Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44675

Title: Kinematic analysis of the movement of the active knife cutter of chicory roots
Other Titles: Кінематичний аналіз руху активного ножа обрізувача коренеплодів цикорію
Authors: Козаченко, Олексій
Цьонь, Ганна Богданівна
Герасимчук, Галина
Kozachenko, Oleksiy
Tsyon, Hanna
Gerasimchuk, Halyna
Affiliation: Державний біотехнологічний інститут, Харків, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
State Biotechnological Institute, Kharkiv, Ukraine
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Kozachenko O. Kinematic analysis of the movement of the active knife cutter of chicory roots / Oleksiy Kozachenko, Hanna Tsyon, Halyna Gerasimchuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2024. — Vol 113. — No 1. — P. 81–92.
Bibliographic description (International): Kozachenko O., Tsyon H., Gerasimchuk H. (2024) Kinematic analysis of the movement of the active knife cutter of chicory roots. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 113, no 1, pp. 81-92.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (113), 2024
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (113), 2024
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 113
Issue Date: 19-Mar-2024
Submitted date: 21-Dec-2023
Date of entry: 17-Apr-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2024.01.046
UDC: 631.361.22
Keywords: коренеплоди
головка коренеплоду
процес
копір
різання
модель
параметри
root crops
root head
process
copier
cutting
model
parameters
Number of pages: 12
Page range: 81-92
Start page: 81
End page: 92
Abstract: Коренеплоди цикорію є цінною технічною та стратегічно-важливою культурою для провідних галузей економіки України. Переробка сировини з коренеплодів цикорію дозволяє отримувати продукти енергетичного (біопаливо), харчового (кава) та фармацевтичного (інулін) характеру. Низький рівень механізації збирання коренеплодів і, особливо, збирання як і гички, так і коренеплодів цикорію (значні втрати, пошкодження) не дозволяє забезпечувати потреби сировини для її переробки, або необхідне забезпечення харчової галузі економіки України та кормової бази тваринництва за рахунок збільшення обсягів вживання коренеплодів цикорію. Одним із резервів підвищення показників якості роботи машин для збирання коренеплодів цикорію є поліпшення технологічного процесу збирання гички шляхом застосування удосконалених основних робочих органів – роторного гичкоріза та обрізувача залишків гички з головок коренеплодів. Метою роботи є підвищення показників технологічного процесу збирання гички коренеплодів цикорію шляхом розроблення та обґрунтування параметрів робочих органів обрізувача. На основі проведеного теоретичного аналізу процесу переміщення активного ножа обрізувача по головці коренеплоду розроблено аналітичні залежності, які функціонально описують процес переміщення активного ножа обрізника по головці коренеплоду, що дозволило обгрунтувати основні конструктивні та кінематичні параметри активного ножа обрізувача. Встановлено, що робоча довжина активного ножа обрізувача залишків гички з головок коренеплодів знаходиться в межах від 0,25 до 0,3 м за умови максимального допустимого відхилення вертикальної осі коренеплоду від осі рядка за швидкості руху гичкозбирального модуля від 1,6 до 2,2 м/с та швидкості переміщення ріжучої кромки леза активного ножа в межах від 0,3 до 0,8 м/с. Отримані результати наукових досліджень, які обґрунтовують технологічний процес переміщення активного ножа обрізувача залишків гички з головок коренеплодів цикорію, є передумовою оптимізації конструктивно-кінематичних і технологічних параметрів транспортно-технологічних систем сучасних самохідних коренезбиральних машин
Chicory roots are a valuable technical and strategically important crop for the leading sectors of the Ukrainian economy. The processing of raw materials from chicory roots allows to obtain energy (biofuel), food (coffee) and pharmaceutical (inulin) products. The low level of mechanization of harvesting root crops and, especially, harvesting both chicory and chicory root crops (significant losses, damage) does not allow to provide the needs of raw materials for its processing, or the necessary provision of the food industry of the Ukrainian economy and the fodder base of animal husbandry due to an increase in the amount of use root crops of chicory. One of the reserves for improving the performance of machines for harvesting chicory root crops is the improvement of the technological process of harvesting ginseng through the use of improved main working organs – a rotary ginseng cutter and a cutter of ginseng residues from the heads of root crops. The purpose of the work is to increase the indicators of the technological process of harvesting chicory root crops by developing and substantiating the parameters of the cutter's working organs. On the basis of the conducted theoretical analysis of the process of movement of the active cutter knife along the head of the root crop, analytical dependencies were developed that functionally describe the process of movement of the active cutter knife along the root crop head, which made it possible to substantiate the main structural and kinematic parameters of the active cutter knife. It has been established that the working length of the active knife of the cutter of the remains of burdock from the heads of root crops is in the range from 0.25 to 0.3 m, provided that the maximum permissible deviation of the vertical axis of the root crop from the axis of the row at the speed of movement of the burdock harvesting module is from 1.6 to 2.2 m /s and the speed of movement of the cutting edge of the blade of the active knife in the range from 0.3 to 0.8 m/s
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44675
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.03.115
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.016
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.01.099
https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.056
https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
References (Ukraine): 1. Барановський В. М., Береженко Є. Б., Паньків М. Р., Береженко Б. М., Бойко В. А. Технологічні аспекти процесів роботи гичкозбиральних модулів: монографія. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного технічного університету імені Івага Пулюя, 2022. 294 с.
2. Boyko V. Mathematical model of the process of contact interaction of the copier with the head of the chicory root crop. Scientific Journal of the TNTU. Tern.:TNTU, 2023. Vol. 111. No. 3. С. 115–125. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.03.115
3. Барановський В., Герасимчук Г., Дубчак Н., Береженко Є., Бойко В. Експериментальні дослідження агробіологічних характеристик коренеплодів. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. 2020. № 24. С 13–21.
4. Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р., Теслюк В. В., Онищенко В. Б. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин: монографія. Видавництво Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя. 351 с.
5. Гурченко О. П., Барановський В. М. Результати випробування модернізованої коренезбиральної машини МКК-6А. Механізація та електрифікація сільського господарства. 1995. Вип. 81. С. 57–60.
6. Барановський В. М. Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини. Сільськогосподарські машини. 2013. № 24. С. 18–29.
7. Рамш В. Ю., Барановський В. М., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А. Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів. Наукові нотатки. 2011. № 31. С. 298–305.
8. Смаль М. В., Герасимчук О. О., Барановський В. М. Математичні моделі процесу копіювання головок коренеплодів копіром пасивного дообрізчика залишків гички. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. 2012.Том 1. № 11. С. 206–212.
9. Войтюк Д. Г., Барановський В. М., Булгаков В. М. та ін. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: підручник; за ред. Д. Г. Войтюка. К.: Вища освіта, 2005. 464 с.
10. Барановський В. М. Результати теоретично-експериментальних досліджень секундної подачі вороху коренеплодів. Механізація сільськогосподарського виробництва. 2008. Том 1. С. 111–118.
11. Baranovsky V., Pankiv M., Kukhar O. et al. Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2022. No. 2 (106). P. 16–26. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.016
12. Boyko V., Baranovsky V., Pankiv V., Onyshchenko V., Marinenko S. The results of the study of the cutter of the remains of root crops haulm. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2023. No. 1 (109). P. 99–109. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.01.099
13. Барановський В. М. Конструктивно-технологічні принципи адаптизації транспортно-очисного комбінованого робочого органа коренезбиральних машин. Сільськогосподарські машини. 2005. № 13. С. 18–24.
14. Baranovsky V., Truhanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. Vol. 66. No. 1. P. 33–42. https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
15. Berezhenko E., Pankiv М., Jobbagy Jan, Berezhenko B. Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Scientific Journal of TNTU. Ternopil. 2021. No. 1 (101). P. 56–67. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.056
16. Барановський В. М., Рамш В. Ю. Оптимізаційні математичні моделі процесу викопування вороху коренеплодів пасивним сферичним диском. Вісник Львівського національного аграрного університету «Агроінженерні дослідження». 2008. №. 12 (2). С. 337–349.
17. Барановський В., Підгурський М., Паньків М. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин. Науковий журнал. Вісник Тернопільського національного технічного університету 2014. Том 74. № 2. С. 106–113.
18. Baranovsky V., Truhanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. Vol. 66. No. 1. P. 33–42. https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
19. Baranovsky V., Potapenko M. Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops. INMATEH – Agricultural Engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 29–38.
20. Рамш В. Ю., Барановський В. М., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А. Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів. Наукові нотатки. 2011. № 31. С. 298–305.
21. Baranovsky V., Dubchak N., Pankiv M. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. 2017. Vol. 20. No. 3.P. 69–73. https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
References (International): 1. Baranovskyi V. M., Berezhenko Ye. B., Pankiv M. R., Berezhenko B. M., Boiko V. A. Tekhnolohichni aspekty protsesiv roboty hychkozbyralnykh moduliv: monohrafiia. Ternopil: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivaha Puliuia, 2022. 294 p. [In Ukrainian].
2. Boyko V. Mathematical model of the process of contact interaction of the copier with the head of the chicory root crop. Scientific Journal of the TNTU. Tern.:TNTU, 2023. Vol. 111. No. 3. P. 115–125. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.03.115
3. Viktor B., Herasymchuk H., Dubchak N., Berezhenko Ye., Boiko V. Eksperymentalni doslidzhennia ahrobiolohichnykh kharakterystyk koreneplodiv. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia. 2020. No. 24. P. 13–21. [In Ukrainian].
4. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R., Tesliuk V. V., Onyshchenko V. B. Osnovy rozrobky adaptovanykh transportno-tekhnolohichnykh system korenezbyralnykh mashyn: monohrafiia. Vydavnytstvo Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ternopil: TNTU im. I. Puliuia. 351 p. [In Ukrainian].
5. Hurchenko O. P., Baranovskyi V. M. Rezultaty vyprobuvannia modernizovanoi korenezbyralnoi mashyny MKK-6A. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva. 1995. Vyp. 81. P. 57–60. [In Ukrainian].
6. Baranovskyi V. M. Transportno-tekhnolohichni systemy ochysnykh robochykh orhaniv adaptovanoi korenezbyralnoi mashyny. Silskohospodarski mashyny. 2013. No. 24. P. 18–29. [In Ukrainian]
7. Ramsh V. Yu., Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A. Analiz tendentsii rozvytku robochykh orhaniv dlia separatsii vorokhu koreneplodiv. Naukovi notatky. 2011. No. 31. P. 298–305. [In Ukrainian].
8. Smal M. V., Herasymchuk O. O., Baranovskyi V. M. Matematychni modeli protsesu kopiiuvannia holovok koreneplodiv kopirom pasyvnoho doobrizchyka zalyshkiv hychky. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky. 2012.Tom 1. No. 11. P. 206–212. [In Ukrainian].
9. Voitiuk D. H., Baranovskyi V. M., Bulhakov V. M. ta in. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk; za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005. 464 p. [In Ukrainian].
10. Baranovskyi V. M. Rezultaty teoretychno-eksperymentalnykh doslidzhen sekundnoi podachi vorokhu koreneplodiv. Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva. 2008. Tom 1. Р. 111–118. [In Ukrainian].
11. Baranovsky V., Pankiv M., Kukhar O. et al. Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2022. No. 2 (106). P. 16–26. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.016
12. Boyko V., Baranovsky V., Pankiv V., Onyshchenko V., Marinenko S. The results of the study of the cutter of the remains of root crops haulm. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2023. No. 1 (109). P. 99–109. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.01.099
13. Baranovskyi V. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy adaptyzatsii transportno-ochysnoho kombinovanoho robochoho orhana korenezbyralnykh mashyn. Silskohospodarski mashyny. 2005. No. 13. P. 18–24. [In Ukrainian].
14. Baranovsky V., Truhanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. Vol. 66. No. 1. P. 33–42. https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
15. Berezhenko E., Pankiv M., Jobbagy Jan, Berezhenko B. Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Scientific Journal of TNTU. Ternopil. 2021. No. 1 (101). P. 56–67. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.056
16. Baranovskyi V. M., Ramsh V. Yu. Optymizatsiini matematychni modeli protsesu vykopuvannia vorokhu koreneplodiv pasyvnym sferychnym dyskom. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu “Ahroinzhenerni doslidzhennia”. 2008. No. 12 (2). P. 337–349. [In Ukrainian].
17. Baranovskyi V., Pidhurskyi M., Pankiv M. Metodolohichni ta konstruktyvno-tekhnolohichni aspekty rozroblennia adaptovanykh korenezbyralnykh mashyn. Naukovyi zhurnal. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2014. Tom 74. No. 2. P. 106–113. [In Ukrainian].
18. Baranovsky V., Truhanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. Vol. 66. No. 1. P. 33–42. https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
19. Baranovsky V., Potapenko M. Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops. INMATEH – Agricultural Engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 29–38.
20. Ramsh V. Yu., Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A. Analiz tendentsii rozvytku robochykh orhaniv dlia separatsii vorokhu koreneplodiv. Naukovi notatky. 2011. No. 31. P. 298–305. [In Ukrainian].
21. Baranovsky V., Dubchak N., Pankiv M. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. 2017. Vol. 20. No. 3.P. 69–73. https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
Content type: 
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2024, № 1 (113)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.