Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42747
Title: Заготовки у машинобудівному виробництві
Authors: Паливода, Юрій Євгенович
Дячун, Андрій Євгенович
Bibliographic description (Ukraine): Паливода Ю. Є. Заготовки у машинобудівному виробництві : навчально-методичний посібник / Паливода Ю.Є., Дячун А.Є. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023. – 148 с.
Issue Date: 14-Nov-2023
Date of entry: 14-Nov-2023
Country (code): UA
UDC: 621.7
Abstract: У сучасному виробництві одним з основних напрямків розвитку технології механічного оброблення є використання чорнових заготовок з економічними конструктивними формами, що забезпечують можливість застосування найоптимальніших способів їх оброблення, тобто оброблення з найбільшою продуктивністю й найменшими відходами. Такий підхід вимагає постійного підвищення точності заготовок і наближення їх конструктивних форм і розмірів до готових деталей, що дозволяє скоротити обсяг оброблення різанням, обмежуючи його в ряді випадків чистовими, викінчувальними операціями. Зниження трудомісткості механічного оброблення заготовок, що досягається раціональним вибором способу їх виготовлення, забезпечує зростання виробництва на тих же виробничих площах без істотного збільшення устаткування й технологічного оснащення. Поряд із цим раціональний вибір способів виготовлення заготовок відповідно до різних виробничих умов, визначає ступінь механізації й автоматизації виробництва. Вибір виду заготовки для подальшого механічного оброблення в багатьох випадках є одним з досить важливих завдань розроблення технологічного процесу виготовлення деталі. Правильний вибір заготовки, встановлення її форми, розмірів припусків на оброблення, точності розмірів (допусків) і твердості матеріалу, тобто параметрів, що залежать від способу її виготовлення, значно впливає на кількість операцій або переходів, трудомісткість, і в підсумку, на собівартість процесу виготовлення деталі. Вид заготовки в більшості випадків у значній мірі визначає подальший процес оброблення.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42747
Copyright owner: © Паливода Ю. Є., Дячун А. Є.
References (Ukraine): 1. Боженко Л. І. Технологія виробництва заготовок у машинобудуванні. Київ: НМК ВО, 1990. 264 c.
2. Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування та виробництво заготовок». Проектування та виробництво литих заготовок. К.:НТУУ «КПІ», 2011. 42 с.
3. Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М., Пуховський Є.С. Проектування і виробництво заготовок. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 353 с.
4. Пилипець М.І., Комар Р.В. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин. Тернопіль, 2019. 58 с.
5. Руденко П. О., Харламов Ю. О., Шустик О. Г. Вибір, проектування і виробництво заготовок деталей машин. Київ : ІСДО, 1993. 304 с.
6. Паливода Ю.Є., Дячун А.Є., Лещук Р.Я. Інструментальні матеріали, режими різання і технічне нормування механічної обробки : навчальний посібник. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. 240 с.
7. Дячун А. Є., Капаціла Ю. Б. , Паливода Ю. Є. , Ткаченко І. Г. Методичний посібник з виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин». Тернопіль : ТНТУ, 2016. 75 с.
8. Дусанюк Ж. П., Сивак І. О., Дусанюк С. В., Репінський С. В. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Гаряче об’ємне штампування. Вінниця : ВНТУ, 2006. 106 с.
9. Добрянський С. С., Малафєєв Ю. М. Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектування та виробництво заготовок» Частина І. Розробка креслення та технології виготовлення литої заготовки. К.: НТУУ «КПІ», 2012. 71 с.
10. Дячун А. Є. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення профільних гвинтових заготовок: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08. Тернопіль, 2008. 208 с.
11. Драган А. П., Дячун А. Є. Результати експериментальних досліджень формоутворення гвинтових гофрованих заготовок. Вісник Тернопільського державного технічного університету. Тернопіль, 2006. Т.11, №3. С. 86-91.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagotovky_u_mashynobudivnomu_vyrobnutsvi.pdf4,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools