Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42600

Title: UAV movement planning in mountainous terrain
Other Titles: Планування руху БПЛА у гірській місцевості
Authors: Романюк, Леонід Антонович
Чихіра, Ігор Вікторович
Карташов, Віталій Вікторович
Домбровський, Ігор Васильович
Romaniuk, Leonid
Chykhira, Ihor
Kartashov, Vitalii
Dombrovskyi, Ihor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна
Termopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
West Ukrainian NationalUniversity, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): UAV movement planning in mountainous terrain / Leonid Romaniuk, Ihor Chykhira, Vitalii Kartashov, Ihor Dombrovskyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 15–22.
Bibliographic description (International): Romaniuk L., Chykhira I., Kartashov V., Dombrovskyi I. (2023) UAV movement planning in mountainous terrain. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 15-22.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 15-Mar-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.015
UDC: 004.021.8
Keywords: безпілотний літальний апарат
гірська місцевість
алгоритм
планування
політ
маршрут
unmanned aerial vehicle
mountainous terrain
algorithm
planning
flight
route
Number of pages: 8
Page range: 15-22
Start page: 15
End page: 22
Abstract: Розкрито принципи планування руху безпілотного літального апарата у гірській місцевості. Наголошено, що рух безпілотного літального апарата відбувається за траєкторією на певній моделі траєкторного руху, де безпілотний літальний апарат наводиться у вигляді матеріальної точки, маса якої зосереджена в центрі мас. Запропоновано дискретну модель у лінійному просторі станів, яка апроксимує динаміку безпілотного апарата. Загальний просторовий рух безпілотного літального апарату розділено на поздовжній і бічний рух, причому поздовжній рух розглядається незалежно від бічного руху, враховуючи особливості польоту безплотного літального апарата в гірській місцевості. Графічно представлено вибір багатокутника з певного набору нерівностей відносно обмеження швидкості руху, обмеження прискорення та зміни прискорення безпілотного літального апарата в умовах руху в гірській місцевості. Підкреслено, що оскільки відповідні висоти для будь-якої точки на кривій поверхні рельєфу є невідомими, то щоб їх отримати, необхідно використовувати інтерполяцію вершин відповідного трикутника. Зазначається, що при виборі певних значень коефіцієнтів можна описати поверхню рельєфу місцевості за допомогою трикутників, враховуючи комбінації координат кожної відомої вершини, а застосовуючи комбінації невизначених коефіцієнтів у якості змінних рішень, можна описувати обмеження на обгинання рельєфу гірської місцевості. Наголошено, що під час траєкторного руху безпілотний літальний апарат представляється в якості матеріальної точки, а у реальному польоті по гірській місцевості необхідно враховувати його характерні розміри, щоб успішно уникнути перешкоди. Запропоновано збільшити розміри на певну величину в кожному напрямку для ефективного обходу перешкод безпілотного літального апарата в гірській місцевості.
The principles of planning of unmanned aerial vehicle movement in mountainous terrain are described in this paper. It is emphasized that the movement of the aerial vehicle takes place along the trajectory on a certain trajectory movement model, where unmanned aerial vehicle is represented as material point, the mass of which is concentrated in the center of mass. A discrete model in the linear state space that approximates the dynamics of an unmanned aerial vehicle is proposed. The general spatial movement of unmanned aerial vehicle is divided into longitudinal and lateral movement, and the longitudinal movement is considered independently of the lateral movement, taking into account the characteristics of the flight of unmanned aerial vehicle in mountainous terrain. The selection of the polygon from a certain set of irregularities in relation to the speed limit, acceleration limit and change in acceleration of unmanned aerial vehicle in the conditions of movement in mountainous terrain is graphically presented. It is emphasized that since the corresponding heights for any point on the curved surface of the relief are unknown, in order to obtain them, it is necessary to use the interpolation of the vertices of the corresponding triangle. It is noted that while choosing certain values of the coefficients, it is possible to describe the surface of the terrain using triangles, taking into account the combinations of coordinates of each known peak, and using the combinations of undefined coefficients as variable solutions, it is possible to describe the restrictions on the bending of the mountainous terrain. It is emphasized that during trajectory movement, the unmanned aerial vehicle is presented as material point, and in a real flight over mountainous terrain, its characteristic dimensions must be taken into account in order to avoid the obstacle successfully. It is proposed to increase the dimensions by a certain amount in each direction for effective obstacle avoidance of the unmanned aerial vehicle in mountainous terrain.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42600
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-164-5-73-79
https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.5940
https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-1/21
https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-4-157-178-183
https://doi.org/10.30748/soi.2019.159.05
http://doi.10.1109/JIOT.2022.3231302
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3164505
https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-3-203-210
https://doi.org/10.1007/s11276-022-03160-0
http://doi.10.1007/978-3-030-05054-2_29
http://doi.10.1108/IJIUS-06-2021-0038
https://doi.org/10.1007/978-981-16-9492-9_11
https://doi.org/10.3390/rs14164016
https://doi.org/10.1007/s42401-022-00144-y
References (Ukraine): 1. Микийчук М. М., Зіганшин Н. С. Аналіз методів керування безпілотними літальними апаратами / Вимірювальна техніка та метрологія. 2019. № 4 (80). С. 37–41.
2. Кулик Я. А., Книш Б. П., Барабан М. В. Моделювання переміщення вантажів на основі мурашиного алгоритму за допомогою групи безпілотних літальних апаратів / Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2022. № 5 (2). С. 73–79. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-164-5-73-79
3. Романюк Л., Чихіра І. Аеродинамічна модель групи безпілотних літальних апаратів у просторі з перешкодами. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2020. Вип. 38. С. 59–66. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.5940
4. Романюк Л., Чихіра І. Автоматизована система управління повітряним рухом безпілотного літального апарату. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2020. T. 31. Вип. 70. С. 131–135. https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-1/21
5. Романюк Л., Чихіра І. Механізм формування безпечного руху БПЛА в умовах радіоатак. Комунальне господарство міст. 2020. Т. 4. № 157. Серія: Технічні науки та архітектура. С. 178–183. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-4-157-178-183
6. Бережний А. О. Методи та інформаційна технологія автоматизованого планування маршрутів польотів безпілотних літальних апаратів для підвищення ефективності пошуку об’єктів. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису: див. … канд. техніч. наук: 05.13.06 / Університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Харків, 2020, Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2020. 192 с.
7. Молчанов К. Д., Бойко Д. И., Хацько Н. Е. Разработка геометрического метода построения маршрута БПЛА для обхода препятствий: XIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19–22 листопада 2019 р. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. С. 95–96.
8. Бережний А. О. & Калачова В. В. & Рожков М. І. (2019). Моделювання руху динамічних об’єктів в системі підтримки прийняття рішень планування маршрутів безпілотних літальних апаратів. Системи обробки інформації. 4 (159). С. 44–49. https://doi.org/10.30748/soi.2019.159.05
9. Гусак О. М. «Інформаційна технологія раннього виявлення лісових пожеж за допомогою безпілотних літальних апаратів» – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису: див. … канд. техніч. наук: 05.13.06 / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Львів, 2019.187 с.
10. Beishenalieva A., Yoo S. -J. Multiobjective 3-D UAV Movement Planning in Wireless Sensor Networks Using Bioinspired Swarm Intelligence. IEEE Internet of Things Journal. Vol. 10. No. 9. 2023. P. 8096–8110. Doi: http://doi.10.1109/JIOT.2022.3231302.
11. Airlangga G. Liu A. Online Path Planning Framework for UAV in Rural Areas. IEEE Access. Vol. 10. 2022. P. 37572–37585. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3164505
12. Kim M., Pevzner L., Temkin I. Development of automatic system for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) motion control for mine conditions. Mining Science and Technology. 2021. No. 6. Р. 203–210. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-3-203-210
13. Xing Peizhen, Zhang Hui, Ghoneim Mohamed, Shutaywi Meshal. UAV flight path design using multi-objective grasshopper with harmony search for cluster head selection in wireless sensor networks. Wireless Networks. 2022. No. 29. Р. 1–13. https://doi.org/10.1007/s11276-022-03160-0
14. Wang Na, Dai Fei, Liu Fangxin, Zhang Guomin. Dynamic Obstacle Avoidance Planning Algorithm for UAV Based on Dubins Path: 18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15–17, 2018, Proceedings, Part II. Doi: http://doi.10.1007/978-3-030-05054-2_29.
15. Izhboldina Valeriia, Igor Lebedev. Group movement of UAVs in environment with dynamic obstacles: a survey. International Journal of Intelligent Unmanned Systems. ahead-of-print. 2022. Doi: http://doi.10.1108/IJIUS-06-2021-0038.
16. Li Menglei, Chunhui Zhao, Hu Jinwen, Xu Zhao, Guo Chubing, Dou Zengfa. Efficient Path Planning for UAV Swarm Under Dense Obstacle Environment. 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9492-9_11
17. Peng Yingsheng, Liu Yong, Dong Li, Zhang Han. Deep Reinforcement Learning Based Freshness-Aware Path Planning for UAV-Assisted Edge Computing Networks with Device Mobility. Remote Sensing. 2022. No. 14. Р. 4016. https://doi.org/10.3390/rs14164016
18. Gao Yang, Li Yuankai, Guo Ziqi, Tan Xiaosu. Adaptive risk-free coordinated trajectory planning for UAV cluster in dynamic obstacle environment. Aerospace Systems. 2022. https://doi.org/10.1007/s42401-022-00144-y
References (International): 1. Mykyichuk M. M., Zihanshyn N. S. Analiz metodiv keruvannia bezpilotnymy litalnymy aparatam. Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia. 2019. No. 4 (80). P. 37–41. [In Ukrainian].
2. Kulyk Ya. A., Knysh B. P., Baraban M. V. Modeliuvannia peremishchennia vantazhiv na osnovi murashynoho alhorytmu za dopomohoiu hrupy bezpilotnykh litalnykh aparativ. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. 2022. No. 5 (2). P. 73–79. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-164-5-73-79
3. Romaniuk L., Chykhira I. Aerodynamichna model hrupy bezpilotnykh litalnykh aparativ u prostori z pereshkodamy. Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo. 2020. Vol. 38. P. 59–66. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.5940
4. Romaniuk L., Chykhira I. Avtomatyzovana systema upravlinnia povitrianym rukhom bezpilotnoho litalnoho aparatu. Vchena zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Tekhnichni nauky. 2020. T. 31. Vol. 70. P. 131–135. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-1/21
5. Romaniuk L., Chykhira I. Mekhanizm formuvannia bezpechnoho rukhu BPLA v umovakh radioatak. Komunalne hospodarstvo mist. 2020. T. 4. No. 157. Seriia: Tekhnichni nauky ta arkhitektura. P. 178–183. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-4-157-178-183
6. Berezhnyi A. O. Metody ta informatsiina tekhnolohia avtomatyzovanoho planuvannia marshrutiv polotiv bezpilotnykh litalnykh aparativ dlia pidvyshchennia efektyvnosti poshuku obiektiv. Kvalifikatsiina naukova pratsiia na pravakh rukopysu. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk za spetsialnistiu 05.13.06 – Informatsiini tekhnolohii universytet Povitrianykh Syl imeni Ivana Kozheduba, Kharkiv, 2020, Cherkaskyi derzhavnyi tekhnolohichnyi universytet, Cherkasy, 2020, 192 p. [In Ukrainian].
7. Molchanov K. D., Boiko D. I., Khatsko N. E. Razrabotka geometrycheskoho metoda postroenia marshruta BPLA dlia obkhoda prepiatstvi. XIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsia mahistrantiv ta aspirantiv: materialy konf., 19–22 lystopada 2019 r.; red. Ye. I. Sokol; Nats. tekh. un-t “Kharkiv. politekhn. in-t” [ta in.]. Kharkiv: NTU “KHPI”, 2019. P. 95–96. [In Russian].
8. Berezhnyi A. O. & Kalachova V. V. & Rozhkov M. I. (2019). Modeliuvannia rukhu dynamichnykh obiektiv v systemi pidtrymky pryiniattia rishen planuvannia marshrutiv bezpilotnykh litalnykh aparativ. Systemy obrobky informatsii. 4 (159). P. 44–49. https://doi.org/10.30748/soi.2019.159.05
9. Husak O. M. “Informatiina tekhnolohiia rannoho vyiavlennia lisovykh pozhezh za dopomohoiu bezpilotnykh litalnykh aparativ” – kvalifikatsiina naukova pratsiia na pravakh rukopysu. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk za spetsialnistiu 05.13.06 – “Informatsiini tekhnolohii” (126 – informatsiini systemy ta tekhnolohii) – Lvivskyi derzhavnyi universytet bezpeky zhyttiedialnosti Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii, Lviv, 2019, 187 p. [In Ukrainian].
10. Beishenalieva A., Yoo S. -J. Multiobjective 3-D UAV Movement Planning in Wireless Sensor Networks Using Bioinspired Swarm Intelligence. IEEE Internet of Things Journal. Vol. 10. No. 9. 2023. P. 8096–8110. Doi: http://doi.10.1109/JIOT.2022.3231302.
11. Airlangga G. Liu A. Online Path Planning Framework for UAV in Rural Areas. IEEE Access. Vol. 10. 2022. P. 37572–37585. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3164505
12. Kim M., Pevzner L., Temkin I. Development of automatic system for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) motion control for mine conditions. Mining Science and Technology. 2021. No. 6. P. 203–210. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-3-203-210
13. Xing Peizhen, Zhang Hui, Ghoneim Mohamed, Shutaywi Meshal. UAV flight path design using multi-objective grasshopper with harmony search for cluster head selection in wireless sensor networks. Wireless Networks. 2022. No. 29. P. 1–13. https://doi.org/10.1007/s11276-022-03160-0
14. Wang Na, Dai Fei, Liu Fangxin, Zhang Guomin. Dynamic Obstacle Avoidance Planning Algorithm for UAV Based on Dubins Path: 18th International Conference, ICA3PP 2018, Guangzhou, China, November 15–17, 2018, Proceedings, Part II. Doi: http://doi.10.1007/978-3-030-05054-2_29.
15. Izhboldina Valeriia, Igor Lebedev. Group movement of UAVs in environment with dynamic obstacles: a survey. International Journal of Intelligent Unmanned Systems. ahead-of-print. 2022. Doi: http://doi.10.1108/IJIUS-06-2021-0038.
16. Li Menglei, Chunhui Zhao, Hu Jinwen, Xu Zhao, Guo Chubing, Dou Zengfa. Efficient Path Planning for UAV Swarm Under Dense Obstacle Environment. 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9492-9_11
17. Peng Yingsheng, Liu Yong, Dong Li, Zhang Han. Deep Reinforcement Learning Based Freshness-Aware Path Planning for UAV-Assisted Edge Computing Networks with Device Mobility. Remote Sensing. 2022. No. 14. P. 4016. https://doi.org/10.3390/rs14164016
18. Gao Yang, Li Yuankai, Guo Ziqi, Tan Xiaosu. Adaptive risk-free coordinated trajectory planning for UAV cluster in dynamic obstacle environment. Aerospace Systems. 2022. https://doi.org/10.1007/s42401-022-00144-y
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.