Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42757

Title: Обгрунтування параметрів обрізника залишків гички коренеплодів цикорію
Other Titles: Justification of the parameters of the trimmer of chicory root crop haulm
Authors: Бойко, Володимир Андрійович
Boyko, V. A.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Бойко В. А. Обгрунтування параметрів обрізника залишків гички коренеплодів цикорію : дис. ... д-ра філософії : 133. Тернопіль, 2023. 211с.
Issue Date: 17-Nov-2023
Date of entry: 17-Nov-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Science degree: доктор філософії
Level thesis: докторська дисертація
Code and name of the specialty: 133 – Галузеве машинобудування
Institution defense: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Барановський, Віктор Миколайович
Committee members: Головач, Іван Володимирович
Борис, Микола Михайлович
UDC: 631.356.22
Keywords: коренеплоди
гичка
залишки гички
процес
зрізування гички
обрізник
копір
математична модель
параметри
сила удару
вивалення
пошкодження
показники якості
root crops
gorse
gorse remains
process
gore cutting
trimmer
copier
mathematical model
parameters
impact force
shedding
damage
quality indicators
Number of pages: 211
Abstract: Бойко В.А. «Обгрунтування параметрів обрізника залишків гички коренеплодів цикорію». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2023 р. У дисертаційній роботі вирішено нове наукове завдання підвищення показників якості зрізування залишків гички з головок коренеплодів цикорію шляхом розробки та обґрунтування раціональних параметрів робочих органів обрізника . Підвище ння показників якості зрізування залишків гички досягається шляхом удосконалення конструкції підпружиненої вертикальної тяги копіра . У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та поставлено задачі дослідження. Описано наукову новизну, практичне значення отриманих результатів та наведено особистий внесок здобувача у проведених дослідженнях. Наведено відомості щодо апробації та опублікування результатів наукових досліджень, структуру та обсяг дисертаційного дослідження. Вирішення даної мети зведено до розв’язання таких науково-прикладних задач: враховуючи відомі конструкції та технологічні процеси обрізування залишків гички з головок коренеплодів розробити удосконалену конструктивну схему обрізника; розробити математичні моделі, які функціонально описують процес контактної взаємодії копіра з головкою коренеплоду цикорію з умови невивалювання коренеплодів з грунту та непошкодження коренеплодів; отримати аналітичні залежності для визначення допустимої маси та допустимого прискорення рухомих частин обрізника; провести експериментальні дослідження процесу обрізування залишків гички з головок коренеплодів цикорію удосконаленим обрізником; провести польові порівняльні дослідження базового та удосконаленого обрізників; визначити економічні показники виробничого застосування удосконаленого обрізника. Об’єкт дослідження. Технологічний процес зрізування залишків гички з головок коренеплодів і робочі органи обрізника, залишки гички коренеплодів. Предмет дослідження. Конструктивно кінематичні параметри р обочих органів і їх вплив на технологічні показники роботи обрізника залишків гички з головок коренеплодів коренеплодів. На основі проведених наукових досліджень обґрунтовано основні раціональні конструктивно-кінематичні параметри робочих органів обрізника. На цій підставі: вперше розроблено: детерміновані математичні моделі, які функціонально описують процес контактної взаємодії копіра з головкою коренеплоду цикорію за умови невивалювання коренеплодів з грунту та непошкодження коренеплодів залежно від конструктивних і кінематичних параметрів робочих органів обрізника та часу контакту; математичні моделі, які дозволяють визначати допустиму сумарну горизонтальну та нормальну силу удару копіра по головці коренеплоду цикорію які забезпечують умову невивалювання коренеплоду з грунту та непошкодження коренеплоду; дістали подальший розвиток аналітичні залежності для визначення допустимої маси рухомих частин обрізника залежно від допустимої горизонтальної та нормальної сили ударного контакту копіра з головкою коренеплоду; уточнено рівняння для визначення горизонтального та нормального прискорення руху копіра після його контакту з головкою коренеплоду. У першому розділі наведено аналіз способів зрізування гички коренеплодів, конструкцій робочих органів гичкозрізувальних машин і обрізників залишків гички з головок коренеплодів, обгрунтовано вибір удосконаленої конструктивно-компонувальної схеми обрізника для проведення досліджень, а також проаналізовано відомі результати теоретично-експериментальних досліджень процесу зрізування залишків гички з головок коренеплодів робочими органами обрізників. Для більш ефективного усунення вивалювання коренеплодів з грунту та їх пошкодження у процесі динамічного контакту копіра з головкою коренеплоду нами запропоновано вдосконалену конструкцію вертикальної шарнірної тяги. Всередині стакана змонтована рухома тяга квадратної форми, яка у верхній частині переходить у циліндричний палець, а нижня частина рухомої тяги закріплена на амортизаторі. До бокових поверхонь рухомої тяги закріплено кронштейни в отвори яких вставлено нерухомі пальці. На пальці посаджено ролики, які переміщуються вверх і вниз у своїх пазах, утворених обмежувальними боковинамии. Зворотно-поступальний рух роликів обмежений верхнім і нижнім упорами, які виконані у вигляді плоских пластин. Стисна пружина вставлена в циліндричний палець, верхня частина якої упирається в упорну пластину. Копір наїжджає на головку коренеплоду та переміщується одночасно вздовж і вверх відносно неї. Рух копіра вверх передається рухомій тязі, яка стискає пружину, а далі – паралелограмному механізму, який підіймає (опускає) ножовий блок та встановлює ніж на задану висоту обрізування залишків гички. У другому розділі наведено теоретичний аналіз технологічного процесу контактної взаємодії копіра з головкою коренеплоду. На основі теоретичного аналізу процесу зрізування залишків гички з головок коренеплодів удосконаленим обрізником розроблено математичні моделі, які функціонально описують процес контактної взаємодії копіра з головокою коренеплоду залежно від основних параметрів робочих органів обрізника. Рішення моделей дозволило розробити залежності для визначення допустимої маси рухомих частин обрізника з умови невивалювання коренеплодів з грунту та непошкодження коренеплодів. Встановлено, що за середніх значень коефіцієнта жорсткості пружини регулювальної тяги 40 Н/м, коефіцієнта жорсткості пружини стакана вертикальної тяги 50 Н/м та кута встановлення копіра до горизонту 30 град. допустима сумарна маса рухомих частин обрізника за умови невивалювання коренеплодів з грунту дорівнює 6,9 кг, а за умови непошкодження коренеплодів – 5,2 кг. Отримано залежності для визначення сумарної горизонтальної та нормальної сили ударного контакту копіра з головкою коренеплоду. Сумарна горизонтальна сила контактної взаємодії копіра з головкою коренеплоду змінюється в межах від 212 до 162,5 Н, а сумарна нормальна сила – в межах від 61,5 до 161,5 Н залежно від зміни основних параметрів робочих органів обрізника, при цьому оптимальні теоретичні параметри робочих органів удосконаленого обрізника становлять: сумарна маса рухомих частин обрізника 8…9 кг; кут встановлення копіра до горизонту 30 град.; коефіцієнт жорсткості пружини регулювальної тяги 40 Н/м; коефіцієнт жорсткості пружини стакана вертикальної тяги 50 Н/м; коефіцієнт пружності амортизатора 4,7 Н/м. У третьому розділі наведено програму, опис експериментальних установок і методику проведення експериментальних досліджень. Програма проведення експериментальних досліджень удосконаленої конструкції обрізника залишків гички з головок коренеплодів цикорію передбачала виконання таких видів робіт: - спроектувати та виготовити маятниковий копер; - провести експериментальні дослідження для визначення характеру зламу коренеплодів цикорію залежно від параметрів контактної взаємодії підпружиненого ножа; - спроектувати та виготовити робочі органи обрізника; - провести польові експериментальні дослідження для визначення кількості вивалених коренеплодів з грунту та кількості пошкоджених коренеплодів робочими органами обрізника залежно від параметрів процесу; - провести польові порівняльні дослідження серійного та удосконаленого обрізника залишків гички з головок коренеплодів в виробничих умовах. В загальному для реалізації експериментів було розроблено структурну схему моделі проведення експериментальних досліджень на основі базових принципів поняття «чорної скрині». Для проведення експериментальних досліджень кількості зламаних коренеплодів цикорію було застосовано лабораторно-польову установку, яку виконано за принципом маятникового копра.Для реалізації польових експериментальних досліджень з визначення кількості вивалених коренеплодів з грунту та пошкодження коренеплодів цикорію застосовували: трирядну гичкозрізувальну машину для зрізування основного масиву гички; удосконалену конструкцію обрізника залишків гички з головок коренеплодів цикорію. За параметр оптимізації було вибрано показники якості зрізування гички з головок коренеплодів цикорію порівнюваних схем (5-х типів) обрізників, які виконано за принципом «пасивний копір-пасивний ніж» і «пасивний копір- підпружинений ніж»: кількість вивалених коренеплодів з грунту вкk ; кількість пошкоджених коренеплодів пк k , із них: кількість зламаних коренеплодів зкk ; кількість сколених коренеплодів скk . Типи порівнюваних обрізників залишків гички з головок коренеплодів цикорію були такими: 1 тип – базовий; 2 тип – без амортизатора; 3 тип – без пружини ножа; 4 тип – без пружини стакана; 5 тип (серійний). Контрольовані показники якості, або показники параметрів оптимізації визначали згідно з стандартними методиками, за результатами яких утворювали порівняльну таблицю. Методика проведення експериментальних досліджень базувалася на основі наукових методів планування та реалізації планованих факторних експериментів з метою отримання рівнянь регресії параметра оптимізації. Обробку експериментального масиву даних проводили за загальновідомими методами розрахунку з використанням методик регресійного та кореляційного аналізу. У четвертому розділі наведено результати реалізації програми експериментальних досліджень. На основі обробки експериментального масиву даних отримано: рівняння регресії, які описують функціональну зміну кількості зламаних коренеплодів цикорію у загальному випадку та кількості зламаних коренеплодів встановлених груп (відносно висоти розташування головки над рівнем грунту), кількості вивалених коренеплодів з грунту та кількості пошкоджених коренеплодів робочими органами обрізника залежно від параметрів процесу. Кількість зламаних коренеплодів цикорію у загальному випадку змінюється у діапазоні від 0 до 33 шт. та збільшується в середньому на 15…20 шт. за зміни коефіцієнта жорсткості пружини ножа від 30 до 60 Н/см в діапазоні зміни швидкості руху ножа від 1,6 до 2,4 м/с. Встановлено, що кількість зламаних коренеплодів цикорію для групи коренеплодів, які розташовані над рівнем поверхні грунту на висоті 5, 9 і 13 см змінюється, відповідно, у діапазоні від 0-6 шт., 0-12 шт. та 2-16 шт., при цьому за середнього діаметра зламу коренеплоду 4…6 см мінімальне значення кількості зламаних коренеплодів 6 шт. отримано за швидкості руху підпружиненого ножа від 1,6 до 2,0 м/с, коефіцієнта жорсткості пружини ножа від 30 до 45 Н/см. К Кількість вивалених коренеплодів з грунту та кількість пошкоджених коренеплодів цикорію змінюється у діапазоні, відповідно, від 1,5 до 5,5 % та від 11 до 24 % за зміни швидкості руху копіра у межах від 1,5 до 2,1 м/с, коефіцієнта жорсткості пружини стакана вертикальної тяги копіра від 35 до 65 Н/см, кута встановлення копіра відносно горизонту від 20 до 40 град. Агротехнічні вимоги, за яких кількість вивалених і пошкоджених коренеплодів менше, відповідно, 2,5 %, і 15 % дотримуються за таких параметрів обрізника: швидкість руху копіра – менше або рівна 1,8 м/с; маса рухомих частин обрізника – 5…8 кг; коефіцієнт жорсткості пружини ножа – від 30 до 45 Н/см; коефіцієнт жорсткості пружини стакана вертикальної тяги копіра – менше або рівний 45 Н/см; кут встановлення копіра відносно горизонтальної площини від 30до 35 град. За результатами порівняльних досліджень встановлено, що кількість вивалених коренеплодів з грунту, кількість пошкоджених, зламаних і сколених коренеплодів удосконаленим обрізником зменшується у 1,4 рази порівняно з серійним обрізником, а залишки гички на головках коренеплодів – у 1,5 рази. У п’ятому розділі наведено шляхи подальшого удосконалення робочих органів обрізників залишків гички з годовок коренеплодів і розрахований економічний ефект від застосування удосконаленого модуля. На основі аналізу теорет ично експериментальних досліджень було обґрунтовано такі раціональні параметри гичкозбирального модуля: рробоча швидкість руху обрізника 1,6…1,8 м/с; коефіцієнт жорсткості пружини ножа, 30…45 Н/м; коефіцієнт жорсткості пружини стакана вертикальної тяги копіра до 45 Н/м; кут встановлення копіра відносно горизонтальної площини 30…35 град. Розраховані показники економічної ефективності підтверджують доцільність використання удосконаленого обрізника в виробничих умовах економічний ефект на 1 га зібраної площі становить 4439,7 грн/га.
Boyko V.A. «Justification of the parameters of the trimmer of chicory root crop haulm». Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Qualification scientific work with the manuscript copyright. Doctor of Philosophy thesis on specialism 133 «Industrial Engineering» (13 –Mechanical Engineering). – Ternopil I. Puluj national technical university, Ternopil, 2023. In the dissertation work, a new scientific task of improving the quality indicators of cutting the remains of the bran from the heads of chicory root crops was solved by developing and substantiating the rational parameters of the cutter's working organs. An increase in the quality indicators of the cutting of the scrap residues is achieved by improving the design of the spring-loaded vertical thrust of the copier. The introduction substantiates the relevance of the topic, formulates the goal and sets the objectives of the research. The scientific novelty, the practical significance of the obtained results are described, and the personal contribution of the winner in the conducted research is given. Information on the approval and publication of the results of scientific research, the structure and scope of the dissertation research is provided. The solution of this goal is reduced to the solution of the following scientific and applied problems: taking into account the known designs and technological processes of trimming the remains of the burdock from the heads of root crops, to develop an improved structural scheme of the trimmer; develop mathematical models that functionally describe the process of contact interaction of the copier with the head of the chicory root under the condition that the roots do not fall out of the soil and the roots are not damaged; obtain analytical dependencies for determining the permissible mass and permissible acceleration of the moving parts of the cutter; to carry out experimental studies of the process of cutting off the remains of chicory from the heads of chicory root crops with an improved cutter; to conduct comparative field studies of basic and advanced trimmers; to determine the economic indicators of the production application of the improved trimmer. Object of study. The technological process of cutting off the remains of root crops from the heads of root crops and the working organs of the trimmer, the remains of root crops. Subject of study. Structural and kinematic parameters of the working bodies and their influence on the technological indicators of the cutter of the remains of the ghee from the heads of root crops. On the basis of the conducted scientific research, the main rational structural and kinematic parameters of the cutter's working bodies are substantiated. On this basis: deterministic mathematical models were developed for the first time, which functionally describe the process of contact interaction of the copier with the head of the chicory root under the condition that the roots do not fall out of the soil and the roots are not damaged, depending on the structural and kinematic parameters of the cutter's working organs and contact time; mathematical models that allow you to determine the permissible total horizontal and normal impact force of the copier on the head of the chicory root crop, which ensure the condition that the root crop does not fall out of the ground and that the root crop is not damaged; analytical dependences were further developed to determine the permissible mass of the moving parts of the cutter depending on the permissible horizontal and normal force of impact contact of the copier with the head of the root crop; the equation for determining the horizontal and normal acceleration of the movement of the copier after its contact with the head of the root crop was refined. The first section provides an analysis of the methods of cutting root vegetables, designs of working bodies of vegetable cutting machines and cutters of vegetable residues from root crops, the choice of an improved structural and compositional scheme of the cutter for conducting research is substantiated, as well as the known results of theoretical and experimental studies of the process of cutting vegetable residues from heads are analyzed root crops by the working bodies of pruners. In order to more effectively eliminate root crops falling out of the soil and their damage in the process of dynamic contact of the copier with the head of the root crop, we have proposed an improved design of the vertical hinged thrust. Inside the glass, a square-shaped moving rod is mounted, which in the upper part turns into a cylindrical finger, and the lower part of the moving rod is fixed on a shock absorber. Brackets are attached to the side surfaces of the movable thrust, in the holes of which fixed fingers are inserted. Rollers are placed on the fingers, which move up and down in their grooves formed by the limiting sidewalls. The reciprocating movement of the rollers is limited by the upper and lower stops, which are made in the form of flat plates. The compression spring is inserted into a cylindrical finger, the upper part of which rests against the thrust plate. The copier hits the head of the root crop and moves simultaneously along and up relative to it. The upward movement of the copier is transmitted to the moving rod, which compresses the spring, and then to the parallelogram mechanism, which raises (lowers) the knife block and sets the knife to the specified cutting height of the scraps. The second chapter provides a theoretical analysis of the technological process of the contact interaction of the copier with the head of the root crop. Based on the theoretical analysis of the process of cutting off the remains of burdock from the heads of root crops with an improved trimmer, mathematical models have been developed that functionally describe the process of contact interaction of the copier with the head of the root crop depending on the main parameters of the trimmer's working organs. The solution of the models made it possible to develop dependencies for determining the permissible mass of the moving parts of the trimmer from the condition of nev extraction of root crops from the soil and non-damage of root crops. It was established that at the average values of the stiffness coefficient of the spring of the regulating thrust of 40 N/m, the stiffness coefficient of the spring of the vertical thrust cup of 50 N/m and the angle of installation of the copier to the horizon of 30 degrees. the permissible total weight of the moving parts of the pruner is 6.9 kg, provided the roots are not pulled out of the soil, and 5.2 kg, provided the roots are not damaged. Dependencies were obtained to determine the total horizontal and normal force of impact contact of the copier with the head of the root crop. The total horizontal force of the contact interaction of the copier with the head of the root crop varies from 212 to 162.5 N, and the total normal force - from 61.5 to 161.5 N depending on the change in the main parameters of the cutter's working organs, while the optimal theoretical parameters the working bodies of the improved cutter are: the total mass of the moving parts of the cutter is 8...9 kg; the angle of installation of the copier to the horizon is 30 degrees; stiffness coefficient of the adjusting rod spring 40 N/m; stiffness coefficient of the spring of the vertical thrust cup 50 N/m; the coefficient of elasticity of the shock absorber is 4.7 N/m. In the third section, the program, description of experimental installations and methods of conducting experimental research are given. The program for conducting experimental research on the improved design of the trimmer for the remnants of chicory root crops included the following types of work: - to design and manufacture a pendulum coper; - to conduct experimental studies to determine the nature of the fracture of chicory root crops depending on the contact interaction parameters of the spring-loaded knife; - design and manufacture working bodies of the trimmer; - conduct field experimental studies to determine the number of root crops that have fallen out of the ground and the number of root crops damaged by the cutter's working bodies, depending on the process parameters; - to conduct field comparative studies of serial and improved cutter of the remains of the root crops in production conditions. In general, for the implementation of the experiments, a structural diagram of the experimental research model was developed based on the basic principles of the "black box" concept. To conduct experimental studies of the number of broken roots of chicory, a laboratory-field setup was used, which was made according to the principle of a pendulum copra. To implement field experimental research on the determination of the number of root crops that have fallen out of the soil and damage to chicory root crops, the following were used: a three-row gorse cutting machine for cutting the main massif of gorse; the improved design of the trimmer for the remains of the chicory root heads. The optimization parameters were selected for the quality indicators of cutting the stalks from the heads of chicory root crops of the compared schemes (5 types) of trimmers, which were made according to the principle of "passive copier-passive knife" and "passive copier-spring-loaded knife": the number of root crops that fell out of the ground; the number of damaged root crops, of which: the number of broken root crops; the number of crushed roots. The types of compared cutters for the remains of the chicory root heads were as follows: 1 type – basic; 2 type – without shock absorber; Type 3 – without knife spring; Type 4 – without a glass spring; Type 5 (serial). Controlled quality indicators, or indicators of optimization parameters, were determined according to standard methods, based on the results of which a comparative table was formed. The methodology of experimental research was based on scientific methods of planning and implementation of planned factorial experiments with the aim of obtaining regression equations of the optimization parameter. Processing of the experimental array of data was carried out according to well-known calculation methods using regression and correlation analysis methods. The fourth chapter presents the results of the implementation of the experimental research program. Based on the processing of the experimental array of data, the following regression equations were obtained, which describe the functional change in the number of broken roots of chicory in the general case and the number of broken roots of established groups (relative to the height of the head above the ground level), the number of roots that fell out of the ground and the number of damaged roots by the working organs of the pruner depending on the process parameters. The number of broken roots of chicory in general varies in the range from 0 to 33 pcs. and increases by an average of 15...20 pcs. for changes in the stiffness coefficient of the knife spring from 30 to 60 N/cm in the range of changes in the speed of the knife movement from 1.6 to 2.4 m/s. It was established that the number of broken chicory root crops for the group of root crops, which are located above the soil surface at a height of 5, 9, and 13 cm, varies, respectively, in the range from 0-6 pcs., 0-12 pcs. and 2-16 pcs., at the same time, for the average diameter of the broken root crop of 4...6 cm, the minimum value of the number of broken root crops is 6 pcs. obtained at the speed of movement of the spring-loaded knife from 1 .6 to 2.0 m/s, the stiffness coefficient of the knife spring from 30 to 45 N/cm. The number of root crops fallen from the soil and the number of damaged root crops of chicory varies in the range, respectively, from 1.5 to 5.5% and from 11 to 24% for changes in the speed of the copier in the range from 1.5 to 2.1 m/s, stiffness coefficient of the spring of the vertical thrust of the copier from 35 to 65 N/cm, the angle of installation of the copier relative to the horizon from 20 to 40 degrees. Agrotechnical requirements, under which the number of fallen and damaged root crops is less than 2.5% and 15%, respectively, are met with the following parameters of the cutter: speed of movement of the copier is less than or equal to 1.8 m/s; mass of moving parts of the trimmer - 5...8 kg; stiffness coefficient of the knife spring - from 30 to 45 N/cm; the coefficient of stiffness of the spring of the vertical thrust of the copier is less than or equal to 45 N/cm; the angle of installation of the copier relative to the horizontal plane is from 30 to 35 degrees. According to the results of comparative studies, it was found that the number of root crops that fell out of the ground, the number of damaged, broken and chipped root crops with the improved pruner is reduced by 1.4 times compared to the serial pruner, and the remains of gorse on the heads of root crops – by 1.5 times. In the fifth chapter, the ways of further improvement of the working bodies of the cutters of the remains of the ginseng from root crops are given and the calculated economic effect of the use of the improved module is given. On the basis of the analysis of theoretical and experimental studies, the following rational parameters of the string harvesting module were substantiated: working speed of the trimmer 1.6...1.8 m/s; stiffness coefficient of the knife spring, 30...45 N/m; stiffness coefficient of the spring of the copier vertical thrust cup up to 45 N/m; the angle of installation of the copier relative to the horizontal plane is 30...35 degrees. The calculated indicators of economic efficiency confirm the expediency of using the improved trimmer in production conditions - the economic effect per 1 ha of harvested area is UAH 4439.7/ha.
Content: ВСТУП ...20 РОЗДІЛ 1. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ ОБРІЗНИКІВ ЗАЛИШКІВ ГИЧКИ З ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ ...25 1.1. Тенденції розробки способів зрізування гички з головок коренеплодів …25 1.2. Аналіз конструкцій обрізників залишків гички та обгрунтування вибору робочого органу …43 1.3. Аналіз теоретично-експериментальних досліджень процесів роботи обрізників …60 1.4. Висновки, мета та задачі дослідження ...68 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОБОТИ УДОСКОНАЛЕНОГО ОБРІЗНИКА ...70 2.1. Математична модель процесу копіювання головки коренеплодів удосконаленим обрізником …70 2.2. Обгрунтування основних параметрів обрізника …89 2.3. Висновки до розділу....104 РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБРІЗНИКА ЗАЛИШКІВ ГИЧКИ ...106 3.1. Програма, задачі та об’єкт дослідження …106 3.2. Методологія проведення експериментів з визначення кількості зламаних коренеплодів цикорію ...111 3.3. Методологія проведення експериментів з визначення кількості вивалених коренеплодів з грунту та пошкоджених коренеплодів цикорію …114 3.4. Методика проведення порівняльних досліджень удосконаленого обрізника головок коренеплодів цикорію …118 РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДОСКОНАЛЕНОГО ОБРІЗНИКА …120 4.1. Результати експериментів з визначення кількості зламаних коренеплодів цикорію …120 4.2. Результати експериментальних досліджень показників якості роботи удосконаленого обрізника …133 4.3. Результати порівняльних досліджень обрізників головок коренеплодів цикорію …143 4.4. Висновки до розділу ...147 РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕНН Я УДОСКОНАЛЕНОГО ОБРІЗНИКА ...149 5.1. Напрямки підвищення технологічної ефективності конструкції обрізників залишків гички з головок коренеплодів цикорію …149 5.2. Показники економічної ефективності використання удосконалено обрізника …151 5.3. Висновки до розділу....158 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...159 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...161 ДОДАТКИ ...178
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42757
Copyright owner: © Бойко Володимир Андрійович, 2023
References (Ukraine): 1. Барановський В.М. Барановський В.М. Основні етапи та загальні принципи сучасних тенденцій розвитку коренезбиральних машин. Вісник Тернопільського державного технічного університету. Тернопіль, 2006. Т. 11, № 2. С. 67–75.
2. Василенко А.А. Бурякозбиральні машини. ОНТИ, Державне науково-технічне видавництво України. Київ-Харків, 1937. 340 с.
3. Барановський В.М. Механіко-технологічні основи розробки адаптованих коренезбиральних машин : дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: 05.05.11 / Барановський Віктор Миколайович. Тернопіль, ТНТУ. 2013. 402 с.
4. Глуховский В.С. Комплексная механизация производства сахарной свеклы. К.: Урожай, 1976. 220 с.
5. Погорелый Л.В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз / Л.В. Погорелый, М.В. Татьянко. К.: Феникс, 2004. 232 с.
6. Василенко А.А. Исследование ботвосрезающих аппаратов свеклоуборочных комбайнов с обрезкой ботвы на корню. Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. 1963. № 4. С. 23–27.
7. Свеклоуборочные машины. Конструирование и расчет [Погорелый Л.В., Татьянко Н.В., Брей В.В. и др.] ; под ред. Л.В. Погорелого. К. : Техніка, 1983. 168 с.
8. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Іванишин В.В. Про розробку і створення в Україні сільськогосподарських машин сучасного рівня. Зб. наук. праць Вінницького націон. аграрн. ун-ту. Серія: Технічні науки. 2012. Вип. 11. Т. 2 (66). С. 8–14.
9. Рижук С.М., ГукоВ Я.С., Погорілий Л.В. Система машин в АПК – концепція і стратегія розвитку. Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха : Національний науковий центр «ІМЕСГ», 2002. Вип. 86. С. 5–12.
9. Дубровин В. Интенсификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины / Валерий Дубровин, Геннадий Голуб, Виктор Барановский [та др.] // Motrol commission of motorization and energetic in agriculture. LUBLIN-PRESZOW, 2013. Vol. 15. № 3. С. 243–255.
10. Гуков Я.С., Грицишин М.І. Стан механізації сільськогосподарського виробництва в Україні. Механізація сільськогосподарського виробництва. К.: НАУ, 2003. Т. XІV. С.64–70.
51. Кобець А.С. Механізоване збирання кормових буряків / А.С. Кобець, О.П. Гурченко, В.М. Барановський [та ін.]. Механізація сільського господарства. 1985. № 10. С. 6–7.
52. Гевко Р.Б. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин: дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : 05.20.01 / Гевко Роман Богданович. К., 2000. 362 с.
53. Baranovsky V.M., Skalsky O.Ju. The analysis of constructive-technological aspects the function of root crops diggers. Scientific journal. Innovative solutions in modern science. Dubai, 2016. № 1(1). С. 146–154.
100. Мартиненко В.Я., Головко С.І. Визначення деяких кінематичних параметрів апаратів для зрізування гички цукрових буряків. Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2002. Вип. 7. С. 97–100.
54. Борис М.М. Обгрунтування конструктивної схеми машини для відокремлення гички цукрових буряків. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. 2012. № 11. Т. 1(65). C. 98–102.
55. Гурченко О.П. Стан і прогноз розвитку техніки для збирання буряків по валковій технології / О.П. Гурченко // Збірник наукових праць національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2000. – Т. 7. – С. 217–225.
56. Boyko V. Analysis of methods for trimming the remnants of the hillock and the designs of the cutter heads of root crops. Innovative Solutions In Modern Science. 2020. № 2(38). С. 55 – 64.
57. Барановський В.М., Береженко Є.Б., Паньків М.Р., Береженко Б.М., Бойко В.А. Технологічні аспекти процесів роботи гичкозбиральних модулів : монографія. Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. 294 с.
58. Барановський В. М., Виговський А. Ю., Сторожук І. М., Паньків В. Р. Розрахунок параметрів робочих органів гичкозбиральних машин : монографія. К.: Аграр Медіа Груп, 2015. 242 с.
59. Смаль М.В., Герасимчук О.О., Барановський В.М. Математичні моделі процесу копіювання головок коренеплодів копіром пасивного дообрізчика залишків гички. Зб. Наук. Праць Вінницького націон. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. Вінниця : ВНАУ, 2012. Вип. 11. Т. 1 (65). С. 206–212.
107. Герасимчук Г.А. Обґрунтування параметрів комбінованого однодискового копача кормових буряків : дис. на здобуття наук. ступеня канд. технічних наук : спеціальність 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Герасимчук Галина Андріївна. Тернопіль, 2011. 267 с.
77. Lyashuk O., Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow // Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Tson A., Gupka A., Marunych A. Ukrainian Food Journal. Kyiv, 2018. Vol. 7. Issue 3. P. 499–510.
60. Смаль М.В. Обґрунтування параметрів робочих органів гичкозбиральних машин : дис. на здобуття наук. ступеня канд. технічних наук : спеціальність 05.05.11 – машини та засоби сільськогосподарського виробництва / М.В. Смаль. Луцьк : ЛНТУ, 2014. 228 с.
61 Смаль М.В., Герасимчук О.О., Барановський В.М. Математична модель процесу різання головок коренеплодів пасивним ножем дообрізчика. Сільськогосподарські машини. Луцьк: ЛНТУ, 2013. Вип. 24. С. 343–353.
62. Цьонь Г.Б. Обґрунтування параметрів робочих органів гичкозбирального модуля кормових буряків : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня кандидата технічних наук / 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Г.Б. Цьонь. Тернопіль: ТНТУ, 2019. 24 с.
63. Онищенко В.Б., Теслюк В.В., Сторожук І.М., Барановський В.М. Напрямки вдосконалення технологічного процесу видалення залишків гички з головок коренеплодів. Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ», 2013. С. 207–213.
101. Мартиненко В.Я., Головко С.І. Експериментальне дослідження роботи плоских ножів з коливним рухом при збиранні цукрових буряків. Конструювання, виробництво та експлуатація с/г машин. Загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. збірник. 2005. Вип. 35. С. 78–81.
64. Сторожук І.М. Конструктивно-технологічний аналіз робочих органів гичкозбиральних машин. The scientific journal. Scientific review. Т. 2. № 12 (2015). С. 63–71.
65. Патент 144431 Україна, МПК A01D 23/02. Гичкозрізувальна машина. Барановський В.М, Береженко Є.Б., Паньків М.Р., Марченко Л.О., Паньків В.Р.; заявник і власник патенту Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. № u202003158; заявл. 26.05.2020; опубл. 25.09.2020. Бюл. № 18/2020. 3 с.
66. Berezhenko E.B., V.M. Baranovsky. Improved method of harvesting the main massif of the tops of the root crops of chicory. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : тези доп. XІ Міжн. наук.-практ. конф. Кропивницький, 1-3 лист. 2017 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. С. 71–73.
67. Experimental researches of parameters technological process of the improved beets tops purifier / Anna Tson, Viktor Baranovskyi, Oleg Lyashuk, Taras Dovbush. Scientific Journal of TNTU. Ternopil: TNTU, 2018. No 4 (92). P. 60–67.
108. Kromer K.-H. Schulze P.. Entwicklungder Mechnisierung Vou 1950 bis 2000. Zuckerrübe. 2001. №4. S. 254–259.
68. Сторожук І.М. Удосконалений дообрізчик головок коренеплодів. Актуальні задачі сучасних технологій: Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів, м. Тернопіль, 19-20 листопада 2014 року: тези доповіді. Т., 2014. С. 147–148.
78. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин : монографія [В.М. Барановський, М.І. Підгурський, М.Р. Паньків, В.В. Теслюк та ін.]. Тернопіль : ТНТУ, 2014. 351 с.
69. Feasibility study of an auger conveyor performance of the haulm removing module / Tson A., Khomuk N., Dovbush T., Tson O. Scientific Journal of TNTU. Ternopil: TNTU, 2018. No 3 (91). P. 101–106.
70. Рибак Т.І., Цьонь О.П. Огляд гичковидаляючих апаратів бурякозбиральних машин та шляхи їх вдосконалення // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічний сервіс машин для рослинництва”. Харків, 2013. Вип. № 134. C. 203–207.
71. Цьонь О. Взаємодія робочого органу з коренеплодами при видалені гички кормових буряків: тези доп. ІІІ Всеукраїнської студентської науково – технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”. Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2010. С. 183.
72. Патент 17327 Україна, МПК A01D 23/02. Пристрій для дообрізання гички. Головко С.І.; заявник і власник патенту Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. № u200603778; заявл. 06.04.2006; опубл. 15.09.2006. Бюл. № 9. 4 с.
73. Патент 17327 Україна, МПК A01D 23/02. Дообрізувач гички. Головко С.І.; заявник і власник патенту Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. № u200703579; заявл. 02.04.2007; опубл. 10.08.2007. Бюл. № 12. 4 с.
102. Мартиненко В.Я., С.І. Головко Обґрунтування конструкції копіюючого механізму з коливним плоским ножем при зрізуванні гички // Вісник Харківського національного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Технічний сервіс АПК. Техніка і технологія у с/г машинобудуванні. Харків, 2005. Вип. 39. С. 227– 231.
79. Василенко П.М., Василенко В.П. Методика построения расчетных моделей функционирования механических систем (машин и машинных агрегатов) : учебное пособие. Киев  УСХА, 1980. 137 с.
80. Василенко П.М. Универсальные математические модели функциони- рования машинних агрегатов и их применения. К.: УСХА, 1982. 158 с.
109. Smith L. The effect of defoliator flail configuration, speed and crown removal on sugarbeet yield, quality and profitability / L. Smith // Sugarbeet Research and Extension Reports. 1991. Vol. 22. P. 222–227.
81. Василенко П.М. Вступ до сільськогосподарської механіки. Київ : Сільськогоспосвіта, 1996. 252 с.
82. Погорелый Л.В. Оценка показателей работы ботвосрезающих аппаратов. Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. 1963. № 5. С. 49–50.
83. Татьянко Н.В. Исследование и усовершенствование аппарата для срезания ботвы с корней сахарной свеклы до их выкопки : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / Н.В. Татьянко. Х., 1967. 28 с.
129. Механіка матеріалів і конструкцій. Частина ІІ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка» / А.Є. Бабенко, О.О. Боронко, С.М. Шукаєв [та ін.] ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 4,82 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 192 с.
103. Хелемендик М.М. Підвищення механіко–технологічної ефективності трудомістких процесів у буряківництві : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня док. техн. наук. 05.20.11 / М.М. Хелемендик. Тернопіль : ТПІ, 1996. 48 с.
84. Погорелый Л.В. Технологические и технические основы соверенствования механизированных процессов уборки сахарной свеклы : автореф. дисс. на соискание. уч. степени. докт. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / Л.В. Погорелый. К.: УСХА, 1974. С. 41.
85. Adamchuk V., Bulhakov V., Holovach I. Mathematical model of interaction of flat copier with the residues of haulm of sugar beet. Вісник аграрної науки. 2017. № 6. С. 48–54.
86. Аванесов Ю.Б. Свеклоуборочная техника на совремнном этапе. Механизации и электрофикация социалистического сельського хозяйства. 1973. № 8 С. 53–57.
87. Барановський В.М. Обгрунтування технологічного процесу і параме- трів гвинтово-вальцьового очисника вороху кормових буряків : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата техн. наук : 05.20.01 / Барановський Віктор Миколайович. Київ, 1996. 275 с.
88. Стельмах В.М., Марчук Д.В. Розрахунок витяжної сили агрегатів для викопування крихких коренеплодів. Збірник наукових праць ПДАТУ. 2010. № 18. С. 509–514.
11. Погорілий Л.В. Сучасні проблеми землеробської механіки і машинознавства при створенні сільськогосподарської техніки нового покоління. Механізація сільськогосподарського виробництва. Х.: ХДТУСГ, 2003. Вип. 20. С. 10–28.
89. Борис А.М. Обґрунтування раціонального діапазону копірного зрізу гички цукрових буряків. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. Вип. 21. Том І. 2011. С. 26–30.
90. Борис М.М. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів робочого органу для відокремлення гички цукрових буряків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва” / М.М. Борис. Вінниця, 2009. 20 с.
91. Борис М.М. Обгрунтування конструктивної схеми машини для відокремлення гички цукрових буряків. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки, 2012. №11 т. 1 (65). С. 98–102.
92. Василенко А.А. Теория, конструкция и производство сельскохозяйст- венных машин. Основания для проектирования свеклоуборочных машин. М.-Л.: НКТМ СССР, 1940. Т.5.
130. Дідух Л.Д. Основи механіки. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 304 с.
93. Василенко А.А., Герасимчик В.Г. Исследование ботвосрезающих аппаратов свеклоуборочных комбайнов с обрезкой ботвы на корню. Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. 1963. № 4. С. 3–7.
104. Хелемендик М. М. Напрями і методи розробки робочих органів сільськогосподарських машин. УААН. К.: Аграрна наука, 2001. C. 247–253.
94. Бойко В.А. Аналіз дослідження обрізувачів гички коренеплодів : тези доп. VІІІ науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 9–19 грудня 2020 р.). Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. С. 170 – 171.
95. Гурченко О.П. Розробка і дослідження коренезбиральної машини / В.М. Барановський, Г.А. Герасимчук [та ін.]. Сільськогосподарські машини. 2001. Вип. 8. С. 119–123.
96. Гурченко О.П., Барановський В.М. Технологічний процес дообрізки залишків гички. Сільськогосподарські машини. Зб. наук. статей. 2000. Вип. 7. С. 183–189.
109. Karwowski T. Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. Tom 2, część II. Maszyny do zbiru ziemniakόw i burakόw cukrowych / T. Karwowski. Wydanie II, Warszawa, 1982. 428 s.
97. Кузьминов В. Г., Чернявский С. В., Дьнкин М. Б. [и др.]. Машина для уборки ботвы кормовой свеклы. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1988. №11. С. 32–34.
98. Черняков Ф.А. Изыскание, исследование и обоснование аппарата для обрезки корней сахарной свеклы в условиях зоны повышенного увлажнения : автореф. дис. на соискание уч. степени кандидата технических наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / Ф.А. Черняков. Минск, 1971. 28 с.
99. Мартынов В.М. Разработка устройства для уборки ботвы кормовой свеклы : дис. на соискание уч. степени кандидата технических наук. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / В.М. Мартинов. Харьков, 1989. 202 с.
105. Барановський В., Підгурський М., Герасимчук Г. Аналіз технологічного процесу видалення залишків гички комбінованим викопуючим робочим органом. Вісник Тернопільського державного технічного університету. 2010. Том 15. № 4. С. 55 – 62.
106. Герасимчук Г.А. Основи розробки робочих органів комбінованих систем коренезбиральних машин : монографія / [Г.А. Герасимчук, В.М. Барановський, А.Ю. Виговський, М.В. Потапенко, О.Ю. Скальський]. К.: ЦП Компринт, 2016. 286 с.
131. Єжов С.М., Макарець М.В., Романенко О.В. Класична механіка. К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. 480 с.
110. Böhrnsen A. Landwirtschaftliches. Lehrbuch. Horst Eichhorn. Landtechnik. 7. Auflage // A. Böhrnsen, W. Brinkmann, K.–H. Kromer, und ... / Herausgegeben von Prof. Dr.Dr. h.c. Horst Eichhorn, Gießen. Printed in Germany, 1999. 348 p.
111. Beyaz A. Determination of sugar beet topping slice thickness by using image analysis technique / A. Beyaz, A. Çolak // Journal of Agricultural Machinery Science. 2010. № 3. P. 185–189.
112. Huijbregts T. Long-term storage of sugar beet in North-West Europe / T. Huijbregts, G. Legrand et al. // COBRI report. 2013. № 1. 54 p.
113. Потапенко М.В. Обгрунутування параметрів очисної системи вороху коренеплодів цикорію : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.05.11 / Потапенко Микола Валентинович. Бережани, 218. 259 с.
114. Яценко О.Я. Цикорій коренеплідний: Біологія, селекція, виробництво і переробка коренеплодів: Навчальний посібник. Умань: ФІЦБ УААН, 2003. 161 с.
18. Козіброда Я.І. Тенденції розвитку машин для збирання цукрових буряків. Тернопіль : Збруч, 1996. – 91 с.
132. КД 46.16.01.005–07 “Випробування сільськогосподарської техніки. Основні положення”. К.: Держстандарт України, 2007. 34 с.
115. Кінах В.А. Інтенсифікація виробництва цикорію кореневого – необхідна вимога часу / В.А. Кінах, В.О. Борисюк // Зб. наук. пр. ІЦБ УААН. – Київ, 1994. С. 127–130.
116. Яценко А.О. Продуктивність цикорію коренеплідного залежно від густоти і рівномірності розміщення рослин / А.О Яценко // Збірник наукових праць, присвячений 100 – річчю з дня народження С.С. Рубіна. Умань: УСГА, 2000. С. 220–223.
117. Гументик М.Я. Агрофізичні властивості цикорію коренеплідного як основа для обгрунтування технологічних процесів механізації його виробництва. Зб. наук. пр. ІМЕСГ УААН. 2000. С. 153–154.
118. Boyko Volodymyr. Mathematical model of the process of contact interaction of the copier with the head of the chicory root crop. Scientific Journal of the TNTU. Tern.:TNTU, 2023. Vol. 111. No 3 С. 115 – 125.
12. Гурченко О.П., Барановський В.М. Результати випробування модернізованої коренезбиральної машини МКК-6А. Механізація та електрифікація сільського господарства. К.: “Урожай”, 1995. Вип. 81. С. 57–60.
119. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку : підручник / [Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін..]. К.: Вища освіта, 2005. 446 с.
120. Berezhenko E., Pankiv V., Berezhenko B. Experimental studies of the process of cutting the head of chicory roots. Paradigm of knowledge. Germany, Frankfurt: Center for international scientific cooperation TK Meganom, LLC 2021. Том 1. № 46(2021). С. 5 – 15.
121. Хайліс Г.А. Основи проектування і дослідження сільськогосподарських машин : навчальний посібник / Г.А. Хайліс, Д.М. Коновалюк. К.: НМК ВО, 1992. 320 с.
122. Сивак Р.І. Короткий курс теоретичної механіки / Р.І. Сивак, І.А. Деревенько. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016. 200 с.
19. Lanovsky M. , Żdarsky I. Fyzikalne vlastnosti cukrovky. Zemëdelska technika. 1966. № 3. S. 331–340.
123. Калетнік Г.М. Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість : підручник. (за ред. Г.М. Калетніка, М.Г. Чаусова). Київ : Хай-Тек Пpес, 2013. 528 с.
133 Baranovskiy V.M., Skalsky O.Yu., Pastushenko A.S. Chicory root crops combined harvester. INMATEH – Agricultural Engineering. 2017. Vol. 53. No. 3/2017. P. 41–50.
124. Шабельник Б.П. Теорія і практика обгрунтування параметрів робочих органів бурякозбиральних машин / Б.П. Шабельник. Х., 2001. 314 с.
125. Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбираль- ною машиною / В.М. Булгаков, О.Б. Павелчак, Р.Б. Гевко [та ін.] Механізація сільськогосподарського виробництва. К.: НАУ, 2000. Т. 7. С. 14–19.
126. Гевко Р.Б., Поліщук В.А. Вибір конструктивних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин з умови непошкодження коренеплодів. Сільськогосподарські машини. Волинське відділення ІАУ. Луцьк, 1997. С. 109–117.
127. Погорелый Л.В. Исследование и разработка технологического процесса отделения ботвы от корней сахарной свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.11 “Механизация сельскохозяйственного производства” / Л.В. Погорелый. К., 1964. 24 с.
128. Ткач О.В. Цикорій та особливості його вирощування. Рослинництво. К., 2004. № 3. С. 68–74.
13. Cesnieks Sandris, Vilde Arwids, Rueins Adolfs. Optimisation parameters of soil tillage aggregates. Механізація сільськогосподарського виробництва. К.: НАУ, 2003. Т. XV. С.121–129.
134. Boyko V. Аналітичні дослідження допустимої маси обрізника залишків гички з головок коренеплодів. Innovative Solutions in Modern Science. USA, New York: Center for international scientific cooperation TK Meganom, LLC. 2023. № 3(58). С. 5 – 15.
135. Потапенко М.В. Обгрунутування параметрів очисної системи вороху коренеплодів цикорію : дис… канд. техн. наук : 05.05.11 / Потапенко Микола Валентинович. Бережани, 218. 259 с.
20. Татьянко Н.В., Погорелый Л.В., Цымбал А.Г. Раздельная уборка. Сахарная свекла. 1972. № 1. С. 24–28.
136. Скальский О.Ю. Обґрунтування параметрів комбінованого копача коренеплодів цикорію : дис. на здобуття ступеня доктора філософії : 05.05.11 / Скальський Олександр Юрійович. Тернопіль, 2019. 243 с.
137. Скальський О.Ю., Барановський В.М. Обгрунтування коефіцієнта втрат коренеплодів цикорію в процесі викопування. Наукові доповіді НУБіП України : електрон. науковий фаховий журнал. 2018. № 2 (72) (2018). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/10653
138. Baranovsky Viktor, Skalskyi Oleksandr. Drinking of chicory root crops by a combined digger. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2018. № 2 (90). С. 115–123.
44. Pearson K. On a method of determining whether a sample of size N supposed to have been drawn from a parent population having a known probability integral has probably been drawn at random. Biometrika. Cambridge, 1993. Vol. 25. P. 379–410.
14. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій, В.М. Булгаков [та ін.]. Луцьк, 1999. 168 с.
139. Надикто В.Т. Основи наукових досліджень : підручник. ТДАТУ, Херсон, 2017. 268 с.
140. Береженко Є.Б. Обгрунтування параметрів робочих органів гичкозбирального модуля : дис. на здобуття ступеня доктора філософії : спец. 133 – Галузеве машинобудування / Євген Богданович Береженко. Тернопіль, 2021. 217 с.
141. Бойко В. Методика проведення експериментальних досліджень обрізника залишків гички коренеплодів : тези доп. VI Міжнародної студентської науково-технічної конференції «Природні та гуманітарні науки. Актуальні питання»/ Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 27-28 квітня 2023 р.), 2023. С. 215 – 216.
142. Лудченко А.А. Основы научных иследований: учеб. пособие / A. A. Лудченко, Я. A. Лудченко, Т. А. Примак ; под ред. A.A. Лудченко. — Київ: Знання, 2000. — 114 с.
143. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Лебедев А.К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Переклад з 8-го переробл. і випр. Вид. Т.: Навчальна книга-Богдан, 2007. 1040 с. ISBN 966-692-818-3.
21. Krumov I. Varringerung der Verluste beider Zuckerrübenernte. Akademie Landwirtschaft wissen schaften der DDR Tagungsbericht. 1985. Bd 1. № 229. S. 163–168.
144. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 c.
145. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. 254 с.
146. Міняйло А.В. Деталі машин: підручник / А.В. Міняйло, Л.М. Тіщенко, Д.І. Мазоренко та ін. К.: Агроосвіта, 2013. 448 c. ISBN 978‐966‐2007‐28‐2.
147. Boyko Volodymyr. Experimental studies of pruning the haulm of chicory root tops. Scientific Journal of the TNTU. Tern.:TNTU, 2023. Vol. 111. No 4. С. 115 – 125.
45. Pirkelmann H. Futterrübenernte: Technik in Feld und Stall. Bonn; Bad Godes-berg, 1980. 32 s.
148. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. Львів: Ромус-Поліграф, 2002. 128 c.
15. Mindin R.D. Calculation of mass descriptions of root crops. Proc. First. at. Cong. Appl. Mech. Chicago, 1953. Р. 25–30.
149. Boyko V.A. The results of experimental research of root crops haulm harvesting : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 90-річчю від дня народження професора Рибака Тимофія Івановича та 60-річчю кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики», (Тернопіль, 29–30 вересня 2022 р.). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. С. 27 – 28.
150. ДСТУ 4981:2008. Цикорій коренеплідний. Збирання. Показники якості та методи їх визначання. Київ, 2008. 8 с.
151. Техніко-економічне обґрунтування застосування машин, обладнання і технологій / Гевко Р.Б., Гладич Б.Б., Павх І.І., Кириленко Т.П. Тернопіль, 2003. С. 138–144.
22. Zuckerrüben – Erntesystem sechsreihig: Köpfroder KR 6-II. Franz Kleine, Maschinenfarbi K GmbH Co, 1987. 4 s.
152. Адамчук В.В. Методичні рекомендації з експлуатаційно-технологічної оцінки сільськогосподарської техніки (Керівний документ) / В.В. Адамчук, М.І. Грицишин, В.М. Третяк, В.Т. Надикто, В.М. Кюрчев, О.Г. Караєв. Глеваха, 2017.
153. Методики економічного оцінювання техніки на етапі випробування: ДСТУ 4397:2005. [Чинний від 2006-01-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2005. 16 с. (Міждержавний стандарт).
154. Стельмах В. М. Напрямки наукових досліджень з використання цикорію та продуктів на його основі з профілактичною й лікувальною метою [Електронний ресурс] / В. М. Стельмах, В. А. Бурлака // Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 2. С. 65–72. Режим доступу : http://ir.znau. edu.ua/handle/123456789/63.
16. Kanafojski Cz., Karwowski T. Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. Maczyny do zbioru ziemioplodow. Warszawa : PWRiL, 1972. T.2. 933 s.
17. Żdarsky I. Biologiche a fyzikalne mechanicke vlastnosti cukrovky z hlediska mechanizace sklirne. Zemëdelska technika, 1964. № 11. S. 657–672.
46. Береженко Є.Б., Барановський В.М. Енергозберігаюча технологія збирання гички коренеплодів цикорію кореневого. Актуальні задачі сучасних технологій : тези доп. VІ Міжн. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 16-17 лист. 2017 р. Тернопіль: ТНТУ, 2017. С. 198–199.
23. Аванесов Ю.Б. Свеклоуборочная техника на совремнном этапе. Механизации и электрофикация социалистического сельського хозяйства. 1973. № 8. С. 53–57.
24. Victor sugar beet harvesters // Проспект фірми “GARFORD FARM MACHINERY”. 1998. Р. 12
25. Berezhenko E.B., Baranovsky V.M. Researching of energy saving technology for harvesting tops of root crops. Наукові нотатки. 2017. № 60. С. 50 – 55.
26. Барановский В.Н., Береженко Є.Б. Способ и устройство для энергосберегающей технологии уборки ботвы корнеплодов. Inginerie Agrară şi Transport Auto : materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional "Realizări şi perspective în ingineria agrară şi transport auto", dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova. 2018. Vol. 51. P. 106–110.
27. Віктор Барановський, Галина Герасимчук, Наталя Дубчак, Євген Береженко, Володимир Бойко. Експериментальні дослідження агробіологічних характеристик коренеплодів. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. 2020. № 24. С 13–21.
74. Volodymyr Boyko, Viktor Baranovsky, Vitalii Pankiv, Volodymyr Onyshchenko, Sergey Marinenko. The results of the study of the cutter of the remains of root crops haulm. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University 2023, № 1 (109). С. 99–109.
47. Береженко Є. Технологічний процес зрізування гички коренеплодів цикорію. Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : тези доп. Міжн. наук.-техн. конф. до 100-річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100-річчя з дня смерті), 23-24 трав. 2018 р. Тернопіль: ТНТУ, 2018. С. 281–282.
28. Бендера І.М., Борис М.М., Борис А.М. Обґрунтування способу та конструкції машини для відокремлення гички від коренеплодів цукрових буряків. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. 2008. № 12(2). С. 368–364.
29. Кобець О. М. Обґрунтування робочого процесу і параметрів робочих органів для видалення гички кормових буряків : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.11 / Кобець Олександр Миколайович. Вінниця, 2007. 166 с.
30. Мартиненко В. Я. Механіко-технологічні основи підвищення ефективності робочих органів гичкозбиральних машин: дис. ... докт. техн.наук: 05.05.11 / Мартиненко Володимир Якимивоч. Тернопіль. 2000. 287 с.
31. Свеклоуборочный комбайн Ropa euro-Tiger V8-3 XL [Електронний ресурс] // Сельскохозяйственная техника. 2008. № 4. Режим доступу до журналу: http://russia.profi.com. - заголовок з екрана.
32. Бендера І.М. Експлуатація машин і обладнання / І.М. Бендера та ін. Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський : Сисин О.В.: Абетка, 2013. 576 с.
33. Березовий М.Г. Обґрунтування технологічних і конструктивних параметрів робочих органів машини для збирання гички цукрового буряку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.20.11 “Машини і засоби механізація сільськогосподарського виробництва” / М.Г. Березовий. К. : НАУ, 2007. 9 с.
34. Борис Н. М. Обоснование технологического процесса и параметров рабочего органа для отделения ботвы сахарной свеклы: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 / Н.М. Борис. Вінниця: ВДАУ, 2009. 20 с.
35. Berezhenko E. Analysis of methods for harvesting haulm root crops and designs of harvest modules. Innovative Solutions in Modern Science. USA, New York: Center for international scientific cooperation TK Meganom, LLC. 2020. № 2(38). С. 46–54.
36. Погорілий М.Л. Технологічні принципи інтенсифікації робочих процесів і удосконалення бурякозбиральних машин. Механізація сільського господарства. 1999. Т. V. С. 379–387.
75. Бойко В.А. Обгрунтування маси обрізника залишків гички : тези доп. Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2023. С. 165–168.
37. Спеціальні комбайни / [М.В. Тудель, Б.О. Козаченко, В.Г. Герасимчик та ін.]. К., 1988. 184 с.
48. Сторожук І.М. Конструктивно-технологічний аналіз робочих органів гичкозбиральних машин. The scientific journal. Scientific review. Т. 2. № 12 (2015). С. 63–71.
38. Berezhenko E., Pankiv М., Jobbagy Jan, Berezhenko B. Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Scientific Journal of TNTU. Ternopil, 2021. No. 1 (101). P. 56–67.
39. Gruber W. Trends bei der Technik für die Zuckerr übenernte // Landtechnik. 2001. Jg. 56. No. 6. S. 380–381.
40. Gute fachliche Praxis zur Vorsorge gegen Bodenscha dverdichtungen und Bodenerosion, Referat 516: Bonn: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschat (BMVEL). 2001. 104 s.
41. Koller R. Konstruktionsmethode für den Maschinen-, Geräte- und Apparatebau. Berlin: Springer-Verlag, 1976. 191 s.
42. Márquez L. Maquinari a para la recolección de la remolacha. Agrotécnica, 2007: Abril. Pр. 42–46; Julio. Pр. 32–39; Agosto. Pр. 24–31; Septiembre. P. 2–11.
43. Moitzi G., Boxberger J. Vermeidung von Bode nschadverdichtungen beim Einsatz von schweren Maschinen – eine aktuelle Herausforderung // Ländlicher Raum, 2007. S. 1–27.
49. Storozhuk I.M., Pankiv V.R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops // INMATEH – Agricultural Engineering. 2015. Vol. 46. No. 2/2015. P. 101–108.
50. Кормовая свекла в ГДР / В.Г. Кузьминов, Г.В. Кузьминов, А.Ф. Завгородний [та ін.] // Кормовые культуры. 1989. № 3. С. 26–30.
76. Борис А.М. Визначення втрат цукроносної маси та залишків гички цукрового буряку при її безкопірному зрізі. Праці ТДАТУ. Том 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2012. Вип. 12. С. 191–201.
Content type: Dissertation
Appears in Collections:133 «Галузеве машинобудування»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diser_Boyko_V_A_2023.pdfДисертація11,18 MBAdobe PDFView/Open
diser_Boyko_V_A_COVER_2023.jpg321,18 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.