Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46030
Title: Комп’ютеризована система відстеження параметрів роботи сонячної міні-електростанції
Other Titles: A computerized system for monitoring the parameters of the solar mini-power plant
Authors: Яцишен, Олександр Анатолійович
Yatsyshen, Oleksandr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Яцишен О.А. Комп’ютеризована система відстеження параметрів роботи сонячної міні-електростанції : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. Н.С. Луцик. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 70 с.
Bibliographic description (International): Yatsyshen O. A computerized system for monitoring the parameters of the solar mini-power plant : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Oleksandr Yatsyshen - Ternopil, TNTU, 2024 – 70 p.
Issue Date: 19-Jun-2024
Submitted date: 26-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Луцик, Надія Степанівна
Lutsyk, Nadiia
Committee members: Бревус, Віталій Миколайович
Brevus, Vitaly
UDC: 681.5
Keywords: комп’ютеризованасонячна міні-електростанція система
моніторинг параметрів
інтернет речей
computerized system
solar mini-power plant
parameter monitoring
Internet of Things
Number of pages: 70
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці комп’ютеризованої системи для відстеження параметрів роботи сонячної міні-електростанції. Система забезпечує моніторинг ключових параметрів сонячної панелі в режимі реального часу, що сприяє оптимізації її роботи та підвищенню ефективності використання сонячної енергії. Проведено аналіз вимог до комп’ютеризованої системи, здійснено огляд існуючих засобів моніторингу роботи сонячних міні-електростанцій. Виконано порівняльний аналіз різних систем моніторингу, що дало змогу визначити можливі напрями для вдосконалення. Синтезовано структурну схему системи моніторингу, розроблено її апаратну частину. Описано схему електричних з’єднань компонентів та обґрунтовано вибір хмарної платформи для реалізації системи. Розроблено алгоритм роботи системи моніторингу параметрів сонячної міні-електростанції та налаштовано середовище Arduino Cloud. Розроблено програмне забезпечення для мікроконтролера, що забезпечує збір даних з давачів, їх обробку та відображення на LCD дисплеї, а також передачу на платформу Arduino Cloud для подальшого аналізу.
The qualification work is devoted to the development of a computerized system for tracking the parameters of a solar mini-power plant. The system provides real-time monitoring of key parameters of the solar panel, which helps to optimize its operation and increase the efficiency of solar energy use. The requirements for the computerized system are analyzed, and the existing means of monitoring the operation of solar mini-power plants are reviewed. A comparative analysis of various monitoring systems was performed, which made it possible to identify possible areas for improvement. A block diagram of the monitoring system was synthesized and its hardware was developed. The wiring diagram of the components is described and the choice of a cloud platform for the system implementation is substantiated. The algorithm of the system for monitoring the parameters of a solar mini-power plant is developed and the Arduino Cloud environment is configured. Software for the microcontroller has been developed to collect data from the sensors, process and display them on the LCD display, and transfer them to the Arduino Cloud platform for further analysis.
Content: СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 7 ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1 Аналіз вимог до комп’ютеризованої системи 10 1.2 Огляд існуючих засобів моніторингу роботи сонячних міні-електростанцій 11 1.2.1 Класифікація систем моніторингу параметрів сонячних міні-електростанцій 11 1.2.2 Система Growatt для відстеження роботи сонячних електростанцій 12 1.2.3 Система моніторингу параметрів сонячної електростанції Smart MAC 13 1.2.4 Система віддаленого моніторингу пристроїв з сонячними батареями Solar-Log 15 1.2.5 Результати порівняльного аналізу засобів моніторингу параметрів сонячних міні-електростанцій 16 1.3 Аналіз можливих рішень поставленого завдання 17 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 18 2.1 Синтез структурної схеми системи моніторингу роботи сонячної міні-електростанції 18 2.2 Розробка апаратної частини засобів комп’ютеризованої системи для відстеження параметрів роботи сонячної міні-електростанції 20 2.2.1 Модуль ESP8266 20 2.2.2 Сонячна панель 23 2.2.3 Давач напруги та струму INA219 24 2.3.4. Давач освітленості GY-302 26 2.2.5 Давач температури DS18B20 28 2.2.6 LCD дисплей 30 2.3 Схема електрична принципова пристрою для відстеження параметрів роботи сонячної міні-електростанції 31 2.4 Обґрунтування вибору хмарної платформи для реалізації комп’ютеризованої системи 32 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 34 3.1 Розробка алгоритму роботи системи моніторингу параметрів сонячних міні-електростанцій 34 3.2 Налаштування середовища Arduino Cloud для розробки ПЗ 36 3.2.1 Створення об’єкта в Arduino Cloud 36 3.2.2 Створення змінних та встановлення бібліотек 38 3.3 Розробка програмного забезпечення 39 3.4 Тестування системи моніторингу роботи сонячної міні-електростанції 43 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 45 4.1 Долікарська допомога при ураженні електричним струмом 45 4.2 Вплив електромагнітних полів на людину та заходи щодо зменшення їх впливу на обслуговуючий персонал 47 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52 Додаток А Технічне завдання 56 Додаток Б Перелік елементів 66 Додаток В Лістинг програми 68
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46030
Copyright owner: © Яцишен Олександр Анатолійович, 2024
© Yatsyshen Oleksandr, 2024
References (Ukraine): Пристрій для моніторингу сонячних електростанцій GУніверсальна система моніторингу Smart MAC D103-1. URL: https://sun-energy.com.ua/solar-power/dongle/smart-mac-d103-1 (дата звернення: 14.03.2024).rowatt. URL: https://epicentrk.ua/ua/shop/prystrii-dlia-monitorynhu-soniachnykh-elektrostantsii-growatt-internet-interfeis-shine-wifi-f.html (дата звернення: 14.03.2024).
Пристрій моніторингу Solar-Log 1200 для систем з сонячними батареями. URL: https://kworum.com.ua/p/solar-log-1200 (дата звернення: 15.03.2024).
Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (iFT232-s16). URL: https://arduino.ua/prod1492-wi-fi-modyl-nodemcu-esp8266 (дата звернення: 28.03.2024).
Цифровий датчик струму та напруги на INA219 з шиною I2C. URL: https://arduino.ua/prod1661-cifrovoi-datchik-toka-i-napryajeniya-na-ina219-s-shinoi-i2c (дата звернення: 29.03.2024).
Датчик освітленості цифровий GY-302 BH1750FVI. URL: https://arduino.ua/prod1116-datchik-osveshhennosti-cifrovoi-bh1750fvi (дата звернення: 30.03.2024).
Осухівська Г. М., Тиш Є. В., Луцик Н. С., Паламар А. М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 1 [навчальний посібник]. Львів : «Магнолія 2006», 2013. 256 с.
Velychko D., Osukhivska H., Palaniza Y., Lutsyk N., Sobaszek L. Artificial Intelligence Based Emergency Identification Computer System. Advances in Science and Technology Research Journal, 18 no. 2, 2024, Р. 296-304.
Palamar A. Intelligent control and monitoring module for uninterruptible power supply system. II International Scientific and Practical Conference «Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs» (MC&FPGA-2020), Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 12-13.
Palamar A., Karpinskyy M., Vodovozov V. Design and Implementation of a Digital Control and Monitoring System for an AC/DC UPS. 7th International Conference-Workshop «Compatibility and Power Electronics» (CPE 2011), June 1-3, 2011. P. 173–177.
Yatsyshyn V., Pastukh O., Palamar A., Zharovskyy R. Technology of relational database management systems performance evaluation during computer systems design. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2023. Vol. 109, No 1. P. 54–65.
Shabliy N., Lupenko S., Lutsyk N., Yasniy O., Malyshevska O. Keystroke dynamics analysis using machine learning methods. Applied Computer Science. 2021. Vol. 17, No. 4. P. 75-83.
Zozulia A., Lytvynenko I., Lutsyk N., Lupenko S., Yasniy O. Method of vector rhythmcardiosignal automatic generation in computer-based systems of heart rhythm analysis. Visnyk of TNTU. 2020. Vol. 97, P. 122-132.
Palamar A. Control system simulation by modular uninterruptible power supply unit with adaptive regulation function. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2020. Vol. 98, No 2. P. 129–136.
Lupenko S., Lutsyk N., Yasniy O., Sobaszek Ł. Statistical analysis of human heart rhythm with increased informativeness. Acta mechanica et automatic. 2018. Vol. 12. P. 311-315.
Palamar A., Karpinskyy M. Control of an Uninterruptible Power Supply in a DC Microgrid System. 10th International Symposium Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" and "Doctoral School of Energy and Geotechnology II" (January 10-15, 2011), Pärnu, Estonia, 2011. P. 80-84.
Palamar M., Pasternak Y., Palamar A., Poikhalo A. Precision tracking of the trajectory LEO satellite by antenna with induction motors in the control system. Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS 2017), Bucharest, Romania, September 21–23, 2017. Vol. 2. P. 1051–1055.
Паламар М., Пастернак Ю., Паламар А. Дослідження динамічних похибок системи прецизійного керування антеною з асинхронним електроприводом. Вісник ТНТУ, Тернопіль: ТНТУ, 2014. Вип. 76, № 4. С. 164–173.
Palamar A., Karpinski M., Palamar M., Osukhivska H., Mytnyk M. Remote Air Pollution Monitoring System Based on Internet of Things. CEUR Workshop Proceedings, 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, Ternopil, Ukraine, November 22–24, 2022. Vol. 3309. P. 194-204.
Palamar A. Methods and means of increasing the reliability of computerized modular uninterruptible power supply system. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2020. Vol. 99, No 3. P. 133–141.
Palamar A., Pettai E. Microgrid for the Department of Electrical Drives and Power Electronics. 8th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" and "Doctoral School of Energy and Geotechnology II" (January 11-16, 2010), Pärnu, Estonia, 2010. P. 54-61.
Погребенник В.Д., Клим Г.І., Бордун І.М., Пташник В.В., Паламар А.М. Системи оперативного контролю інтегральних параметрів водного середовища. Т. 2. Елементи комп’ютерних систем оперативного контролю: колективна монографія. Житомир: Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. 180 c.
Stadnyk M., Palamar A. Project management features in the cybersecurity area. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 106, No 2. P. 54–62.
Palamar A., Palamar M. Fire Safety Monitoring System Based on Internet of Things. CEUR Workshop Proceedings, 2023. 1st International Workshop on Computer Information Technologies in Industry 4.0 (CITI 2023), Ternopil, Ukraine, June 14-16, 2023. 3468. P. 164-172.
Palamar A., Stadnyk M., Palamar М. Adaptive PID regulation method of uninterruptible power supply batterу charge current based on artificial neural network. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 107, No 3. P. 5–13.
Palamar M., Yavorska M., Palamar A., Strembitskyi M. Modeling and Research of Satellite Antenna Adjustment Process for Earth Remote Sensing. 2022 IEEE 2nd Ukrainian Microwave Week (UkrMW), Kharkiv, Ukraine, November 14-18, 2022. P. 317-320.
Palamar M., Horyn T., Palamar A., Batuk V. Method of calibration MEMS accelerometer and magnetometer for increasing the accuracy determination angular orientation of satellite antenna reflector. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 108, No 4. P. 79–88.
Palamar A., Palamar M., Osukhivska H. Real-time Health Monitoring Computer System Based on Internet of Medical Things. CEUR Workshop Proceedings, 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2023), November 22–24, 2023. Vol. 3628. P. 106-115.
Бедрій І.Я., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Манголія 2006, 2007. 499 с.
Желібо Є. П. Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. 328 с.
Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Основа. 2011. 526 c.
Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. 2011. 215 с.
Яремко З. М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. Львів. 2005. 301 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Oleksandr_Yatsyshen.docx10,38 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Oleksandr_Yatsyshen.pdf2,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools