Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46021
Title: Комп'ютерна система аналізу трафіку локальної мережі
Other Titles: Computer system of local network traffic analysis
Authors: Лукашук, Владислав Олегович
Lukashuk, Vladyslav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Лукашук В.О. Комп'ютерна система аналізу трафіку локальної мережі : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. І.О. Баран. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 52 с.
Bibliographic description (International): Lukashuk V. Computer system of local network traffic analysis : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Vladyslav Lukashuk - Ternopil, TNTU, 2024 – 52 p.
Issue Date: 19-Jun-2024
Submitted date: 26-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Баран, Ігор Олегович
Baran, Ihor
Committee members: Карпінський, Микола Петрович
Karpinskyi, Mykhola
UDC: 681.3
Keywords: АНАЛІЗАТОР ТРАФДЗЕРКАЛЮВАННЯ ТРАФІКУІКУ
СИНХРОНІЗАЦІЯ ПАКЕТІВ
SHARPPCAP
TRAFFIC ANALYZER
TRAFFIC MIRROR
PACKET SYNCHRONIZATION
Number of pages: 52
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці засобу для захоплення пакетів мережевих даних з метою подальшого аналізу трафіку на всьому маршруті передачі даних. Після проведеного аналізу існуючих аналогів були сформульовані чіткі вимоги до системи, що розробляється. Основною складовою визначено програмний інструмент аналізу трафіку на усіх мережевих ділянках. Було спроектовано структурну схему розробки та продемонстровано принцип її роботи, показаний спосіб отримання даних мережі за допомогою створеного програмного забезпечення та утиліт, вбудованих у мережеве обладнання. Забезпечується відкриття пакетів даних мережі та розбиття на параметри для аналізу, синхронізація пакетів даних за часом відправки / прибуття та за адресними параметрами, можливість перегляду даних за допомогою інтерфейсу користувача. Побудована система одержання даних з пристроїв локальної мережі, котра забезпечує попередню підготовку інформації до опрацювання. Створено додаток обробки значного обсягу отриманих даних, де виділяються необхідні параметри даних мережі, що готує їх з різних пристроїв мережі до подальшого аналізу та демонстрації, що дає змогу користувачеві виділяти тимчасові та неявні залежності.
The qualification thesis deals with the development of a tool for capturing network data packets in order to further analyze the traffic along the entire data transmission route. After the analysis of existing analogues, clear requirements for the system under development were formulated. The software tool for traffic analysis on all network sections is defined as the main component. The structure diagram of the development was designed and the principle of its operation was demonstrated, the method of obtaining network data using the created software and utilities built into the network equipment was shown. Opening of network data packets and splitting into parameters for analysis, synchronization of data packets by time of departure / arrival and by address parameters, possibility of viewing data using the user interface is provided. A system for receiving data from local network devices has been built, which provides preliminary preparation of information for processing. An application for processing a large volume of received data is created, where the necessary network data parameters are highlighted, preparing them from various network devices for further analysis and demonstration, which allows the user to highlight temporary and implicit dependencies.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 8 ВСТУП 9 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1 Особливості завдання для виконання 10 1.2 Потреба створення розробки 11 1.3 Аналіз існуючих аналогів 11 1.3.1 WireShark 12 1.3.2 tcpdump 13 1.3.3 Kismet 14 1.3.4 EtherApe 15 1.3.5 Cain and Abel 16 1.3.6 NetworkMiner 17 1.3.6 KisMAC 18 1.4 Висновок до розділу 19 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 20 2.1 Способи отримання файлів даних мережі 20 2.2 Функціонал агента зі збору даних 25 2.3 Завдання основного ПЗ 26 2.4 Засоби програмної розробки 28 2.4.1 Мова програмування 28 2.4.2 Бібліотека обробки мережевих пакетів 29 2.4.3 Платформа створення інтерфейсу C# 31 2.5 Висновок до розділу 31 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 33 3.1 Функції програми 33 3.1.1 Функціонал ПЗ для захоплення трафіку 34 3.1.2 Функція ОpenFileDialоg 34 3.1.3 Функція ОpenRead 35 3.1.4 Функція device_ОnPacketArrival 37 3.1.5 Функція treeView 38 3.2 Приклад роботи розробки 40 3.3 Висновки до розділу 43 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 44 4.1 Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці з ПК 44 4.2 Вимоги до виробничого освітлення та його нормування 46 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ Додаток А Технічне завдання
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46021
Copyright owner: © Лукашук Владислав Олегович , 2024
© Lukashuk Vladyslav , 2024
References (Ukraine): Інформаційна безпека: навчальний посібник / За ред."Network Security: Private Communication in a Public World". Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner (2021). Ю.Я. Бобала, І.В. Горбатого. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 580 с.
Остапов С.Є, Євсєєв С.П., Король О.Г. Технології захисту інформації. Львів: Новий світ-2000. 2020. 500 с.
Wireshark. URL: https://www.wireshark.оrg/ (дата звертання: 20.04.2024).
Tcpdump. URL: https://www.tcpdump.оrg/manpages/tcpdump.1.html (дата звертання: 20.04.2024).
Kismet. URL: https://www.kismetwireless.net (дата звертання: 21.04.2024).
Etherape. URL: https://etherape.sоurcefоrge.iо/ (дата звертання: 21.04.2024).
Cain and Abel. URL: https://en.wikipedia.оrg/wiki/ Cain_and_Abel_(sоftware) (дата звертання: 21.04.2024).
NetwоrkMiner. URL: https://www.netresec.cоm/?page=NetwоrkMiner (дата звертання: 22.04.2024).
KisMAC. URL: https://kismacng.оrg/ (дата звертання: 22.04.2024).
Що таке міжмережевий екран і навіщо він ротрібен? URL: https://stack-systems.com.ua/blogs/shtcho-take-mizmerezevyj-ekran-i-navishtcho-vin-potriben (дата звертання: 27.04.2024).
CCNA Security 210-260. Official Cert Guide / Omar Santos, John Stuppi. Cisco Press, 2015. 658 p
Сніфери, та де вони мешкають. URL: https://qaukraine.online/snifery-ta-de-vony-meshkaiut/ (дата звертання: 29.04.2024).
Що таке мова C# (C-Sharp) і навіщо її вивчати? URL: https://w3schoolsua.github.io/cs/index.html#gsc.tab=0 (дата звертання: 30.04.2024).
Ерік Фрімен, Елізабет Робсон. Head First. Патерни проєктування. Харків: Фабула, 2020, 672 с.
Sharppcap. URL: https://github.com/dotpcap/sharppcap (дата звертання: 30.04.2024).
Sharppcap. URL: https://sourceforge.net/projects/sharppcap/ (дата звертання: 02.05.2024).
WPF. URL: https://wpf-tutorial.com/uk/1 ро-wpf/що-таке-wpf/ (дата звертання: 02.05.2024).
Windows Presentation Foundation. URL: https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/Windows_Presentation_Foundation.html (дата звертання: 03.05.2024).
Основи охорони праці: Підручник.; 3-те видання, доповнене та перероблене / За ред. К. Н Ткачука. К.: Основа, 2011. 480 с.
Яремко З. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. Львів., 2005. 301 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 1 [навчальний посібник]. Львів : «Магнолія 2006», 2013. 256 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 2. [навчальний посібник]. Львів : "Магнолія 2006", 2014. 312 с.
Лупенко С. А., Пасічник В. В., Тиш Є. В. Комп’ютерна логіка. Львів: Видавництво «Магнолія - 2006». 2015. 354 с.
Осухівська Г. М., Тиш Є. В., Луцик Н. С., Паламар А. М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Vladyslav_Lukashuk.docx10,69 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vladyslav_Lukashuk.pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools