Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44638

Title: Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчан
Authors: Стоцький, Ярослав Васильович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання / укладач : Стоцький Я. В. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2023. – 24 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 7-Mar-2024
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 001.891
Number of pages: 24
Description: Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри психології та рекомендовано до друку (протокол № 1 від 29 серпня 2023 року) Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету економіки та менеджменту (протокол № 4 від 13 листопада 2023 року) Друге допрацьоване видання
Content: Загальні методичні поради…3 Перелік і зміст практичних занять …5 Практичне заняття 1. Генезис науки і наукової діяльності: від протонаукових знань до модерних досліджень …5 Практичне заняття 2. Наука як продуктивна сила розвитку суспільства ...7 Практичне заняття 3. Наукові дослідження – шлях до розв’язання проблем методики …8 Практичне заняття 4. Основи методології науково-дослідної роботи …10 Практичне заняття 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень …12 Практичне заняття 6. Основні вимоги до оформлення списку літератури за новими стандартами …14 Практичне заняття 7. Курсова, дипломна роботи: написання, оформлення, захист …16 Практичне заняття 8. Методи та форми впровадження результатів наукового дослідження …18 Першоджерела та навчальна література…20
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44638
Copyright owner: © Стоцький Я. В., 2023
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя , 2023
References (Ukraine): 1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: підруч. для студентів економ. спец. вищих навч. закл. К.: Вища школа, 1997. 271 с.
2. Довідник здобувача наукового ступеня: збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Ю. І. Цеков. К.: Ред. «Бюлетеня ВАК України», 2000. 64 с.
3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. 3-є вид., перероб. і допов. К.: ВД «Професіонал», 2005. 240 с.
4. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу: метод. посіб. для студ. вищих педаг. навч. закл. К.: Вища школа, 2003. 69 с.
5. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. К.: Кондор, 2003. 192 с.
6. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. К., 1997. 56 с.
7. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студ. курс., асп. і ад. / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учб. літ-ри, 2010. 352 с.
8. Основні вимоги до оформлення списку літератури за новими стандартами: методичні рекомендації / уклад.: М. П. Гребенюк, Г. З. Шевчук. Луцьк: ВІППО, 2019. 60 с.
9. П’ятницька-Позднякова I. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. К.: [Б.В.], 2003. 116 с.
10. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] – Електрон. дан. К.: Верховна Рада України. Режим доступу: http: //zakon1.radagov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12, вільний. Назва з екрану.
11. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень К.: РНКЦ «ДІНІТ», 2000. 259 с.
12. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підруч. 4-те вид., випр. і доп. К.: Знання, 2004. 307 с.
13. Герасін О. І. Електронні видання та Internet. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кафедра природничих наук та інформатики. К.: Університет «Україна», 2010. 30 с.
14. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: навч. посіб. 3-є вид. К.: Либідь, 2001. 384 с.
15. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. Введ. 23.02.95. К.: Держстандарт України, 1995. 38 с.
16. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1- 2003, ГОТ). Видання офіційне. К. : Держспоживстандарт України, 2007. 124 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи).
17. Пастухов О. М. Авторське право в інтернеті. К.: Школа, 2004. 144 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktychni_OND_2023.pdf392,83 kBAdobe PDFView/Open
cov.jpg345,38 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools