Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44650
Title: Проєктування машинобудівних виробництв
Authors: Комар, Роман Васильович
Барановський, Віктор Миколайович
Окіпний, Ігор Богданович
Bibliographic description (Ukraine): Посібник з дисципліни «Проєктування машинобудівних виробництв» для здобувачів освітнього рівня магістр за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» / Укладачі: Комар Р.В., Барановський В.М., Окіпний І.Б. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024. – 140 с.
Issue Date: 18-Mar-2024
Submitted date: 18-Mar-2024
Date of entry: 18-Mar-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: УДК 621.7:658.2:624.01/.07
Content: ВСТУП 1 ОСНОВИ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ 1.1 Основні поняття і визначення 1.2 Види цехів, їх класифікація та виробничий поділ 1.3 Завдання проєктування машинобудівного виробництва 2 ОСНОВНІ СТАДІЇ ТА ВИДИ ПРОЄКТНИХ РОБІТ 2.1 Підготовка передпроєктних робіт 2.2 Етапи та послідовність проектування 2.3 Стадії проектування 3 ПРОЄКТУВАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА 3.1 Планування місцезнаходження виробництва 3.2 Робочий проєкт підприємства 3.3 Системи автоматизованого проєктування дільниць і цехів 4 ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ ТА БУДІВЛІ 4.1 Класифікація виробничих будівель і напрямки їх проектування 4.2 Основні елементи будівельних конструкцій 4.3 Одно-, багатоповерхові та безліхтарні будівлі 5 ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧИХ УМОВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5.1 Виробничі умови працюючих 5.2 Виробничий інтер’єр цеху 5.3 Системи освітлення, опалення, вентиляції та кондиціонування 5.4 Прецизійні виробництва у машинобудуванні 6 ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ МАШИНОБУДІВНИХ ВИРОБНИЦТВ 6.1 Системи інструментального забезпечення 6.2 Цехово-ремонтна база виробництва 7 ОБСЛУГОВУЮЧІ ВИРОБНИЧІ ВІДДІЛЕННЯ 7.1 Відділення відведення та переробки стружки, приготування мастильно-охолоджувальних рідин 7.2 Випробувальні та контрольні відділення 7.3 Системи електропостачання, стисненого повітря та мікроклімату 7.4 Склади та заготівельні відділення 8 ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ТА ОСНОВНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ТРАНСПОРТ ЦЕХУ 8.1 Класифікація транспортних систем 8.2 Напрямки проєктування транспортної системи, транспортні зв’язки на виробництві 8.3 Основний виробничий транспорт і його види 8.4 Підйомно-транспортні засоби автоматичної дії 9 КОМПОНУВАННЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ЦЕХІВ 9.1 Взаємозв’язок компонувального та генерального планів підприємства 9.2 Умовні позначення на компонувальних планах 9.3 Компонувальні плани механоскладальних цехів 10 ПЛАНУВАННЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ЦЕХІВ 10.1 Планування цеху, дільниці, відділення 10.2 Вимоги до виробничого процесу та розміщення обладнання 10.3 Норми та схеми розміщення обладнання та робочих місць 11 СПЕЦІАЛЬНІ ЧАСТИНИ ПРОЄКТУ 11.1 Проєктування адміністративно-господарських та побутових приміщень цеху 11.2 Вимоги і норми до приміщень для задоволення потреб працівників 11.3 Завдання на проєктування спеціальних частин 11.4 Техніка безпеки та охорона праці на виробництві 12 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЄКТОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ 12.1 Виробнича програма цеху 12.2 Визначення типу виробництва 12.3 Загальні форми організації механоскладального виробництва 13 ВИМОГИ ДО ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ, РЕЖИМИ РОБОТИ І ФОНДИ ЧАСУ ВИРОБНИЦТВ 13.1 Будівельна частина промислових споруд і вимоги до них 13.2 Режими роботи і фонди часу роботи обладнання і робітників 13.3 Використання обладнання з числовим програмним керуванням. Гнучкі виробничі системи 14 ГНУЧКЕ АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИРОБНИЦТВО 14.1 Вибір номенклатури технологічного обладнання 14.2 Механізація і автоматизація завантаження і розвантаження основного обладнання цеху 14.3 Автоматичні роторні лінії та контрольні пристрої 14.4 Встановлення та монтаж обладнання ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ВИКОРИСТОВУВАНІ СКОРОЧЕННЯ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44650
Copyright owner: © Комар Р.В., Барановський В.М., Окіпний І.Б., 2024
References (Ukraine): 1. Бойко О. О. Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки : навч.-метод. посібник / О. О. Бойко, Б. В. Панкевич, І. Г. Свідрак, та ін. – Львів : Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 2010. – 360 с.
2. Бондаренко С. Г. Основи технології машинобудування : навч. посібник / С. Г. Бондаренко. – Львів : Магнолія, 2007. – 567 с.
3. Бондаренко С. Г. Розмірні зв’язки конструкцій і технологічних процесів : монографія / С. Г. Бондаренко, О. М. Чередніков. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 463 c.
4. Гліненко Л. К. Технологія інженерного проектування : навч. посібник / Л. К. Гліненко, А. А Смердов. – Львів : Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 2004. – 388 с.
5. Джур Є. О. Проектування машинобудівних заводів та цехів. Загальна частина : навч. посібник / Є. О Джур, О. В. Бондаренко. – Дніпропетровськ : «Інновація», 2011. – 109 с.
6. Дикань В. Л. Технологія машинобудівних підприємств : підручник / В. Л. Дикань, Ю. Є. Калабухін, Н. Є. Каличева та ін. – Харків : УкрДУЗТ, 2020. – 386 с.
7. Дусанюк Ж. П. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні : практикум / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, В. В.Савуляк, О. В Сердюк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 148 с.
8. Закалов О. В. Проектування механоскладальних цехів : Принципи формування і структура побудови виробничих процесів механоскладальних виробництв / О. В. Закалов. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 1993. – 210 с.
9. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проєктування машинобудівних виробництв» зі спеціальності 131 Прикладна механіка для підготовки освітнього рівня «магістр» / Укладачі : Комар Р.В., Сенчишин В.С. – Тернопіль : 2021. – 36 с.
10. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Проєктування машинобудівних виробництв» зі спеціальності 131 Прикладна механіка для підготовки освітнього рівня «магістр» / Укладачі : Комар Р.В., Окіпний І.Б., Сенчишин В.С. – Тернопіль : 2022. – 42 с.
11. Кобець А. С. Проектування технологічних процесів технічного обслуговування машин : навч. посібник / А. С. Кобець, В. Ю. Ільченко, О. В. Козаченко та ін. – Дніпропетровськ : Вид-во «Свідлер А.Л.», 2011. – 176 с.
12. Когут М. С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні : підручник / М. С. Когут. – Львів : Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 2000. – 352 с.
13. Моргун А. С. Системи автоматизованого проектування у будівництві : навч. посібник / А. С. Моргун, В. М. Андрухов, М. М. Сорока та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 129 с.
14. Олійник О. П. Основи дизайну інтер’єру : навч. посібник / О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський. – Київ : НАУ, 2011. – 228 с.
15. Проектування технологічних процесів. Частина 1. [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології виготовлення літальних апаратів» / Біланенко В. Г., Приходько В. П., Мельник О. О. КПІ ім. Ігоря Сікорського.– Електронні текстові дані (1 файл: pdf - 12,8 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 232 с.
16. Проць Я. І. Автоматизація виробничих процесів : навч. посібник / Я. І. Проць, В. Б. Савків, О. К. Шкодзінський та ін. – Тернопіль : ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 344 с.
17. Пуховський Є. С. Проектування гнучких виробничих систем машинобудування : навч. посібник / Є. С. Пуховський, Ю. М. Малафєєв. – Київ : НТУУ «КПІ», 2017. – 286 с.
18. Руденко П. О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні : навч. посібник / П. О. Руденко – Київ : Вища школа, 1993. – 414 с.
19. Технологічні основи машинобудування. [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» / С. С. Добрянський, Ю. М. Малафєєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 13,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 379 с.
20. Яковенко І. Е. Технологічні основи машинобудування : навч. посібник / І. Е. Яковенко, О. А. Пермяков, А. В. Фесенко – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 421с.
21. Яковлєва А. І. Організація виробництва : підручник / А. І. Яковлєва, С. П. Сударкіна, М. І. Ларка та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 436 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text_ПМБВ_2024.pdfОсновна частина посібника1,74 MBAdobe PDFView/Open
Тitle_ПМБВ_2024_elartu.pdfТитульна сторінка посібника138,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools