Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44656
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Інтернет речей». Для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
Authors: Голотенко, Олександр
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Інтернет речей». Для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / укл. О. С. Голотенко. // ТНТУ. – 2023. – 54 с.
Issue Date: 1-Sep-2023
Submitted date: 2024
Date of entry: 25-Mar-2024
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Abstract: Методичні вказівки призначені для організації курсового проєктування з дисципліни «Інтернет речей» для студентів, які навчаються за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Викладені матеріали приведені з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тем лабораторних занять, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни.
Description: Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Інтернет речей». Для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» /укл. О. С. Голотенко. // ТНТУ. – 2023. – 54 с.
Content: ВСТУП ...5 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...6 1.1. Мета та завдання курсового проектування ...6 1.2. Тематика курсового проектування ...7 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ...8 2.1. Обов’язки керівника курсового проектування ...8 2.2. Етапи курсового проектування ...9 2.3. Захист курсових проєктів ...9 3. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ ...11 3.1. Обсяг курсового проєкту ...11 3.2. Структура пояснювальної записки ...11 3.3. Структура графічної частини ...13 4. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ...14 4.1. Вимоги до структурних елементів вступної частини...14 4.2. Вимоги до структурних елементів основної частини ...16 4.3. Вимоги до додатків ...18 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ...20 5.1. Загальні вимоги ...20 5.2. Ілюстрації ...24 5.3. Таблиці ...25 5.4. Лістинги ...27 5.5. Переліки ...28 5.6. Формули та рівняння ...29 5.7. Посилання ...30 5.8. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів . 30 5.9. Додатки ...30 6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ...32 7. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ ...32 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ...41 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ...44 Додатки А. Структура пояснювальної записки курсового проєкту ...45 Додаток Б. Приклад оформлення реферату ...46 Додаток В. Форми основного напису ...47 Додаток Г. Формування децимальних номерів креслень ...48 Додаток Д. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів ...49 Додаток Е. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» .... 50
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44656
References (International): 1. Tripathy B. Internet of Things (IoT): TeChnologies, AppliCations, Challenges and Solutions (англ.) / B. Tripathy, J. Anuradha. – Florida: CRC Press, 2017. – 334 p. 2. Пулеко І. В. Єфіменко А. А. Архітектура та технології Інтернету речей: навч. посіб. / І.В. Пулеко, А.А. Єфіменко. – Електронні дані. – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2022. – 234 c. 3. Жураковський, Б. Ю. Технології інтернету речей. Навчальний посібник. / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 271 с. 4. Микитишин А.Г. Комплексна безпека інформаційних мережевих систем: навчальний посібник для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / Укладачі: А.Г. Микитишин, М.М. Митник, О.С. Голотенко, В.В. Карташов. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2023. – 324 с. 5. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. ± [Чинний від 2007-07-01]. ± К.: Держспоживстандарт, 2007. ± 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Національний стандарт України). 6. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KP_IoT.pdfМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проєкту з дисципліни ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»1,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools