Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44670
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГарматій, Наталія Михайлівна-
dc.date.accessioned2024-04-14T13:39:20Z-
dc.date.available2024-04-14T13:39:20Z-
dc.date.issued2024-04-
dc.date.submitted2024-04-
dc.identifier.citationМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделювання економіки». для здобувачів першого рівня підготовки ( бакалавр спеціальності 051 « Економіка») денної та заочної форми навчання/ к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Н.М. Гарматій. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2024. – 64 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44670-
dc.descriptionУ методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки бакалаврів, розкрито суть практичних завдань з дисципліни «Моделювання економіки»; практичні завдання пропонують використання сучасного програмного забезпечення Mathсad для дослідження суб’єктів господарювання у досконалій формі ринкових відносин, в умовах монополії та оголіполії з використання економічних та економіко-математичних методів для дослідження закономірностей у сучасних сферах економіки;uk_UA
dc.description.abstractУ методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки бакалаврів, розкрито суть практичних завдань з дисципліни «Моделювання економіки»; практичні завдання пропонують використання сучасного програмного забезпечення Mathсad для дослідження суб’єктів господарювання у досконалій формі ринкових відносин, в умовах монополії та оголіполії з використання економічних та економіко-математичних методів для дослідження закономірностей у сучасних сферах економіки;uk_UA
dc.description.tableofcontentsПРАКТИЧНА 1. Тема: «Принципи імітаційного моделювання. Моделювання економічних задач за методом Монте-Карло через генератор випадкових» чисел...4 ПРАКТИЧНА 2. Тема : “Моделювання стратегії фірми в умовах досконалої конкуренції” в програмі Mathcad...7 ПРАКТИЧНА №3 Тема : “Моделювання стратегії фірми в умовах частково монопольної конкуренції”...15 ПРАКТИЧНА №4. Тема : “Моделювання стратегії фірми в умовах олігополії...16 Практична робота №5 Тема : “Моделювання стратегії фірми в умовах повної монополії”…..21 ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 Практична робота : визначення відповідно теорії ігор попит на товар...23 ПРАКТИЧНА РОБОТА ”№7 Тема роботи: Розрахунок абсолютних характеристик швидкості та інтенсивності динаміки. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MATHCAD...25 ПРАКТИЧНА РОБОТА №8. Тема роботи: Розрахунок середніх характеристик швидкості та інтенсивності динаміки економічних показників реалізованих в програмі Mathcad...35 ПРАКТИЧНА РОБОТА №9 Тема: «Прогнозування фінансових результатів підприємства на основі квадратичного тренду»….4 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 Тема: Моделі аналізу макроекономічної політики...43 ПРАКТИЧНА РОБОТА №11 Тема: Побудова на основі представлених даних лінійної «павутино- подібної моделі попиту та пропозиції.»….45 ПРАКТИЧНА РОБОТА №12. Тема: Моделі соціально-економічного прогнозування...46 ПРАКТИЧНА РОБОТА №13 Тема: :Назва практичної роботи. Моделювання сезонності коливань в економічних об’єктах...48 ПРАКТИЧНА РОБОТА №14. Моделювання сезонних процесів в економіці за методом Холта...49 Практична робота № 15 Моделювання на основі кореляційних методів для екологічних задач та «зеленої» економіки...51 ПРАКТИЧНА №16. Тема: Застосування основ експертних систем та імітаційного моделювання в екологічних задачах...58 Питання для самоконтролю з курсу "Моделювання економіки "…..61 Список використаних джерел...63uk_UA
dc.format.extent64-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопіль: ФОП Паляниця В.А.uk_UA
dc.subjectмоделювання еконмоічних систем в умовах монополіїuk_UA
dc.subjectолігополії-
dc.subjectринкової економіки-
dc.subjectімітаційне моделювання-
dc.titleМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделювання економіки». для здобувачів першого рівня підготовки ( бакалавр спеціальності 051 « Економіка») денної та заочної форми навчання/ к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2024. – 64с.uk_UA
dc.typeMethodical recommendationsuk_UA
dc.rights.holderНаталія Гарматійuk_UA
dc.coverage.placenameТНТУ ім.І.Пулюяuk_UA
dc.subject.udc338.336uk_UA
dc.relation.references1. Humeniuk H. B., Khomenchuk V. O., Harmatiy N. М., Chen I. B. Complex Assessment and Forecasting of Chemical Pollution of Small Rivers by Economic and Mathematical Modelling Methods. Journ. Geol. Geograph. Geology. 30(3). 2021. PP.460-469. URL: geology-dnu.dp.ua doi: 10.15421/112142 (дата звернення: 06.04.2023)uk_UA
dc.relation.references2. Hrubinko V.V., Humeniuk H. B., Humeniuk V.V., Andrusushyn T.V., Khomenchuk V.O., Harmatiy N.M., Chen I.B. Assessment of the hydro-ecological situation of the Verkhno-Ivachivsk Reservoir in Ternopil using the fuzzy logic apparatus. Journ. Geol. Geograph. Geology. 32(2). 2023. PP. 254–265..URL:///C:/Users/PC/Downloads/1013-Article%20Text-1493-1-10-20230627%20(1).pdf (дата звернення: 06.04.2023)-
dc.relation.references3. Haynes P., Shaw C., Ferriter M., Siemplenski Lefort J.. European investment bank investment report. Accelerating Europe’s transformation. Imprimerie Centrale SA. 440 p. URL: https://www.eib.org/attachments/efs/economic_investment_report_2019_en.pdf (дата звернення: 07.04.2022)-
dc.relation.references4. Jaworek, M., Karaszewski, W., Kuczmarska, M. Pandemic risk: doesn’t it really matter? Foreign direct investment after COVID-19. Economics and Law. 2020. 19(2): 275–290.-
dc.relation.references5. Rohatynskyi R., Fedyshyn I., Harmatii N., Dmytriv D. Modeling the development of machine-building industry on the basis of the fuzzy sets theory. Науковий вісник Національного гірничого університету. Вип.2, м. Дніпро, 2020. С. 74-81 URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39433 (дата звернення: 16.04.2023)-
dc.relation.references6. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібн. –К.:КНЕУ, 2003. 408 с.-
dc.relation.references7. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Кількісне оцінювання ризику у фінансово-інвестиційній сфері. Фінанси України. 2003. № 11. С.16-24.-
dc.relation.references8. Гарматій Н.М. Застосуванням нейромережних інформаційних систем при реалізації інвестиційних проектів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах . ТНТУ. 2016. С.193-195. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zPaGqGAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=zPaGqGAAAAAJ:IWHjjKOFINEC (дата звернення: 22.12.2022)-
dc.relation.references9. Гарматій Н.М., Мартиняк І.О., Ціх Г.В. Класичні та сучасні моделі економіки: навч.посібник.Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2023. 300 с.-
dc.relation.references10. Гарматій Н.М. Інноваційна складова в управлінні інвестиційними ресурсами в умовах суспільної нестабільності. ІХ Міжнародна науково-методична інтернет-конференція Форум молодих економістівкібернетиків―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід. 30 жовтня 2018 р., м. Львів.- с.82-83. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zPaGqGAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=zPaGqGAAAAAJ:M05iB0D1s5AC (дата звернення: 10.04.2023)-
dc.relation.references11. Гарматій Н.М., Гарматій С.В. Моделювання впливу прямих інвестицій в Україну на макроекономічні показники національної економіки. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства “. ТНТУ. 2020. C.69-70. URL:https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zPaGqGAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=zPaGqGAAAAAJ:Tiz5es2fbqcC. (дата звернення: 10.04.2023)-
dc.relation.references12. Гарматій Н.М., Лола Ю. Дослідження фінансових та інвестиційних потоків європейських та світових фундацій для стабілізації розвитку економіки України. Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства”. ТНТУ. 2022. С.10-12. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zPaGqGAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=zPaGqGAAAAAJ:PELIpwtuRlgC. (дата звернення: 15.02.2023)-
dc.relation.references13. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 06.04.2023)-
dc.relation.references14. Здрок В.В., Паславська І.М, Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2007.-244с.-
dc.relation.references15. Капустян В.О., Мажара С.А., Фартушний І.Д. Моделювання економіки. КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2022р.265с.-
dc.relation.references16. Мажара Г. А. Вплив смаків і пріоритетів купівлі на вибір споживача на прикладі задачі динамічного моделювання / Г. А. Мажара, В. О. Капустян // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. — 2019. — № 3(9). — С. 45—50. 13-
dc.relation.references17. Мажара Г. А. Ірраціональні стратегії в умовах часткової інформованості гравців на прикладі індивідуально-оптимальних рівноваг / Г. А. Мажара, В. О. Капустян // Академічний огляд. — 2019. — № 2(51). — С. 61—68.-
dc.relation.references18. Мажара Г. А. Гіперболізоване дисконтування на прикладах поведінки економічних агентів з різними когнітивними функціями / Г. А. Мажара, В. О. Капустян // Modern Economic: електрон. наук. фахове вид. з екон наук. — 2019. — № 17. — С. 133—138.-
dc.relation.references19. Колеватова А. В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/200.pdf (дата звернення: 25.03.2023)-
dc.relation.references20. Мельник Т. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз. URL:http://iepjournal.com/journals/8-9/2008_10_Melnuk1.pdf (дата звернення: 06.03.2023)-
dc.relation.references21. Прямі іноземні інвестиції. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2019/ (дата звернення: 06.04.2020)-
dc.relation.references22. Самотоєнкова О. В. Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перспективи. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7052 (дата звернення: 06.09.2020).-
dc.relation.references23. Федишин І., Гарматій Н. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2020. Том 63. № 2. С. 26-34. (Економіка). URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/3943 (дата звернення: 07.02.2023)-
dc.relation.references24. Ціх Г.В., Гарматій Н.М., Гарматій С.В. Зовнішні загрози, як індикатори технологічних змін в світовій економіці до шляху цифровізації всіх процесів. Тези доповідей П Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства”. ТНТУ. 2021 с.19-22. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36513/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_15.12.2021.pdf (дата звернення: 06.04.2023)-
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:Методичні матеріали з бібліотечної тематикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools