Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42602

Title: Characteristics of the deformation diagram of AMg6 alloy
Other Titles: Характеристики діаграми деформування сплаву АМг6
Authors: Федак, Сергій Ігнатович
Ясній, Олег Петрович
Дідич, Ірина Степаніана
Крива, Надія Романівна
Fedak, Serhii
Yasnii, Oleg
Didych, Iryna
Kryva, Nadiya
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Characteristics of the deformation diagram of AMg6 alloy / Serhii Fedak, Oleg Yasnii, Iryna Didych, Nadiya Kryva // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 33–39.
Bibliographic description (International): Fedak S., Yasnii O., Didych I., Kryva N. (2023) Characteristics of the deformation diagram of AMg6 alloy. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 33-39.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 27-Feb-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.033
UDC: 539.3
Keywords: механічні характеристики
алюмінієві сплави
стрибкоподібна деформація
діаграма деформування
mechanical characteristics
aluminium alloys
jump-like deformation
deformation diagram
Number of pages: 7
Page range: 33-39
Start page: 33
End page: 39
Abstract: Мета роботи – виявлення закономірностей деформування сплаву АМг6 в умовах одновісного розтягу на ділянках зміцнення стрибкоподібної деформації. Оскільки алюмінієвий сплав АМг6 розглядається як композитний матеріал із в’язкою основою та крихкими включеннями, то використання цих закономірностей у моделях прогнозування діаграми деформації здійснюється на основі гістограми розподілу дисперсоїдів у матриці сплаву. Повна діаграма деформування сплаву АМг6 в умовах одновісного розтягу складається з ділянки пружної деформації до напруження 02, наступної нелінійної ділянки до напруження ст, а також почергових ділянок стрибкоподібної деформації та ділянок зміцнення. Найбільшу складність у моделюванні одновісного розтягу складає проміжок від ст до руйнування. Добрі результати в прогнозуванні деформації величини стрибка та напруження його ініціації дає використання методів машинного навчання. Для прогнозування повної деформації при досягненні напруження ст необхідний аналіз ділянок зміцнення. На основі проведених експериментальних досліджень проведено аналіз зміни характеру деформації на ділянках приросту напружень між миттєвими приростами деформації. Виявлено залежність зміни величини деформації, що відбуваються після стрибкоподібних приростів деформації, спричинених руйнуванням дисперсних фаз у даному сплаві. Отримано розрахункову залежність величини приростів деформації від параметра розміру дисперсних фаз, що руйнуються в матриці матеріалу. Запропоновано враховувати ці зміни як лінійну залежність коефіцієнта пропорційності між деформацією та напруженням на ділянці зміцнення від розміру зруйнованих включень. Виявлені закономірності перебігу стрибкоподібної деформації на ділянках зміцнення в умовах одновісного розтягу сплаву АМг6 за м’якого типу навантажування використано в запропонованій методиці розрахунку діаграми деформування на ділянках стрибкоподібної деформації сплаву АМг6 при Т=293 К, яка ґрунтується на використанні гістограми розподілу дисперсоїдів матеріалу в первісному стані. Ця методика може бути використана також для прогнозування стрибкоподібної деформації в умовах повзучості сплаву АМг6.
The parameters of the deformation of AMg6 alloy diagram under conditions of uniaxial tension were studied, taking into account the areas of material strengthening. The dependence of the change in magnitude of deformation occurring after jump-like increments in deformation caused by the destruction of dispersed phases in this alloy was revealed. A method of taking into account the revealed regularities in predicting the general deformation of AMg6 alloy based on the histogram of distribution of dispersed particles in the material is proposed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42602
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/BF02511164
https://doi.org/10.1023/B:STOM.0000028300.06024.59
https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2020.10.110
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.019
References (Ukraine): 1. Strizhalo V. A., Vorobev E. V., 1999. Standardization of the strength of metals under conditions of low-temperature instability of plastic deformation and the action of strong magnetic fields. Strength of material 31, 459–466. https://doi.org/10.1007/BF02511164
2. Воробйов Є., Анпілогова Т. Низькотемпературна стрибкоподібна деформація металів: локалізоване пошкодження та втрата міцності. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2013. № 3. С. 113–123.
3. Григорова Т. В., Шумілін С. Е., Шаповалов Ю. О., Семеренко Ю. О., Табачнікова О. Д., Тихоновський М. А., Тортіка О. С., Цехетбауер М. І., Шафлер Е. Низькотемпературні механічні властивості високоентропійного сплаву Fe40Mn40Co10Cr10, пластичність якого індукована двійникуванням Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика». Вип. 32. 2020. C. 41–48
4. Ясній П., Галущак М. Методика і деякі результати дослідження впливу циклічного навантажування на діаграми деформування сплаву АМг-6. Вісник Тернопільського державного технічного університету. 1998. Том 3. Число 4. С. 62–66.
5. Стрижало В. А. Циклическая прочность и ползучесть металлов при малоцикловом нагружении в условиях низких и высоких температур. К.: Наук. думка, 1978. 238 с.
6. Ясній П. В., Гладьо В. Б. Вплив циклічної розтягової складової навантаження на дислокаційну структуру сплаву Амг6. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2002. № 3. С. 63–68.
7. Yasnii P. V., Fedak S. I., Glad’o V. B., Galushchak M. P., 2004. Jumplike deformation in AMg6 aluminum alloy in tension. Strength of Materials. 36. Р. 113–118. https://doi.org/10.1023/B:STOM.0000028300.06024.59
8. Карпинос Д. М., Тучинский Л. И., Сапожникова А. Б. и др. Композиционные материалы в технике. К.: Техніка, 1985. 152 с.
9. Fedak S., 2003. Jumplike deformation of the AMg6 alloy during creep. Visn. Ternopil. Derzh. Tekhn. Univ. 8. Р. 16–23. [In Ukrainian]
10. Ясній П. В., Галущак М. П., Стоянова О. М., Федак С. І. Мікроструктурні особливості деформування сплаву АМг6 при повзучості та розтягу. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2001. № 5. С. 64–68.
11. Smola A., Vishwanathan S.V.N., 2010. Introduction to Machine Learning, Cambridge University Press. P. 234.
12. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J., 2009. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. In: New York, Springer. P. 764. https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7
13. Yasniy O., Didych I., Fedak S., Lapusta Yu. Modeling of AMg6 aluminum alloy jump-like deformation properties by machine learning methods. Procedia Structural Integrity. Vol. 28. 2020. P. 1392–1398. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2020.10.110
14. Didych I., Yasniy O., Fedak S., Lapusta Yu. Prediction of jump-like creep using preliminary plastic strain. Procedia Structural Integrity. Vol. 36. 2022. P. 166–170. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.019
15. Ясній О. П., Федак С. І., Дідич І. С. Моделювання характеристик переривчастої текучості сплаву АМг6 нейронними мережами. Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування: праці VI міжнар. наук.-техніч. конф., м. Тернопіль, 24–27 вересня 2019 р. Тернопіль, 2019. С. 124–127.
References (International): 1. Strizhalo V. A., Vorobev E. V., 1999. Standardization of the strength of metals under conditions of lowtemperature instability of plastic deformation and the action of strong magnetic fields. Strength of material 31, 459–466. https://doi.org/10.1007/BF02511164
2. Vorobiov Ie., Anpilohova T. Nyzkotemperaturna strybkopodibna deformatsiia metaliv: lokalizovane poshkodzhennia ta vtrata mitsnosti. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2013. No. 3. P. 113–123. [In Ukrainian].
3. Hryhorova T. V., Shumilin S. E., Shapovalov Yu. O., Semerenko Yu. O., Tabachnikova O. D., Tykhonovskyi M. A., Tortika O. S., Tsekhetbauer M. I., Shafler E. Nyzkotemperaturni mekhanichni vlastyvosti vysokoentropiinoho splavu Fe40Mn40Co10Cr10, plastychnist yakoho indukovana dviinykuvanniam Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina, seriia “Fizyka”. Vyp. 32. 2020. P. 41–48. [In Ukrainian].
4. Iasnii P., Halushchak M. Metodyka i deiaki rezultaty doslidzhennia vplyvu tsyklichnoho navantazhuvannia na diahramy deformuvannia splavu AMh-6. Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. 1998. Tom 3. Chyslo 4. P. 62–66. [In Ukrainian].
5. Stryzhalo V. A. Tsyklycheskaia prochnost y polzuchest metallov pry malotsyklovom nahruzhenyy v uslovyiakh nyzkykh y vusokykh temperatur. K.: Nauk. dumka, 1978. 238 p. [In Russian].
6. Iasnii P. V., Hlado V. B. Vplyv tsyklichnoi roztiahovoi skladovoi navantazhennia na dyslokatsiinu strukturusplavu Amh6. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv. 2002. No. 3. P. 63–68. [In Ukrainian]
7. Yasnii P. V., Fedak S. I., Glado V. B., Galushchak M. P., 2004. Jumplike deformation in AMg6 aluminum alloy in tension. Strength of Materials 36. P. 113–118. https://doi.org/10.1023/B:STOM.0000028300.06024.59
8. Karpynos D. M., Tuchynskyi L. Y., Sapozhnykova A. B. y dr. Kompozytsyonnыe materyalu v tekhnyke. K.: Tekhnika, 1985. 152 p. [In Russian].
9. Fedak S., 2003. Jumplike deformation of the AMg6 alloy during creep. Visn. Ternopil. Derzh. Tekhn. Univ. 8. P. 16–23. [In Ukrainian].
10. Iasnii P. V., Halushchak M. P., Stoianova O. M., Fedak S. I. Mikrostrukturni osoblyvosti deformuvannia splavu AMh6 pry povzuchosti ta roztiahu. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv. 2001. No. 5. P. 64– 68. [In Ukrainian].
11. Smola A., Vishwanathan S. V. N., 2010. Introduction to Machine Learning, Cambridge University Press, P. 234.
12. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J., 2009. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. In: New York, Springer. P. 764. https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7
13. Yasniy O., Didych I., Fedak S., Lapusta Yu. Modeling of AMg6 aluminum alloy jump-like deformation properties by machine learning methods. Procedia Structural Integrity. Vol. 28. 2020. P. 1392–1398. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2020.10.110
14. Didych I., Yasniy O., Fedak S., Lapusta Yu. Prediction of jump-like creep using preliminary plastic strain. Procedia Structural Integrity. Vol. 36. 2022. P. 166–170. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.019
15. Yasnii O. P., Fedak S. I., Didych I. S. Modeliuvannia kharakterystyk pereryvchastoi tekuchosti splavu AMh6 neironnymy merezhamy. Pratsi VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii „Poshkodzhennia materialiv pid chas ekspluatatsii, metody yoho diahnostuvannia i prohnozuvannia“, 24– 27 veresnia 2019 r. T.: TNTU, 2019. P. 124–127. [In Ukrainian]
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.