Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42605

Title: Ensuring the energy efficiency of heat supply energy systems functioning by justifying the choice of glazing units for the external enclosing structures of buildings
Other Titles: Забезпечення енергоефективності функціонування енергетичних систем теплопостачання шляхом обґрунтування вибору склопакетів для зовнішніх загороджень будівель
Authors: Коваль, Вадим Петрович
Зінь, Мирослав Михайлович
Костик, Любов Миколаївна
Буняк, Олег Андроникович
Koval, Vadym
Zin, Myroslav
Kostyk, Liubov
Buniak, Oleh
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ensuring the energy efficiency of heat supply energy systems functioning by justifying the choice of glazing units for the external enclosing structures of buildings / Vadym Koval, Myroslav Zin, Liubov Kostyk, Oleh Buniak // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 57–67.
Bibliographic description (International): Koval V., Zin M., Kostyk L., Buniak O. (2023) Ensuring the energy efficiency of heat supply energy systems functioning by justifying the choice of glazing units for the external enclosing structures of buildings. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 57-67.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 15-Feb-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.057
UDC: 699.865
692.86
Keywords: енергоефективність
двокамерний склопакет
і-скло
термін окупності
теплова енергія
energy efficiency
a double-glazed window
low-e glass
payback period
thermal energy
Number of pages: 11
Page range: 57-67
Start page: 57
End page: 67
Abstract: Стаття присвячена подальшому розвитку і втіленню в життя технологій, які дозволяють знижувати споживання енергії і внаслідок цього зменшувати викиди парникових газів. В Україні та за її межами величезна кількість тепла втрачається через зовнішні загороджувальні конструкції будівель. Найбільші питомі втрати тепла мають місце через світлопрозорі загородження, зокрема вікна, основними елементами яких є склопакети. На сьогодні виробники пропонують склопакети, які характеризуються різною вартістю й енергетичною ефективністю. Покупець або інша зацікавлена особа не знає, на якому склопакеті зупинити свій вибір. Ми запропонували чіткий і зрозумілий метод вирішення цього питання. Для прикладу, розглянуто два різні склопакети й виконано порівняння їх вартості, термічного опору теплопередавання та здатності заощаджувати ті чи інші обсяги тепла й коштів на його закупівлю у процесі експлуатації. Виконано техніко-економічне обґрунтування додаткових капіталовкладень у двокамерний склопакет з покращеними характеристиками замість звичайного двокамерного. Його результати показують, що на сучасному етапі розвитку суспільства використання двокамерного склопакета з покращеними характеристиками, не зважаючи на більшу вартість, з огляду економіки є доцільнішим у порівнянні зі звичайним двокамерним склопакетом. Це стосується зовнішніх світлопрозорих загороджень будівель будь-яких призначень і форм власності – як житлових, так і промислових, громадських, які перебувають на балансах місцевих і державного бюджетів та ін. Результати всіх розрахунків детально пояснено і викладено у формі таблиці. Крім того, представлено просту й зрозумілу схему техніко-економічного обґрунтування додаткових капіталовкладень у двокамерний склопакет з покращеними характеристиками замість звичайного двокамерного. Вона може бути використана на етапах проектування нового будівництва або термореновації існуючих будівель для забезпечення вибору найраціональніших конструктивних рішень. Матеріали статті можуть бути узагальнені й на будь-які інші випадки техніко-економічного обґрунтування вибору варіантів технічних рішень у енергоефективних проєктах.
The article is devoted to the further development and implementation of technologies that allow some considerable reducing energy consumption and, as a result, reduce greenhouse gas emissions. In Ukraine and abroad, a huge amount of heat is lost through the external enclosing structures of buildings. The largest specific heat losses occur through translucent enclosures, in particular, windows, the main elements of which are double-glazed windows. Today, manufacturers offer double-glazed windows, which are characterized by different costs and energy efficiency. The buyer does not know which double-glazed window to choose. We have proposed a clear and understandable method of solving this issue. For example, two different double-glazed windows were considered and a comparison was made on their cost, thermal resistance of heat transfer, and the ability to save certain amounts of heat and money for its purchase during operation. A feasibility study of additional capital investments in double-glazed windows with improved characteristics instead of conventional double-glazed ones has been carried out. Its results show that, at the current stage of the society development, the use of double-glazed windows with improved characteristics, despite their higher cost, is economically more appropriate than conventional double-glazed windows. This applies to external translucent fences of buildings of any purpose and form of ownership - both residential and industrial, public, which are on the balance sheets of local and state budgets, etc. The results of all calculations are explained in detail and presented in the form of a table. In addition, a simple and clear scheme of technical and economic substantiation of additional capital investments in a double-glazed window with improved characteristics is presented instead of an ordinary one, which can be used at the design stages of new construction or thermal renovation of existing buildings to ensure the selection of the most rational structural solutions. The materials of the article can be generalized to any other cases of technical and economic substantiation of the choice of options for technical solutions in energy-efficient projects.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42605
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://ep3.nuwm.edu.ua/2699/1/Дисс_Фаренюк_10%20зах.pdf
https://doi.org/10.1007/s10891-017-1542-9
https://doi.org/10.1007/s10891-016-1492-7
http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/09/dissert_kuzhel_liliya-1.pdf
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.01.122
References (Ukraine): 1. Денисюк С. П., Стрелкова Г. Г., Пфайфер К. Ф., Стрелков М. Т., Іщенко О. С. Європейські тенденції інноваційного розвитку в енергетичному секторі та сферах кінцевого енергоспоживання. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018. № 2 (52). С. 7–19.
2. Фаренюк Є. Г. Тепловий режим світлопрозорих огороджувальних конструкцій сучасних багатоповерхових будівель: дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Рівне, 2015. 178 с. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/2699/1/Дисс_Фаренюк_10%20зах.pdf (дата звернення: 15.02.2023).
3. Basok B., Nakorchevskiy A., Goncharuk S., Kugel L. Experimental studies of heat transfer through double-glazed windows taking into account the action of external factors. Engineering Physics Journal. 2017. Vol. 90. No. 1. P. 94–101. [In Russian]. https://doi.org/10.1007/s10891-017-1542-9
4. Basok B., Davydenko B., Isaev S., Goncharuk S., Kugel L. Numerical modeling of heat transfer through a two-chamber double-glazed window, Engineering Physics Journal. 2016. Vol. 89. No. 5. P. 1288–1295. [In Russian]. https://doi.org/10.1007/s10891-016-1492-7
5. Кужель Л. М. Закономірності теплопередачі через віконні конструкції: дис. … канд. техн. наук: 05.14.06 Київ, 2017. 190 с. URL: http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/09/dissert_kuzhel_liliya-1.pdf (дата звернення: 15.02.2023).
6. Tarasenko M., Burmaka V., Kozak K. Dependences of relative and absolute glazed area from configuration and common areas of window embrasure. Scientific Journal of TNTU (Ternopil). 2018. Vol. 89. No. 1. P. 122–131. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.01.122
References (International): 1. Denysiuk S. P., Strelkova H. H., Pfaifer K. F., Strelkov M. T., Ishchenko O. S. Yevropeiski tendentsii innovatsiinoho rozvytku v enerhetychnomu sektori ta sferakh kintsevoho enerhospozhyvannia, Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia, 2018, No. 2 (52). P. 7–19. [In Ukrainian].
2. Fareniuk Ye. H. Teplovyi rezhym svitloprozorykh ohorodzhuvalnykh konstruktsii suchasnykh bahatopoverkhovykh budivel: dys. kand. tekhn. nauk: spets. 05.23.01 “Budivelni konstruktsii, budivli ta sporudy”. Rivne, 2015. 178 p. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/2699/1/Дисс_Фаренюк_10%20зах.pdf (application date: 15.02.2023). [In Ukrainian].
3. Basok B., Nakorchevskiy A., Goncharuk S., Kugel L. Experimental studies of heat transfer through double-glazed windows taking into account the action of external factors. Engineering Physics Journal. 2017. Vol. 90. No. 1. P. 94–101. [In Russian]. https://doi.org/10.1007/s10891-017-1542-9
4. Basok B., Davydenko B., Isaev S., Goncharuk S., Kugel L. Numerical modeling of heat transfer through a two-chamber double-glazed window, Engineering Physics Journal. 2016. Vol. 89. No. 5. P. 1288–1295. [In Russian]. https://doi.org/10.1007/s10891-016-1492-7
5. Kuzhel L. M. Zakonomirnosti teploperedachi cherez vikonni konstruktsii: dys. kand. tekhn. nauk: spets. 05.14.06 “Tekhnichna teplofizyka ta promyslova teploenerhetyka”, 144 “Teploenerhetyka”. Kyiv, 2017. 190 p. URL: http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/09/dissert_kuzhel_liliya-1.pdf (application date: 15.02.2023). [In Ukrainian].
6. Tarasenko M., Burmaka V., Kozak K. Dependences of relative and absolute glazed area from configuration and common areas of window embrasure. Scientific Journal of TNTU (Ternopil). 2018. Vol. 89. No. 1. P. 122–131. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.01.122
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.