Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44688

Title: Periodic functions with variable period – basic concepts and certain investigation results
Other Titles: Періодичні функції зі змінним періодом – основні поняття та деякі результати їх дослідження
Authors: Приймак, Микола Володимирович
Pryimak, Mykola
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Pryimak M. Periodic functions with variable period – basic concepts and certain investigation results / Mykola Pryimak // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2024. — Vol 113. — No 1. — P. 46–57.
Bibliographic description (International): Pryimak M. (2024) Periodic functions with variable period – basic concepts and certain investigation results. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 113, no 1, pp. 46-57.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (113), 2024
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (113), 2024
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 113
Issue Date: 19-Mar-2024
Submitted date: 3-Jan-2024
Date of entry: 17-Apr-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2024.01.046
UDC: 517.51
Keywords: періодичні функції зі змінним періодом
змінний період
тригонометричні функції зі змінним періодом
ряди Фур’є функцій зі змінним періодом
periodic functions with variable period
variable period
trigonometric functions with variable period
Number of pages: 12
Page range: 46-57
Start page: 46
End page: 57
Abstract: Одним із важливих прикладних напрямків математики є дослідження реальних сигналів. За своїми властивостями сигнали бувають досить різноманітними, відповідно різними є і методи їх дослідження. Серед цього різноманіття значну долю складають періодичні сигнали, але при цьому період, через який їх значення повторюються, вже не є постійним, а певним чином змінюється. Яскравим прикладом таких сигналів є електрокардіограми, отримані під час чи після дії на організм людини певного збудника спокою, наприклад, фізичного навантаження. На інтервалах часу, протягом яких пульс приходить у «норму», період електрокардіограми змінюється. Подібною до електрокардіограми буде поведінка спірограми, теж отриманої після дії навантаження чи іншого збудника психофізичного стану людини. Приклади аналогічних сигналів можна також навести із багатьох технічних систем. Аналіз літературних джерел показує, що для такого роду сигналів будь якої теорії та аналітичних методів їх дослідження до недавніх пір не існувало. Вказується, що перші дослідження сигналів зі змінним періодом започатковані в роботах автора цієї статті. Наведено деякі з основних результатів цих досліджень. Найперше, визначено клас періодичних функцій зі змінним періодом T (x). Розглянуто деякі властивості змінного періоду, а також введено змінний період   x T  для випадку, коли аргумент функції спадає. Наведено приклади аналітичного задавання таких функцій у вигляді тригонометричних функцій зі змінним періодом sin x , cos x , tgx , сtgx 1, 1, та записано їх змінні періоди. Показано, що періоди тригонометричних функції sin х, cos x , tgx, сtgx є частинним випадком змінних періодів для функцій sin x , cos x , tgx , сtgx при 1, а, отже, і функції sin х, cos x , tgx, сtgx є частинним випадком функцій sin x , cos x , tgx , сtgx . Наявність функцій sin x , cos x наштовхує на питання щодо їх використання як базових функцій для отримання тригонометричної системи функцій зі змінним періодом, і у випадку її ортогональності розглянути питання побудови рядів Фур’є функцій зі змінним періодом. До поставленого завдання запланованого звернутися в наступних публікаціях
Investigation of real signals is one of the most important applied areas of mathematics. According to their properties, signals are quite diverse, and methods of their research are different as well. Among this diversity, periodic signals with variable period make up a significant proportion. Till present, no attention was paid to the theory of such signals. In this paper, we define periodic functions with variable period, which are the model of these signals. Some properties of the variable period are considered. Examples of the analytical formulation of functions with variable period in the form of trigonometric functions with variable period are given and their variable periods are recorded. It is pointed out that these functions can be used as basic ones for constructing orthogonal system of trigonometric functions with variable period and its use for constructing Fourier series of functions with variable period
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44688
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
References (Ukraine): 1. Приймак М. В., Боднарчук І. О., Лупенко С. А. Умовно періодичні випадкові процеси із змінним періодом. Вісник Тернопільського державного технічного університету. 2005. Т. 10. № 2. С. 132– 141.
2. Приймак М. В. Змінні періоди деяких періодичних функції із змінним періодом: матеріали ХІ наук. конф.Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль: вид. ТДТУ, 2007. С. 71.
3. Приймак М. В. Ортогональні системи періодичних функції із змінним періодом. Там же. С. 72.
4. Приймак М. В. Функції із змінним періодом. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика, механіка. Випуск 2 (36). 2016. С. 14–16.
5. Бернштейн С. Н. Исторический обзор развития понятия функции. Вестник опытной физики и элементарной математики. 1912. № 559. Сем. 47. С. 177–184.
6. Лузин Н. Н. Функция (в математике). Матем. обр. 2005. Выпуск 2, С. 34–53.
7. Шилов Г. Е. Что такое функция? Математика в школе. Методический журнал министерства просвещения РСФСР. 1964. № 1. С. 7–15.
8. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. Том 2. М.: Наука, 1968. С. 424–433.
9. Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений. М.: Гос. изд. ф.-м. литературы, 1959. С. 440– 441.
10. Тюлина А. К. Об одной рукописи неизвестного автора (к биографии Н. Н. Лузина). Историко- математические исследования. Вторая серия. Выпуск 11 (46). 2006. С. 267–306.
11. Привалов И. И. Ряды Фурье. М.-Л.: Госиздат, 1931. С. 164.
12. Бари Н. К. Тригонометрические ряды. М.: Гос. изд. ф.-м. лит., 1961. 936 с.
13. Степанец А. И. Классификация и приближение периодических функций. Киев: Наук. Думка, 1987. 268 с.
14. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь, 1986. 512 с.
References (International): 1. Pryimak M. V., Bodnarchuk I. O., Lupenko S. A. Umovno periodychni vypadkovi protsesy iz zminnym periodom. Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. 2005. T. 10. No. 2. P. 132–141.
2. Pryimak M. V. Zminni periody deiakykh periodychnykh funktsii iz zminnym periodom: materialy KhI nauk. konf.Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia. Ternopil: vyd. TDTU, 2007. P. 71.
3. Pryimak M. V. Ortohonalni systemy periodychnykh funktsii iz zminnym periodom. Tam zhe. P. 72.
4. Pryimak M. V. Funktsii iz zminnym periodom. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Matematyka, mekhanika. Vol. 2 (36). 2016. P. 14–16.
5. Bernshtein S. N. Ystorycheskyi obzor razvytyia poniatyia funktsyy. Vestnyk oputnoi fyzyky y elementarnoi matematyky. 1912. No. 559. Sem. 47. P. 177–184.
6. Luzyn N. N. Funktsyia (v matematyke). Matem. obr. 2005. Vol. 2. P. 34–53.
7. Shylov H. E. Chto takoe funktsyia? Matematyka v shkole. Metodycheskyi zhurnal mynysterstva prosveshchenyia RSFSR. 1964. No. 1. P. 7–15.
8. Fykhtenholts H. M. Osnovu matematycheskoho analyza. Tom 2. M.: Nauka, 1968. P. 424–433.
9. Stepanov V. V. Kurs dyfferentsyalnukh uravnenyi. M.: Hos. yzd. f.-m. lyteraturu, 1959. P. 440–441.
10. Tiulyna A. K. Ob odnoi rukopysy neyzvestnoho avtora (k byohrafyy N. N. Luzyna). Ystorykomatematycheskye yssledovanyia. Vtoraia seryia. Vol. 11 (46). 2006. P. 267–306.
11. Pryvalov Y. Y. Riadu Fure. M.-L.: Hosyzdat, 1931. P. 164.
12. Bary N. K. Tryhonometrycheskye riadu. M.: Hos. yzd. f.-m. lyt., 1961. 936 p.
13. Stepanets A. Y. Klassyfykatsyia y pryblyzhenye peryodycheskykh funktsyi. Kyev: Nauk. Dumka, 1987. 268 p.
14. Honorovskyi Y. S. Radyotekhnycheskye tsepy y syhnalu. M.: Radyo y sviaz, 1986. 512 p.
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2024, № 1 (113)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.