Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46031
Title: Комп’ютеризована система управління силовими розетками
Other Titles: Computerized control system for power outlets
Authors: Головатий, Артур Романович
Golovatyy, Artur
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Головатий А.Р. Комп’ютеризована система управління силовими розетками : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. Р.О. Жаровський. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 70 с.
Bibliographic description (International): Golovatyy A. Computerized control system for power outlets : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Artur Golovatyy - Ternopil, TNTU, 2024 – 70 p.
Issue Date: 18-Jun-2024
Submitted date: 25-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Жаровський, Руслан Олегович
Zharovskyi, Ruslan
Committee members: Карпінський, Микола Петрович
Karpinskyy, Mykola
UDC: 621.3
Keywords: мікроконтроллеркерування
силові розетки.
microcontroller
control
power outlets.
Number of pages: 70
Abstract: У даній кваліфікаційній роботі виконано розробку програмноапаратного комплексу для керування силовими прозетками. Пояснювальна записка містить 4 розділи. В першому розділі здійснюється аналіз предметної області. Проведено огляд можливих варіантів реалізації системи уравління, а також визначені задачі кваліфікаційної роботи. В другому розділі описані компоненти і особливості проектування системи керування силовими розетками. В третьому розділі проведена реалізація налаштування і тестування системи керування силовими розетками. В четвертому розділі розглянуті питання охорони праці та вимоги з техніки безпеки.
In this qualification work, the software and hardware complex for controlling power outlets was developed. The explanatory note contains 4 sections. In the first section, the subject area is analyzed. An overview of possible variants of the implementation of the control system was carried out, as well as the tasks of the qualification work were defined. The second section describes the components and design features of the power outlet control system. In the third section, the configuration and testing of the power outlet control system was implemented. The fourth chapter deals with occupational health and safety requirements.
Content: ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1 Огляд існуючих рішень 10 1.1.1 Універсальне електромагнітне реле 10 1.1.2 Оптопара 12 1.1.3 Транзистор 13 1.1.4 Твердотільне реле (SSR DC) 14 1.1.5 Симістор як вкл/викл 14 1.2 Вимоги до системи керування силовими розетками 15 1.3 Постановка задач кваліфікаційної роботи 17 РОЗДІЛ 2 ПРОЄКТНА ЧАСТИНА 18 2.1 Розробка структури системи управління силовими розетками 18 2.2 Обґрунтування вибору апаратного забезпечення 19 2.2.1 Розробка принципової схеми пристрою 26 2.3 Обґрунтування вибору програмного забезпечення 31 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 34 3.1 Реалізація та моделювання проектних рішень 34 3.1.1 Реалізація апаратної складової комп’ютеризованої системи 34 3.1.2 Реалізація програмної складової системи 37 3.2 Тестування системи 39 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 45 4.1 Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності 45 4.2 Вимоги пожежної безпеки при гасінні електроустановок 48 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 Додаток A. Технічне завдання 53 Додаток Б. Лістинг програмного забезпечення 62
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46031
Copyright owner: © Головатий Артур Романович, 2024
© Golovatyy Artur , 2024
References (Ukraine): Evans, BW Arduino Programming Notebook. - Creative CРізні типи плат Arduino та їх використання URL: https://uk.fmuser.net/content/?12409.html (дата звернення: 15.05.2024).ommons: San Francisco, 2007. 40 p.
SM-PLG06A Specifications URL: http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/PLG06A-SERIES.pdf (дата звернення: 15.05.2024).
Margolis, M. Arduino Cookbook, Second Edition. O'Reilly Media, Inc., 2012. 724 p.
Романов Д.В., Осухівська Г.М., Паламар А.М. Система управління зовнішнім освітленням на основі Інтернету речей. Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (Тернопіль, 24-25 листопада 2021 року), Тернопіль: ТНТУ, 2021. С. 120.
Schmidt, M. Arduino: A Quick-Start Guide / M. Schmidt - The Pragmatic Bookshelf - Dallas, USA: 2011. 284 p.
Романов Д.В., Осухівська Г.М., Паламар А.М. Функціональна схема системи керування зовнішнім освітленням на основі технології LoRa. Матеріали IX науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології" Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 8–9 грудня 2021 року), Тернопіль: ТНТУ, 2021. С. 124.
Schwartz M. Internet of Things with the Arduino Yún Packt Publishing, 2014. 112 p.
Wiley, J. Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry/J.Wiley, - Indianapolis, Canada, 2020. 491p.
Слюз І. Принципи та основні етапи комплексного тестування комп’ютерної інформаційної системи / І. Слюз, Р. Жаровський // Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 7–8 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 94
Ясінський Р.В., Осухівська Г.М., Паламар А.М. Апаратно-програмна система для регулювання мікроклімату теплиць. Матеріали X науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 7-8 грудня 2022 року), Тернопіль: ТНТУ, 2022. С. 102.
Yatsyshyn V., Pastukh O., Palamar A., Zharovskyi R. Technology of relational database management systems performance evaluation during computer systems design. Scientific Journal of TNTU.Tern.: TNTU. 2024. Vol 109. No 1. P. 54–65.
Yatsyshyn V., Pastukh O., Zharovskyi R., Shabliy N.Software tool for productivity metrics measure of relational database management system. Mathematical Modeling. No 1 (48). 2024. р. 7-17.
Ергономічні принципи безпеки URL: https://pidru4niki.com/12281128/bzhd/ergonomichni_printsipi_bezpeki (дата звернення: 13.06.2024).
Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності: навч. Посібник. Київ.: Кондор, 2009. 286 с.
Желібо Є. П. Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. 328 с.
Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Основа. 2011. 526 c.
Осухівська Г.М., Тиш Є.В., Луцик Н.С., Паламар А.М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Artur_Golovatyy.docx10,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Artur_Golovatyy.pdf3,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools