Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42603

Title: The effect of grain size on strength and quality oof the seed
Other Titles: Вплив розміру зернівок на їх міцність та якість насіння
Authors: Герук, Станіслав
Пустовіт, Сергій
Heruk, Stanislav
Pustovit, Sergey
Affiliation: Житомирський агротехнічний фаховий коледж, Житомир, Україна
Zhytomyr Agricultural Technical Professional College, Zhytomyr, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Heruk S. The effect of grain size on strength and quality oof the seed / Stanislav Heruk, Sergey Pustovit // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 40–45.
Bibliographic description (International): Heruk S., Pustovit S. (2023) The effect of grain size on strength and quality oof the seed. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 40-45.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 20-Mar-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.040
UDC: 631.354.2.001.12
Keywords: озима пшениця
травмування
зберігання
міцність
зернівка
розмір
руйнування
winter wheat
injury
damage
storage
strength
grain
size
destruction
Number of pages: 6
Page range: 40-45
Start page: 40
End page: 45
Abstract: Рівень травмування при збиранні й післязбиральній обробці залежить від міцності зерна і характеру руйнівних сил, що діють на нього. Травмоване зерно в процесі зберігання втрачає свої посівні й продовольчі якості, є сприятливим середовищем для розмноження мікроорганізмів. Метою роботи є визначення впливу розміру зернівок на їх міцність та посівні якості насіння, а також залежність зараженості його патогенами від терміну його зберігання. Викладено результати досліджень впливу розміру зернівок на якість насіння і їх міцність. Зерно основної культури й усі фракції домішок є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів, що знижують як посівні, так і товарні якості зерна. Результатами досліджень відібраних зразків, що зберігаються разом з домішками на відкритому майданчику протягом двох місяців після збирання, встановлено, що менше всього ушкодженню мікроорганізмами піддається насіння великої фракції, а більше – дрібне. У міру збільшення терміну зберігання насіння, обмолоченого вручну, до року енергія проростання зменшилася з 95,1 до 86,0%, а лабораторна схожість з 99,6 – до 96,1%. У нетравмованого насіння після комбайнового обмолоту ці показники знизилися відповідно з 91,1 до 72,2% і з 97,7 до 86,3%. Значне погіршення посівних якостей після комбайнового обмолоту пояснюється наявністю травм, які не вдалося виявити вживаними методами. У травмованого насіння енергія проростання зменшилася з 88,0 до 66,1%, а лабораторна схожість – з 97,6 до 82,1%, що викликало проникненням мікроорганізмів у них під час зберігання. Викладено методику визначення впливу розміру зернівок на їх міцність та терміну зберігання насіння озимої пшениці Поліська 90 на її посівні якості. Проведені дослідження дають змогу визначати величину руйнівного зусилля та деформацію руйнування зерна, що впливає на посівні якості насіння. Це важливо при розмноженні насіння еліти й супереліти та першої репродукції нових перспективних сортів польових культур, дає можливість підвищити урожайність сільськогосподарських культур.
The paper analyzes the state of sceding material under the additional clarification of grain after harvesting and its injury during this process. The author considers the role of grain cleaners, vibroseparatorsand the effects of organizational and technical measures on the preparation and storage of high quality seeds. The methods of determination of influence of size of weevils are expounded on their durability, and to shelf-life of seed of winter wheat Polesye 90 on her sowing internalss.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42603
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/978-3-642-57018-6
https://doi.org/10.4141/cjps89-131
References (Ukraine): 1. Головач І. В., Дерев’янко Д. А., Дерев’янко О. Д. Травмування насіння при підсушуванні технічними засобами. Всеукраїнський науково-технічний журнал ВНАУ. 2017. № 1 (96). С. 78–83.
2. Грабар І. Г., Дерев’янко Д. А., Герук С. М. Вплив кількісно- якісного обліку на втрати зерна та його якісні показники при переміщенні і зберіганні. Зб. наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. 2010. Вип. 4. С. 34–36.
3. Грабар І. Г., Дерев'янко Д. А., Герук С. М. Вплив чинників післязбиральної обробки зерна на якість насіннєвого матеріалу. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. Міжвід. наук.-техн. зб. 2010. Вип. 40. Ч. 1. С. 3–6.
4. Грабар І. Г., Дерев’янко Д. А., Герук С. М. Вплив обмолоту на посівні якості зерна пшениці, жита, та інших зернових. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2010. Вип. 40 (1). С. 6–9.
5. Дерев’янко Д. А. Вплив технологічних процесів на якість зерна і насіння під час підготовки на вібросепараторі. ННЦ «ІМЕСГ»: міжвід. темат. наук. зб. 2011. Вип. 95. С. 123–134.
6. Дерев’янко Д. А. Вплив робочих елементів шнекового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур. Техніка і технології АПК. 2015. № 9. С. 18–21.
7. Kolymbad D. Constitutive modeling of granular materials. Berlin, 2000. 184 р. https://doi.org/10.1007/978-3-642-57018-6
8. Summer A. K., Crowle W. L., Spurr D. T. The effect of dry temperature on the properties and quality of immature barley. Canada. J. Plant. Se, 1989. 69 p. https://doi.org/10.4141/cjps89-131
9. Ребиндер П. А., Значение физико-химических процессов при механическом разрушении и обработке твердых тел. Весник АН СССР. 1940. № 85. С. 8–10,
10. Тарасенко О. П., Герук С. М., Пустовіт С. В. Методика визначення зусилля і деформації руйнування зерна. Збірник наукових статей. 2011. № 21. С. 125–129.
11. Тарасенко О. П., Герук С. М., Пустовіт С. В. Вплив складу зернового вороху і тривалості його зберігання на посівні якості насіння. Збірник наукових статей. 2010. № 14. С. 121–125.
References (International): 1. Golovach I. V., Derevyanko D. A., Derevyanko A. D. Travmirovaniye semyan pri podsushke tekhnicheskimi sredstvami. Vseukrainskiy nauchnotekhnicheskiy zhurnal VNAU. 2017. No. 1 (96). P. 78–83.
2. Grabar' I. G., Derevyanko D. A., Geruk S. M. Vliyaniye kolichestvenno- kachestvennogo ucheta na poteri zerna i yego kachestvennyye pokazateli pri peremeshchenii i khranenii. Sb. nauch. pr. Vinnitskogo nats. agrar. un-ta. 2010. Vyp. 4. P. 34–36.
3. Grabar' I. G., Derevyanko D. A., Geruk S. M. Travmirovaniye semyan pri podsushke tekhnicheskimi sredstvami. Vliyaniye faktorov posleuborochnoy obrabotki zerna na kachestvo semennogo materiala. Konstruirovaniye, proizvodstvo i ekspluatatsiya sel'skokhozyaystvennykh mashin: obshchegosudarstv. Mezhvid. nauch.-tekhn. sb. 2010. Vyp. 40. Ch. 4. P. 3–5.
4. Grabar I. G., Derev’yanko D. A., Geruk S. M. Vpliv obmolotu na posIvnI yakostI zerna pshenitsI, zhita, ta Inshih zernovih. Konstruyuvannya, virobnitstvo ta ekspluatatsIya sIlskogospodarskih mashin. 2010. Vip. 40 (1). P. 6–9.
5. Derevyanko D. A. Vliyaniye tekhnologicheskikh protsessov na kachestvo zerna i semyan pri podgotovke na vibroseparatore. NNTS “IMESG”: mezhvid. temat. nauch. sb. 2011. Vyp. 95. P. 123–134.
6. Derevyanko D. A. Vliyaniye rabochikh elementov shnekovogo transportera na travmirovaniye i kachestvo semyan zernovykh kul'tur. Tekhnika i tekhnologiya APK. 2015. No. 9. P. 18–21.
7. Kolymbad D. Constitutive modeling iz granular materials. Berlin, 2000. 184 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-57018-6
8. Summer A. K., Crowle W. L., Spurr D. T. Effekt reaktsionnoy temperatury na usloviyakh i kachestva immature barley. Canada. J. Plant.Se, 1989. 69 p. https://doi.org/10.4141/cjps89-131
9. Rebinder P. A., Znacheniye fiziko-khimicheskikh protsessov pri mekhanicheskom razrushenii i obrabotke zhestkikh tel. Vestnik AN SSSR. 1940. No. 85. P. 8–10.
10. Tarasenko O. P., Geruk S. M., Pustovit S. V. Metodika opredeleniya usiliya i deformatsii razrusheniya zerna. Sbornik nauchnykh statey. 2011. No. 21. P. 125–129.
11. Tarasenko O. P., Geruk S. M., Pustovit S. V. Vozdeystviye sostava zernovogo vorokha i prodolzhitel'nosti yego khraneniya na posevnyye kachestva semyan. Sbornik nauchnykh statey. 2010. No. 14. P. 121–125.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.