Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44668
Title: Мікрофлора замороженої риби імпортованої в Україну
Authors: Кухтин, Микола Дмитрович
Малімон, Зоя Василівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кухтин М. Д., Малімон З. В. Мікрофлора замороженої риби імпортованої в Україну / Кухтин М. Д., Малімон З. В. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024. – 137 с.
Issue Date: 2024
Date of entry: 10-Apr-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 579.67
Number of pages: 138
Abstract: Наукова монографія спрямована на обґрунтування мікробіологічних критеріїв замороженої риби імпортованої в Україну та її контролю за залишковими кількостями антибактеріальних речовин. Особливу увагу акцентовано на мікробіологічні критерії гігієни технологічного процесу з урахуванням визначення кількості психротрофних мікроорганізмів у замороженій рибі. Акцентовано увагу, що психротрофна мікрофлора замороженої риби в 1,3–2,0 рази переважає кількість мезофільної мікрофлори та більшою мірою характеризує гігієнічні вимоги виробничого процесу. Виявлено, що 92,6±2,5 % проб замороженої риби за кількістю мезофільних мікроорганізмів відповідали вимогам чинного стандарту. Розроблено мікробіологічні критерії гігієни технологічного процесу виготовлення замороженої риби за кількістю психротрофної мікрофлори, які свідчать про дотримання гігієнічних вимог: n=5; c=3; m=10000 КУО/г; M=50000 КУО/г. Встановлено, що найчастіше в імпортованій в Україну замороженій рибі виявляли антибактеріальні речовини із групи антибіотиків аміноглікозидів I–II покоління (46,7±0,7 %) та налідиксову кислоту (19,0±0,2 %) від загальної кількості встановлених позитивних випадків, що не перевищували максимально допустимий рівень. Крім того, доведено, що у замороженій рибі імпортного виробництва використовуються антибактеріальні речовини, дослідження яких не передбачено як планом державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів, так і Регламентом ЄС 37/2010. Наукова монографія розрахована на викладачів, магістрів, аспірантів, які викладають та вивчають харчову мікробіологію, особливо м’яса і м’ясопродуктів, а також спеціалістів мікробіологічних лабораторій та держпродспоживслужби, які займаються інспектуванням харчової сировини і продуктів.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ...5 ВСТУП ...7 1.1. Порівняння законодавчої бази України з вимогами країн ЄС до безпечності та якості риби та морепродуктів...9 1.2. Санітарно-гігієнічна характеристика мікрофлори свіжої, охолодженої та замороженої риби...15 1.3. Кількісний вміст, родовий і видовий склад психротрофної мікрофлори риби...18 1.4. Мікробіологічні критерії визначення безпечності риби та гігієни виробничого процесу...20 1.5. Органолептичні та хімічні дослідження визначення якості риби...22 1.6. Способи зниження мікробного обсіменіння риби та морепродуктів...26 1.7. Висновок з огляду літератури і формування основних напрямків досліджень...28 ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ...30 2.1. Матеріали досліджень...30 2.2. Етапи проведення досліджень...30 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ...36 3.1. Аналіз невідповідностей мікробіологічним критеріям виявлених в імпортованій в Україну замороженій рибі і рибних продуктах ...36 3.2. Обсіменіння мезофільною і психротрофною мікрофлорою замороженої риби імпортованої в Україну ...43 3.3. Визначення контамінації мезофільними та психротрофними мікроорганізмами замороженої риби, залежно від хімічних показників її якості...49 3.4. Удосконалення способу гігієнічної оцінки безпечності замороженої риби за кількістю психротрофних мікроорганізмів...54 3.4.1. Динаміка зміни мікрофлори під час зберігання замороженої риби за різних температур...55 3.4.2. Визначення мікробіологічного критерію гігієни технологічного процесу замороженої риби на підставі оцінювання кількості психротрофної мікрофлори...60 3.5. Оцінка замороженої риби імпортованої в Україну на наявність залишкових кількостей антибактеріальних речовин...64 3.6. Вплив залишкових кількостей антибактеріальних речовин у замороженій рибі на її мікробіологічні та хімічні показники...69 3.7. Характеристика мікробіологічних показників замороженої риби за наявності залишків антибактеріальних речовин...75 3.8. Токсико-біологічна оцінка м'яса замороженої риби за наявності залишків антибактеріальних речовин...81 3.9. Мікробіологічні показники замороженої риби та чутливість психротрофної мікрофлори до антибіотиків за відсутності та наявності залишкових кількостей антибактеріальних речовин...85 АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ...99 ВИСНОВКИ...110 ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ...112 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...113
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44668
Copyright owner: © Кухтин М.Д., Малімон З.В, 2024
© Тернопільський національний технічний ISBN університет імені Івана Пулюя, 2024
References (Ukraine): 1. Башинський В.В., Остапюк М.П., Семенчук О.С. Вимоги Європейського законодавства щодо харчових продуктів. Київ: Ветінформ. 2009. 327с.
2. Кухтин, М. Д. Теоретичне обґрунтування ветеринарно-санітарних нормативів і розроблення системи контролю виробництва молока коров’ячого незбираного охолодженого. Diss. ступеня докт. вет. наук: спец. 16.00. 06 “Гігієна тварин та ветеринарна санітарія”/МД Кухтин.–Львів, 2011.–40,[1] с, 2011.
3. Бергілевич, О. М., Касянчук, В. В., Власенко, І. Г., & Кухтін, М. Д. (2010). Мікробіологія молока і молочних продуктів. Суми: Університетська книга, 9, 45-46.
4. Бізікін С.В., М'ячиков О.В., М'ячикова С.О., Ожеред С.В. Базове керівництво з впровадження системи НАССР (методи гарантії безпечності та якості харчових продуктів). Харків: Вид-во Іванченка І.С., 2013. 44 с.
5. Безпека харчування: сучасні проблеми: посібник-довідник. Укл.: Бабюк А.В., Макарова О.В., Рогозинський М.С. Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. 454 с.
6. Белов Ю.П. Розробка та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів HACCP. Світ якості України. № 2, 2005. С. 42–45.
7. Бескупська О.В. Сертифікація та стандартизація підприємств харчової промисловості україни як фактор підвищення її конкурентоспроможності. Наук.вісник Херсонського держ. ун-ту. 2015. Ч. 1, № 11. С. 76-79.
8. Бергілевич О.М., Касянчук В.В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування оцінки мікробіологічного ризику Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii): монографія. Суми: Сумський державний університет, 2018. 308 с.
9. Бергілевич О.М. Прогнозуюча мікробіологія є основою для безпеки продуктів харчування. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2008. Т. 10. № 2 (37). Ч. 4. С. 3–7.
10. Богатко Н.М., Салата В.В., Букалова Н.М., Гогатко Л.М., Каблучко М.В. Особливості запровадження системи НАССР на рибопереробних та рибодобувних підприємствах України. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2013. Т. 15. № 3 (57). Ч. 3.
11. Кухтин, М. Д., Перкій, Ю. Б., Семанюк, В. І., & Мурська, С. Д. (2012). Сучасні погляди на санітарну обробку технологічного устаткування у харчовій промисловості. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького, 14(3-3 (53)), 302-307.
12. Kukhtyn, M., Malimon, Z., Salata, V., Rogalskyy, I., Gutyj, B., Kladnytska, L., ... & Horiuk, Y. (2022). The Effects of Antimicrobial Residues on Microbiological Content and the Antibiotic Resistance in Frozen Fish. World's Veterinary Journal, (4), 374-381.
13. Вербицький С.Б., Черняк О.В., Пацера Н.М. Продовольча безпека та агропромисловий комплекс: засадничі принципи та можливість їхньої реалізації у практиці технічного регулювання. Продовольчі ресурси. 2016. № 7. С. 79-86.
14. Якубчак О.М., Хоменко В.І., Мельничук С.Д. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва. К., 2005. 800 с.
15. Фотіна Т.І., Березовський А.В., Петров Р.В., Горчанок Н.В. Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та безхребетних тварин: навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2013. С. 82–96.
16. Віткін Л.М. Світовий досвід та стратегія розвитку систем технічного регулювання. Стандартизація, сертифікація, якість. 2013. №4. С.5-11.
17. Новожицька Ю.М., Іванова О.В., Ступак О.М. Визначення антибіотиків у продукції тваринного походження за допомогою рідинного хроматомасспектрометра. К.: ДНДІЛДВСЕ, 2014. 12 с.
18. Геращенко Л. Риба і рибопродукти в білковому раціоні населення України. Рибне господарство України. 2002. № 1. С. 42–43.
19. Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки : кол. авт. Частина 1. Гігієна і експертиза рибопромислової продукції. Харків: Диса Плюс, 2017. 680 с.
20. Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки : кол. авт. Частина 2. Гігієна і експертиза водних ссавців, безхребетних гідро біонтів, продукції з риби. Харків: Диса Плюс, 2017. 648 с.
21. Kukhtyn, M., Malimon, Z., Salata, V., Lisovska, T., & Selskyi, V. (2022). Development of microbiological criteria for evaluating frozen fish based on the amount of psychrotrophic microflora. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 24(98), 3-8.
22. Головко А. М., Рубленко І.О. Ветеринарна санітарна мікробіологія. К.: Аграрна освіта, 2010. 284 с.
23. Головко М.П., Коваленко В.О. Загальна мікробіологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна мікробіологія» для студентів інженернотехнологічного факультету за професійним спрямуванням 6.0917 «Харчова технологія та інженерія». Харків. 2001. 40 с.
24. Давидов О. М., Темніханов Ю. Д. Основи ветеринарно-санітарного контролю в рибництві. Київ: ІНКОС, 2004. 144 с.
25. Давидов О.Н., Абрамов А.В., Темніханов Ю.Д. Ветеринарно-санітарний контроль харчових гідробіонтів. Черкаси: АНТ, 2007. 540 с.
26. Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів. Наказ МОЗ України 06.05. 2003 р. № 197. Офіційний вісник України. 2003. № 23. С. 444, Стаття 1093. Код акта 25340/2003.
27. Salata, V., Kuhtyn, M., Semanjuk, V., & Perkij, Y. (2017). Dynamics of microflora of chilled and frosted beef during storage. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19(73), 178-182.
28. Європейський підхід до рибної галузі. Режим доступу: //http://auv.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2009-11- 28-19-10-50&catid=46:2009-03-29-22-35-33&Itemid=82 (7.10.2018).
29. Закон України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" № 2042-VIII від 18.05.2017.
30. Закон України "Про ветеринарну медицину" (у редакції Закону України № 2042-VІII від 18.05.2018.
31. Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" №771/97 ВР (23.12.1997) та №191-У від 24.10.2002. В редакції Закону № 2042-VIII від 04.04.2018.
32. Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" №486-IV від 06.02.2003. Відомості Верховної Ради України.
33. Закон України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" № 2042-VIII від 18. 05.2017.
34. Здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду та контролю на потужностях з переробки риби та рибопродуктів у відповідності до міжнародних вимог: методичні рекомендації для слухачів ІПНКСВМ, студентів та магістрантів ФВМ: кол. авт. Біла Церква, 2011. 154 с.
35. Зінченко Л., Юхновський О. Продовольче безправ’я. Дзеркало тижня. 2008. № 42. Режим доступа: http://www.dt.ua/3000/3320/64600/4 (7.10.2018.)
36. Касянчук В.В., Курганська В.О., Олешко О.М. Раціональне і безпечне харчування як основа громадського здоров’я. Суми: Сумський державний університет, 2017. 355 с.
37. Grynevych, N., Dyman, T., Kukhtyn, N., & Semaniuk, N. (2017). Composition of psychrotrophic microflora of water and biofilter filler in recirculation aquaculture system on trout farm.
38. Качний О.С. Стан і тенденції розвитку світового рибного господарства і його роль у продовольчому забезпеченні населення. АгроСвіт. 2009. № 12. C. 11–15.
39. Кухтин М. Д., Горюк Ю. В. Мікробіологія молочних продуктів вироблених з молока коров’ячого сирого: монографія. – 2023. ‒ 137с.
40. Кухтин М. Д., Кравченюк Х. Ю. Лабораторний практикум з мікробіології молока і молочних продуктів: навчальний посібник. – 2023. – 163 с.
41. Литовченко А.В. Організація ринку риби та морепродуктів у Європейському Союзі. Економіка АПК. 2005. № 4. C. 94–98.
42. Литовченко А.В. Фінансово-економічне регулювання імпорту рибо та морепродуктів. Вісник аграрної науки. 2007. № 6. C. 81–82.
43. Kukhtyn M. et al. INVESTIGATION OF ZERANOL IN BEEF OF UKRAINIAN PRODUCTION AND ITS REDUCTION WITH VARIOUS TECHNOLOGICAL PROCESSING //Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Т. 14.
44. Методичні вказівки 15.25.3001:2006 порядок санітарно-мікробіологічного контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємствах та суднах. Державний комітет рибного господарства України. Київ, 37 с.
45. Методические указания по токсико-биологической оценке мяса, мясных продуктов и молока с использованием инфузории Тетрахимены периформис (экспресс-метод) / Лемеш В.М. и др. Витебск: Витебская гос. акад. вет. мед. и Белорусская науч.-исслед. инст. экспер. ветеринарии. 1997. 13 с.
46. Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила готування риби та рибних продуктів. ДСТУ ISO 6887-3:2014. [Чинний від 2015−05−01]. К.: Держспоживстандарт України.
47. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка підрахування колоній, культивованих за температури 25°С. ДСТУ ISO 7954:2006. [Дата введення в дію: 01.10.2007]. Київ.: Держспоживстандарт України
48. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Техніка підрахування колоній за температури + 30 °С. ДСТУ ISO 4833:2006. [Чинний від 2007-10-01]. К.: Держспоживстандарт.
49. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 1. Метод з використання агарного середовища Беард Паркера. ДСТУ ISO 6888-1:2003. [Чинний від 2004-10-01]. К.: Держспоживстандарт.
50. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Методика виявлення Salmonella spp. ДСТУ ISO 6579:2006. [Дата введення в дію: 01.10.2008]. К.: Держспоживстандарт.
51. Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення. ДСТУ ISO 11290-1:2003. [Дата введення в дію: 01.10.2004]. К.: Держспоживстандарт.
52. Микитюк П., Нікітін П. Гігієнічні основи виробництва якісної рибопродукції в сучасних екологічних умовах. Ветеринарна медицина України. 1999. № 9. С. 31−32.
53. Михайлов Н.Ф., Родин И.М. Совершенствование способов холодильной обработки и хранение рыбы. М.: Агропромиздат, 2007. 237 с.
54. М'ясо та м’ясна сировина. Методи відбирання проб та органолептичного оцінювання свіжості. ДСТУ 7992:2015. [Чинний від 22 червня 2015 р]. К.: Держспоживстандарт.
55. Salata, V., Kuhtyn, M., Semanjuk, V., & Perkij, Y. (2017). Dynamics of microflora of chilled and frosted beef during storage. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19(73), 178-182.
56. Наказ № 1140 МОЗ України від 29.12.2012 Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини». Офіційний вісник України. 2013. № 6. C. 356. Стаття 227. Код акта 65527/2013.
57. Наказ № 548 від 19.07.2012 Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів. Офіційний вісник України. 2012. № 61. С. 105. Стаття 2487. Код акта 62924/2012.
58. Наказ МОЗ України від 06.08.2013 № 696 Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості. Офіційний вісник України. 2013 р. № 66. С. 397. Стаття 2423. Код акта 68483/2013.
59. Наказ №786 від 20.09.2018. Про затвердження Плану державного моніторингу харчових продуктів тваринного походження при здійсненні прикордонного державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України у 2018 році. Режим доступа: http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/Ветеринарія-безпечність/Залишкові%20кількості/Наказ%20№786.pdf (17.11.2018).
60. Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України № 16 від 03.11.1998. Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2). Офіційний вісник України.1998. № 48. С. 97. Стаття 1775. Код акта 6421/199.
61. Настанови щодо здійснення офіційних заходів контролю відповідно до Регламенту (ЄС) № 882/2004 в контексті відбору проб та їх мікробіологічному дослідженню (13 листопада 2006 р.). URL: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es882-2004.pdf (21.11.2018).
62. Kukhtyn, M., Salata, V., Horiuk, Y., Kovalenko, V., Ulko, L., Prosyanуi, S., ... & Kornienko, L. (2021). THE INFLUENCE OF THE DENITRIFYING STRAIN OF STAPHYLOCOCCUS CARNOSUS NO. 5304 ON THE CONTENT OF NITRATES IN THE TECHNOLOGY OF YOGURT PRODUCTION. Slovak Journal of Food Sciences, 15.
63. Бут О. Огляд ринку рибної продукції для видання "Світ продуктів" URL: http://uifsa.ua/uk/news/news-of-ukraine/fish-market-survey-for-magazine-world-of-products (21.11.2018).
64. Одарченко Д.М., Карбівнича Т.В., Госай Є.Л., Ільїна Д.Д. Виявлення контрольних критичних точок для управління безпечністю виробництва замороженої риби. Восточно- Европейский журнал передових технологий. 2015. № 5/11(77). С.1729-3774
65. Плахотін В.Я., Тюрікова І.С. Рекомендації щодо розробки та впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на виробничих підприємствах споживчої кооперації України. К.: Укроосвіта, 2007. 84 с.
66. Плахотін В.Я., Тюрікова І.С., Суткович Т.Ю. Проблеми розробки і впровадження системи НАССР та шляхи їх вирішення. Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці. 2009. № 36. Т. 2.С. 220-225.
67. План державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 2018р. Режим доступа: http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/Ветеринарія-безпечність/моніторинг%20кількостей/2018/Наказ_морниторинг_1167.pdf (10.10.2018).
68. Пирог Т.П. Загальна мiкробiологiя. К.: НУХТ, 2004. 472 c.
69. Kozhyn, V., Kukhtyn, M., Horiuk, V., Vichko, O., & Kryzhanivsky, Y. (2021). The activity of the disinfectant “Enzidez” against bacteria in biofilms. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(101), 67-74.
70. Horyuk, Y. V., Kukhtyn, M. D., Perkiy, Y. B., Horyuk, V. V., & Semenyuk, V. I. (2016). Identification o f Enterococcus isolated from raw milk and cottag e cheese “home” production and study of their sensitivity to antibiotics. Scientific Messenge r LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj, 18(3), 70.
71. Практикум з біології, патології та ветсанекспертизи прісноводної риби: кол. авт.: за ред. П. В. Микитюка. Біла Церква, 2009. 160 с.
72. Проблеми здоров'я гідробіонтів сучасних умовах: кол. авт.: під. ред. М. С. Мандигри. Луцьк: ВАТ Волинська обласна друкарня, 2009. 320 с.
73. Распоряжение (ЕС) № 852/2004 Европейских Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. по гигиене продовольственных средств. URL: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es852-2004.pdf (10.10.2018).
74. Регламент (ЄС) № 178/2002 Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2002 року про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення Європейського Агентства з питань безпечності харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктів (Загальний харчовий закон (GFL)). Режим доступу: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es178-2002.pdf (10.10.2018).
75. Регламент Комиссии (ЕU) № 37/2010 от 22 декабря 2009 г. по фармакологически активным веществам и их классификации относительно максимальных пределов остатков в пищевых продуктах животного происхождения. Режим доступа: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/laws/eu/37-2010.pdf (10.10.2018).
76. Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 о микробиологических критериях, применяемых к пищевым продуктам от 15 ноября 2005 г. Режим доступа: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es2073-2005.pdf (10.10.2018).
77. Регламент ЕС 2027/2005 Регламент Комісії (ЄС) № 2027/2005 від 13 грудня 2005 року про відкриття для 2006 року тарифної квоти, що застосовується до ввезення до Європейського Співтовариства деяких товарів, що походять з Ісландії в результаті переробки сільськогосподарської продукції, охопленої Регламентом Ради (ЄС) № 3448/93. Official Journal of the European Union. 2005. L 327. Р. 5. Режим доступа: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es2073-2005.pdf (10.10.2018).
78. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Офіційний вісник Європейського Союзу. 2016. L 81. С. 51.
79. Регламент (ЕС) №1334/2008 Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 по вкусоароматическим добавкам и некоторым пищевым ингредиентам, обладающим ароматическими свойствами, которые используют в пищевых продуктах и на их поверхности, вносящий поправки в Регламент Совета (ЕЕС) №1601/91, Регламенты (ЕС) № 2232/96 и (ЕС) № 110/2008 и Директиву 2000/13/ЕС. Режим доступа: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/laws/eu/1334-2008.pdf (10.10.2018).
80. Регламент Комиссии (EC) № 2074/2005 от 5 декабря 2005 года, устанавливающий имплементирующие меры для определенных продуктов согласно Регламенту (EC) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета, и для организации официальных контрольных проверок согласно Регламенту (EC) № 854/2004 Европейского Парламента и Совета и Регламенту (EC) № 882/2004 Европейского Парламента и Совета, частично отменяющему Регламент (EC) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета и вносящему поправки в Регламенты (EC) № 853/2004 и (EC) № 854/2004. Режим доступа: https://www.fsvps.ru/fsvps/download/attachment/1646/2074-2005.pdfC:\Users\User\Downloads\2074-2005 (2).pdf (10.10.2018).
81. Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91. Режим доступа: http://organicstandard.com.ua/files/standards/ua/ec/EU%20Reg_834_2007%20Organic%20Production_UA.pdf (10.10.2018).
82. Регламент Ради (ЄС) № 104/2000 від 17 вересня 1999 року щодо спільної організації ринків продуктів рибальства і аквакультури. Режисм доступа: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:017:0022:0052:EN:PDF (10.10.2018)
83. Риба заморожена. ДСТУ 4868:2007. [Увед. вперше; чинний від 2009. 01.01]. К.: Держспоживстандарт.
84. Риба хрящова заморожена. ДСТУ 6093:2009. [Увед. вперше; чинний від 2009.02.02]. К.: Держспоживстандарт.
85. Романова О.А., Волошина О.О., Гавриленко О.О. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015. Випуск 8. С. 603-608.
86. Санітарні норми та правила в Україні: упорядник Роїна О.М. 3-є вид., доп. та перероб. Київ: КНТ, 2006. 521 с.
87. Салата В.З., Кухтин М.Д., Семанюк В.І., Перкій Ю.Б. Динаміка мікрофлори охолодженої і примороженої яловичини за її зберігання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 2017. Т.19. №73. С. 178.
88. Салата В.З., Кухтин М.Д. Мікрофлора охолодженої і примороженої яловичини за холодильного зберігання. Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. 2017. Т. 2. В. 34. С. 332-336.
89. Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре. М.: ВНИИРО. 2001. 242 с.
90. Секретарюк К.В., Данко М.М., Стибель В.В. Ветеринарна санітарія в рибництві. М.: Універсум Паблишинг, 2002. 177 с.
91. Сибикин М.Ю. Технология производства охлажденной и мороженой рыбы: учебное пособие для ВУЗов. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 298 с.
92. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга. ДСТУ ІSO 22000: 2007. [Чинний від 2 квітня 2007 р]. К.: Держспоживстандарт.
93. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги. ДСТУ 4161–2003. [Чинний від 1 липня 2003 р]. К.: Держспоживстандарт.
94. Скидан О. Система оперативного оповіщення про ситуацію у сфері харчових продуктів в ЄС: корисний досвід для України. Стандартизація, сертифікація, якість. 2007. № 4. С. 54-58.
95. Технология продуктов из гидробионтов: кол. авт.: под ред. Сафроновой Т.М., Шендрюка В.И. М.: Колос, 2001. 496 с.
96. Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: VІ Міжнародна науково- практична Інтернетконференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей (Дніпропетровськ, 26 березня 2015 р.) Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015. 320 с.
97. Фотіна Т.І., Петров Р.В., Горчанок Н.В. Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та безхребетних тварин. Вінниця: Нова книга, 2013. 120 с.
98. Хвостов П.Є. Упаковывание с использованием модифицированной газовой среды. DP Аіг Gas. URL :http://dpairgas.com.ua/?p=1393 (дата звернення: 15.10.14).
99. Хицька О.А., Ковальський В.В. Критерії оцінки показників якості та безпечності мороженої риби. Режим доступа: http://nvvm.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/vet/visnik_vet-2-2016.pdf (7.10.2018).
100. Abbas K.A., Mohamed A., Jamilah B., Ebrahimian M. A review on correlations between fish freshness and pH during cold storage. American Journal of Biochemistry and Biotechnology. 2008. Vol. 4. №. 4. Р. 416-421. 101. Adams M.R., Moss M.O. Food microbiology. 3rd edition. Cambridge: RSC Publ., 2008. 577 p.
102. Alparslan Y., Hasanhocaoglu H., Metin C., Baygar T. Determination of meat quality of sea bass (Dicentrarchus labrax) sold at different selling areas. Emirates Journal of Food and Agriculture. 2014. Vol. 26. N. 3. Р. 293-301.
103. Akinbowale O. L., Peng H., Barton M.D. Antimicrobial resistance in bacteria isolated from aquaculture sources in Australia. Journal of Applied Microbiology. 2007. Vol. 100 (5). Р. 1103–1113.
104. Akinbowale O.L., Peng H., Barton M.D. Diversity of tetracycline resistance genes in bacteria from aquaculture sources in Australia. J. Appl Microbiol. 2007. Vol. 103, P. 2016-2025.
105. Al-Jasser M.S., Al-Jasass F.M. 2014. Study the chemical, physical changes and microbial growth as quality measurement of fish. Annual Research and Review in Biology. 2014. Vol. 4. N. 9. Р. 1406-1420.
106. Amany Z.F.M. Some bacteria contaminating fish and fish products. Thesis for the degree of ph. D.V.Sc. (Meat Hygiene). Fac. Vet. Med. Zagazig Univ. (Benha Branch). 2004.
107. Austin B. The bacterial microflora of fish, revised. The Scientific World JOURNAL. 2006. Vol. 11. N. 6. P. 931–945.
108. Austin B. The bacterial microflora of fish. The Scientific World JOURNAL. 2002. N. 2. Р. 558-572.
109. Badii F., Howell N.K. A comparison of biochemical changes in cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) fillets during frozen storage. J. Sci. Food Agric. 2002. Vol. 82. N. 1. Р. 87-97.
110. Bakhiet H.H.A., ALmegdad S., ALgily S. Effect of different freezing periods on the chemical composition of the fish Nile Tilapia (Oreochromus niloticus). Direct Res. J. Agric. And Food Sci. 2017. Vol. 5. N. 3. Р. 130-132.
111. Bayer E.V., Novozhitskaya Yu.N., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M. Monitoring of residues of veterinary preparations in food products. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. Vol. 7. N. 3. Р. 251–257.
112. Beklevik G, Polat A, Ozogul F. Nutritional value of Sea Bass (Dicentrarchus labrax) fillets during frozen (-18 C) storage. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2005. Vol. 29. Р. 891- 895.
113. Berkel B.M., Boogaard B.V., Heijnen C. Preservation of fish and meat Agromisa Foundation, Wageningen. The Netherlands. 2004. N. 8. Р. 78–80.
114. Bhowmick P.P., Khushiramani R., Raghunath P., Karunasagar I., Karunasagar I. Molecular typing of Vibrio parahaemolyticus isolated from seafood harvested along the south-west coast of India. Lett. Appl. Microbiol, 2008. Vol. 46. Р. 198–204.
115. Bogatko N.M., Vlasenko V.V., Golub A.Yu. State veterinary–sanitary supervision and control capacities of fish processing and fish products in accordance with international requirements: guidelines for students PNXM practical doctors of veterinary medicine, students and undergraduates. FVM. 2011.
116. Broekaert K., Heyndrickx M., Herman L., Devlieghere F., Vlaemynck G. Seafood quality analysis: Molecular identification of dominant microbiota after ice storage on several general growth media. Food Microbiology. 2011. Vol. 28, N.. 6, Р. 1162-1169.
117. Brock T.D. Absence of obligately psychrotrophilic bacteria in constantly Yoder. Am. Midland Nat. 1973. N. 90. Р. 240-246.
118. Brock T.D., Thomas D. Thermophilic Microorganisms and Life at High Temperatures. Yellowstone National Park. 1978. 451.
119. Cabello F.C. Heavy use of prophylactic antibiotics in aquaculture: a growing problem for human and animal health and for the environment. Environ Microbiol. 2006. N. 8. Р. 1137-1144.
120. Caruso G. Antibiotic Resistance in Fish Farming Environments: A Global Concern. Режим доступа: http://www.fisheriessciences.com/fisheries-aqua/antibiotic-resistance-in-fish-farming-environments-a-globalconcern.php?aid=11240 (7.10.2018).
121. Cattoir V., Poirel L., Mazel D., Soussy C.-J., Nordmann P. Vibrio splendidus as the source of plasmid-mediated QnrS-like quinolone resistance determinants. Antimicrob Agents Chemother. 2007. Vol. 51. N. 7. P. 2650-2651.
122. Chouliara I., Savvaidis I.N., Panagiotakis N., Kontominas M.G. Reservation of salted, vacuum-packaged, refrigerated sea bream (Sparus aurata) fillets by irradiation: microbiological, chemical and sensory attributes. Food Microbiology. 2004. Vol. 21. P. 351–359.
123. Alasalvar C., Taylor K.D.A., Öksüz A. Comparison of freshness quality of cultured and wild sea bass. Journal of Food Science. 2002. Vol. 67. Р. 9‒11.
124. Denev S., Staykov Y., Moutafchieva R., Beev G. Microbial ecology of the gastrointestinal tract of fish and the potential application of probiotics and prebiotics in finfish aquaculture. Int. Aquat Res. 2009. N. 1. Р. 1-29.
125. De B.C., Meena D.K., Behera B.K., Das P., Das Mohapatra P.K. Probiotics in fish and shellfish culture: immunomodulatory and ecophysiological responses. Fish Physiol. Biochem. 2014. Vol. 40. N. 3. Р. 921-971.
126. Duran G.M, Marshall D.L. Ready-to-eat shrimp as an international vehicle of antibiotic-resistant bacteria. J. Food Prot. 2005. Vol. 68. Р. 2395-2401.
127. Economou V., Gousia P. Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-resistant bacteria. Infect Drug Resist. 2015. N. 8. Р. 49-61.
128. El-deen G, El-shanrey M.N. Studies on contamination and quality of fresh fish meats during storage. Egypt. Acad. J. Biolog. Sci. 2010. Vol. 2. N. 2. Р. 65-74.
129. El-Noby M.A.O. Psychotropic bacteria in marketed fish. M. V. Sc. Thesis (Meat Hygiene). Fac. Vet. Med.,Zagazig Univ. 2002.
130. Emire S.A, Gebremariam M.M. Influence of frozen period on the proximate composition and micobiological quality of Nile Tilapia fish (Oreochromis niloticus). J Food Process. Preserv. 2009. Vol. 34. N. 4. Р. 743-757.
131. Ercolini D., Russo F., Nasi A., Ferranti P., Villani F. Mesophilic and Psychrotrophic Bacteria from Meat and Their Spoilage Potential In Vitro and in Beef. Applied and environmental microbiology. 2009. Vol. 75. N. 7. Р. 1990-2001.
132. Ercolini D., Casaburi A., Nasi A., Ferrocino I., Monaco R. D., Ferranti P., Mauriello G., Villani F. Different molecular types of Pseudomonas fragi have the same overall behaviour as meat spoilers. International Journal of Food Microbiology. 2010. Vol. 142. N. 12. Р. 120 – 131.
133. Analysis of the baseline survey on the prevalence of Listeria monocytogenes in certain ready-to-eat foods in the EU, 2010-2011 Part A: Listeria monocytogenes prevalence estimates. European Food Safety Authority Journal. 2013. Vol.11. N. 6. P. 3241.
134. European Commission (2013). The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). URL: http://ec.europa.eu/food/[2014-11-18]. (7.10.2018 р.)
135. Food and Drug Administration. Refrigerator and Freezer Storage Chart; 2015. URL: http://www.fda.gov/downloads/food/foodborneillnesscontaminants/ucm109315.pdf. (Last accested: 18.03.2016).
136. Franzetti L., Scarpellini M. Characterization of Pseudomonas spp. isolated from foods. Annals of Microbiology. 2007. Vol. 57. N. 1. Р. 39-47.
137. Feng M., Yan L., Zhang X., Sun P., Yang S. Fast removal of the antibiotic flumequine from aqueous solution by ozonation: Influencing factors, reaction pathways, and toxicity evaluation. Sci. Tot. Environ. 2016. Vol. 541. Р. 167-175.
138. Ghaly A.E., Dave D., Budge S., Brooks M.S. Fish spoilage mechanisms and preservation techniques: Review. Am. J. Appl. Sci. 2010. Vol. 7. Issue 7. P. 859-877.
139. Gonzalez C.J., Lopez-Diaz T.M., Garciia-Lopez M.L., Prieto M., Otero A. Bacterial microflora of wild brown trout (Salmo trutta), wild pike (Esox lucius), and aquacultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Food Protection. 1999. Vol. 62. N. 11. Р. 1270-1277.
140. Gram L., Huss H.H. Microbiological spoilage of fish and fish products. Int. J. Food Microbiol. 1996. Vol. 33. Р. 121-137.
141. Gram L., Trolle G., Huss H. Detection of specific spoilage bacteria from fish stored at low (0◦C) and high (20 ◦C) temperatures. International Journal of Food Microbiology. 1987. Vol. 4. N. 1. Р. 65-72.
142. Grigorakis K., Rigos G. Aquaculture effects on environmental and public welfare – the case of Mediterranean mariculture. Chemosphere. 2011. Vol. 85. N. 6. Р. 899–919.
143. Grynevych N., Sliusarenko A., Dyman T., Sliusarenko S., Gutyj B., Kukhtyn M., Hunchak V., Kushnir V. Etiology and histopathological alterations in some body organs of juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) at nitrite poisoning. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Vol. 8. N. 1. Р. 402–408.
144. Grynevych N., Dyman T., Kukhtyn M., Semanyuk N. Composition of psychrotrophic microflora of water and biofilter filler in recirculation aquaculture system on trout farm. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2017. Vol. 8. N. 3. Р. 900–905.
145. Halda – Alija L., Subangi R.K. Aeromonas salmonicida, fresh water wet land rhizobacterium, fish pathogens and potential environmental indicator. J. Mississippi Academy of Sciences. 2004. Vol. 49. N. 2. Р. 127-144.
146. Halda – Alija L., Johnston T.C. Diversity of culturable heterotrophic aerobic bacteria in pristine stream bed sediments. Canadian Journal of Microbiology. 2003. Vol. 49. N. 12. Р. 781-787.
147. Hamza A.A. Occurrence of some potential food poisoning bacteria associated with marketed and farm fish. M.V.Sc. Thesis, Faculty of Vet. Med., Tanta University (Kafr El-Sheik branch). 2004.
148. Hassan M.A. Shaltout F.A., Maarouf A.A., El-Shafey W.S. Psychrotrophic bacteria in frozen fish with special reference to pseudomonas species. Benha Veterinary Medical Journal. 2015. N. 27, (1). Р. 78–83.
149. Heuer O.E., Kruse H., Grave K., Collignon P., Karunasagar I. Human Health Consequences of Use of Antimicrobial Agents in Aquaculture. Clin. Infect. Dis. 2009. Vol. 49. P. 1248-1253.
150. Hozbor M.C., Saiz A.I., Yaennes M.I., Firtz, R. Microbiological Changes and its Correlation with Quality Indices during Aerobic Ice Storage of Sea Salmon. Food Science Technology. 2006. Vol. 39. N. 2. Р. 99-104.
151. Igbinosa E.O. Detection and Antimicrobial Resistance of Vibrio Isolates in Aquaculture Environments: Implications for Public Health. Microb. Drug Resist. 2016. Vol. 22. Р. 238-245.
152. Jeon Y.J., Kamil J.Y., Shahidi F. Chitosan as an edible invisible film for quality preservation of herring and Atlantic cod. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2002. Vol. 50. N. 18. Р. 5167–5178.
153. Kamal M., Islam M.N., Mansur M.A., Hossan M.A., Bhuiyan M.A. Biochemical and sensory evaluation of hilsa fish (Hilsa ilisha), during frozen storage. Indian J Mar Sci. 1996. Vol. 25. Р. 320-323.
154. Khidhir Z.K., Jaff B.M.A., Saleh H.H. Assessment of the microbial quality of five types of Iraqi fresh fish in Sulaimania markets. Journal of Zankoy Sulaimani. Part A. 2014. Vol. 16. P. 251-260.
155. Kemper N. Veterinary antibiotics in the aquatic and terrestrial environment. Ecological Indicators. 2008. Vol. 8. N. 1. Р. 1–13.
156. Kovalenko V. L., Kovalenko P.L., Ponomarenko G.V., Kukhtyn M.D., Midyk S.V., Horiuk Yu.V., Garkavenko V.M. Changes in lipid composition of Escherichia coli and Staphylococcus areus cells under the influence of disinfectants Barez, Biochlor and Geocide . Ukrainian Journal of Ecology. 2018. N. 8 (1). Р. 402–408.
157. Kraft A. A. Psychrotrophic bacteria in food: disease and spoilage. Boca Raton: CRC Press, 1992. 274 р.
158. Kukhtyn M., Berhilevych O., Kravcheniuk K., Shynkaruk O., Horiuk Y., Semaniuk N. Formation of biofilms on dairy equipment and the influence of disinfectants on them. Eastern-European journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5. N. 11 (89) Р. 26−33.
159. Laganà P., Caruso G., Minutoli E., Zaccone R., Delia S. Susceptibility to antibiotics of Vibrio spp. and Photobacteriumdamsela ssp. piscicida strains isolated from Italian aquaculture farms. New Microbiologica. 2011. Vol. 34. Р. 53-63.
160. Le T.S., Munekage Y., Kato S. Antibiotic resistance in bacteria from shrimp farming in mangrove areas. Sci. Total Environ. 2005. Vol. 349. Р. 95-105.
161. Liston J. Fish and shellfish and their products. International Commission on Microbiological Specifications for Foods / ICMSF (Ed.), Microbial ecology of food. 1980.
162. Mansour A.F.A., El-Shaboury F.A. Prevelance of psychrotrophic food borne pathogens in fish in Alexandria markets. Assuit. vet. Med. J. 2009. Vol. 55. N. 121. Р. 154-161.
163. Martinez C.P., Ibanez A.L., Monroy Hermosillo O.A., Ramirez Saad H.C. Use of Probiotics in Aquaculture. ІSRN Microbiology. 2012. 13 р.
164. McManus A., Fielder L., Newton W., White J. Health benefits of seafood for men. Journal of Men's Health. 2011. Vol. 8. N. 4. Р. 252–257.
165. Michel C., Kerouault B., Martin C. Chloramphenicol and florfenicol susceptibility of fish—pathogenic bacteria isolated in France: comparison of minimum inhibitory concentration, using recommended provisory standards for fish bacteria. J. Appl. Microbiol. 2003. Vol. 95. P. 1008-1015.
166. Mikš-Krajnik M., Yoon Y. J., Ukuku D.O., Yuk H.G. Volatile chemical spoilage indexes of raw Atlantic salmon (Salmo salar) stored under aerobic condition in relation to microbiological and sensory shelf lives. Food Microbiology. 2016. Vol. 53. Pt. B. P. 182-191.
167. Millanao A.B., Barrientos M.H., Gomez C.C., Tomova A., Buschmann A. Injudicious and excessive use of antibiotics: Public health and salmon aquaculture in Chile. Rev. Med. Chile. 2011. Vol. 139. P. 107-118.
168. Miranda C.D., Zemelman R. Bacterial resistance to oxytetracycline in Chilean salmon farming. Aquaculture. 2002. Vol. 212. P. 31-47.
169. Miranda C.D., Kehrenberg C., Ulep C., Schwarz S., Roberts M.C. Diversity of Tetracycline Resistance Genes in Bacteria from Chilean Salmon Farms. Antimicrob. Agents Chemother. 2003. Vol. 47. P. 883-888.
170. Miranda C.D., Zemelman R. Antimicrobial multiresistance in bacteria isolated from freshwater Chilean salmon farms. Sci. Total. Environ. 2002. Vol. 293. P. 207-218.
171. Miller R., Harbottle H. Antimicrobial Drug Resistance in Fish Pathogens. Microbiol Spectr. 2018. Vol. 6. N. 1. P. 501-520.
172. Mohammed Saud Al-J., Fahad Mohammed Al-J. Study the chemical, physical changes and microbial growth as quality measurement of fish. Annual Research & Review in Biology. 2011. Vol. 4. N. 9. Р. 1406–1420.
173. Morita R. Y. Psychrotrophilic bacteria. Bacteriol. Rev. 1975. N. 39. P. 189–190.
174. Mulic R., Giljanovic S., Ropac D., Katalinic V. Some epidemiologic characteristics of foodborne intoxications in Croatia during the 1992–2001 period. Acta Medica Croatica. 2004. N. 58. Р. 421–427.
175. Mulcahy D. Antibiotic use during the intracoelomic implantation of electronic tags into fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries. 2011. Vol. 21. N. 1. Р. 83–96.
176. Myers M.L., Durborow R.M. Aquacultural safety and health. (Chapter 15). Health and environment in aquaculture / іn E. Carvalho. 2012. Р. 385–400.
177. Nielsen J., Jessen F. Quality of Frozen Fish. Handbook of Meat, Poultry and Seafood Quality / Nollet L. M. L. (Ed.). Blackwell Publishing, Iowa. 2007. P. 577-586.
178. Ninan G., Zynudheen A.A., Joseph J. Effect of сhilling on microbiological, biochemical and sensory attributes of whole aquacultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792). Journal of Aquaculture Research and Development. 2011. N. 2. Р. 5.
179. Norway Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstuffs, animals and feedingstuffs. The Zoonosis Report, 2013. URL: http://www.finewinefinland.com/eng/content/download/13493/163656/file/Zoonoses_Report_2013_Norway.pdf (7.10.2018 р.).
180. Nwabueze A.A., Nwabueze E.O. Microbial flora of fish feed sold in Asaba Southern Nigeria. American Journal of Experimented Agriculture. 2011. Vol. 1. N. 2. Р. 27-32.
181. Obemeata O., Nnenna F.P., Christopher N. Mobiological assessment of stored Tilapia guineesis. Afric. J.Food Sci. 2011. Vol. 5. N. 4. Р. 242-247.
182. Oliveri Conti G. Determination of illegal antimicrobials in aquaculture feed and fish: An ELISA study. Food Control. 2015. Vol. 50. P. 937−941.
183. Oramadike C.E., Ibrahim A.O., Kolade O.Y. Biochemical and microbiological quality of frozen fishes available in some supermarkets in Lagos State Nigeria. Acta SATECH. 2010. Vol. 3. N. 2. Р. 48-51.
184. Özogul Y., Ozyurt G., Özogul F., Kuley E., Polat A. Freshness assessment of European eel (Anguilla anguilla) by sensory, chemical and microbiological methods. Food Chem. 2005. Vol. 92. Р. 745-751.
185. Özogul F., Yavuzer E., Özogul Y., Kuley E. Comparative quality loss in wild and cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during chilling storage. Food Sciences and Technology Research. 2013 Vol. 19. N. 3. Р. 450-454.
186. Özogul F., Özogul Y. Comparison of methods used for determination of total volatile basic nitrogen (TVB-N) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Turkish Journal of Zoology. 2000. Vol. 24. P. 113-120.
187. Ozogul Y., Boga E.B., Tokur B., Ozogul F. Changes in biochemical, sensory and microbiological quality indices of common Sole (Solea solea) from the Mediterranean Sea during ice storage. Turk. J. Fish. Aquat. Sc. 2011. Vol. 11. P. 243-251.
188. Ozogul Y., Ozogol F. Fatty acid profiles of commercially important fish species from the mediterranean, aegean and black seas. Food Chem. 2007. Vol. 100. P. 1634-1638.
189. Orji J.O., Okonkwo E.C., Umezulike O.I., Ayim C. Survey of the microbiological quality of frozen fish marketed in Abakaliki Metropolis and its implication for consumer health. International Journal of Scientific Research. 2014. Vol. 3. P. 2277-8179.
190. Park Y.H., Hwang S.Y., Hong M.K., Kwon K.H. Use of antimicrobial agents in aquaculture. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 2012. Vol. 31. P. 189-197.
191. Pacheco-Aguilar R., Lugo-Sanchez M.E., Robles-Burgueno M.R. Postmortem biochemical characteristic of Monterey sardine muscle stored at 0°C. J. Food Sci. 2000. Vol. 65. P. 40-47.
192. Palyshniuk K., Tkahuk S. The amino acid composition of broiler chickens meat after oral administration “Dankosan-50” . Сучасне птахівництво. 2016. № 5-6. С.38–40.
193. Perin L.M., Miranda R.O., Todorov S.D., de Melo Franco B.D.G., Nero L.A. Virulence, antibiotic resistance and biogenic amines of bacterio cinogenic lactococci and enterococci isolated from goat milk. International Journal of Food Microbiology. 2014. Vol. 185. P. 121–126.
194. P´erez-Rodr´ıguez F., Valero A., Carrasco E., Garca R., Zurera G.). Understanding and modelling bacterial transfer to foods. Trends in Food Science & Technology: a review. 2008. Vol. 19. N. 3. P. 131-144.
195. Popelka P., Jevinova P., Marcinčák S. Microbiological and chemical quality of fresh and frozen whole trout and trout fillets. Potravinarstvo. Scientific Journal for Food Industry. 2016. Vol. 10. N. 1. Р. 431–436.
196. Popelka P., Nagy J., Pipová M., Marcinčák S., Lenhardt, L. Comparison of chemical, microbiological and histological changes in fresh, frozen and double frozen rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Acta Vet. Brno. 2014; Vol. 83. P. 157-161.
197. Popelka P., Luptakova O., Marcincak S., Nagy J., Mesarcova L., Nagyova A. The effect of glaze and storage temperature on the quality of frozen mackerel fillets. Acta Vet. Brno. 2012. Vol. 81. P. 397-402.
198. Ram C.S., Parvati S. Probiotics: the new ecofriendly alternative measures of disease control for sustenaible aquaculture. J. Fish Aquat. Sci. 2012. Vol. 7. P. 72-103.
199. Ramirez R.F., Dixon B.A. Enzyme production by obligate intestinal anaerobic bacteria isolated from oscars (Astronotus ocellatus), angelfish (Pterophyllum scalare) and southern flounder (Paralichthys lethostigma). Aquaculture,2003. Vol. 227. Р. 417-426.
200. Rodgers C.J., Furones M.D. Antimicrobial agents in aquaculture: practice, needs and issues. The use of veterinary drugs and vaccines in Mediter ranean aquaculture / Rogers C., Basurco B. (ed.). Zaragoza: CIHEAM, 2009. Series A. N. 86. Р. 41-59.
201. Rezaei M., Hosseini S.F., Langrudi H.E., Safari R., Hosseini S.V. Effect of delayed icing on quality changes of iced rainbow trout (Onchorynchus mykiss). Food Chem. 2008. Vol. 106. Р. 1161-1165.
202. Rey M.S., García-Soto B., Fuertes-Gamundi J.R., Aubourg S., Barros-Velázquez J. Effect of a natural organic acid-icing system on the microbiological quality of commercially relevant chilled fish species. LWT, Food Science and Technolog. 2012. Vol. 46. Р. 217–223.
203. Ryder J.M., Fletcher G.C., Stec M.G., Seelye R.J. Microbiological and chemical changes in hake stored in ice. International Journal of Food Science and Technology. 1993. Vol. 28. Р. 169-180.
204. Samanidou V.F., Evaggelopoulou E.N. Analytical strategies to determine antibiotic residues in fish. Journal of Separation Science. 2007. N. 30. Р. 245 –252.
205. Shamsuzzaman M. M., Mazumder S.K., Siddique M.A., Mia M.N.U. Microbial quality of hilsa shad (Tenualosa ilisha) at different stages of Processing. Journal of the Bangladesh Agricultural University. 2011. Vol. 9. N. 2. P. 339-344.
206. Schmidt A.S., Bruun M.S., Dalsgaard I., Pedersen K., Larsen J.L. Occurrence of antimicrobial resistance in fish-pathogenic and environmental bacteria associated with four danish rainbow trout farms. Appl. Environ. Microbiol. 2000. Vol. 66. P. 4908-4915.
207. Schmidt A.S., Bruun M.S., Dalsgaard I., Larsen J.L. Incidence, distribution, and spread of tetracycline resistance determinants and integron- associated antibiotic resistance genes among motile aeromonads from a fish farming environment. Appl. Environ. Microbiol. 2001. Vol. 12. P. 5675-5682.
208. Sciacca S., Ferrante M., Conti G. O. Mutagens and carcinogens in water resources. Chapter 5. Water disinfection / in K.M. Buchanan (Ed.). New York: Nova Publishers. 2011. P. 143–167.
209. Siddiqui M.R., Ali M. Effect of ice storage prior to freezing on the quality of frozen shrimp. Pak. J. Sci. Ind. Res.1979. Vol. 6. N. 22. P. 327.
210. Simeonidou S., Govaris A., Vareltzis K. Effect of frozen storage on the quality of whole fish and fillets of horse mackerel (Trachurus trachurus) and Mediterranean hake (Merluccius mediterraneus). Z Lebensm. Unters Forsch. A. 1997. Vol. 204. Is.6. P. 405-410.
211. Singh S.B., Young K., Silver L.L. What is an “ideal” antibiotic? Discovery challenges and path forward. Biochemical pharmacology. 2017. Vol. 133. P. 63-73.
212. Sivertsvik M., Jeksrud W.K., Rosnes J.T. A review of modified atmosphere packaging of fish and fishery products – significance of microbial growth, activities and safety. International Journal of Food Sciences and Techonology. 2002. Vol. 37. Р. 107-127.
213. Su H.C., Ying G.G., Tao R., Zhang R.Q., Fogarty L.R. Occurrence of antibiotic resistance and characterization of resistance genes and integrons in Enterobacteriaceae isolated from integrated fish farms in South China. J. Environ. Monit. 2011. Vol. 13. Р. 3229-3236.
214. Topic Popovic N., Benussi Skukan A., Dzidara P., Coz-Rakovac R., Strunjak-Perovic I., Kozacinski L., Jadan M., Brlek-Gorski D. Microbiological quality of marketed fresh and frozen seafood caught off the Adriatic coast of Croatia. Veterinarni Medicin., 2010. Vol. 55. N. 5. P. 233–241.
215. Velu S., Bakar A.F., Mahyudin N.A., Saari N., Zaman M.Z. Effect of modified atmosphere packaging on microbial flora changes in fishery products. International Food Research Journal. 2013. Vol. 20, N. 1, P. 17-26. 137
216. Vogel B.F., Venkateswaran K., Satomi M., Gram L. Identification of Shewanella baltica as the most important H2S-producing species during iced storage of Danish marine fish. Applied and Environmental Microbiology. 2005. Vol. 71. P. 6689-6697.
217. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology: Vol. 3: The Firmicutes. London - New York: Springer Science & Business Media, 2011. 1422 р.
218. Critically important antimicrobials for human medicine: categorization for the development of risk management strategies to contain antimicrobial resistance due to non-human use. Report of the Second WHO Expert Meeting (29–31 May 2007, Copenhagen). Geneva: WHO Press, 2007. 34 р.
219. Tackling antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe. Copenhagen. Denmar: WHO World Health Organization. 2011. 62 p.
220. Woese C.R. Bacterial evolution. Microbiology and Molecular Biology Reviews. 1987. Vol. 51. N. 2. P. 221–271.
221. Zambuchini B., Fiorini D., Verdenelli M.C., Orpianesi C. Inhibition of microbiological activity during sole (Solea solea L.) chilled storage by applying ellagic and ascorbic acids. Food Science and Technology. 2008. Vol. 41. P. 1733–1738.
222. Zamir M., Qasim R., Ullah A. Changes in physical and chemical constituents of crab meat during storage at refrigerator temperature (7±2°C). Pak. J. of Pharma. Sci. 1998. Vol. 11. N. 1. P. 27-33.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikroflora_zamorozhenoyi_ryby_importovanoyi_v_Ukrayinu_2024.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools