Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44756
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГуменюк, Галина-
dc.contributor.authorХоменчук, Володимир-
dc.contributor.authorГарматій, Наталія-
dc.contributor.authorПрокоп'як-
dc.contributor.authorСверстюк-
dc.date.accessioned2024-05-10T15:19:34Z-
dc.date.available2024-05-10T15:19:34Z-
dc.date.issued2024-
dc.date.submitted2024-
dc.identifier.citationСтатистичні методи досліджень у природничих науках : навчальний посібник / Гуменюк Г. Б., Хоменчук В. О., Гарматій Н. М., Прокоп’як М. З., Сверстюк А. С. Тернопіль, 2024. 98 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44756-
dc.descriptionУ навчальному посібнику висвітлено інформаційну базу, систему показників, питання аналізу динаміки і функціональних взаємозв’язків соціально-природних систем, основні напрями використання статистичних методів. Подано відомості про основні поняття, теоретичні підґрунтя та математичні методи аналізу даних. Розглянуто основні параметри описової статистики, методи побудови емпіричних функцій розподілу, принципи побудови й критерії перевірки гіпотез про однорідність вибірок та їх відповідність певним законам розподілу, теоретичні основи та базові алгоритми кореляційного, регресійного, кластерного, генетичного аналізу, прогнозування числових показників статистичними методами, на основі теорії ланцюгів Маркова а також методи класифікації даних. Теоретичний матеріал проілюстровано конкретними розрахунками, схемами, графіками, статистичними і математичними таблицями та алгоритмами рішень Призначено для студентів, аспірантів та науковців в галузі біологічних, хімічних та природничих наук.uk_UA
dc.description.abstractУ навчальному посібнику висвітлено інформаційну базу, систему показників, питання аналізу динаміки і функціональних взаємозв’язків соціально-природних систем, основні напрями використання статистичних методів. Подано відомості про основні поняття, теоретичні підґрунтя та математичні методи аналізу даних. Розглянуто основні параметри описової статистики, методи побудови емпіричних функцій розподілу, принципи побудови й критерії перевірки гіпотез про однорідність вибірок та їх відповідність певним законам розподілу, теоретичні основи та базові алгоритми кореляційного, регресійного, кластерного, генетичного аналізу, прогнозування числових показників статистичними методами, на основі теорії ланцюгів Маркова а також методи класифікації даних. Теоретичний матеріал проілюстровано конкретними розрахунками, схемами, графіками, статистичними і математичними таблицями та алгоритмами рішень Призначено для студентів, аспірантів та науковців в галузі біологічних, хімічних та природничих наук.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП 4 Практична робота № 1 5 Числові показники вибіркових випадкових величин 5 Практична робота № 2 17 Генеральна сукупність та вибірка. Графічні методи представлення статистичних даних 17 Практична робота № 3 28 Перевірка статистичних гіпотез. Параметричний критерій Фішера 28 Практична робота № 4 33 Перевірка гіпотез про рівність середніх. t-критерій Стьюдента 33 Практична робота № 5 39 Непараметричний критерій узгодження Пірсона (Критерій χ2) 39 Практична робота № 6 45 Використання методу Пірсона для встановлення кореляцій між змінними 45 Практична робота № 7 52 Метод регресійного аналізу даних. Прогнозування за допомогою лінії тренду 52 Практична робота № 8 59 Прогнозування числових показників статистичними методами на базі середньої ковзної 59 Практична робота № 9 68 Прогнозування на основі теорії ланцюгів Маркова 68 Практична робота № 10 73 Особливості роботи із програмами MEGA і FAMD для опрацювання результатів генетичного аналізу популяцій 73 Практична робота № 11 82 Моделювання екологічних систем через системний екологічний аналіз 82 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 87 ДОДАТКИ 88uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherФОП Осадца Ю.В м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 2Д/10uk_UA
dc.subjectстатистичні методи досліджень екологічних та соціально-еконмоічних системuk_UA
dc.titleСтатистичні методи досліджень у природничих наукахuk_UA
dc.title.alternativeСтатистичні методи досліджень у природничих наукахuk_UA
dc.typeHandbookuk_UA
dc.rights.holderГуменюк Г.Б., Хоменчук В.О., Гарматій Н.М., Прокоп'як М.З., Сверстюк А.С.uk_UA
dc.subject.udcУДК 005.311.121:5(075.8)uk_UA
dc.relation.referencesРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Гарматій Н. М., Мартиняк І. О., Ціх Г. В. Класичні та сучасні моделі економіки : навч. посібник: Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. 300 с. 2. Грабовецький Б. Є. Основи економічного прогнозування : навчальний посібник. Вінниця : ВФ ТАНГ, 2000. 209 с. 3. Лебєдєв Є. О., Чечельницький О. А., Шарапов М. М., Братійчук М. С. Збірник задач з теорії ймовірностей, КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. 4. Петровська І. Р., Салига Ю. Т., Вудмаска І. В. Статистичні методи в біологічних дослідженнях. Київ : Аграрна наука, 2022. 5. Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних». Частина-1. «Кореляційний та регресійний аналіз медичних даних» / Уклад.: д. б. н., с. н. с. Є. А. Настенко, к. т. н. В. С. Якимчук, к. т. н. О. К. Носовець. Київ : НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. 51 с. 6. Лебєдєв Є. О., Шарапов М. М. Курс лекцій з теорії ймовірностей. Київ : Норіта-плюс, 2007. 168 с. 7. Методичні рекомендації для побудови філогенетичних дерев за допомогою програми MEGA5 / Упорядн. Будзанівська І. Г. 2014. 21 с. 8. Перегуда О. В. Статистична обробка даних: навч. посіб. / О. В. Перегуда, О. А. Капустян, О. Б. Курилко. Електронне видання, 2022. 103 с. 9. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 378 с. 10. Прогнозування та аналіз часових рядів. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 051 «Економіка» освітня програма «Економічна кібернетика», «Економічна аналітика» / Укл. : Юрченко М.Є. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 88 с. 11. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика) : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Параметричні методи оцінки і аналізу статистичних гіпотез» для підготовки студентів за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002, «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія» / укл. В. А. Огнєв, А. М. Зінчук, І. А. Чухно. Харків : ХНМУ, 2016. 22 с. 12. Таблиці функцій та критичних точок розподілів. Розподіли: Теорія ймовірностей. Математична статистика. Математичні методи в психології / Укладач : М. М. Горонескуль. Харків : УЦЗУ, 2009. 90 с. 13. Feller W. An introduction to probability theory and its applications. Vol 1, 2. John Wiley & Sons, 2008. 14. Hrubinko V. V., Humeniuk H. B., Humeniuk V. V., Andrusushyn T. V., Khomenchuk V. O., Harmatiy N. M., Chen I. B. Assessment of the hydro-ecological situation of the Verkhno-Ivachivsk Reservoir in Ternopil using the fuzzy logic apparatus. Journ. Geol. Geograph. Geology. 2023. 32 (2). P. 254–265. URL:///C:/Users/PC/Downloads/1013-Article%20Text-1493-1-10-20230627%20(1).pdf (дата звернення: 06.02.2024). 15. Humeniuk H. B., Khomenchuk V. O., Harmatiy N. М., Chen I. B. Complex Assessment and Forecasting of Chemical Pollution of Small Rivers by Economic and Mathematical Modelling Methods. Journ. Geol. Geograph. Geology. 2021. 30 (3). P. 460–469. URL: geology-dnu.dp.ua. doi: 10.15421/112142 (дата звернення: 06.02.2024). 16. Kelbert M. Y., Sukhov Y. M. Probability and statistics in examples and problems. Vol. II: Markov chains as a starting point for the theory of random processes. 2010. 17. Rohan Jagtap Understanding Markov Decision Process (MDP). 2020. URL: https://towardsdatascience.com/understanding-the-markov-decision-process-mdp-8f8 38510f150 (дата звернення: 06.02.2024). 18. Rohatynskyi R., Fedyshyn I., Harmatii N., Dmytriv D. Modeling the development of machine-building industry on the basis of the fuzzy sets theory. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2020. Дніпро. Вип. 2. С. 74–81. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39433 (дата звернення: 16.03.2024).  uk_UA
dc.identifier.citationenСтатистичні методи досліджень у природничих науках : навчальний посібник / Гуменюк Г. Б., Хоменчук В. О., Гарматій Н. М., Прокоп’як М. З., Сверстюк А. С. Тернопіль, 2024. 98 с.uk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посібник_педагогічний_2024.docx41,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.