Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46020
Title: Комп’ютерна модель цифрового фільтру для підвищення рівня шумозаглушення в каналах навігаційної апаратури
Other Titles: Сomputer model of a digital filter for increasing the level of noise reduction in the channels of navigation equipment
Authors: Чуйко, Дмитро Олегович
Chuiko, Dmytro
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Чуйко Д.О. Комп’ютерна модель цифрового фільтру для підвищення рівня шумозаглушення в каналах навігаційної апаратури : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. І.О. Баран. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 50 с.
Bibliographic description (International): Chuiko D. Сomputer model of a digital filter for increasing the level of noise reduction in the channels of navigation equipment : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Dmytro Chuiko - Ternopil, TNTU, 2024 – 50 p.
Issue Date: 19-Jun-2024
Submitted date: 26-Jun-2024
Date of entry: 9-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Баран, Ігор Олегович
Baran, Ihor
Committee members: Мудрик, Іван Ярославович
Mudryk, Ivan
UDC: 621.39
Keywords: НАВІГАЦІЙНА АПАКОРИГУЮЧИЙ ФІЛЬТРРАТУРА
ТРАКТ
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ
ВИМІРЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ
NAVIGATION EQUIPMENT
CORRECTING FILTER
TRACT
SIGNAL GENERATOR
POWER METER
Number of pages: 50
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці моделі цифрового адаптивного фільтра та алгоритму зміни коефіцієнтів фільтра в залежності від температурного режиму його роботи. Проаналізована предметна область дослідження. Запропоновано метод підвищення шумозаглушення з використанням цифрових коригувальних фільтрів. Для моделювання обрано середовище Matlab. Були отримані результати вимірювань радіотрактів навігаційної апаратури споживачів, у процесі вимірювань алгоритму зміни коефіцієнтів фільтра в залежності від температурного режиму його роботи. Виявлено, наявні помилки та похибки, було написано програмний код для фільтрації виміряних значень. Розроблено алгоритми пошуку нулів та полюсів функцій для знаходження коефіцієнтів фільтра та їх пошуку з урахуванням температурного режиму. Проведено випробування фільтра з алгоритмом пошуку у складі програмованої логічної інтегральної схеми та перевірено роботу навігаційної апаратури у зв'язці з цією схемою, у якій реалізований алгоритм пошуку та підстановки коефіцієнтів. Використання коригувальних фільтрів та облік поправочного температурного коефіцієнта, дозволяє підвищити рівень шумозаглушення.
The qualification thesis deals with the development of a model of a digital adaptive filter and an algorithm for changing the filter coefficients depending on the temperature regime of its operation. The subject area of research is analyzed, A method of increasing noise reduction using digital correction filters was proposed. Matlab environment was chosen for further simulation. The results of measurements of radio paths of consumer navigation equipment were obtained, in the process of measurements it was found that the measurements have errors and mistakes, a program code was written to filter the measured values. Algorithms for finding zeros and poles of functions for calculating filter coefficients and finding them taking into account the temperature regime have been developed. The test of the filter with the search algorithm as part of the programmable logic integrated circuit was carried out, and the operation of the navigation equipment in connection with this circuit, in which the search algorithm and substitution of coefficients is implemented, was checked. The use of correction filters and accounting for the correction temperature coefficient allows to increase the level of noise reduction.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 8 ВСТУП 9 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1 Огляд предметної області 10 1.2 Методи підвищення шумозаглушення 12 1.2.1 Діаграма спрямованості 12 1.2.2 Антенні решітки 13 1.2.3 Цифрова антенна решітка 14 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 16 2.1 Структура НАС 16 2.2 Пропонована архітектура НАС 17 2.3 Вибір засобів моделювання 18 2.4 Вимірювання трактів НАС 19 2.4.1 Вимірювальний стенд 19 2.4.2 Складові частини стенду 20 2.4.3 Принцип роботи стенду 23 2.4.4 Блок –схема процесу одержання даних з каналів зв’язку 24 2.5 Результат вимірювань 26 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 30 3.1 Алгоритм пошуку коефіцієнтів фільтра 30 3.2 Розробка автоматизованого алгоритму отримання коефіцієнтів фільтра 32 3.3 Реалізація автоматизованого алгоритму пошуку коефіцієнтів фільтра 33 3.4 Температурний вплив на електронні пристрої 36 3.5 Тестування коригувального фільтра 38 3.6 Запропонована удосконалена схема НАС 39 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 41 4.1 Долікарська допомога при ураженні електричним струмом 41 4.2 Методи боротьби з монотонністю праці на виробництві 43 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47 ДОДАТКИ Додаток А Технічне завдання Додаток Б Лістинг розроблених алгоритмів та цифрового коригуючого фільтра в Matlab
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46020
Copyright owner: © Чуйко Дмитро Олегович, 2024
© Chuiko Dmytro, 2024
References (Ukraine): Алгоритмічне забезпечення інерціально-супутниковиПаламар М.І., Стрембіцький М.О., Паламар А.М. Проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем і комплексів. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНТУ. 2019. 150 с.х систем навігації: монографія / Ф.М. Захарін, В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін. К.: Вид-во Нац. Авіа. Ун-ту «НАУ-друк», 2011. 320 с.
Жураковський Б.Ю., Варфоломеєва О.Г., Твердохліб М.Г Основи теорії потенційної завадостійкості. Навчальний посібник підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Київ: ДУТ ННІТІ, 2015. 120 с
Бабак В.П., Конін В.П., Харченко В.П. Супутникова радіонавігація. Київ: Техніка, 2004. 328 с.
Антени і поширення електромагнітних хвиль. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/7a30e5e4-b238-45b2-a090-5dbe3f0a928c /content/ (дата звертання: 16.04.2024).
Цалієв Т.А. Антени та пристрої НВЧ. Частина 1. Термінологія та методи теорії антен. Конспект лекцій. Одеса: ОНАЗ, 2005. 56 с.
Фазована антенна решітка. URL: https://www.radartutorial.eu/ 06.antennas/an29.uk.html/ (дата звертання: 16.04.2024).
Цифрова антенна решітка. URL: https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/ Цифрова_антенна_решітка.html (дата звертання: 20.04.2024).
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д. Телекомунікаційні системи та мережі. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 384 с.
Моделювання систем у MATLAB. URL: https://studref.com/396854/ tehnika/modelirovanie_sistem_matlab (дата звертання: 21.04.2024).
HDL Coder URL: https://www.mathworks.com/products/hdl-coder.html (дата звертання: 21.04.2024).
Моделювання динамічних систем у Matlab. Київ: НТУУ "КПІ", 2011. 421 c.
R&S SMA100A Signal Generator. URL: https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/analog-signal-generators/rs-sma100a-signal-generator_63493-7566.html (дата звертання: 24.04.2024).
U2022XA Вимірювач пікової та середньої потужності з шиною USB URL: https://www.keysight.com/en/pd- 2122293-pn-U2022XA/50-mhz-to-40-ghz-usb- peak-and-average-power- sensor?cc=UA&lc=ukr (дата звертання: 24.04.2024).
Кривов'яз А.Т. Методи побудови завадозахищених навігаційних систем для визначення місцеположення наземних рухомих об'єктів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2015. № 25. С. 321-327.
Радіозавади: типи, характеристики. URL: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/235306/mod_folder/content/0/%D0%A2%D0%A0-%D0%9F%D0%9E%D0%A1-T2-1.pdf?forcedownload=1 (дата звертання: 26.04.2024).
Теорія сигналів: навч. посіб. для студ. спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» / уклад.: А.О. Попов. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 268 с.
Зіньковський Ю. Ф., Клименко В. Г. Електромагнітна, інформаційна за хищеність та сумісність електронних апаратів: Навчальний посібник для студентів вищих технічних закладів. Житомир: ЖІТІ, 1999. 376 с
Похибки вимірювань. URL: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2604 (дата звертання: 30.04.2024).
Фізичні основи електроніки: курс лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К.С. Дрозденко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 153 с.
Ушенко Ю.О., Гавриляк М.С. та ін, Основи та методи цифрової обробки сигналів: від теорії до практики: навч. Посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 308 с.
Толок А.О., Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. 2011. 215 с.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. Знання, 2006. 487 с.
Основи охорони праці: Підручник.; 3-те видання, доповнене та перероблене / За ред. К. Н Ткачука. К.: Основа, 2011. 480 с.
Осухівська Г. М., Тиш Є. В., Луцик Н. С., Паламар А. М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Oleh Pastukh, Volodymyr Stefanyshyn, Ihor Baran, Ihor Yakymenko and Vasyl Vasylkiv. Mathematics and software for controlling mobile software devices based on brain activity signals. CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3628, pp. 330–337.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Dmytro_Chuiko.docx10,66 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dmytro_Chuiko.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools