Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42604

Title: Establishing the causes of premature damage of steam turbine rotor blades of TPP
Other Titles: Встановлення причин дочасного експлуатаційного пошкодження лопатки ротора парової турбіни
Authors: Соловей, Петро Русланович
Студент, Олександра Зиновіївна
Свірська, Леся Миколаївна
Курнат, Іван Миколайович
Кречковська, Софія Русланівна
Гураль, Тарас Олегович
Solovei, Petro
Student, Oleksandra
Svirska, Lesia
Kurnat, Ivan
Krechkovska, Sofiia
Gural, Taras
Affiliation: Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Establishing the causes of premature damage of steam turbine rotor blades of TPP / Petro Solovei, Oleksandra Student, Lesia Svirska, Ivan Kurnat, Sofiia Krechkovska, Taras Gural // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 46–56.
Bibliographic description (International): Solovei P., Student O., Svirska L., Kurnat I., Krechkovska S., Gural T. (2023) Establishing the causes of premature damage of steam turbine rotor blades of TPP. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 46-56.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 2-Mar-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.046
UDC: 620.1
62-226.2
Keywords: сталі 15Х11МФ
лопатка парової турбіни
міцність
пластичність
ударна в’язкість
структура
15Kh11MF steel
steam turbine blade
strength
plasticity
impact toughness
structure
Number of pages: 11
Page range: 46-56
Start page: 46
End page: 56
Abstract: Проаналізовано структурно-механічний стан металу лопатки парової турбіни та встановлено найімовірніші причини її руйнування. Показано, що за механічними властивостями при випробуваннях розтягом і на удар сталь 15Х11МФ задовольняє вимоги регламентованих документів. Невідповідність цим вимогам виявили лише за відносним видовженням сталі, що вважали ознакою її низького запасу пластичності. Показано, що відносне видовження δ металу лопатки змінювалось від 7.4 до 11,5%, і було нижчим за регламентований рівень. Низькі значення δ та отримані значення співвідношень між границями плинності та міцності σYS / σUTS, які змінювались у межах від 0,8 до 0,89, свідчить про низький запас пластичності металу лопатки, що сприяло його розтріскуванню під дією робочих навантажень. Встановили, що середні значення твердості сталі 15Х11МФ на поверхнях пера лопатки становили 264 та 260 НВ, а на поверхні хвостовика – 260 НВ. На основі цих замірів констатували, що твердість сталі 15Х11МФ по довжині лопатки змінювалася неістотно, що свідчить про рівномірність прогартовування й відпуску лопатки під час її термічного оброблення. Металографічним аналізом встановили, що сталь 15Х11МФ пера лопатки має структуру сорбіт-подібного перліту, який спадкував морфологію пакетів з паралельних кристалів мартенситу, що властиво такого типу гартованим сталям після високого відпуску. Відзначили достатньо рівномірний розподіл за розмірами кристалів у лопатці, що, очевидно, зумовлено рівномірним розподілом колишніх зерен аустеніту за розмірами, в межах яких формувалися кристали мартенситу (середній розмір зерна становив 52 мкм). Відзначили макронеоднорідність структури поверхнево-зміцненого шару на вхідній крайці лопатки, отриманого методом ЕІЛ, пористість та нерівномірність розподілу карбідів тугоплавких елементів у поперечному перерізі. В околі основного металу лопатки тугоплавкі карбіди вольфраму або інтерметаліди (типу Fe7W6) розташовувалися у вигляді оторочки вздовж меж стовпчастих високолегованих хромом феритних зерен. Виявлено пори в поверхнево-зміцненому шарі лопатки, які спричинили низьку адгезію шару з основним металом лопатки, а також стали осередками зародження тріщин. Висока концентрація напружень (пори і мікротріщини в поверхнево-зміцненому шарі лопатки) та контакт металу лопатки з робочим середовищем, сприяли корозійно-втомному докритичному росту тріщини у поперечному перерізі її пера аж до наскрізного руйнування.
The technical condition of the metal of the steam turbine blade was analyzed and the reasons for its fracture were established. It was shown that the relative elongation δ of the blade metal varied from 7.4 to 11.5%, and was lower than the regulated level. The low values of δ and the obtained values of the ratio between yield strength and ultimate tensile strength σYS / σUTS, which varied from 0.8 to 0.89, indicate a low margin of plasticity of the blade metal, which contributed to its cracking under the action of working loads. Metallographic analysis revealed pores in the surface-hardened layer of the blade. They caused low adhesion of the layer with the base metal of the blade, and also of crack initiation. The high stress concentration and the contact of the blade metal with the working medium contributed to the growth of a subcritical corrosion-fatigue crack in the cross-section up to its complete destruction.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42604
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/s11003-008-9013-2
https://doi.org/10.1007/s11003-011-9325-5
https://doi.org/10.1007/s11003-015-9753-8
https://doi.org/10.1007/s11003-010-9297-x
https://doi.org/10.1007/s11003-021-00554-x
https://doi.org/10.1007/BF02362619
https://doi.org/10.1007/s11003-017-9991-z
https://doi.org/10.3390/met12111858
https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.106251
https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102510
https://doi.org/10.3390/met11111776
https://doi.org/10.1007/s11003-012-9415-z
https://doi.org/10.1007/s11003-007-0056-6
https://doi.org/10.1007/s40194-022-01410-5
https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.08.004
https://doi.org/10.1007/s11003-012-9413-1
https://doi.org/10.1134/S207511331901026X
https://doi.org/10.3390/ma15010109
https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.07.028
https://doi.org/10.15407/ufm.22.04.643
https://doi.org/10.1007/s11003-021-00489-3
https://doi.org/10.1007/s11003-019-00227-w
https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2022.107341
https://doi.org/10.1007/978-3-030-97822-8_28
https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.10625113
References (Ukraine): 1. Babii L. O., Student O. Z., Zagórski A. Markov A. D. Creep of degraded 2.25Cr-Mo steel in hydrogen. Materials Science. 2007. 46 (5). P. 701–707. https://doi.org/10.1007/s11003-008-9013-2
2. Marushchak P. O., Bishchak R. T., Gliha B, Sorochak A. P. Influence of temperature on the impact toughness and dynamic crack resistance of 25Kh1M1F steel. Materials Science 2011. 46 (4). P. 568–572. https://doi.org/10.1007/s11003-011-9325-5
3. Kurek M., Lagoda T., Walat K. Variations of Selected Cyclic Properties Depending on Testing Temperature. Materials Science. 2015. Vol. 50. P. 555–563. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9753-8
4. Student O. Z., Matysiak H., Zagórski A., Babiy L. O., Kurzydlowski K. J. Creep rupture strength in hydrogen of Cr-Mo-V steel. Inżynieria powierzchni. 2005. 1 (2A). P. 175–179.
5. Zagórski A., Student O., Babij L., Nykyforchyn H., Kurzydłowski K. J. Peculiarities of hydrogen effect on the creep process in the Cr-Ni-Mo steel. Advances in Materials Science. 2007. Vol. 7, No. 1 (11). P. 211–218.
6. Dzioba I. R. Properties of 13KhMF steel after operation and degradation under the laboratory conditions. Materials Science. 2010. 46 (5). P. 357–354. https://doi.org/10.1007/s11003-010-9297-x
7. Student O. Z., Krechkovska H. V., Svirska L. M. Kindratskyi B. I., Shyrokov V. V. Ranking of the mechanical characteristics of steels of steam pipelines of thermal power plants by their sensitivity to in-service degradation. Materials Science. 2021. 57 (3). P. 404–412. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00554-x
8. Marushchak P. O., Bishchak R. T., Gliha B., Sorochak A. P. Influence of temperature on the impact toughness and dynamic crack resistance of 25Kh1M1F steel. Materials Science. 2007. 46 (5). P. 568–552. https://doi.org/10.1007/s11003-011-9325-5
9. Romaniv O. M., Nykyforchyn H. M., Dzyuba I. R., Student O. Z., Lonyuk B. P. Effect of damage in service of 12Kh1MF steam-pipe steel on its crack resistance characteristics. Materials Science. 1998. 34 (1), P. 110–114. https://doi.org/10.1007/BF02362619
10. Krechkovs’ka H. V., Student O. Z. Determination of the degree of degradation of steels of steam pipelines according to their impact toughness on specimens with different geometries of notches. Materials Science. 2017. 52 (4). P. 566–571. https://doi.org/10.1007/s11003-017-9991-z
11. Miao X., Hong H., Hong X., Peng J., Bie F. Effect of Constraint and Crack Contact Closure on Fatigue Crack Mechanical Behavior of Specimen under Negative Loading Ratio by Finite Element Method. Metals – Open Access Metallurgy Journal. 2022. 12 (11). 1858. https://doi.org/10.3390/met12111858
12. Azeez A., Norman V., Eriksson R., Leidermark D., Moverare J. Out-of-phase thermomechanical fatigue crack propagation in a steam turbine steel – Modelling of crack closure. International Journal of Fatigue. 2021. Vol. 149. 106251. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.106251
13. Azeez A., Eriksson R., Leidermark D., Calmunger M. Low cycle fatigue life modelling using finite element strain range partitioning for a steam turbine rotor steel. Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2020. Vol. 107. 102510. https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102510
14. Maruschak P., Vorobel R., Student O., Ivasenko I., Krechkovska H., Berehulyak O., Mandziy T., Svirska L., Prentkovskis O. Estimation of fatigue crack growth rate in heat-resistant steel by processing of digital images of fracture surfaces. Metals. 2021. 11. 1776. https://doi.org/10.3390/met11111776
15. Nykyforchyn H. M., Tkachuk Yu. M., Student O. Z. In-service degradation of 20Kh13 steel for blades of steam turbines of thermal power plants. Materials Science. 2011. 47 (4). P. 447–456. https://doi.org/10.1007/s11003-012-9415-z
16. Ostash O. P., Panasyuk V. V., Andreiko I. M., Chepil R. V., Kulyk V. V., Vira V. V. Methods for the construction of the diagrams of fatigue crack-growth rate of materials. Materials Science. 2007. 43 (4). P. 479–491. https://doi.org/10.1007/s11003-007-0056-6
17. Rhode M., Nietzke J., Richter T., Mente T., Mayr P., Nitsche A. Hydrogen effect on mechanical properties and cracking of creep-resistant 9% Cr P92 steel and P91 weld metal. Welding in the World. 2023. 67. P. 183–194. https://doi.org/10.1007/s40194-022-01410-5
18. Toribio J., Vergara D. Lorenzo M. Role of in-service stress and strain fields on the hydrogen embrittlement of the pressure vessel constituent materials in a pressurized water reactor. Engineering Failure Analysis.2017. 82, P. 458–465. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.08.004
19. Ostash O. P., Vytvyts’kyi V. I. Duality of the action of hydrogen on the mechanical behavior of steels and structural optimization of their hydrogen resistance. Materials Science. 2012. 47 (4). P. 421–737. https://doi.org/10.1007/s11003-012-9413-1
20. Sergeev N. N., Sergeev A. N., Kutepov S. N., Kolmakov A. G., Gvozdev A. E. Mechanism of the Hydrogen Cracking of Metals and Alloys, Part I (Review). Inorganic Materials: Applied Research. 2019. 10 (1). P. 24–31. https://doi.org/10.1134/S207511331901026X
21. Song Y., Chai M., Han Z., Liu P. High-Temperature Tensile and Creep Behavior in a CrMoV Steel and Weld Metal. Materials. 2022. 15 (1). 109. https://doi.org/10.3390/ma15010109
22. Yasniy O., Pyndus Y., Iasnii V., Lapusta Y. Residual lifetime assessment of thermal power plant superheater header. Engineering Failure Analysis. 2017. 82. P. 390–403. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.07.028
23. Duriagina Z. A., Kulyk V. V., Filimonov O. S., Trostianchyn A. M., Sokulska N. B. The Role of Stress-Strain State of Gas Turbine Engine Metal Parts in Predicting Their Safe Life, Progress in Physics of Metals. 2021. 22 (4). P. 643–677. https://doi.org/10.15407/ufm.22.04.643
24. Smiyan O. D., Student O. Z. Fractographic signs of gigacycle fatigue and hydrogenation of heat-resistant steels after long-term operation. Material Science. 2021. 56 (6). P. 727–738. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00489-3
25. Krechkovs’ka H. V., Student O. Z., Nykyforchyn H. M. Diagnostics of the engineering state of steam pipelines of thermal power plants by the hardness and crack resistance of steel. Materials Science. 2019. 54 (5). P. 627–637. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00227-w
26. ДСТУ ISO 6892-1:2019 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (ISO 6892-1:2016, IDT).
27. ДСТУ ISO 148-1:2022 Металеві матеріали. Випробування на ударний вигин за Шарпі на маятниковому копрі. Частина 1. Метод випробування (ISO 148-1:2016, IDT).
28. Krechkovska H., Hredil M., Student O., Svirska L., Krechkovska S., Tsybailo I., Solovei P. Peculiarities of fatigue fracture of high-alloyed heat-resistant steel after its operation in steam turbine rotor blades. International Journal of Fatigue. Vol. 167. Part B. 2023. 107341. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2022.107341
29. Krechkovska H., Hredil M., Student O. Book chapter 28: Fatigue crack growth resistance of heat-resistant steel 15H11MF after operation in blades of a steam turbine. Fatigue and Fracture of Materials and Structures / Eds. G. Lesiuk, S. Duda, J. A. F. O. Corea, A. M. P. De Jesus, Structural Integrity 24. Springer Nature Switzerland AG, 2022. P. 245-251. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97822-8_28
References (International): 1. Babii L. O., Student O. Z., Zagórski A. Markov A. D. Creep of degraded 2.25Cr-Mo steel in hydrogen. Materials Science. 2007. 46 (5). P. 701–707. https://doi.org/10.1007/s11003-008-9013-2
2. Marushchak P. O., Bishchak R. T., Gliha B, Sorochak A. P. Influence of temperature on the impact toughness and dynamic crack resistance of 25Kh1M1F steel. Materials Science 2011. 46 (4). P. 568–572. https://doi.org/10.1007/s11003-011-9325-5
3. Kurek M., Lagoda T., Walat K. Variations of Selected Cyclic Properties Depending on Testing Temperature. Materials Science. 2015. Vol. 50. P. 555–563. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9753-8
4. Student O. Z., Matysiak H., Zagórski A., Babiy L. O., Kurzydlowski K. J. Creep rupture strength in hydrogen of Cr-Mo-V steel. Inżynieria powierzchni. 2005. 1 (2A). P. 175–179.
5. Zagórski A., Student O., Babij L., Nykyforchyn H., Kurzydłowski K. J. Peculiarities of hydrogen effect on the creep process in the Cr-Ni-Mo steel. Advances in Materials Science. 2007. Vol. 7, No. 1 (11). P. 211–218.
6. Dzioba I. R. Properties of 13KhMF steel after operation and degradation under the laboratory conditions. Materials Science. 2010. 46 (5). P. 357–354. https://doi.org/10.1007/s11003-010-9297-x
7. Student O. Z., Krechkovska H. V., Svirska L. M. Kindratskyi B. I., Shyrokov V. V. Ranking of the mechanical characteristics of steels of steam pipelines of thermal power plants by their sensitivity to in-service degradation. Materials Science. 2021. 57 (3). P. 404–412. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00554-x
8. Marushchak P. O., Bishchak R. T., Gliha B., Sorochak A. P. Influence of temperature on the impact toughness and dynamic crack resistance of 25Kh1M1F steel. Materials Science. 2007. 46 (5). P. 568–552. https://doi.org/10.1007/s11003-011-9325-5
9. Romaniv O. M., Nykyforchyn H. M., Dzyuba I. R., Student O. Z., Lonyuk B. P. Effect of damage in service of 12Kh1MF steam-pipe steel on its crack resistance characteristics. Materials Science. 1998. 34 (1), P. 110–114. https://doi.org/10.1007/BF02362619
10. Krechkovs’ka H. V., Student O. Z. Determination of the degree of degradation of steels of steam pipelines according to their impact toughness on specimens with different geometries of notches. Materials Science. 2017. 52 (4). P. 566–571. https://doi.org/10.1007/s11003-017-9991-z
11. Miao X., Hong H., Hong X., Peng J., Bie F. Effect of Constraint and Crack Contact Closure on Fatigue Crack Mechanical Behavior of Specimen under Negative Loading Ratio by Finite Element Method. Metals – Open Access Metallurgy Journal. 2022. 12 (11). 1858. https://doi.org/10.3390/met12111858
12. Azeez A., Norman V., Eriksson R., Leidermark D., Moverare J. Out-of-phase thermomechanical fatigue crack propagation in a steam turbine steel – Modelling of crack closure. International Journal of Fatigue. 2021. Vol. 149. 106251. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.10625113.
13. Azeez A., Eriksson R., Leidermark D., Calmunger M. Low cycle fatigue life modelling using finite element strain range partitioning for a steam turbine rotor steel. Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2020. Vol. 107. 102510. https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102510
14. Maruschak P., Vorobel R., Student O., Ivasenko I., Krechkovska H., Berehulyak O., Mandziy T., Svirska L., Prentkovskis O. Estimation of fatigue crack growth rate in heat-resistant steel by processing of digital images of fracture surfaces. Metals. 2021. 11. 1776. https://doi.org/10.3390/met11111776
15. Nykyforchyn H. M., Tkachuk Yu. M., Student O. Z. In-service degradation of 20Kh13 steel for blades of steam turbines of thermal power plants. Materials Science. 2011. 47 (4). P. 447–456. https://doi.org/10.1007/s11003-012-9415-z
16. Ostash O. P., Panasyuk V. V., Andreiko I. M., Chepil R. V., Kulyk V. V., Vira V. V. Methods for the construction of the diagrams of fatigue crack-growth rate of materials. Materials Science. 2007. 43 (4). P. 479–491. https://doi.org/10.1007/s11003-007-0056-6
17. Rhode M., Nietzke J., Richter T., Mente T., Mayr P., Nitsche A. Hydrogen effect on mechanical properties and cracking of creep-resistant 9% Cr P92 steel and P91 weld metal. Welding in the World. 2023. 67. P. 183–194. https://doi.org/10.1007/s40194-022-01410-5
18. Toribio J., Vergara D. Lorenzo M. Role of in-service stress and strain fields on the hydrogen embrittlement of the pressure vessel constituent materials in a pressurized water reactor. Engineering Failure Analysis.2017. 82, P. 458–465. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.08.004
19. Ostash O. P., Vytvyts’kyi V. I. Duality of the action of hydrogen on the mechanical behavior of steels and structural optimization of their hydrogen resistance. Materials Science. 2012. 47 (4). P. 421–737. https://doi.org/10.1007/s11003-012-9413-1
20. Sergeev N. N., Sergeev A. N., Kutepov S. N., Kolmakov A. G., Gvozdev A. E. Mechanism of the Hydrogen Cracking of Metals and Alloys, Part I (Review). Inorganic Materials: Applied Research. 2019. 10 (1). P. 24–31. https://doi.org/10.1134/S207511331901026X
21. Song Y., Chai M., Han Z., Liu P. High-Temperature Tensile and Creep Behavior in a CrMoV Steel and Weld Metal. Materials. 2022. 15 (1). 109. https://doi.org/10.3390/ma15010109
22. Yasniy O., Pyndus Y., Iasnii V., Lapusta Y. Residual lifetime assessment of thermal power plant superheater header. Engineering Failure Analysis. 2017. 82. P. 390–403. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.07.028
23. Duriagina Z. A., Kulyk V. V., Filimonov O. S., Trostianchyn A. M., Sokulska N. B. The Role of Stress-Strain State of Gas Turbine Engine Metal Parts in Predicting Their Safe Life, Progress in Physics of Metals. 2021. 22 (4). P. 643–677. https://doi.org/10.15407/ufm.22.04.643
24. Smiyan O. D., Student O. Z. Fractographic signs of gigacycle fatigue and hydrogenation of heat-resistant steels after long-term operation. Material Science. 2021. 56 (6). P. 727–738. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00489-3
25. Krechkovs’ka H. V., Student O. Z., Nykyforchyn H. M. Diagnostics of the engineering state of steam pipelines of thermal power plants by the hardness and crack resistance of steel. Materials Science. 2019. 54 (5). P. 627–637. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00227-w
26.DSTU ISO 6892-1:2019 Metalevi materialy. Vyprobuvannia na roztiah. Chastyna 1. Metod vyprobuvannia za kimnatnoi temperatury (ISO 6892-1:2016, IDT).
27. DSTU ISO 148-1:2022 Metalevi materialy. Vyprobuvannia na udarnyi vyhyn za Sharpi na maiatnykovomu kopri. Chastyna 1. Metod vyprobuvannia (ISO 148-1:2016, IDT).
28. Krechkovska H., Hredil M., Student O., Svirska L., Krechkovska S., Tsybailo I., Solovei P. Peculiarities of fatigue fracture of high-alloyed heat-resistant steel after its operation in steam turbine rotor blades. International Journal of Fatigue. Vol. 167. Part B. 2023. 107341. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2022.107341
29. Krechkovska H., Hredil M., Student O. Book chapter 28: Fatigue crack growth resistance of heat-resistant steel 15H11MF after operation in blades of a steam turbine. Fatigue and Fracture of Materials and Structures / Eds. G. Lesiuk, S. Duda, J. A. F. O. Corea, A. M. P. De Jesus, Structural Integrity 24. Springer Nature Switzerland AG, 2022. P. 245-251. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97822-8_28
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.