Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46015
Title: Комп’ютеризована система доступу до приміщення
Other Titles: Computerized access system to the room
Authors: Рожик, Анастасія Миколаївна
Rozhyk, Anastasiia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Рожик А.М. Комп’ютеризована система доступу до приміщення : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. Р.О. Жаровський. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 58 с.
Bibliographic description (International): Rozhyk A. Computerized access system to the room : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Anastasiia Rozhyk - Ternopil, TNTU, 2024 – 58 p.
Issue Date: 21-Jun-2024
Submitted date: 26-Jun-2024
Date of entry: 9-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Жаровський, Руслан Олегович
Zharovskyi, Ruslan
Committee members: Бревус, Віталій Миколайович
Brevus, Vitaly
UDC: 621.3
Keywords: система доступупін-код
UART
I2C
безпека
access system
pin code
security
Number of pages: 58
Abstract: Під час проєктування кваліфікаційної роботи було досягнуто мети щодо реалізації комп’ютеризованої системи доступу до приміщення за допомогою пін-коду. Використання сучасних методів і засобів забезпечення безпеки, таких як протоколи UART та I2C, дозволяє створити надійну та ефективну систему контролю доступу. Апаратне забезпечення проєкту включає модуль введення пін-коду, який дозволяє користувачеві вводити персональний ідентифікаційний номер для доступу до приміщення; uart та i2c протоколи, які забезпечують надійну та швидку комунікацію між компонентами системи; датчики стану дверей, які контролюють відкриття та закриття дверей, забезпечуючи додатковий рівень безпеки; та мікроконтролер, який виконує налаштування та розподілення команд до основних компонентів системи. Програмне забезпечення розроблено на основі мови програмування С/С++, використовуючи відкриті бібліотеки, що забезпечують стабільну роботу системи та її інтеграцію з іншими компонентами. Система підтримує функції автентифікації користувачів, реєстрації нових користувачів, та ведення журналу доступу для забезпечення прозорості та контролю.
During the design of the qualification work, the goal of implementing a computerized access system to the premises using a pin code was achieved. The use of modern security methods and tools, such as uart and i2c protocols, allows you to create a reliable and efficient access control system. The hardware of the project includes a pin code input module that allows the user to enter a personal identification number to access the premises; uart and i2c protocols that provide reliable and fast communication between system components; door status sensors that monitor door opening and closing, providing an additional level of security; and a microcontroller that configures and distributes commands to the main components of the system. The software is developed on the basis of the C/C++ programming language, using open libraries that ensure stable operation of the system and its integration with other components. The system supports user authentication, new user registration, and access logging to ensure transparency and control.
Content: ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 7 ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 9 1.1 Аналіз вимог до комп'ютерної системи 9 1.1.1 Загальні вимоги 9 1.1.2 Мета створення системи 9 1.1.3 Основні задачі та функції системи 10 1.1.4 Вимоги до системи 10 1.2 Аналіз можливих рішень поставленого завдання 12 1.2.1 Використання мікроконтролерів 12 1.2.2 Види клавіатур для введення коду 14 1.2.3 Використання світлодіодних індикаторів 14 1.2.4 Роль сервоприводів у системах доступу 14 1.2.6 Програмне забезпечення та інструменти розробки 15 1.2.7 Використання сканера зчитування відбитків пальців 16 1.2.8 Огляд аналогів системи 17 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 20 2.1 Розробка узагальненої структури комп’ютерної системи 20 2.1.1 Загальна архітектура системи 20 2.1.2 Взаємодія компонентів системи 20 2.2.1 Вибір мікроконтролера 21 2.2.2 Дисплей 27 2.2.3 Сервопривід 28 2.2.4 Сканер зчитування відбитків пальців 29 2.3 Реалізація алгоритму системи доступу до приміщення 32 2.3.1 Режими системи 32 2.3.2 Протоколи UART та I2C 33 2.3.3 Процес обробки та відображення даних 34 2.3.4 Блок-схема алгоритму 34 2.4 Проектування комп'ютерного засобу 34 2.4.1 Вибір апаратних компонентів 34 2.4.2 Опис UART та I2C протоколів 36 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 37 3.1 Реалізація або моделювання проектних рішень 37 3.1.1 Обґрунтування вибору середовища розробки 37 3.1.2 Детальний опис роботи програми 39 3.2 Тестування системи доступу до приміщення 46 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 49 4.1 Психологічні чинники небезпеки 49 4.2 Долікарська допомога при ураженні електричним струмом 52 ВИСНОВКИ 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58 Додаток A 60 Додаток Б 65 Додаток В 67
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46015
Copyright owner: © Рожик Анастасія Миколаївна, 2024
© Rozhyk Anastasiia, 2024
References (Ukraine): Adafruit_Fingerprint_Sensor: бібліотека. URL: https://adArduino Programming Notebook. URL: https://playground.arduino.cc/uploads/Main/arduino_notebook_v1-1.pdf (дата звернення: 23.05.2024).afruit.github.io/Adafruit_Fingerprint_Sensor_Library/html/index.html (дата звернення: 15.05.2024).
Yatsyshyn V., Pastukh O., Palamar A., Zharovskyi R. Technology of relational database management systems performance evaluation during computer systems design. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 109. No 1. 2023. pp. 54–65.
Yatsyshyn V., Pastukh O., Zharovskyi R., Shabliy N. Software tool for productivity metrics measure of relational database management system. Mathematical Modeling. No 1 (48). 2023. P. 7-17.
Біометрична безпека з використанням датчика відбитків пальців. URL: https://create.arduino.cc/projecthub/SurtrTech/biometric-security-using-fingerprint-sensor-0bfaee (дата звернення: 29.05.2024).
Використання РК-дисплеїв з Arduino. URL: https://learn.adafruit.com/character-lcds (дата звернення: 28.05.2024).
Вступ до серводвигунів. URL: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples/Sweep (дата звернення: 27.05.2024).
Гурик О.Я., Король О.І., Сенчишин В.С. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни "Основи охорони праці" "Дослідження метеорологічних умов у виробничих приміщеннях". Тернопіль, 2016. 35 с.
Документація по бібліотеці Keypad для Arduino. URL: https://www.arduino.cc/en/Reference/Keypad (дата звернення: 22.05.2024).
Документація по бібліотеці Servo для Arduino. URL: https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo (дата звернення: 16.05.2024).
Енциклопедія інформаційних технологій: у 3 т. Київ: Академперіодика, 2015. Т. 3. 456 с.
Інтерфейс датчика відбитків пальців з Arduino. URL: https://lastminuteengineers.com/fingerprint-sensor-arduino-tutorial/ (дата звернення: 03.06.2024).
Костик П.В., Тиш Є.В. Фактори впливу на ефективність проектування програмних інтерфейсів комп’ютерних систем. Інформаційні моделі, системи та технології: Матеріали VІ наук.-техн. конф. ТНТУ ім. І.Пулюя (12-13 грудня 2018). Тернопіль, 2018. с. 85.
Лещишин Ю. З. Розробка системи зв’язку як інтегрованого елементу роботизованих систем. Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції. Збірник тез доповідей ХXІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції. Житомир, 2016. С. 102. Недашківський О.М. Планування та проектування інформаційних систем. Київ, 2014. 215 с.
Лещишин Ю. З. Створення вбудованих систем на базі структурнопараметричних моделей цифрових каналів зв’язку: Лещишин Ю.З., Назаревич Т.О., Міська І.В. VІІІ Науково-технічна конференція «Інформаційні моделі, системи та технології». Тернопіль, 2020. С. 127.
Основи програмування на Arduino. URL: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations (дата звернення: 30.05.2024).
Осухівська Г.М., Тиш Є.В., Луцик Н.С., Паламар А.М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль: ТНТУ, 2022. 28 с.
Програмування Arduino - Початок роботи з ескізами. URL: https://www.arduino.cc/en/Guide (дата звернення: 25.05.2024).
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Anastasiia_Rozhyk.docx10,37 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Anastasiia_Rozhyk.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools