Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/45188
Title: Українська мова. Практичний курс для іноземців : навчальний посібник
Other Titles: UKRAINIAN LANGUAGE. Practical course for foreigners
Authors: Мацюк, Галина
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Мацюк Галина Українська мова. Практичний курс для іноземців (за новою редакцією правопису) : навчальний посібник / Г. Мацюк. – 3-тє вид., випр. і допов. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2024. – 328 с.
Issue Date: 2024
Date of entry: 9-Jun-2024
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
UDC: 811.161.2
Keywords: українська мова як іноземна
Number of pages: 328
Abstract: Посібник містить фонетичний, лексичний та граматичний матеріал відповідно до чинного правопису, тести для самоперевірки, ключі до вправ та двомовний словник. Теоретична частина, викладена в таблицях, має пояснення англійською мовою. У практичній частині подано систему вправ та завдання для контролю знань. Для іноземних здобувачів вищої освіти. Може бути використаний для вивчення української мови як іноземної на спеціалізованих курсах, додаткових заняттях, у мовних школах.
Content: Передмова (Preface)……………………………………………………….. Значення графічних символів (Meaning of graphic symbols)……….. Список скорочень (List of contractions) …………………………………. Алфавіт (Alphabet)…………………………………………………………. 1 Іменник (Noun)…………………………………………………………... 1.1 Назви істот, неістот (Names of beings, non-beings)………………... 1.2 Рід іменників (Gender of the nouns)………………………………… 1.3 Число іменників (Number of the nouns)…………………………….. 2 Займенник (Pronoun)……………………………………………………. 2.1 Вказівні займенники (Demonstrative pronouns)…………………… 2.2 Особові та присвійні займенники (Personal and possessive pronouns)…………………………………………………………………. 2.3 Питальні займенники (Interrogative pronouns)……………………. 3 Прикметник (Adjective)…………………………………………………. 4 Категорія відмінка (Category of сase)…………………………………. 4.1 Називний відмінок (Nominative сase)…………………………….. 4.2 Місцевий відмінок (Locative сase)………………………………… 4.2.1 Іменник (Noun)……………………………………………….. 4.2.2 Прикметник (Adjective)………………………………………. 4.2.3 Займенник (Pronoun)………………………………………… 4.3 Знахідний відмінок (Accusative сase)…………………………….. 4.3.1 Іменник (Noun)………………………………………………. 4.3.2 Прикметник (Adjective)……………………………………… 4.3.3 Займенник (Pronoun)………………………………………… 4.3.4 Знахідний відмінок на позначення напрямку руху (Accusative сase to indicate direction) …………………………….. 4.4 Давальний відмінок (Dative case)………………………………… 4.4.1 Іменник (Noun)………………………………………………. 4.4.2 Прикметник (Adjective)………………………………………. 4.4.3 Займенник (Pronoun) ………………………………………... 4.4.4 Давальний відмінок у безособових реченнях (Dative case in impersonal sentences)…………………………………………….. 4.4.5 Давальний відмінок на позначення віку (Dative case to indicate age) …………………………………………………… 4.5 Родовий відмінок (Genitive сase)………………………………….. 4.5.1 Іменник (Noun)………………………………………………. 4.5.2 Прикметник (Adjective)………………………………………. 4.5.3 Займенник (Pronoun)………………………………………… 4.5.4 Родовий відмінок на позначення напрямку руху (Genitive сase to indicate direction) …………………………………………. 4.5.5 Особливості вживання іменників з числівниками (Peculiarities of the use of cases with numerals)…………………… 4.5.6 Родовий відмінок на позначення дати (Genitive сase to indicate date)………………………………………………………... 4.6 Орудний відмінок (Instrumental / Ablative сase)…………………. 4.6.1 Іменник (Noun)………………………………………………. 4.6.2 Прикметник (Adjective)………………………………………. 4.6.3 Займенник (Pronoun) ………………………………………... 4.7 Кличний відмінок (Vocative case)………………………………… 5 Відмінювання деяких займенників (Category of case of some pronouns)……………………………………………………………………. 5.1 Займенники: весь (увесь), вся (уся), все (усе), всі (усі) (“all”)……. 5.2 Займенник себе (“oneself”)…………………………………………. 5.3 Присвійні займенники: свій, своя, своє, свої (“one’s”)…………… 5.4 Неозначені займенники (Indefinite pronouns)……………………… 6 Прийменник (Preposition) ……………………………………………… 7 Дієслово (Verb) ………………………………………………………….. 7.1 Теперішній час (Present tense)……………………………………… 7.2 Минулий час (Past tense)…………………………………………… 7.3 Майбутній час (Future tense)……………………………………….. 7.4 Види дієслів (Category of aspect)…………………………………… 7.5 Дієслова з «-ся» (Reflexive verb)……………………………………. 7.6 Дієслова руху (Motion verds)……………………………………….. 7.7 Похідні дієслова (Derived verbs)…………………………………… 7.8 Умовний спосіб (Conditional mood of the verbs) ………………….. 7.9 Безособові форми дієслова (Impersonal verb forms) …………. ….. 8 Прислівник (Adverb)……………………………………………………. 9 Ступені порівняння (Degrees of comparison)…………………………. 10 Дієприкметник (Participle)……………………………………………. 11 Дієприслівник (Adverbial participle)………………………………….. 12 Числівник (Numeral)…………………………………………………… 13 Година (Hour)…………………………………………………………… 14 Позначення часу (Time indication)…………………………………… 15 Пряма та непряма мова (Direct and indirect speech)………………... Тести для самоперевірки (Tests)………………………………………… Ключі до вправ (Keys to the exercises) ……………………………………. Відповіді до тестових завдань (Key to tests)…………………………….. Додатки (Appendices)……………………………………………………… Короткий українсько-англійський словник (Short ukrainian-english dictionary)…………………………………………………………………… Список використаних джерел (List of literature (used))………………..
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/45188
References (Ukraine): 1. Біденко Л. Українська мова для іноземців. Рівень B1 : навчальний посібник / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній та ін. – Суми : Університетська книга, 2020. – 363 с. 2. Вальченко І. В. Ласкаво просимо! : навч. посібник з української мови для іноземних студентів : у 2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 387 с. 3. Вінницька В. М. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В. М. Вінницька, Н. П. Плющ. – К. : Правда Ярославичів, 1997. – 243 с. 4. Голованенко Є. О. Українська мова для іноземців. Рівень А2 : навчальний посібник / Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова та ін.; за заг. ред. Т. О. Дегтярьової. – Суми, 2020. – 215 с. 5. Зайченко Н. Ф. Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення / Н. Ф. Зайченко, С. А. Воробйова. – Київ, 2017. – 322 с. 6. Зубков М. Сучасний англо-український та українсько-англійський словник / М. Зубков, В. Мюллер. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Х. : ВД «Школа», 2010. – 752 с. 7. Лисенко Н. О. Українська мова для іноземців. Навчальний посібник / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапко. – К. : «Центр учбової літератури», 2010. – 239 с. 8. Мацюк Г. Р. Українська мова. Практичний курс для іноземців: навчальний посібник / Г. Р. Мацюк. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 195 с. 9. Мацюк Г. Р. Часові форми найбільш уживаних дієслів в українській мові / Г. Р. Мацюк, Л. А. Джиджора. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. – 233 с. 10. Український правопис. – Київ, 2019. – 284 с. 12. Фесенко С. Г. Вивчаємо українську мову. Універсальний посібник. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 288 с. 13. Чистякова А. Б. Українська мова для іноземців: Підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів / А. Б. Чистякова, Л. І. Селіванова, Т. М. Лагута. – Х. : Вид-во ХНУ, 2006. – 524 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри української та іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools