1997. 22 с.
3. Оліховська Л.П. Теоретичні основи професійного самовизначення: психологічний аспект / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота.» - 2016. – Випуск 2
4. Особистість це URL: https://www.psykholoh.com/post/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5 (дата звернення:02.10.2023).
5. Тема9. Індивідуально-типологічні властивості особистості. URL: https://lubbook.org/book_225_glava_12_Tema_12._Marketing,_jak_%D1%96nstr.html (дата звернення:02.10.2023).
6. Індивідуально-типологічні особливості особистості: їх характеристика. URL: https://studfile.net/preview/5721021/ (дата звернення: 02.10.2023).
7. Темперамент URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 (дата звернення: 02.10.2023).
8. Флегматик vs холерик: порівняння та взаємодія різних типів темпераменту URL: https://gosta.media/psyholohiya/flehmatyk-vs-holeryk- 68 porivnyannya-ta-vzaemodiya-riznyh-typiv-temperamentu/ (дата звернення: 02.10.2023).
9. Траверсе Т.М. Психологія праці : навчально-методичний посібник. Київ : Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004. 116 с.
10. Особливості професійного самовизначення старшокласників з різним соціометричним статусом URL: http://eprints.zu.edu.ua/27917/1/Krapivnicka.pdf (дата звернення: 02.10.2023).
11. Гуцан, Л. А., Морін, О. Л., Охріменко, З. В., Пархоменко, О. М., Гриценок, Л. І., & Ткачук, І. І. (ред.). Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу. Харків: Друкарня Мадрид. 2016. 220 с.
12. Бех, І. Д. . Виховний процес в осягнутих глибинах. Шкільний світ, № 5, 42.2014.
13. Мельник, О. В.. Ефект самодостатності: від професійних домагань до власного успіху. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, Випуск 16, Книга 1, 190-193.2012/
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.10.2023).
15. Агалець І. Вплив соціально-педагогічного середовища на професійне самовизначення старшокласників. Молодь та ринок. 2018. № 11. С. 105–108.
16. Середа О.Ю. Особливості впливу соціально-психологічних факторів на професійне самовизначення старшокласників. Психологічний журнал. 2019. Т. 5. № 11. С. 268–282.
17. Щербань А.Д. Вплив ціннісних орієнтацій старшокласників на їхнє професійне самовизначення. Габітус. 2016. Вип. 2. С. 154–157.
18. Колчигіна А.В., Павлій А.К. Професійні настанови старшокласників: статево-рольові особливості. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Вип. 2. С. 64–70.
19. Чечко І.І. Професійне самовизначення старшокласників у контексті профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти. Проблеми сучасної психології. 2019. № 1. С. 146–152.
20. Holland Y.L. Explorations of a theory оf vocational choice. Psychol. 1968. No. 1. V. 52
21. Петрочко, Ж. В.. Соціальне партнерство. Енциклопедія освіти (с. 848-849). Київ: Юрінком Інтер. 2008.
22. Бех, І. Д.. Виховний процес в осягнутих глибинах. Шкільний світ, № 5 (685), 42. 2014.
23. Кабінет Міністрів України. 2010, 27 серпня. Положення про освітній округ. Урядовий кур'єр, №170.
24. Psychological journal професійне самовизначення старшокласників як цілеспрямований процес URL: https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/download/1286/811 (дата звернення: 10.11.2023).
25. Вітковська, О. І.. Професійне самовизначення як життєва проблема особистості. Педагогіка і психологія, № 3, 171-179. 1998.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:053 — Психологія (бакалаври)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools