Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44680

Title: Experimental studies of the width of the swath of tops of root crops
Other Titles: Експериментальні дослідження ширини валка зрізаної гички коренеплодів
Authors: Барановський, Віктор
Мироненко, Валентин
Паньків, Віталій
Baranovsky, Viktor
Myronenko, Valentin
Pankiv, Vitalii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, Глеваха, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Institute of Mechanics and Automatics of Agroindustrial production of the National Academy of Agrarian sciences of Ukraine, Glevakha, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Baranovsky V. Experimental studies of the width of the swath of tops of root crops / Viktor Baranovsky, Valentin Myronenko, Vitalii Pankiv // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2024. — Vol 113. — No 1. — P. 131–142.
Bibliographic description (International): Baranovsky V., Myronenko V., Pankiv V. (2024) Experimental studies of the width of the swath of tops of root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 113, no 1, pp. 131-142.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (113), 2024
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (113), 2024
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 113
Issue Date: 19-Mar-2024
Submitted date: 16-Jan-2024
Date of entry: 17-Apr-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2024.01.046
UDC: 631.361.22
Keywords: коренеплоди
процес
зрізана гичка
шнековий конвеєр
модель
параметри
root crops
process
cut tops
screw conveyor
model
factors
parameters
Number of pages: 12
Page range: 131-142
Start page: 131
End page: 142
Abstract: Пошук ефективних технічних рішень і наукових напрямків розроблення нових і обгрунтування раціональних параметрів робочих органів гичкозрізувальних апаратів сучасних самохідних коренезбиральних машин, які забезпечують збільшення виробництва стратегічноважливих для провідних переробних галузей економіки України (енергетичної – біопаливо; харчової – цукор, кава; фармацевтичної – інулін) технічних культур, або коренеплодів є актуальним і значущим напрямком досліджень як для науки, так і практики. Метою роботи є обгрунтування раціональної ширини валка гички, який утворюється шляхом вивантаження витками шнекового конвеєра на зібране поле гички, яку зрізано та подрібнено ножами роторного гичкоріза гичкозбирального модуля. Наведено результати перевірки адекватності розробленої аналітичної моделі, яка функціонально описує кінематичний процес вивантаження зрізаної гички коренеплодів на поверхню зібраного поля транспортуючим елементом (шнековим конвеєром) гичкозрізувального модуля залежно від параметрів шнекового конвеєра та умов роботи гичкозбирального модуля. На основі опрацювання експериментального масиву даних отримано рівняння регресії зміни ширини утвореного валка зрізаної гички залежно від вхідних параметрів: швидкості руху гичкозбирального модуля, урожайності гички та частоти обертання шнекового конвеєра. Встановлено, що у межах варіювання вхідних факторів, швидкості руху гичкозбирального модуля від 1,6 до 2,4 м/с, урожайності гички коренеплодів від 120 до 180 ц/га і частоти обертання шнекового конвеєра від 40 до 100 об/хв ширина утвореного валка подрібненої гички в діапазоні від 0,5 до 1,4 м. Розбіжність експериментальних і теоретичних значень ширини утвореного валка знаходиться в межах 5…10%. Отримані результати наукових досліджень є подальшим кроком удосконаленняметодології оптимізації раціональних параметрів робочих органів гичкозбиральних модулів і коренезбиральних машин загалом
The search for effective technical solutions and scientific directions for substantiating the rational parameters of the working bodies of thick-cutting devices, which ensure an increase in the production of strategically important for the leading processing industries of Ukraine's economy (energy – biofuel; food – sugar, coffee; pharmaceutical – inulin) of technical crops or root crops is relevant and a significant direction of research, both for science and practice. The article presents the results of testing the adequacy of the developed analytical model, which functionally describes the process of unloading the cut root crop pulp onto the surface of the harvested field by the transport element (screw conveyor) of the pulp cutting module depending on the parameters of the screw conveyor. On the basis of the processing of the experimental data array, the regression equation of the change in the width of the formed swath of cut chaff was obtained depending on the input parameters: the speed of the chaff harvesting module, the chaff yield and the rotation frequency of the screw conveyor. It was established that within the range of variation of the input factors, the speed of movement of the module from 1.6 to 2.4 m/s, the yield of root crops from 120 to 180 t/ha and the rotation frequency of the screw conveyor from 40 to 100 rpm, the width of the formed roll of chopped the width of the swath is in the range from 0.5 to 1.4 m. The difference between the experimental and theoretical values of the width of the formed swath is within 5...10%. The obtained results of scientific research are a further step in the improvement of the methodology of optimizing the rational parameters of the working bodies of root-harvesting machines.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44680
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.03.115
https://doi.org/10.31734/agroengineering2020.24.013
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.016
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.01.099
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.056
https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
References (Ukraine): 1. Барановський В. М., Береженко Є. Б., Паньків М. Р., Береженко Б. М., Бойко В. А. Технологічні аспекти процесів роботи гичкозбиральних модулів: монографія. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного технічного університету імені Івага Пулюя, 2022. 294 с.
2. Boyko V. Mathematical model of the process of contact interaction of the copier with the head of the chicory root crop. Scientific Journal of the TNTU. 2023. Vol. 111. No. 3. Р. 115–125. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.03.115
3. Барановський В., Герасимчук Г., Дубчак Н., Береженко Є., Бойко В. Експериментальні дослідження агробіологічних характеристик коренеплодів. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. 2020. № 24. С 13–21. https://doi.org/10.31734/agroengineering2020.24.013
4. Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р., Теслюк В. В., Онищенко В. Б. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин: монографія / Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. 351 с.
5. Гурченко О. П., Барановський В. М. Результати випробування модернізованої коренезбиральної машини МКК-6А. Механізація та електрифікація сільського господарства. 1995. Вип. 81. С. 57–60.
6. Барановський В. М. Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини. Сільськогосподарські машини. 2013. С. 18–29.
7. Рамш В. Ю., Барановський В. М., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А. Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів. Наукові нотатки. 2011. № 31. С. 298–305.
8. Смаль М. В., Герасимчук О. О., Барановський В. М. Математичні моделі процесу копіювання головок коренеплодів копіром пасивного дообрізчика залишків гички. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. 2012.Том 1. № 11. С. 206–212.
9. Войтюк Д. Г., Барановський В. М., Булгаков В. М. та ін. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: підручник; за ред. / Д. Г. Войтюка. К.: Вища освіта, 2005. 464 с.
10. Барановський В. М. Результати теоретично-експериментальних досліджень секундної подачі вороху коренеплодів. Механізація сільськогосподарського виробництва. 2008. Том 1. С. 111–118.
11. Baranovsky V., Pankiv M., Kukhar O. et al. Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2022. No. 2 (106). P. 16–26. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.016
12. Boyko V., Baranovsky V., Pankiv V., Onyshchenko V., Marinenko S. The results of the study of the cutter of the remains of root crops haulm. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2023. No. 1 (109). P. 99–109. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.01.099
13. Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. Іnvestigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH – Agricultural engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 59–68.
14. Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Pankiv V. R. et al. Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors. INMATEH – Agricultural engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 49–58.
15. Барановський В. М., Виговський А. Ю., Сторожук І. М., Паньків В. Р. Розрахунок параметрів робочих органів гичкозбиральних машин: монографія. К.: Компринт, 2015. 242 с.
16. Berezhenko E., Pankiv М., Jobbagy Jan, Berezhenko B. Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Scientific Journal of TNTU. 2021. No. 1 (101). P. 56–67. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.056
17. Baranovsky V., Potapenko M. Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops. INMATEH – Agricultural Engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 29–38.
18. Baranovsky V., Dubchak N., Pankiv M. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. 2017. Vol. 20. No. 3.P. 69–73. https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
References (International): 1. Baranovskyi V. M., Berezhenko Ye. B., Pankiv M. R., Berezhenko B. M., Boiko V. A. Tekhnolohichni aspekty protsesiv roboty hychkozbyralnykh moduliv: monohrafiia. Ternopil: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivaha Puliuia, 2022. 294 р. [In Ukrainian].
2. Boyko V. Mathematical model of the process of contact interaction of the copier with the head of the chicory root crop. Scientific Journal of the TNTU. 2023. Vol. 111. No. 3. P. 115–125. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.03.115
3. Baranovskyi V., Herasymchuk H., Dubchak N., Berezhenko Ye., Boiko V. Eksperymentalni doslidzhennia ahrobiolohichnykh kharakterystyk koreneplodiv. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia. 2020. No. 24. P. 13–21. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.31734/agroengineering2020.24.013
4. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R., Tesliuk V. V., Onyshchenko V. B. Osnovy rozrobky adaptovanykh transportno-tekhnolohichnykh system korenezbyralnykh mashyn: monohrafiia. Ternopil: TNTU im. I. Puliuia. 351 p. [In Ukrainian].
5. Hurchenko O. P., Baranovskyi V. M. Rezultaty vyprobuvannia modernizovanoi korenezbyralnoi mashyny MKK-6A. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva. 1995. Vyp. 81. P. 57–60. [Іn Ukrainian].
6. Baranovskyi V. M. Transportno-tekhnolohichni systemy ochysnykh robochykh orhaniv adaptovanoi korenezbyralnoi mashyny. Silskohospodarski mashyny. 2013. P. 18–29. [in Ukrainian].
7. Ramsh V. Yu., Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A.. Analiz tendentsii rozvytku robochykh orhaniv dlia separatsii vorokhu koreneplodiv. Naukovi notatky. 2011. No. 31. P. 298–305. [In Ukrainian].
8. Smal M. V., Herasymchuk O. O., Baranovskyi V. M. Matematychni modeli protsesu kopiiuvannia holovok koreneplodiv kopirom pasyvnoho doobrizchyka zalyshkiv hychky. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky. 2012. Tom 1. No. 11. P. 206–212. [In Ukrainian].
9. Voitiuk D. H., Baranovskyi V. M., Bulhakov V. M. ta in. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk / za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005. 464 p. [In Ukrainian].
10. Baranovskyi V. M. Rezultaty teoretychno-eksperymentalnykh doslidzhen sekundnoi podachi vorokhu koreneplodiv. Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva. 2008. Tom 1. P. 111–118. [In Ukrainian].
11. Baranovsky V., Pankiv M., Kukhar O. et al. Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2022. No. 2 (106). P. 16–26. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.016
12. Boyko V., Baranovsky V., Pankiv V., Onyshchenko V., Marinenko S. The results of the study of the cutter of the remains of root crops haulm. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2023. No. 1 (109). P. 99–109. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.01.099
13. Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. Investigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH – Agricultural engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 59–68.
14. Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Pankiv V. R. et al. Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors. INMATEH – Agricultural engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 49–58.
15. Baranovskyi V. M., Vyhovskyi A. Iu., Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Rozrakhunok parametriv robochykh orhaniv hychkozbyralnykh mashyn: monohrafiia. K.: Komprynt, 2015. 242 p. [In Ukrainian].
16. Berezhenko E., Pankiv M., Jobbagy Jan, Berezhenko B. Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Scientific Journal of TNTU. 2021. No. 1 (101). P. 56–67. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.056
17. Baranovsky V., Potapenko M. Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops. INMATEH – Agricultural Engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 29–38.
18. Baranovsky V., Dubchak N., Pankiv M. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. 2017. Vol. 20. No. 3.P. 69–73. https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
Content type: 
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2024, № 1 (113)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.